Kategoria: Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Prace z dziedziny Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa ABC. 4.46/5 (13)

Wstęp………..4 Rozdział 1.Charakterystyka płynności finansowej przedsiębiorstwa. 1.1 Pojecie i znaczenie płynności finansowej przedsiębiorstwa………..5 1.2 Czynniki kształtujące poziom płynności finansowej………..7 1.3 Przyczyny i skutki niewłaściwego zarządzania płynnością………..11 Rozdział 2. Podstawowe narzędzia i metody oceny płynności finansowej w przedsiębiorstwie. 2.1 Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o płynności finansowej………..19 2.1.1 Bilans, jako podstawowe źródło informacji………..20 2.1.2 Rachunek przepływów pieniężnych […]

Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. 4.21/5 (19)

Streszczenie …………2 Spis treści………… 3 Wstęp………… 4 Rozdział I Istota środków pieniężnych i ich rola w sprawozdawczości finansowej 1.1. Pojęcie i charakterystyka sprawozdawczości finansowej………… 7 1.2. Pojęcie i charakterystyka płynności finansowej …………10 1.3. Charakterystyka środków pieniężnych …………14 1.4. Istota przepływów pieniężnych………… 16 Rozdział II Rodzaje przepływów pieniężnych z działalności gospodarczej 2.1. Przepływy środków pieniężnych z […]

Ocena kondycji finansowej Spółdzielni Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w XYZ w latach 2010- 2012. 4.22/5 (23)

Streszczenie……….2 Wstęp……….3 Rozdział 1. Przegląd piśmiennictwa. 1.1 Pojęcie i zakres analizy finansowej……….6 1.2 Podstawowe rodzaje sprawozdań……….7 1.3 Podstawowe elementy sprawozdania finansowe……….9 1.3.1 Bilans……….11 1.3.2 Rachunek zysków i strat……….15 1.3.3 Istota analizy wskaźnikowej……….18 1.3.4 Model Du Ponta……….20 Rozdział 2. Założenia metodyczne badań. 2.1 Cel badań i hipoteza……….23 2.2 Zakres badań i źródła informacji……….23 2.3 Metody i […]

Płynność finansowa i zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie. 4.42/5 (19)

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1 Płynność finansowa w przedsiębiorstwie. 1.1. Pojęcie i charakterystyka środków pieniężnych i ich przepływów ……….. 6 1.2. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ……….. 9 1.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych ……….. 16 1.3.1. Wstępna analiza struktury i dynamiki rachunku przepływów pieniężnych……… 16 1.3.2. Analiza wskaźnikowa cash flow ……….. 20 1.4. Powody utrzymywania […]

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa XYZ. 4.21/5 (29)

Wstęp………..4 Rozdział I. Charakterystyka płynności finansowej przedsiębiorstwa. 1.1 Pojecie i znaczenie płynności finansowej przedsiębiorstwa………..5 1.2 Czynniki kształtujące poziom płynności finansowej………..7 1.3 Przyczyny i skutki niewłaściwego zarządzania płynnością………..11 Rozdział II. Podstawowe narzędzia i metody oceny płynności finansowej w przedsiębiorstwie. 2.1 Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o płynności finansowej………..19 2.1.1 Bilans, jako podstawowe źródło informacji………..20 2.1.2 Rachunek przepływów […]

Bilans jako element sprawozdania finansowego oraz źródło oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Analiza na przykładzie bilansu firmy XYZ 4.29/5 (24)

Wstęp………. 3 Rozdział 1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji analitycznych 1.1 Istota, cele i funkcje sprawozdania finansowego ………. 5 1.2 Podstawowe zasady i wymogi jakościowe sporządzania sprawozdania finansowego………. 8 1.3 Składniki sprawozdania finansowego………. 11 1.4 Użytkownicy sprawozdania finansowego ………. 24 Rozdział 2. Bilans przedsiębiorstwa 2.1 Cele i zasady sporządzania bilansu oraz ogólna konstrukcja bilansu ………. […]

Analiza Finansowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 4.45/5 (22)

1. Istota, znaczenie i metody analizy finansowej 1.1 Istota i znaczenie analizy finansowej 1.2 Przedmiot analizy finansowej 1.3 Metody analizy finansowej 1.4 Płynność finansowa 1.5 Rentowność majątku, kapitału i sprzedaży 1.6 Efekt dźwigni finansowej 2. Metoda analizy wskaźnikowej 2.1 Źródła analizy finansowej 2.2 Wskaźniki płynności finansowej 2.3 Wskaźniki aktywności i sprawności działania 2.4 Wskaźniki struktury […]

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. 4.28/5 (25)

Wstęp……….5 Rozdział I Rachunek przepływów pieniężnych i jego specyfika 1.1. Zasada memoriałowa a kasowa w rachunkowości………. 7 1.2. Geneza powstania rachunku przepływów pieniężnych ……….11 1.3. Istota rachunku przepływów pieniężnych ……….14 1.4. Cele sprawozdania z przepływów gotówki………. 21 Rozdział II Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych 2.1. Przepływy pieniężne w zarządzaniu przedsiębiorstwem………. 27 2.2. Metody sporządzania rachunku przepływów […]

Analiza sprawozdań finansowych na podstawie XYZ Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o. 4.16/5 (25)

Wprowadzenie………..3 Rozdział 1. Zakres i cele analizy finansowej 1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej……….. 5 1.2. Rodzaje analizy finansowej……….. 9 1.3. Metody analizy finansowej……….. 13 1.4. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji analitycznej ………..18 Rozdział 2. Charakterystyka XYZ Przedsiębiorstwo Budowlane spółka z o.o. 2.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma organizacyjno-prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą […]

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie hotelu Baranowski w Słubicach 4.07/5 (27)

Rozdział I Analiza strategiczna jako podstawa procesu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Pojęcie analizy strategicznej przedsiębiorstwa ……..5 Zakres i użytkownicy analizy strategicznej ……..10 Znaczenie analizy strategicznej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem…….. 15 Rozdział II Metodyczne aspekty analizy strategicznej……..24 Podstawowe metody analizy makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego……..29 Metody analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa……..32 Sposoby oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa…….. 32 Rozdział III […]

Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej ‚Rainbow Tours’ s.a. na podstawie bilansu w latach 2005-2009. 4.29/5 (21)

I. Wprowadzenie ………… 3 II. Analiza wstępna bilansu………… 3 Rozdział 1. Analiza pionowa bilansu. 1.1. Analiza wielkości, struktury, dynamiki aktywów bilansu ………… 4 1.2. Analiza wielkości, struktury, dynamiki pasywów bilansu ………… 10 Rozdział 2. Analiza pozioma bilansu ………… 17 2.1 Złota zasada finansowa ………… 17 2.2 Złota zasada bilansowa ………… 17 2.3 Kapitał obrotowy netto […]

Analiza finansowa PKN Orlen S.A 4.3/5 (23)

Wstęp ………. 6 Rozdział I Prezentacja spółki 1.1 Rys historyczny ………. 8 1.2 Obszar działalności ………. 8 1.3 Struktura grupy kapitałowej ………. 9 1.4 Spółka na rynku kapitałowym ………. 11 Rozdział II Analiza przychodów 2.1 Wprowadzenie teoretyczne ………. 13 2.2 Analiza przychodów badanego przedsiębiorstwa ………. 13 Rozdział III Analiza kosztów 3.1 Wprowadzenie teoretyczne 3.2 Analiza […]

Wskaźniki ekonomiczne w ocenie sytuacji majątkowo – kapitałowej i kondycji finansowej przedsiębiorstwa 4.15/5 (26)

Wstęp………5 Rozdział I Istota, cele i narzędzia oceny majątkowo-kapitałowej i kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 1.1. Pojęcie oceny sytuacji majątkowo-kapitałowej oraz kondycji finansowej i ich znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa……… 9 1.2. Sprawozdanie finansowe źródłem informacji niezbędnych do oceny sytuacji majątkowo-kapitałowej oraz kondycji finansowej podmiotu gospodarczego……… 14 1.2.1. Bilans……… 19 1.2.2. Rachunek zysków i strat……… 27 1.2.3. Rachunek […]

Analiza finansowania podstawowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Nagłowice 4.42/5 (19)

Wstęp……….4 Rozdział I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Samorząd terytorialny w Polsce……….6 1.2 Zakres działania i zadania gminy……….10 1.3 Nadzór nad samorządem terytorialnym……….13 1.3.1 Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontrolny jednostek samorządu terytorialnego ……….16 1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe……….18 Rozdział II Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 2.1 Budżet gminy, jego funkcje i […]

Analiza finansowa przedsiębiorstwa spółdzielczego 4.23/5 (26)

Wstęp. Rozdział I Specyfika sektora spółdzielczego. 1. Zarys ewolucji polskiej spółdzielczości. 2. Pojęcie, cechy i klasyfikacja spółdzielni. 2.1. Definicje i rodzaje przedsiębiorstw spółdzielczych. 2.2. Zasady spółdzielcze. 3. Regulacje prawne funkcjonowania przedsiębiorstw spółdzielczych. 4. Przedsiębiorstwo spółdzielcze w gospodarce rynkowej. 4.1. Problemy dostosowania systemu spółdzielczego do gospodarki rynkowej. 4.2. Czynniki determinujące rozwój spółdzielczości w procesie integracji Polski […]

Formy prowadzenia spółek handlowych. 4.26/5 (31)

Wprowadzenie. Rozdział I Charakterystyka spółki osobowej 1.1 Pojęcie i rodzaje spółek. 1.2 Przepisy prawa 1.3 Sposób zawiązania spółki Rozdział II Spółka jawna- charakterystyka 2.1 Forma i regulacje Spółki Jawnej 2.2 Majątek Spółki Jawnej 2.3 Zakres praw i obowiązków wspólników 2.4 Wygaszenie Spółki Jawnej Rozdział III Charakterystyka społek komandytowej i komandytowo akcyjnej 3.1 Założenie spółki komandytowej […]

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu memoriałowym i kasowym 4.47/5 (19)

Wstęp………..3 Rozdział I Istota i znaczenie analizy finansowej 1.1. Pojęcie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostką gospodarczą……….. 5 1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej ………..7 1.3. Rodzaje analizy finansowej ………..9 1.4. Klasyfikacja metod analizy finansowej……….. 12 Rozdział II Treść i metody analizy rachunku zysków i strat 2.1. Znaczenie sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa ………..16 2.2. Struktura […]

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 4.42/5 (24)

Wstęp ………3 Rozdział I Miejsce sprawozdawczości finansowej w systemie rachunkowości 1.1. Istota, znaczenie oraz funkcje rachunkowości ………5 1.2. Sprawozdawczość finansowa w strukturze rachunkowości……… 8 1.3. Istota, cel i zasady sporządzania sprawozdań finansowych ………12 1.4. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych ………18 Rozdział II Sprawozdanie finansowe i jego analiza 2.1. Struktura sprawozdania finansowego ………21 2.1.1. Bilans……… 21 2.1.2. […]

Analiza wskaźnikowa i analiza trendów jako narzędzia controllingu operacyjnego w American Airlines 4.26/5 (27)

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1 Amerykańska koncepcja controllershipu 1.1. Geneza i rozwój idei controllershipu ……….. 6 1.2. Obszary zastosowania controllershipu w przedsiębiorstwie ………..10 1.3. Przykłady metod i instrumentów wykorzystywanych w controllershipie ………..14 1.4 Controllership kontra controlling – podobieństwa i różnice ………..20 1.5 Pozycja controllera w przedsiębiorstwie ………..28 Rozdział 2 Znaczenie wybranych elementów controllingu operacyjnego 2.1. […]

Analiza płynności finansowej wybranych spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2010-2013 4.44/5 (25)

Wstęp………… 3 Rozdział 1 Istota analizy finansowej w przedsiębiorstwie 1.1. Geneza analizy w przedsiębiorstwie …………4 1.2. Rodzaje analiz w przedsiębiorstwie………… 6 1.3. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie………… 9 1.4. Zadania i cele analizy finansowej………… 11 1.5. Techniki mające zastosowanie w analizie finansowej 14 Rozdział 2 Analiza i zarządzanie płynnością finansową 2.1. Istota płynności finansowej………… 19 […]

Analiza gospodarki finansowej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy xyz 4.24/5 (17)

Wstęp. Rozdział 1 Przedmiot i zakres działania samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego………..5 1.2. Samodzielność gmin jako efekt procesu decentralizacji finansów publicznych……….. 8 1.3.Zadania gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego i formy organizacyjno-prawne ich realizacji ………… 13 1.4. Nadzór nad samorządem terytorialnym………… 16 Rozdział 2 Zasady prowadzenia gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 2.1. Budżet […]

Kapitał obrotowy netto miarą płynności finansowej 4.24/5 (25)

Wstęp………3 Rozdział I Istota płynności finansowej 1.1. Pojęcie płynności finansowej i czynniki ją kształtujące………6 1.2. Metody rozpatrywania płynności finansowej………15 1.2.1. Ujęcie statyczne………15 1.2.2. Ujęcie dynamiczne………20 1.3. Ryzyko płynności finansowej………25 Rozdział II Wpływ kapitału obrotowego netto na płynność finansową 2.1. Definicja kapitału obrotowego netto………31 2.2. Cykl kapitału obrotowego netto ………34 2.3. Metody pomiaru poziomu kapitału obrotowego […]

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Milkpol S.A. w latach 2011-2013 5/5 (7)

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka branży FMCG w Polsce w latach 2011-2013 1.1 Rozwój i struktura rynku spożywczego……….. 6 1.1.1 Rozwój rynku spożywczego………. 6 1.1.2 Struktura rynku spożywczego………. 8 1.1.3 Koniunktura rynku ……….10 1.1.4 Pozycja na rynku ……….14 Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa MILKPOL S.A. 2.1 Historia Spółki Milkpol S.A……….. 17 2.2 Przedmiot działalności ……….18 2.3 Struktura […]

Ujęcie analizy finansowej 4.44/5 (25)

Wstęp……….5 Rozdział 1 Pojęcie analizy finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Istota analizy finansowej………7 1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej……… 9 1.3. Rodzaje analizy finansowej……… 11 1.4. Źródła analizy finansowej ………13 1.5. Metody analizy finansowej………18 Rozdział 2. Sprawozdania finansowe podstawą analizy finansowej 2.1. Charakterystyka sprawozdania finansowego ………22 2.2. Charakterystyka bilansu ………23 2.3. Charakterystyka rachunku zysków i strat………25 2.4. […]

Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie budżetu gminy. 4.3/5 (20)

Wstęp………. 4 Rozdział 1 Istota i charakterystyka samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym. 1. Geneza i istota samorządu terytorialnego……………. 6 2. Samorząd terytorialny w przepisach prawnych………. 8 3. Trójstopniowy podział samorządu terytorialnego………. 11 4. Gmina – podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………. 14 5. Formy organizacyjno prawne jednostek samorządu terytorialnego………. 25 6. Nadzór nad gminą ……….30 Rozdział 2 […]

Analiza sytuacji ekonomicznej Zakładu Usług Medycznych Kammed Sp. z o.o. 4.43/5 (14)

Wstęp Rozdział I Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do analizy finansowej 1.1 Cele, funkcje i rodzaje sprawozdań finansowych 1.2 Elementy składowe rocznego sprawozdania finansowego 1.3 Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych Rozdział II Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Przedmiot, zakres i cele analizy ekonomicznej 2.2. Rodzaje i metody analizy ekonomicznej 2.3. Wskaźniki stosowane w analizie […]

Wycena akcji firmy logistycznej Kuehne&Nagel 4.27/5 (15)

Wstęp………5 Rozdział I Prezentacja badań jednostki 1.1 Historia przedmiotu………6 1.2 Aktualna struktura organizacyjna Kuehne & Nagel ………9 1.3 Zakres świadczonych usług ………10 Rozdział II Pojęcie akcji 2.1 Treść akcji……… 12 2.2 Rodzaje wartości akcji……… 12 2.3 Rodzaje akcji ………13 2.5 Obowiązki akcjonariusza ………14 2.4 Prawa akcjonariuszy……… 15 Rozdział III Wycena akcji spółki ………17 Wnioski……… 39 […]

Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa X 4.31/5 (16)

Wstęp Rozdział 1. Rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 1.2. Źródła informacji finansowej 1.3. Rodzaje i metody analizy finansowej 1.4. Prezentacja wyników analizy finansowej Rozdział 2. Podstawowe narzędzia do zbadania kondycji działalności finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Bilans i jego struktura 2.2. Rachunek zysków i strat 2.3. Rachunek przepływów pieniężnych […]

Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o przedsiębiorstwie na przykładzie firmy XYZ 4.14/5 (22)

Wstęp………3 Rozdział I Sprawozdanie finansowe jako źródło analizy finansowej 1.1 Istota bilansu oraz zasady sporządzania ………5 1.2 Rachunek zysków i strat, istota i zasady sporządzania……… 14 1.3 Informacja dodatkowa, zakres i zasady sporządzania ………17 1.4 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, istota i zasady sporządzania ………18 1.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym ………21 1.6 Sprawozdanie zarządu z […]

Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie PPH Wadex S.A. 4.39/5 (18)

Wstęp ……… 5 Rozdział 1 Źródła analizy finansowej 1.1 Istota analizy finansowej ……… 7 1.2 Metody i etapy prac analitycznych……… 12 1.3 Rodzaje źródeł stosowanych w analizie finansowej ……… 16 1.4 Bilans jako podstawowe źródło sprawozdawczości finansowej ……… 20 1.5 Ocena przydatności rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych przedsiębiorstwa……… 24 1.6 Znaczenie sprawozdawczości […]

Metody wyceny przedsiębiorstw na przykładzie firmy Agora SA 4.23/5 (26)

Wstęp………..4 Rozdział I Wartość przedsiębiorstw i jej znaczenie 1.1 Pojęcie i kategorie wartości przedsiębiorstwa………..5 1.2 Przyczyny i cele wyceny……….. 9 1.3 Funkcje wyceny przedsiębiorstwa ………..14 1.4 Procedura wyceny przedsiębiorstw………..17 Rozdział II Metody wyceny przedsiębiorstw 2.1 Klasyfikacja metod ………..22 2.2. Metody majątkowe ………..24 2.3. Metody dochodowe ………..27 2.4. Metody porównawcze……….. 34 Rozdział III Charakterystyka i wycena […]

Analiza finansowa przedsiębiorstwa 4.18/5 (28)

Wstęp Rozdział I Analiza finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym 1.1. Istota oraz przedmiot analizy finansowej 1.2. Sprawozdania finansowe – źródło danych analizy finansowej 1.3. Metody analizy finansowej 1.4. Analiza wskaźnikowa Rozdział II Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 2.1. Rys historyczny firmy 2.2. Profil działalności i osiągnięcia Rozdział III Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ 3.1. Wstępna analiza finansowa 3.1.1. […]

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 4.33/5 (24)

Wstęp Rozdział I Zarządzanie strategiczne w ujęciu literatury przedmiotu 1.1. Pojęcie zarządzania strategicznego 1.2. Istota zarządzania strategicznego 1.3. Etapy zarządzania strategicznego Rozdział II Analiza strategiczna – zakres i zastosowanie 2.1. Rola analizy strategicznej 2.2. Zakres analizy strategicznej 2.3. Metody analizy strategicznej 2.4. Etapy analizy strategicznej Rozdział III Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 3.2. Analiza […]

Sprawozdanie finansowe jako narzędzie do oceny kondycji finansowej jednostki na przykładzie przedsiębiorstwa Cyfrowy Polsat S.A. 4.33/5 (21)

Wstęp Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe–podstawowe informacje i pojęcia 1.1. Istota i cel sporządzania sprawozdania finansowego 1.2. Wymogi dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego 1.3. Użytkownicy sprawozdania finansowego 1.4. Elementy sprawozdania finansowego jako źródło informacji finansowej 1.4.1. Bilans 1.4.2. Rachunek zysków i strat 1.4.3. Rachunek przepływów pieniężnych 1.4.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 1.4.5. Informacja dodatkowa 1.4.6. […]

Analiza ekonomiczno – finansowa grupy kapitałowej Lotos w latach 2008-2010 4.53/5 (17)

Wstęp Rozdział I Istota analizy ekonomicznej. 1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 1.2. Rola analizy ekonomicznej 1.3. Metody analizy ekonomicznej 1.4. Formy prezentacji wyników analizy ekonomicznej Rozdział II Analiza finansowa w przedsiębiorstwie 2.1. Istota funkcjonowania grupy kapitałowej 2.2. Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych 2.2.1. Skonsolidowany bilans, jako podstawa oceny sytuacji majątkowej grupy kapitałowej 2.2.2. Skonsolidowany rachunek zysków […]

Wykorzystanie analizy finansowej do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 4.11/5 (19)

Wstęp Rozdział I Rola płynności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 1.1. Definiowanie płynności przedsiębiorstwa 1.2. Statyczna i dynamiczna płynność finansowa 1.3. Kapitał obrotowy jako wyznacznik płynności finansowej 1.4. Źródła informacji do oceny płynności Rozdział II Metody pomiaru płynności 2.1. Wskaźniki statyczne w ocenie płynności. 2.2. Wskaźniki dynamiczne określające płynność 2.3. Strategia zarządzania kapitałem obrotowym 2.4. Płynność a […]

Analiza kondycji finansowej jednostki na przykładzie przedsiębiorstwa PGE S.A. w latach 2010-2014 4.27/5 (26)

Wstęp………..3 Rozdział I Analiza finansowa w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa 1.1. Istota analizy finansowej i jej zakres……….. 5 1.2. Rodzaje analizy finansowej……….. 8 1.3. Przedmiot analizy finansowej……….. 12 Rozdział II Sprawozdawczość jako podstawa sporządzania analizy finansowej. 2.1. Podstawowe sprawozdania wykorzystywane w ocenie i analizie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa………… 16 2.1. Pozostałe sprawozdania i ich wpływ na […]

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie spółki KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2012-2013 4.11/5 (18)

Wstęp………….5 Rozdział I Charakterystyka spółki KGHM Polska Miedź S.A. 1.1. Siedziba Spółki………….. 8 1.2. Zarząd Spółki………….. 8 1.3. Krótka historia firmy………….. 8 1.4. Akcjonariat………….. 9 1.5. Działalność Spółki…………. 9 1.5.1. Podstawowe produkty………….. 9 1.5.1.1. Katody miedziane………….. 9 1.5.1.2. Walcówka miedziana………….. 9 1.5.1.3. Drut z miedzi beztlenowej Cu-OFE………….. 10 1.5.1.4. Drut z miedzi beztlenowej CuAg………….. 10 […]

Analiza wskaźnikowa podstawą oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Komputronik S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………5 Rozdział I Zakres i cele analizy finansowej 1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej………… 7 1.2. Rodzaje analiz finansowych …………12 1.2.1. Kryterium przyjętej metody badań………… 13 1.2.2. Kryterium zakresu przedmiotowego badań………… 13 1.2.3. Kryterium szczegółowości badań …………14 1.2.4. Kryterium formy badań …………14 1.2.5. Kryterium czasu objętego analizą…………15 1.2.6. Kryterium przeznaczenia analizy …………16 1.3. Metody […]

Analiza płynności finansowej spółek YXZ i XYZ 4.29/5 (28)

Wstęp………3 Rozdział 1 Istota i rola płynności finansowej 1.1. Pojęcie płynności finansowej………4 1.2. Determinanty płynności finansowej………7 1.3. Rodzaje płynności finansowej………10 1.4. Przyczyny i konsekwencje niewłaściwego zarządzania płynnością finansową………10 1.5. Źródła informacji na potrzeby analizy płynności finansowej………16 Rozdział 2 Metody oceny płynności finansowej 2.1. Statyczny pomiar płynności finansowej………22 2.2. Dynamiczne mierniki płynności finansowej………26 2.3. Kapitał obrotowy […]

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa a kondycja firmy 4.29/5 (28)

Wstęp………6 Rozdział 1 Podstawowe sprawozdania finansowe jako źródło informacji do analizy finansowej 1.1. Istota, metody i rodzaje analizy finansowej……… 8 1.2. Rodzaje źródeł stosowanych w analizach finansowych ………16 1.2.1. Bilans jako dokument stanu majątkowego i finansowego jednostki gospodarczej……… 18 1.2.2. Rachunek zysków i strat jako sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym ………25 1.2.3. Rachunek […]

Bilans- jego struktura i wykorzystanie na potrzeby analizy finansowej przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdział I Bilans jako podstawowy element sprawozdania finansowego 1.1 Elementy sprawozdania finansowego……….6 1.2 Zasady i cel sporządzania bilansu……….9 1.3 Struktura aktywów i pasywów……….13 1.4 Wycena aktywów i pasywów……….23 Rozdział II Ocena sytuacji majątkowej na podstawie bilansu 2.1 Istota i rodzaje analizy bilansu……….26 2.2 Weryfikacja sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie pionowej analizy bilansu……….28 2.3 Badanie sytuacji […]

Analiza finansowa gminy XYZ w latach 2011-2014 4.11/5 (27)

Wstęp Rozdział 1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Budżet 1.2 Zadania gminy 1.3 Akty prawne regulujące funkcjonowanie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego 1.4 Klasyfikacja budżetowa Rozdział 2 Zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej 2.1 Zasady sporządzania i dokonywania zmian w planach finansowych 2.2 Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 2.3 Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego 2.4 […]

Analiza wskaźnikowa oraz analiza techniczna jako narzędzia wspomagające inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych na przykładzie Grupy Kapitałowej PGNiG. 4.4/5 (20)

Wstęp………..5 Rozdział 1 Charakterystyka rynku kapitałowego………..7 1.1. Ogólna charakterystyka rynku kapitałowego………..7 1.2. Struktura rynku kapitałowego………..8 1.3. Funkcje rynku kapitałowego………..11 1.4. Instrumenty rynku kapitałowego………..12 Rozdział 2 Analiza techniczna oraz jej instrumenty………..18 2.1. Ogólna charakterystyka analizy technicznej………..18 2.2. Wykresy jako podstawa analizy technicznej ………..20 2.3. Trend oraz formacje trendowe………..25 2.4. Wskaźniki analizy technicznej………..31 Rozdział 3 Analiza wskaźnikowa […]

Ocena działalności banku GBS w XYZ na podstawie analizy wyniku finansowego 4.41/5 (17)

Wstęp Rozdział 1 Wynik finansowy jako miernik oceny działalności 1.1. Pojęcie i rola wyniku finansowego 1.2. Elementy wyniku finansowego 1.3. Metody i zasady ustalania wyniku finansowego Rozdział 2 Specyfika wyniku finansowego banku spółdzielczego 2.1. Bank jako jednostka kreująca wynik finansowy 2.2. Czynniki kształtujące wynik finansowy banku 2.3. Zasady ustalania wyniku finansowego banku Rozdział 3 Analiza […]

Zarządzanie ewidencją i analizą odbioru materiałów w przedsiębiorstwie 4.33/5 (21)

Wstęp ……… 3 Rozdział 1 Materialne zasoby i ich znaczenie w rozwoju przemysłowej produkcji 1.1. Międzynarodowe podejście do oceny materiałów przemysłowych ……… 5 1.2. Ewidencja i analiza odbioru surowca i przemysłowych materiałów w warunkach rozwoju stosunków rynkowych ……… 14 1.3. Obniżenie materialnej pojemności produkcji jako aspekt zarządzania ……… 17 Rozdział 2 Zarządzanie ewidencją odbioru surowca […]

Wykorzystanie analizy finansowej do oceny zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie gminy 4.35/5 (20)

Wstęp Rozdział I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Pojęcie gminy. 1.2. Struktura administracyjna gminy. 1.3. Działalność gospodarcza gminy. 1.4. Kompetencje gminy. 1.5. Charakterystyka miasta i gminy Lubaczów. Rozdział II Budżet jako podstawa działalności finansowej gminy. 2.1. Pojęcie i charakter prawny budżetu. 2.2. Ogólna charakterystyka źródeł dochodów budżetu gminy. 2.3. Ogólna charakterystyka wydatków budżetu gminy. […]

Kształtowanie się kursu dolara i euro do kursu złotego w latach 2008-2014 4.24/5 (25)

Wstęp Rozdział I Istota i znaczenie kursu walutowego 1.1.Pojęcie kursu walutowego……….7 1.2.Funkcje kursu walutowego……….10 1.3.Determinanty kursu walutowego……….11 1.3.1.Czynniki realnie występujące……….14 1.3.1.1.Aktualny stan gospodarki……….14 1.3.1.2.Pozostałe czynniki realne.18 1.3.2.Oczekiwania……….20 Rozdział II Międzynarodowy system walutowy 2.1.Rozwój światowego systemu walutowego……….22 2.1.1.System waluty złotej……….22 2.1.2.System waluty sztabowo-złotej……….23 2.1.3.System dewizowo-złoty……….24 2.1.4.System wielodewizowy……….26 2.2.Systemy kursu walutowego……….27 2.2.1.Systemy kursów płynnych……….29 2.2.2.Systemy pośrednich kursów […]

Analiza kondycji finansowej spółki z branży energetycznej na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2012-2015 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Specyfika i rodzaje analizy finansowej 1.1. Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej 1.1.1. Rola sprawozdawczości finansowej 1.1.2. Użytkownicy sprawozdań finansowych 1.1.3. Regulacje prawne 1.1.4. Polityka rachunkowości firmy 1.1.5. Elementy sprawozdania finansowego 1.1.6. Ograniczenia informacyjne sprawozdania finansowego 1.2. Rodzaje i metody analizy sprawozdań finansowych 1.2.1. Analityczna postać bilansu i rachunku wyników 1.2.2. Analiza pozioma i […]