Kategoria: Prawo

Prace z dziedziny Prawo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Prawe aspekt ochrony lasów w Polsce

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Lasy jako przedmiot regulacji prawnej 1.1. Geneza i rozwój aktów prawnych dotyczących lasów i leśnictwa 1.2. Prawne pojęcie lasu 1.3. Pojęcie i źródła prawa leśnego 1.4. Lasy i leśnictwo w aktach prawa UE Rozdział II Instrumenty prawne służące ochronie lasów 2.1. Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna – definicje i zasady 2.2. Lasy ochronne 2.3. Plan urządzania lasu 2.4. Zasady udostępniania lasu 2.5. Okresowy i stały zakaz wstępu do lasu Rozdział III Organizacja administracji leśnej 3.1. Państwowe Gospodarstwo Leśne ,,Lasy Państwowe” jako podmiot zarządzający lasami 3.2. Zarządzanie i nadzór nad lasami prywatnymi 3.3. Zarządzanie lasami położonymi…

Kara śmierci – wybrane problemy kryminologiczne i prawne

Przez administrator

Streszczenie………3 Abstract……… 5 Wstęp……… 7 Rozdział 1 Historyczny zarys kary śmierci 1.1. Przegląd dziejowy kary śmierci na świecie……… 8 1.1.1. Starożytność……… 10 1.1.2. Średniowiecze……… 13 1.1.3. Od nowożytności do czasów współczesnych ………15 1.2. Szczególny charakter kary śmierci w USA ………20 1.3. Od powołania – do zniesienia kary śmierci w Polsce……… 23 Rozdział 2 Prawny aspekt kary śmierci 2.1. Kara śmierci w polskim prawie karnym od 1918r ………26 2.2. Kara śmierci a Europejska Konwencja Praw Człowieka ………32 2.2.1. Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności……… 34 2.2.2. Protokół Nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka…

Ocena skutków regulacji prawnych zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Hodowla zwierząt futerkowych na świecie i w Polsce 1.1. Przedstawienie charakterystyki zwierząt hodowanych na futra 1.2. Hodowla zwierząt futerkowych w Polsce 1.3. Hodowla zwierząt futerkowych na świecie 1.4. Analiza obowiązujących regulacji prawnych 1.5. Perspektywy rozwoju hodowli zwierząt futerkowych Rozdział 2 Ocena skutków regulacji – ujęcie teoretyczne 2.1. Definicja i funkcje państwa 2.2. Zawodności rynku i zawodności państwa 2.3. Ocena skutków regulacji Rozdział 3 Ocena skutków regulacji zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce 3.1. Próby wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce 3.2. Niedoskonałości rynkowe 3.3. Analiza kosztów i korzyści wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych Zakończenie Bibliografia Spis…

Pozycja prawna niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego w polskim procesie karnym.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Stan psychiczny a odpowiedzialność karna 1. Poczytalność – podmiotowy warunek odpowiedzialności karnej sprawcy 2. Pojęcie niepoczytalności i jej przyczyny 3. Niepoczytalność jako okoliczność wyłączająca winę 4. Wprawienie się w stan odurzenia lub upojenia a niepoczytalność 5. Psychopatia a niepoczytalność Rozdział II Niepoczytalność a system środków zabezpieczających 1. Istota i cel środków zabezpieczających. 2. Rodzaje środków zabezpieczających. 3. Zasady i czas stosowania środków zabezpieczających. 4. Podmiotowy zakres środków zabezpieczających. Rozdział III Zdolność sprawcy do udziału w postępowaniu karnym. 1. Badanie psychiatryczne oskarżonego. 2. Obserwacja psychiatryczna 3.Rola biegłych psychiatrów w badaniu psychiatrycznym. 4. Udział obrońcy w procesie karnym niepoczytalnego.…

Dziecko w polskim prawie karnym w roli świadka

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Status prawny świadka 1.1. Dziecko jako świadek………. 8 1.2. Wzywanie świadków w procesie ……….14 1.3. Stosowanie kar porządkowych ……….16 1.4. Prawa i obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania………. 18 Rozdział 2 Dziecko w ujęciu prawa 2.1. Dziecko jako świadek w procesie karnym………. 27 2.2. Wysłuchanie dziecka w procesie cywilnym ……….28 2.3. Dziecko w roli pokrzywdzonego ……….32 2.4. Przestępczość nieletnich ……….34 Rozdział 3 Przesłuchanie dziecka 3.1. Miejsce i czas przesłuchania………. 38 3.2. Fazy przesłuchania ……….41 3.3. Szczególny rodzaj świadków ……….45 3.4. Postać biegłego i osoby przesłuchującej ……….46 3.5. Dokumentacja z przebiegu przesłuchania ……….50 Zakończenie ……….53 Bibliografia………. 55

Przesłuchanie świadka jako element procesu karnego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Status prawny świadka postępowania. Jego prawa i obowiązki. 1.1. Pojęcie świadka ……….5 1.2. Wzywanie świadków w procesie……….8 1.3. Stosowanie kar porządkowych……….10 1.4. Prawa świadka……….12 1.5. Obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania……….19 Rozdział 2 Ogólna charakterystyka przesłuchań. 2.1 Przygotowanie do przesłuchania……….23 2.2 Metody towarzyszące przesłuchaniu……….25 2.3 Etapy przesłuchania……….28 2.3.1 Etap czynności wstępych……….28 2.3.2 Etap spontanicznych zeznań……….29 2.3.3 Etap pytań oraz udzielanych odpowiedz……….30 2.3.4 Czynności końcowe……….30 Rozdział 3 Przesłuchanie szczególnych kategorii świadków. 3.1 Przesłuchanie dziecka……….32 3.2 Przesłuchanie osób starszych……….36 3.3 Przesłuchanie osoby w różnym stanie zdrowia……….38 3.4 Przesłuchanie pokrzywdzonego……….41 3.5/Przesłuchanie osób będących pod wpływem środków odurzających lub pod wpływem alkoholu……….42…

System wyborczy w Polsce.

Przez administrator

Rozdział I Zagadnienia wstepne 1.Istota wyborów ………5 2.Funkcje wyborów ………6 3.Rodzaje wyborów ………7 Rzodzial II Regulacje wyboru organów przedstawicielskich 1.Róznice pomiedzy prawem a systemem wyborczym ………9 2.Pojęcie podstawowych zasad prawa i systemu wyborczego………11 Rodzial III Zasada powszechnosci 1.Czynne prawo wyborcze ………14 1.1 Kwestia wieku wyborczego ………14 1.2 Zagadnienia obywatelstwa ………15 1.3 „Stale zamieszkiwanie’’ na obszarze dzialanie rady………15 2.Bierne prawo wyborcze ………16 3.Ograniczenia powszechnosci praw wyborczych ………17 4.Konstytucyjne i ustawowe gwarancje praw wyborczych ………………18 4.1 Rejestr i spisy wyborców ………19 Rozdział IV Zasada równosci 1.Formalna i materialna równosc prawa wyborczego ………21 Rozdział V Zasada bezposredniosci 1. Zasada bezposredniosci………24 Rozdział VI Zasada…

Jak otworzyc wlasna firme od A do Z.

Przez administrator

Rozdział 1. Planowanie działalności gospodarczej………4 Istota planowania Biznes plan Czesci skladowe biznes planu Rozdział 2. Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11 Róznice branzowe Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu Rozdział 3. Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18 Jak wybrac bank Skad wziac pieniadze? Jak zawrzec umowe? Kto moze dostac kredyt? Zabezpieczenie splaty kredytów Poreczenie wedlug prawa cywilnego Obowiazek posiadania kont bankowych Rozliczenia bezgotówkowe Bezgotówkowe rozliczenie podatków Rozdział 4. Wybór formy prawnej…………29 Rodzaj i zakres odpowiedzialnosci Jednoosobowe przedsiebiorstwo – samodzielna dzialalnosc gospodarcza Spólka cywilna Spólka jawna Spólka komandytowa Wyposazenie w kapital wlasny Mozliwosc finansowania Udział w zyskach i stratach Umowa spólki Koniecznosc przedlozenia bilansu i rachunków…

Umowy w obrocie handlowym

Przez administrator

Wstęp. Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Podmiot i zakres opracowania………4 2. Umowa jako źródłozobowiazan………4 Rozdział I. Ogólne zagadnienia umów gospodarczych………5 1. Pojęcie i istota znaczenia umów gospodarczych………5 2. Rodzaje umów gospodarczych………6 3. Regulacja prawna umów gospodarczych………7 4. Zasada swobody umów gospodarczych………8 5. Czynniki kształtujące tresc stosunku umownego………9 6. Tryb zawarcia umowy gospodarczej………10 7. Formy umowy………12 8. Reputacja stron przy zawarciu umów gospodarczych………13 9. Skutki niewykonania lub niezaleznego wykonania umowy………14 Rozdział II. Umowy zwiazane z obrotem towarowym………15 1. Umowa sprzedaży i umowa dostawy………15 1.1. Istota umowy sprzedaży i umowy dostawy………15 1.2. Zawarcie umowy i sposób zawarcia umowy sprzedaży i umowy dostawy………16 1.3. Tresc…

Techniki zawierania umów czarterowych

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5 1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4 1.2. Charakterystyka zeglugi trampowej (nieregularnej)………13 1.3. Warunki rynku frachtowego………19 1.3.1. Popyt i podaz jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20 1.3.2. Rozleglosc operacji – oddalenie od siebie dysponentów tonazu i towaru………26 1.3.3. Mechanizm kształtowania się stawek frachtowych w zegludze nieregularnej……….27 Rozdział 2. Procedura zawierania umów czarterowych………30 2.1. Faza wstepna – poszukiwanie tonazu i glówne warunki………30 2.2. Analiza przypadku – negocjowanie stawki frachtowej przy transporcie wegla………34 2.3. Analiza przypadku – negocjacje warunków glównych przy transporcie siarki………40 Rozdział 3. Sposób wyboru i techniki wypelniania formularzy czarterowych………49 3.1. Rodzaje formularzy czarterowych………49…

Obowiazki pracodawcy i uprawnienia pracownika zwiazane z macierzynstwem.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciazy i karmienia………5 1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach wzbronionych………5 1.2. Obowiazek przeniesienia kobiety w ciazy do innej pracy………10 1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych………15 1.4. Zakaz delegowania kobiet poza stale miejsce pracy………19 Rozdział 2. Zwolnienia z obowiazku swiadczenia pracy w zwiazku z ciaza i macierzynstwem………20 2.1. Zwolnienia pracownika na badania lekarskie ………20 2.2. Obowiazki przerwy w pracy przyslugujace pracownikom wychowujacym dzieci………23 2.2.1. Uprawnienia pracownicy do przerwy na karmienie………23 2.2.2. Dni wolne od pracy dla pracowników wychowujacych dzieci………25 2.2.3. Zwolnienia na opieka…

Konwencja Rzymska.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pojęcie stosunków pracy objetych zakresem Konwencji rzymskiej………4 Rozdział II Prawo wlasciwe dla stosunku pracy………8 1) Wybór prawa………8 2) Prawo wlasciwe w braku wyboru prawa………18 3) Mechanizm ochrony pracownika………23 4) Inne ograniczenia zastosowania prawa wlasciwego………27 Rozdział III Przeslanki waznosci umowy o prace………30 Rozdział IV Zakres statutu stosunku pracy………37 Zakończenie………44 Bibliografia………46

Przestepstwa komputerowe.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1. Rys historyczny..8 Rozdział 2. Przestepczosc komputerowa – charakterystyka zjawiska………..13 2.1. Skala zjawiska……… 13 2.2. Stanowisko instytucji miedzynarodowych………..14 Rozdział 3. Przestepstwa komputerowe w polskim kodeksię karnym………..21 3.1. Pojęcie przestępstwa komputerowego……… 21 3.2. Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji……… 23 3.2.1. Hacking (art. 267 ? 1 k.k.)………..25 3.2.2. Podsluch (art. 267 ? 2 k.k.)………..29 3.2.3. Naruszenie integralnosci komputerowego zapisu informacji (art. 268 ? 2 k.k.)……… 31 3.2.4. Sabotaz komputerowy (art. 269 ? 1 i 2 k.k.)………..37 3.3. Przestepstwa komputerowe przeciwko wiarygodnosci dokumentów, obrotowi gospodarczemu i pienieznemu………..41 3.3.1. Zagadnienia wstepne………..41 3.3.2. Falszerstwo komputerowe (art. 270 ? 1 k.k.)……… 42 3.3.3. Zniszczenie…

Uslugi detektywistyczne w świetle prawa.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Geneza ustawy o uslugach detektywistycznych………8 Rozdział II Charakterystyka usług detektywistycznych………21 Rozdział III Prawa i obowiazki detektywa………32 1. Etyka zawodowa………32 2. Uprawnienia detektywa………37 2.1. Metody i srodki wykonywania czynnosci detektywistycznych………37 2.2. Prawo do przetwarzania danych osobowych………40 2.3. Uzyskiwanie informacji przez detektywa………49 3. Obowiazki detektywa………61 3.1. Katalog obowiazków podstawowych …61 3.2. Obowiazek posiadania licencji przy wykonywaniu czynnosci detektywistycznych………65 3.3. Obowiazek zachowania tajemnicy zawodowej………68 3.4. Obowiazek sporządzenia koncowego sprawozdania………72 Rozdział IV Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresię usług detektywistycznych………75 1. Wydawanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresię usług detektywistycznych………75 2. Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w zakresię…

Przesluchiwanie dzieci – taktyka.

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstepne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dziecinstwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Pózne dziecinstwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Róznice plci ……… 18 Rozdział II Rola procesowa dziecka ……… 21 1. Dziecko w charakterze swiadka ……… 21 1.1. Dziecko jako swiadek w procesię karnym ……… 21 1.2. Dziecko jako swiadek w procesię cywilnym ……… 28 2. Dziecko jako pokrzywdzony ……… 31 3. Dziecko w konflikcie z prawem ……… 33 Rozdział III Przesluchanie dziecka ……… 41 1. Przesluchujacy ……… 41 2. Przygotowanie…

Laczenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Harmonizacja prawa polskiego……….5 1.1. Wspólnota czy izolacja. 1.2. Istota naszych zobowiazan. 1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji. Rozdział II. Laczenie się spólek………..12 2.1. Regulacja w europejskim prawie spólek. 2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartosciowymi. 2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej. 2.4. Regulacje w ustawodawstwie szczególnym. Rozdział III. Sposoby laczenia się spółek (przepisy ogólne art. 491-497 k. s. h., a rozwiazania unijne)………..21 Rozdział IV. Procedura laczenia się spólek………..23 4.1. Trzy fazy modelowego 'postępowania laczeniowego’. 4.1.1. Faza czynnosci przygotowawczych (menedzerska). Badania bieglych – przepisy intertemporalne. 4.1.2. Faza uchwal zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia („wlascicielska”). 4.1.3. Faza rejestracji…

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7 1.1. Znaczenie i geneza 1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota 1.3. Cele i wykorzystanie spólki 2. Spólka z o.o. jako osoba prawna Rozdział II Reprezentacja spółki z o.o. przez zarzad&ensp……..28; 1. Ogólna charakterystyka zarzadu 1.1. Pojęcie zarzadu 1.2. Sklad zarzadu 1.3. Powolanie i odwolanie czlonka zarzadu 1.4. Mandat a kadencja 2. Zakres reprezentacji spółki z o.o. przez zarzad 3. Sposób reprezentacji spółki z o.o. przez zarzad Rozdział III Reprezentacja spółki z o.o. przez inne organy i podmioty……..79 1. Reprezentacja spółki z o.o. przez rade nadzorcza 2. Reprezentacja…

Przestepczosc w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce………4 Rozdział II Wstępne stadia działania przestepnego………7 2.1. Planowanie przestępstwa………7 2.2. Przygotowanie przestępstwa………11 Rozdział III Przestepczosc zorganizowana………15 3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka………19 3.2. Pranie brudnych pieniedzy………21 3.3. Przemyt i handel narkotyków………29 3.4. Przemyt spirytusu………36 3.5. Przemyt nielegalnych imigrantów………37 3.6. Handel zywym towarem………38 3.7. Przemyt i handel kradzionych samochodów………40 Rozdział IV Nowe polskie uregulowania prawne w walce z przestepczoscia………44 4.1. Swiadek incognito (anonimowy)………44 4.2 Porozumienie miedzy prokuratorem i oskarzonym………47 4.3. Swiadek koronny………50 4.4. Kontrola i utrwalanie rozmów………55 4.5. Zakup kontrolowany Tajny agent policji i nadzorowanie tajne………57 Zakończenie………61 Wykaz skrótów………62 Wykaz tabel………63 Bibliografia………64

Przestepstwo przeciw porzadkowi publicznemu.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Nielegalne przekroczenie granicy panstwowej………9 1. Uwagi ogólne………9 2. Rys historyczny………12 3. Warunki legalnego przekroczenia granicy RP………14 4. Pojęcie granicy………16 5. Strona podmiotowa i podmiot………18 6. Zagadnienia ogólne strony przedmiotowej typu podstawowego przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………19 7. Usilowanie i czynnoSci przygotowawcze do przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………26 8. Okolicznosci wylaczajace bezprawnoSc nielegalnego przekroczenia granicy………34 9. Typy kwalifikowane przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………36 Rozdział II. Zorganizowana grupa i zwiazek przestepczy………43 1. Wstęp………43 2. Rys historyczny………50 3. Uwagi ogólne na temat istoty przestępstwa brania udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej oraz zwiazku majacym na celu popelnianie przestepstw………54 4. Pojęcie grupy i zwiazku przestepczego…

Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym 1. Rys historyczny ubezpieczen 2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe. Rozdział II Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy 1. Podstawy odpowiedzialnosci 2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe 3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe Rozdział III. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy 1. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy. 2. Nagana za 'opinie’ 3. Orzeczenie Okregowego Sadu Lekarskiego 4. Decyzja Naczelnego Sadu Lekarskiego Rozdział IV. Ubezpieczenia w sluzbie zdrowia 1. Odpowiedzialnosc Skarbu Panstwa za szkody wyrzadzone przez funkcjonariuszy służby zdrowia. 2. Obowiazkowe ubezpieczenia w sluzbie zdrowia 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w sluzbie zdrowia. 4. Ubezpieczenie OC lekarzy. 5.…

Procedury celne.

Przez administrator

Rozdział I Clo – charakterystyka ogólna…….2 1.1. Geneza i rozwój cel…….2 1.2. Pojęcie cla……..17 1.3. Klasyfikacja cel…….20 Rozdział II Regulacje cel w prawie polskim…….24 2.1. Prawo celne obowiazujace w Polsce……..24 2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…….28 2.3. Unia celna……..29 2.4. Wspólna polityka handlowa i finansowa……..31 2.5. Polskie regulacje prawne zmierzajace do integracji z przepisami Unii Europejskiej……..34 Rozdział III Przeznaczenie celne……..39 3.1.Wprowadzenie towarów na polski obszar celny……..39 3.2. Pojęcie i rodzaje przeznaczen celnych……..43 3.2.1. Dopuszczenie towaru do obrotu…….54 3.2.2. Sklad celny……..57 3.3.3. Uszlachetnianie czynne…….65 3.3.4. Przetwarzanie towaru pod kontrola celna……..75 3.3.5. Odprawa czasowa……..79 3.3.6. Uszlachetnianie bierne……..84 3.3.7. Wywóz…….91 3.3.8. Tranzyt……..93 Wnioski…….98 Zakończenie…….103…

Uszlachetnianie czynne i bierne w polskim prawie celnym.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I 1. Ewolucja polskich procedur celnych………3 1.1. Clo od X wieku………3 1.2. Rozwiniecie polskiego celnictwa – rozbiory Polski………5 1.3. Prawo celne w okresie miedzywojennym………5 1.4. Prawo celne z 1961 r………7 1.5. Prawo celne z 1975 r……….10 1.6. Zmiana w prawie celnym – 1981 r………11 1.7. Ustawa z 1989 r. – prawo celne………12 Rozdział II 1. Procedury celne………16 1.1. Dopuszczenie do obrotu………25 1.2. Procedury zawieszajace i gospodarcze procedury celne ………26 1.2.1. Tranzyt………28 1.2.2. Sklad Celny………30 1.2.3. Uszlachetnianie czynne………34 1.2.4. Przetwarzanie pod kontrola celna………36 1.2.5. Odprawa Czasowa………38 1.2.6. Uszlachetnianie bierne………42 1.3. Wywóz………44 1.4. Procedura uproszczona………45 1.4.1. Udzielanie pozwolenia oraz tryb…

Szkolenie pracowników w świetle prawa.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Ogólna charakterystyka szkolen………7 Rozdział II System podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych………13 1. Zagadnienia wstepne………13 2. Zasady kierowania pracowników do szkól………15 3. System szkolnictwa dla doroslych………19 4. Studia podyplomowe………25 5. Studia doktoranckie………26 Rozdział III Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych………28 1. Zagadnienia wstepne………28 2. Kursy zawodowe………32 3. Szkolenie wewnatrzzakladowe i zlecane………34 4. Uczniowskie praktyki zawodowe………41 5. Studenckie praktyki zawodowe………43 6. Specjalizacja zawodowa inzynierów i techników………45 7. Aplikacja………49 Rozdział IV Przygotowanie zawodowe mlodocianych………54 Rozdział V Wyspecjalizowane podmioty prowadzace szkolenia zawodowe………68 1. Centra ksztalcenia ustawicznego………68 2. Ochotnicze hufce pracy………70 3. Sluzba pracownicza w zakladach pracy … 75 Zakończenie………79 Bibliografia………83

Darowizna jako umowa przenoszaca wlasnosc.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział IOgólne zagadnienia na temat umów……….6 1. Podstawowe wiadomosci o zobowiazaniach. Umowy jako źródła zobowiazan ……….6 2. Tresc i forma umów. Zasada swobody umów……….10 3. Zagadnienia szczególne zwiazane z zawieraniem umów – umowa przedwstepna ……….13 4. Dodatkowe zastrzezenia umowne……….14 Rozdział II Prawo wlasnosci – nabywanie, przenoszenie, utrata……….18 Rozdział III Darowizna wedlug kodeksu cywilnego……….23 1. Pojęcie i cechy……….23 2. Zawarcie umowy……….27 3. Skutki prawne……….28 4. Odwolanie darowizny……….35 5. Rozwiazanie darowizny……….47 6. Darowizna a zachowek……….49 6.1. Obowiazek doliczania darowizn do spadku……….49 6.2. Zasady okreslania wartosci przedmiotu darowizny podlegajacej doliczeniu do spadku……….50 6.3. Doliczanie darowizn do spadku w zwiazku z ustalaniem zachowku…

Równosc kobiet i mezczyzn w prawie pracy

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I Równosc kobiet i mezczyzn jako konstytucyjne prawo czlowieka 1.1. Historyczny rys zagadnienia ……… 7 1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje ……… 9 Rozdział II Dyrektywy wspólnotowe jako czesc miedzynarodowego prawa pracy 2.1. Koncepcja równości kobiet i mezczyzn w prawie wspólnotowym ……… 27 2.1.1. Uwagi wstepne ……… 27 2.1.2. Formalna równosc praw i równosc faktyczna ……… 28 2.1.3. Równosc numeryczna i równosc zróznicowana ……… 30 2.1.4. 'Równosc traktowania’ i 'równosc szans’ ……… 34 2.1.5. Równosc wzgledna, opisowa, neutralna, postrzegajaca kobiete indywidualnie ……… 35 2.2. Eliminacja dyskryminacji w pracy ze wzgledu na plec ……… 37 2.3.…