Kategoria Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Analiza kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim

 

1. Wstęp

2. Definicja i rodzaje energii

3. Odnawialne źródła energii
      3.1. Energia wód śródlądowych, mórz i oceanów
3.2. Energia z wiatru
3.3. Energia ze słońca
3.4. Energia z wnętrza Ziemi
3.5. Energia z biomasy
3.6. Biopaliwa
3.7. Ogniwa paliwowe
3.8. Energia z odpadów komunalnych

4. Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii
      4.1. Przesłanki rozwoju rynku OZE w Polsce i w krajach UE
4.1.1. Inicjatywy regulacyjne UE w zakresie rozwoju OZE
4.1.2. Regulacyjne przesłanki rozwoju rynku OZE w Polsce
4.1.3. Pozostałe przesłanki rozwoju rynku OZE
4.2. Identyfikacja, analiza i ocena mechanizmów wsparcia stosowanych w UE
4.3...

Czytaj więcej

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy X za lata 2011-2013.

 Rozdzial I.
Istota i cele analizy ekonomiczno-finansowej.

1. Pojecie analizy ekonomiczno-finansowej.
2. Rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych.
3. Charakterystyka podstawowych sprawozdan finansowych.


Rozdzial II.
Rola analizy wskaznikowej w systemie analiz ekonomiczno-finansowych.

1. Ogólna charakterystyka analizy wskaznikowej.
2. Problematyka badania plynnosci finansowej podmiotu gospodarczego.
3. Rola wskazników rentownosci w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego.
4. Metody badania stopnia zadluzenia.


Rozdzial III.
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy XYZ.

1. Ogólna charakterystyka firmy X.
2. Analiza plynnosci finansowej firmy X za lata 2011-2013.

Czytaj więcej

Ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.

 


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Pojecie, rola i źródła analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej………. 6
1.2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………. 14
1.3. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna………. 20


Rozdzial 2.
Metody i techniki analizy w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

2.1. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………. 32
2.2. Istota analizy wskaznikowej i jej struktura………. 41
2.3. Wskazniki rentownosci………. 45
2.4. Model Du Ponta………. 52
2.5. Dzwignia finansowa………. 55
2.6. Progi rentownosci………. 62


Rozdzial 3.
Analiza i ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Czytaj więcej

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ

 


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Istota i przedmiot analizy finansowej

1.1. Przedmiot, zakres analizy finansowej i jej rola w podejmowaniu decyzji……….. 5
1.2. Metody analizy finansowej ………..11
1.3. Podstawowe obszary analityczne w przedsiębiorstwie ………..17


Rozdzial II
Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny firmy i ich analiza wstepna

2.1. Analiza bilansu przedsiębiorstwa ………..21
2.2. Analiza rachunku zysków i strat ………..31
2.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………..36
2.4. Analiza modelu Du Ponta………..41


Rozdzial III
Istota analizy wskaznikowej przedsiębiorstwa

3.1. Analiza rentownosci………..44
3.2. Analiza plynnosci………..46
3.3. Analiza obrotowosci………..48
3.4...

Czytaj więcej

Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.

 


Wstęp

Rozdzial I
Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania.

1. Pojecie, klasyfikacja i rodzaje sprawozdawczosci finansowej .
2. Organizacja prac nad sprawozdaniem finansowym.
3. Zasady sporzadzania, zatwierdzania i oglaszania sprawozdania finansowego


Rozdzial II
Istota analizy finansowej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym.

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa i jej metody.
2. Wstępne badanie bilansu i rachunku zysków i strat.
3. Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.


Rozdzial III
Bilans i rachunek zysków i strat jako źródłoinformacji dla potrzeb oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1. Istota i uklad bilansu.
2...

Czytaj więcej

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple

 


Wstęp………..3

Charakterystyka przedsiębiorstwa………..3

Analiza PEST………..,………..4
Krótka charakterystyka otoczenia konkurencyjnego ………..7
Opis strategii segmentacyjnej………..8
Opis polityki cenowej……….. ………..11
Opis strategii dystrybucji………..14
Opis strategii promocji………..14
Ankieta ………..18
Analiza SWOT………..21
Tabela 1. Analizy SWOT………..21


Podsumowanie………..24

Zalacznik. Harmonogram dzialan marketingowych………..25


Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych

 


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Rachunkowość jako system informacyjny.

1.1 Definicja rachunkowości…………4
1.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza…………4
1.3 Rachunkowość finansowa…………5
1.4 Zasady rachunkowości…………6
1.5 Sprawozdawczość finansowa…………7
1.5.1 Skladowe sprawozdania finansowego…………7
1.5.2 Bilans…………9
1.5.3 Rachunek zysków i strat…………14
1.5.4 Informacja dodatkowa…………18
1.5.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym…………18
1.5.6 Rachunek przeplywu środków pienieznych…………20
1.5.7 Sprawozdanie z działalności jednostki…………21


Rozdzial II.
Narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

2...

Czytaj więcej

Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011

 


Wstęp………..4

Rozdzial I
Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa………..4

1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..4
2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..11
3. Metody analizy finansowej………..18
4. Etapy badan analitycznych………..26


Rozdzial II.
Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz………..30

1. Wstępna analiza bilansu………..30
2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..32
3. Analiza wskaznikowa. Wskazniki plynnosci………..34
4. Wskazniki zadłużenia i obslugi dlugu………..38
5. Wskazniki efektywnosci………..40
6. Wskazniki rentownosci………..43
7. Wskazniki wartosci rynkowej………..47


Rozdzial III
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębior...

Czytaj więcej

Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).

 


Wstęp.

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej.

1.1 Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej.
1.2 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej.
1.3 Rodzaje i metody analizy finansowej.


Rozdzial II
Źródło informacji wykorzystywane w analizie.

2.1 Bilans.
2.2 Rachunek zysków i strat.
2.3 Rachunek przeplywów pienieznych.
2.4 Zestawienie zmian w kapitale wlasnym.
2.5 Dodatkowe informacje i objasnienia.


Rozdzial III
Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

3.1. Istota analizy wskaznikowej.
3.2. Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa.
3.3. Pomiar sprawnosci działania przedsiębiorstwa.
3.4. Badanie rentownosci przedsiębiorstwa.


Rozdzial I...

Czytaj więcej

Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011

 


Wstęp………..2

Rozdzial I
Przeglad pismiennictwa.

1.1. Charakterystyka przemyslu chemicznego w Polsce i naswiecie………..4
1.2. Podstawy sporzadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa………..14
1.2.1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..14
1.2.2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..18
1.2.3. Etapy badan analitycznych………..26
1.2.3.1. Analiza wstepna bilansu i rachunku zysków i strat………..38


Rozdzial II
Metodyka badan………..63

Rozdzial III
Omówienie wyników badan.

3.1. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej XYZ S.A………..75
3.2. Analiza bilansu przedsiębiorstwa………..77
3.3. Analiza rachunku zysków i strat………..85
3.4. Analiza wskaznikowa………..89

Czytaj więcej

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.

 


Wstęp………3

Rozdzial I
Charakterystyka i rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie

1. Analiza ekonomiczna i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa……… 4
1.1. Przedmiot analizy techniczno-ekonomicznej……… 6
1.2. Istota analizy finansowej……… 7
2. Ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej……… 9
2.1 Podzial analiz ekonomicznych……… 11
2.2 Metody rachunkowe stosowane w analizach……… 14
3. Formy prezentacji wyników……… 16


Rozdzial II
Podstawowe sprawozdania finansowe sporzadzone w przedsiębiorstwie i ich analiza

1. Źródła i wstepna analiza sprawozdan finansowych……… 20
1.1. Bilans……… 21
1.2. Pionowa analiza bilansu……… 25
1.3. Pozioma analiza bilansu……… 29
1.4...

Czytaj więcej

Wycena wartosci przedsiębiorstwa z zastosowaniem analizy fundamentalnej, na przykładzie spółki XYZ S.A

 


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Pojecie wyceny wartosci przedsiębiorstwa

1.1. Metody majatkowe………. 5
1.2. Metody dochodowe………. 6
1.3. Metody mieszane………. 7
1.4. Metody porównawcze………. 8


Rozdzial 2.
Analiza fundamentalna oraz jej skladniki

2.1. Analiza makrootoczenia………. 11
2.2. Analiza sektorowa………. 14
2.3. Analiza sytuacyjna spólki ……….16
2.4. Analiza finansowa………. 17
2.4.1. Analiza wstepna ……….18
2.4.2. Analiza wskaznikowa ……….21
2.5. Wycena wartosci akcji spólki ……….25


Rozdzial 3.
Analiza fundamentalna XYZ S.A.

3.1. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce ……….27
3.2. Sektor farmaceutyczny w Polsce oraz pozycja firmy XYZ ……….32
3.3. Analiza finansowa spółki XYZ S.A ……….36
3.3.1...

Czytaj więcej

Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej

 


Wstęp………4

Rozdzial 1
Istota inwestycji i metody ich oceny

1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji……… 9
1.2. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych ………23
1.3. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………25
1.4. Wskaznikowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………29


Rozdzial 2
Przedstawienie F.H.T – XYZ, oraz jej otoczenia

2.1 Prezentacja firmy ………37
2.2 Analiza SWOT firmy ………40
2.3 Analiza sytuacji na rynku cukrowym ………42
2.4 Analiza zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe ………45
2.5 Analiza finansowa Firmy ………50


Rozdzial 3
Prezentacja inwestycji

3.1 Charakterystyka inwestycji ………56
3.2 Kosztorys inwestycji ………58
3.3...

Czytaj więcej

Rola czynników fundamentalnych w ksztaltowaniu zwrotu inwestycji w akcji firmy

 


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Istota rynku kapitalowego i inwestycje na nim

1.1. Pojecie i klasyfikacja rynku kapitalowego……….. 5
1.2 funkcje rynku kapitalowego ………..12
1.3. Instrumenty finansowe rynku kapitalowego ………..15
1.4. Instytucje finansowe rynku kapitalowego ………..20
1.5. Modele rynku kapitalowego ………..31
1.6. Inwestycje – ich istota rodzaje oraz rola na rynku kapitalowym ………..34
1.7. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego na rynku kapitalowym ………..39


Rozdzial II
Rola czynników fundamentalnych w ksztaltowanie wartosci firmy dla akcjonariuszy

2.1. Wartość firmy jej koncepcje i standardy ………..46
2.2. Metody wyceny wartosci przedsiębiorstwa ………..51
2.3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.

 


Rozdzial 1
Charakterystyka analizowanej spółki oraz branzy, w której ona dziala


Rozdzial 2
Rodzaje i charakterystyka emitowanych i wprowadzanych przez spólke papierów wartosciowych. Liczba i rodzaj papierów wartosciowych (które z papierów sa emitowane, sprzedawane i na jakich rynkach itp.) Prawa zwiazane z dotychczasowymi, oferowanymi i wprowadzanymi papierami wartosciowymi.


Rozdzial 3
Bilans pro forma na 31.12 2006 r...

Czytaj więcej