Kategoria: Transport

Prace z dziedziny Transport . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Magazyny typu silos dla województwa dolnośląskiego Nowa Ruda

Przez administrator

Wstep. Rozdzial I Analiza literatury i praktyki magazynowej 1. Gospodarka magazynowa 1.1 pojecie magazynu i jego rodzaje 1.2 magazyn i jego glowne funkcje 1.3 procesy logistyczne w magazynie 1.4 infrastruktura magazynowa 1.5 magazyn silos i jego zastosowanie Rozdzial II Badania wlasne 2. Koncepcja badan wlasnych 2.1Charakterystyka obszaru gminy 2.1.1 polozenie obszaru gminy 2.2 uksztaltowanie terenu i budowa geologiczna 2.2.2 analiza danych Projekt budowy Rozdzial III Podsumowanie i wnioski wlasne 3 Potrzeba budowy 3.1 Uzasadnienie wyboru dzialki Podsumowanieborac prac

Systemy sterowania ruchem w aspekcie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Przez administrator

1. Wstep ……….5 1.1 Uwagi wstepne ……….5 1.2 Podstawowe definicje zwiazane z tematem ……….8 1.3 Specyfika transportu kolejowego………. 9 1.4 Wybrane katastrofy kolejowe w Polsce i na swiecie ……….12 1.5 Bezpieczenstwo w ruchu kolejowym ……….13 1.6 Sformulowanie celu i zakresu pracy ……….18 2. Klasyfikacja i charakterystyka systemów sterowania ruchem kolejowym 2.1 Zadania urzadzen sterowania ruchem kolejowym………. 19 2.2 Charakterystyka procesu sterowania ruchem ……….19 2.3 Infrastruktura zewnetrznych i wewnetrznych urzadzen sterowania ruchem kolejowym ……….22 2.4 Klasyfikacja urzadzen systemów sterowania ruchem kolejowym ……….29 3. Sterowanie ruchem na liniach kolejowych ……….34 3.1 Zasady prowadzenia ruchu na linii kolejowej………. 36 3.2 Blokada liniowa 36…

Rynek usług kurierskich w Polsce w drugiej dekadzie XXIw.

Przez administrator

Wstęp ……….11 Rozdział 1 Rynku usług kurierskich–teoria problemu 1.1. Rola i znaczenie usług kurierskich w gospodarce kraju ……….14 1.2. Usługi kurierski w logistyce międzynarodowej ……….17 1.3. Rozwój usług kurierskich w Polsce i Unii Europejskiej………. 19 Rozdział 2 Analiza i ocena funkcjonowania usług kurierskich w polsce w drugiej dekadzie XXI w. 2.1. Charakterystyka podmiotów świadczących usługi kurierskie w Polsce ……….23 2.2. Analiza rynku usług kurierskich w Polsce w drugiej dekadzie XXI w……….. 27 2.2.1. Procesy dystrybucji przesyłek kurierskich ……….27 2.2.2. Ocena Polski jako kraju rozwijającego się na rynku usług kurierskich………. 29 2.3. Firma DPD na rynku usług kurierskich w Polsce………. 33…

System przeładunku

Przez administrator

Wstęp……….10 Rozdział 1 Analiza literatury z zakresu przeładunku 1.1. Definicje, znaczenie, rodzaje oraz cel funkcjonowania transportu………. 13 1.2. Przeładunek w procesach transporotowych……….18 1.3. Procesy i systemy logistyczne w transporcie………. 21 1.4. Charakterystyka transportu drogowego………. 24 Rozdział 2 Charakterystyka przeładunków w procesach transportowych 2.1. Przeładunek w transporcie lotniczym………. 27 2.2. Przeładunek w transporcie morskim ……….30 2.3. Przeładunek w transporcie lądowym ……….33 2.4. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ……….36 Rozdział 3 Opracowanie modelu oceny procesu przeładunku w transporcie samochodowym 3.1. Założenia wstępne do modelu ……….40 3.2. Określenie podstaw modelowania systemów logistycznych ……….41 3.3. Określenie zastosowania modeli do badań systemów logistycznych ……….43 3.4. Przedstawienie modelu…

Polityka transportowa Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Transport jako czynnik integracji europejskiej 1. Rola infrastruktury transportu w rozwoju gospodarki……….. 6 2. Transport w teoriach ekonomicznych……….. 12 3. Transport jako czynnik integracji europejskiej……….. 20 Rozdział II Polityka transportowa Unii Europejskiej 1. Istota polityki transportowej……….. 23 2. Elementy i cele polityki transportowej Unii Europejskiej……….. 29 3. Główne środki transportu……….. 32 4. Perspektywy polityki transportowej w UE……….. 39 Rozdział III Polityka transportowa Unii Europejskiej na poziomie kraju członkowskiego (Polski) 1. Ogólne założenia dla Polski……….. 45 2. Polityka transportowa Polski po wejściu do Unii Europejskiej……….. 46 3. Fundusze europejskie jako źródło finansowania polskich inwestycji w transporcie……….. 51…

Infrastruktura transportowa jako główne źródło funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw logistycznych

Przez administrator

Wstęp…………. 2 Rozdział 1 Definicje transportu w literaturze przedmiotu 1.1.Pojęcie i geneza transportu ………….5 1.2.Funkcje transportu…………. 8 1.3.Charakterystyka usług transportowych ………….10 Rozdział 2 Podział transportu 2.1. Transport lądowy ………….17 2.2. Transport wodny (pływający)…………. 24 2.3. Transport lotniczy (powietrzny) ………….26 2.4. Transport kombinowany…………. 27 Rozdział 3 Elementy składowe systemu transportowego 3.1. System transportowy ………….31 3.2. Procesy transportowe…………. 32 3.3. Dobór środka transportu ………….34 Rozdział 4 Infrastruktura transportowa w działalności wybranych przedsiębiorstw 4.1. Charakterystyka sytuacji przedsiębiorstw transportowych na rynku polskim ………….37 4.2. Wpływ sytuacji gospodarczej na działalność firm w branży transportowej…………. 45 4.3. Wykorzystanie infrastruktury w przedsiębiorstwach na wybranych przykładach z praktyki…

Ocena systemu transportu rowerowego mieszkańców Krosna i Greifswaldu

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Zarys organizacji systemu transportu rowerowego 1.1 Leksykon pojęć rowerowych………7 1.2 Program pięciu wymogów planowania i budowy infrastruktury rowerowej……… 9 1.3 Wymogi techniczne dla infrastruktury rowerowej……… 10 1.3.1 Rodzaje dróg dla rowerów i ich nawierzchnia……… 11 1.3.2 Sygnalizacja świetlna, oświetlenie oraz oznakowanie jako element infrastruktury rowerowej ………16 1.3.3 Parkingi rowerowe ………22 1.3.4 Roboty drogowe oraz utrzymanie tras rowerowych ………24 1.4 Promocja ruchu rowerowego ………25 1.4.1 Model transteoretyczny ………27 1.4.2 Kampania marketingowa, marka, informacja w promocji ruchu rowerowego………28 Rozdział II Polityka rowerowa miasta Krosno i Greifswald 2.1 Polityka rowerowa miasta Krosno ………31 2.2 Polityka rowerowa miasta Greifswald ………35 Rozdział…

Doskonalenie transportu drogowego i spedycji na przykładzie przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Teoretyczne aspekty działalności spedycyjnej 1.1 Pojęcie i istota spedycji………..6 1.2 Rodzaje usług spedycyjnych………..9 1.3 Biznesowe aspekty spedycji………..11 1.4 Proces obsługi klienta………..14 1.5 Istota kompleksowej obsługi klienta………..17 Rozdział II Analiza usług transportowych na przykładzie firmy Real Logistics Sp z o.o. Sp.k. 2.1 Prezentacja wybranego przedsiębiorstwa………..17 2.2 Prezentacja zasobów firmy………..21 2.3 Zakres i zasięg świadczonych usług………..23 2.4 Proces obsługi klienta w zakresie usług transportu drogowego………..26 Rozdział III Analiza i ocena organizacji procesu transportu w badanym przedsiębiorstwie 3.1 Analiza aktualnego procesu obsługi klienta………..30 3.2 Analiza procesu obsługi klienta z perspektywy badań własnych………..31 3.3 Prezentacja wyników badań własnych. Jej słabe…

Analiza funkcjonowania firmy transportowej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Transport – zagadnienia wybrane 1.1. Definicja i klasyfikacja transportu 1.2. Infrastruktura liniowa i punktowa transportu drogowego 1.3. Funkcje transportu w gospodarce Rozdział 2 Konkurencyjność firmy – zagadnienia wybrane 2.1. Specyfika konkurencji i narzędzia walki konkurencyjnej 2.2. Koszty działalności gospodarczej – zagadnienia wybrane 2.2.1. Pojęcie kosztów w przedsiębiorstwie 2.2.2. Struktura i istotność kosztów w branży transportowej Rozdział 3 Logistyka i wycena zleceń w badanej firmie 3.1. Charakterystyka wstępna podmiotu i przedmiotu badań 3.2. Metoda wyznaczania stawek i cen przejazdów w badanej firmie oraz organizacja pracy Zakończenie Literatura Spis tabel i rysunków

Wpływ nielegalnych migrantów na funkcjonowanie transportu europejskiego na przykładzie przeprawy promowej z Calais do Dover

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty migracji 1.1 Definicja i rodzaje migracji………. 6 1.2 Przyczyny migracji ……….8 1.3 Efekty migracji ……….12 Rozdział 2 Europa jako obszar procesów migracyjnych 2.1 Ujęcie historyczne………. 19 2.2 Zjawisko migracji we współczesnej Europie………. 23 Rozdział 3 Calais jako element europejskiego systemu transportowego 3.1 Główne etapy rozwoju portu Calais ……….30 3.2 Calais, jako początek Eurotunelu ……….38 Rozdział 4 Wpływ nielegalnych imigrantów na transport w europie na przykładzie Calais 4.1 Problemy związane z napływem nielegalnych imigrantów w rejon portu Calais – transport drogowy………. 42 4.2 Problemy związane z napływem nielegalnych imigrantów w rejon portu Calais – pozostałe gałęzie…

Transport intermodalny jako element łańcucha dostaw na przykładzie XYZ S.A.

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Łańcuch dostaw w logistyce 1.1 Zarys historyczny ………..7 1.2 Łańcuch dostaw ………..8 1.3 Struktura łańcucha dostaw……….. 9 1.4 Operatorzy logistyczni w łańcuchu dostaw……….. 11 1.5 Zarządzanie łańcuchem dostaw ………..13 1.5.1 Usprawnienie funkcjonowania łańcucha dostaw ………..14 1.5.2 Zarządzanie przez jakość ………..15 1.5.3 Zarządzanie ukierunkowane na klienta……….. 18 1.6 Transport w łańcuchu dostaw……….. 19 Rozdział II Rola transportu intermodalnego w logistyce 2.1 Transport intermodalny ………..21 2.2 Infrastruktura transportu……….. 22 2.2.1 Pojęcie infrastruktury transportu……….. 22 2.2.2 Infrastruktura transportu intermodalnego……….. 23 2.2.3 Terminale przeładunkowe ………..24 2.3 Urządzenia transportu intermodalnego……….. 27 2.3.1 Intermodalna jednostka ładunkowa (UTI) ………..27 2.3.2 Urządzenia manipulacyjne……….. 28…

Optymalizacja kosztów transportu

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zagadnienie transportu oraz kosztów transportu 1.1. Transport i jego charakterystyka 1.2. Koszty i ekonomika firm transportowych Rozdział 2 Pojęcie i rola optymalizacji w zakresie zmniejszania kosztów transportu – zarys problemu 2.1. Optymalizacja jako podstawa racjonalizacji czynności transportowych 2.2. Wybrane możliwe kierunki optymalizacji kosztów działalności transportowej Rozdział 3 Analiza przykładów wykorzystania możliwości optymalizacji kosztowych 3.1. Optymalizacja kosztowa poprzez outsourcing – zastosowanie outsourcingu w realizacji transportu jako funkcji pomocniczej 3.2. Optymalizacja kosztowa poprzez wybór optymalnych tras przewozowych Zakończenie Spis literatury Spis rysunków i tabel Streszczenie

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym z wykorzystaniem teleinformatyki

Przez administrator

Wprowadzenie ………..3 Rozdział 1 Charakterystyka transportu 1.1 Pojęcia podstawowe ………..5 1.2 Charakterystyka potrzeb transportowych……….. 8 1.3 Rodzaje transportu ………..11 1.3.1. transport samochodowy……….. 11 1.3.2. Transport kolejowy ………..14 1.3.3. Transport lotniczy ………..15 1.3.4. Transport morski ………..18 Rozdział 2 Identyfikacja przedsiębiorstw transportowych 2.1. Klasyfikacja usług transportowych w przedsiębiorstwie……….. 20 2.2. Procesy produkcyjne w usługach transportowych……….. 22 2.3. Organizacja przedsiębiorstw transportowych……….. 25 2.4. Rynek usług transportowych w Polsce ………..28 Rozdział 3 Rola teleinformatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym 3.1 Wykorzystanie telekomunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym ………..30 3.2 Inteligentny system łączności drogowej IVHS ………..34 3.3 Euteltracs ………..36 3.4 Elektroniczna wymiana danych ………..37 3.5 Systemy komputerowego…

Zarządzanie transportem miejskim na przykładzie Gdańska

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Charakterystyka rynku komunikacji miejskiej. 1.1. Istota i cechy charakterystyczne komunikacji miejskiej……….. 5 1.2. Elementy rynku komunikacji miejskiej……….. 10 1.3. Konkurencja w komunikacji miejskiej ………..13 1.4. Problemy funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej……….. 15 Rozdział II Komunikacja miejska w Gdańsku 2.1. Zarządzanie w komunikacji miejskiej w Gdańsku ………..20 2.2. Konkurencja na rynku komunikacji miejskiej w Gdańsku ………..24 2.3. Najważniejsze problemy funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej w Gdańsku ………..31 Rozdział III Eksploatacja komunikacji miejskiej w Gdańsku 3.1. Organizacja komunikacji miejskiej w Gdańsku……….. 36 3.2 System linii autobusowych……….. 42 3.3. Kierunki rozwoju komunikacji miejskiej w Gdańsku……….. 47 Zakończenie……….. 52 Bibliografia ………..54…

Relizacja zamowienia klienta, analiza w wybranym przedsiębiorstwie spedycyjno-transportowym

Przez administrator

Wstęp………..3 Zakres projektu jego cele i teza……….. 5 Rozdział I Istota logistyki 1.1 Zarządzanie logistyczne……….. 6 1.2 Zintegrowany łańcuch dostaw……….. 13 1.3. Dystrybucja jako realizacja zamówień klientów……….. 17 Rozdział II Logistyczna obsługa klienta wewnątrz przedsiębiorstwa 2.1. Znaczenie logistycznej obsługi klienta dla przedsiębiorstwa ………..23 2.2. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie magazynem……….. 26 2.3. Wykorzystanie kodów kreskowych w przedsiębiorstwie spedycyjno – transportowym……….. 31 2.4. Proces automatycznego gromadzenia danych w praktyce……….. 36 2.5. Internetowe giełdy transportowe……….. 38 Rozdział III Charakterystyka badanego podmiotu Rozdział IV Analiza cyklu realizacji zamówienia klienta 4.1. Tworzenie mapy procesu realizacji zamówień klientów ………..50 4.2. Analiza realizacji zamówienia klienta przy użyciu…

Analiza transportu samochodowego w relcjach Polska – Ukraina – Polska

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota transportu samochodowego 1.1 Transport w procesie gospodarowania 1.2 Pojęcie transportu samochodowego 1.3 Pojęcie infrastruktury transportu samochodowego 1.4 Środki transportu samochodowego Rozdział II Stan infrastruktury transportu samochodowego Polski i Ukrainy. 2.1. Stan infrastruktury transportu samochodowego w Polsce 2.2. Stan infrastruktury transportu samochodowego na Ukrainie 2.3. Wpływ infrastruktury transportu samochodowego na warunki lokalizacyjne przedsiębiorstw. Rozdział III Aspekty współpracy polski ukrainy w transporcie samochodowym i problemy z tym związane. 3.1. Zatrudnienie kierowców ukraińskich w polskich przedsiębiorstwach 3.2. Regulacje prawne transportu drogowego 3.3. Najpopularniejsze kierunki i ładunki w Polsce 3.4. Partnerstwo z Ukrainą Zakończenie Bibliografia

Koncepcja doskonalenia organizacji wewnętrznych procesów transportowych w przedsiębiorstwie XYZ Sp. z o.o., w Wałbrzychu

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Logistyka i transport w literaturze 1.1. Pojęcie transportu wewnętrznego oraz logistyki w literaturze 1.2. Zadania oraz funkcje transportu wewnętrznego i logistyki 1.3. Ciągniony system produkcji 1.4. Zarządzanie systemem logistycznym Rozdział 2 Miejsce i rola transportu wewnetrznego na terenie przedsiębiorstwa 2.1. System kanban – sterowanie produkcją Rozdział 3 Charakterystyka firmy XYZ 3.1. Historia zakładu oraz podstawowe dane 3.2. Analiza SWOT przedsiębiorstwa Rozdział 4 Procesy wewnątrztransportowe 4.1. Layout hali produkcyjnej 4.2. Analiza standaryzacji stanowisk pracy w transporcie wewnętrznym 4.3. Koszty transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie 4.4. Analiza etapów procesów przed-transportowych 4.5. Transport wewnętrzny firmy Zakończenie Streszczenie Bibliografia

Projekt usprawnienia transportu samochodowego elementów ponadgabarytowych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Charakterystyka transportu samochodowego elementów ponadgabarytowych 1.1. Definicja, podział i znaczenie transportu samochodowego………..7 1.2. Pojęcie i klasyfikacja ładunków ponadgabarytowych………..11 1.3. Regulacje prawne dotyczące przewozu elementów ponadgabarytowych………..15 1.4. Warunki, wymagania, ograniczenia w transporcie samochodowym elementów ponadgabarytowych………..17 Rozdział II Organizacja transportu samochodowego elementów ponadwymiarowych. 2.1. Planowanie transportu samochodowego elementów ponadgabarytowych………..19 2.2. Pojazdy wykorzystywane w przewozie elementów ponadgabarytowych………..21 2.3. Problemy z organizacją transportu samochodowego elementów ponadgabarytowych………..24 2.4.Przykłady projektów mające na celu usprawnienie transportu samochodowego elementów ponadgabarytowych………..25 Rozdział III Transport samochodowy elementów ponadgabarytowych na przykładzie firmy 3.1. Charakterystyka firmy ………..29 3.2. Interpretacja wyników badania konsumenckiego wśród pracowników Firmy dotyczące usprawnienia transportu samochodowego…

Organizacja transportu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne dotyczące transportu drogowego 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego……… 7 1.2. Typy transportu drogowego ………12 1.3. Koszty i ceny w transporcie ………13 Rozdział 2 Uwarunkowania prawne i organizacyjne przewozu materiałów niebezpiecznych 2.1. Charakterystyka oraz klasyfikacja towarów niebezpiecznych……… 18 2.2. Regulacje prawne w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych ………25 2.3. Obowiązki podmiotów realizujących przewóz ………29 Rozdział 3 Identyfikacja działalności spółki 3.1. Historia powstania oraz przedmiot działalności……… 36 3.2. Analiza przedsiębiorstwa i jego otoczenia ………39 3.3. Fazy realizacji usługi transportowej w analizowanej firmie ………44 Rozdział 4 Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym w przedsiębiorstwie 4.1. Charakterystyka grupy…

Proces transportowy w przewozie międzynarodowym na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Specyfikacja transportu samochodowego ładunków 1.1. Charakterystyka i struktura transportu ładunków drogą lądową………. 5 1.2. Popyt i podaż w transporcie drogowym………. 9 1.3. Analiza kosztów transportu drogowego ……….15 Rozdział II Analiza przedsiębiorstwa transportowego FOR CAR 2.1. Historia i prezentacja przedsiębiorstwa ……….19 2.2. Identyfikacja usług transportowych w badanym przedsiębiorstwie………. 25 2.3. Jakość w procesie transportowym ……….28 Rozdział III Przewóz ładunków w badanej firmie – analiza przypadków 3.1. Analiza wybranych operacji transportowych………. 31 3.2. Możliwości usprawnienia procesu transportowego ……….39 3.3. Uwarunkowania wdrożenia zmodyfikowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem………. 43 Zakończenie ……….49 Bibliografia………. 51 Spis tabel ……….52 Spis wykresów………. 53 Spis rysunków………. 54

Transport w gospodarce

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Miejsce transportu w gospodarce 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego………. 5 1.2. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego………. 9 1.3. Wpływ transportu na rozwój gospodarki i charakterystyka potrzeb transportowych………. 12 1.4 Specyfika przedsiębiorstwa transportowego………. 19 Rozdział II Kierunki polityki ekologicznej UE i jej wpływ na transport 2.1. Główne kierunki polityki ekologicznej UE………. 23 2.2. Kształtowanie wspólnej polityki transportowej………. 26 2.3. Normy zanieczyszczeń i perspektywa ich zmian………. 30 2.4. Koszty dostosowania rynku usług transportowych………. 33 Rozdział III Obecne funkcjonowanie badanego przedsiębiorstwa transportowego 3.1. Prezentacja badanego przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o………. 36 3.2. Charakterystyka usług i klientów………. 42 3.3. Miejsce…

Rola transportu samochodowego w międzynarodowej wymianie towarowej

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Istota transportu 1.1. Definicja transportu, funkcje……… 3 1.2. Transport samochodowy a infrastruktura i sytuacja na drodze……… 5 Rozdział II Uwarunkowania wymiany handlowej 2.1. Handel ………14 2.2. Export a import……… 15 2.3. Polityka celna ………18 Rozdział III Metodologia badań własnych 3.1. Metodologia badań ………23 3.2. Przedmiot i cel badań ………24 3.3. Problemy i hipotezy badawcze……… 24 3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………28 3.5. Charakterystyka próby badawczej……… 29 Rozdział IV Analiza badawcza 4.1. Analiza i opracowanie wyników ankiety ………33 4.2. Projekt udoskonalenia systemu transportowego……… 44 Zakończenie ………51 Bibliografia ………52

Relacje handlowe i transportowe UE z wybranymi krajami Bałkanów Zachodnich

Przez administrator

Streszczenie Wstęp Rozdział I Polityka spójności Unii Europejskiej 1.1 Główne założenia polityki spójności 1.2 Najistotniejsze programy polityki spójności oraz metody ich finansowania 1.3 Programy i fundusze unijne przeznaczone dla państw spoza Unii Europejskiej Rozdział II Polityka transportowa Unii Europejskiej 2.1 Główne założenia polityki transportowej 2.2 Sieć TEN-T 2.3 Program 16+1 Rozdział III Charakterystyka i analiza wybranych państw Półwyspu Bałkańskiego w kontekście wsparcia UE w zakresie handlu i transportu 3.1 Analiza systemów transportowych wybranych państw Półwyspu Bałkańskiego 3.2 Stosunki handlowe i gospodarcze wybranych państw bałkańskich z UE 3.3. Analiza pomocy udzielonej przez UE państwom Półwyspu Bałkańskiego i ich droga do członkostwa…

Psychopatologia władzy politycRelacje handlowe i transportowe UE z wybranymi krajami Bałkanów Zachodnichznej. Przykład paranoi politycznej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Polityka spójności Unii Europejskiej 1.1 Główne założenia polityki spójności 1.2 Najistotniejsze programy polityki spójności oraz metody ich finansowania 1.3 Programy i fundusze unijne przeznaczone dla państw spoza Unii Europejskiej Rozdział II Polityka transportowa Unii Europejskiej 2.1 Główne założenia polityki transportowej 2.2 Sieć TEN-T 2.3 Program 16+1 Rozdział III Charakterystyka i analiza wybranych państw Półwyspu Bałkańskiego w kontekście wsparcia UE w zakresie handlu i transportu 3.1 Analiza systemów transportowych wybranych państw Półwyspu Bałkańskiego 3.2 Stosunki handlowe i gospodarcze wybranych państw bałkańskich z UE 3.3. Analiza pomocy udzielonej przez UE państwom Półwyspu Bałkańskiego i ich droga do członkostwa Zakończenie…