Prawo

Uszlachetnianie czynne i bierne w polskim prawie celnym.

Wstęp

Rozdzial I

1. Ewolucja polskich procedur celnych………3
1.1. Clo od X wieku………3
1.2. Rozwiniecie polskiego celnictwa – rozbiory Polski………5
1.3. Prawo celne w okresie miedzywojennym………5
1.4. Prawo celne z 1961 r………7
1.5. Prawo celne z 1975 r……….10
1.6. Zmiana w prawie celnym – 1981 r………11
1.7. Ustawa z 1989 r. – prawo celne………12


Rozdzial II

1. Procedury celne………16
1.1. Dopuszczenie do obrotu………25
1.2. Procedury zawieszajace i gospodarcze procedury celne ………26
1.2.1. Tranzyt………28
1.2.2. Sklad Celny………30
1.2.3. Uszlachetnianie czynne………34
1.2.4. Przetwarzanie pod kontrola celna………36
1.2.5. Odprawa Czasowa………38
1.2.6. Uszlachetnianie bierne………42
1.3...

więcej

Szkolenie pracowników w świetle prawa.


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka szkolen………7

Rozdzial II
System podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych………13

1. Zagadnienia wstepne………13
2. Zasady kierowania pracowników do szkól………15
3. System szkolnictwa dla doroslych………19
4. Studia podyplomowe………25
5. Studia doktoranckie………26


Rozdzial III
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych………28

1. Zagadnienia wstepne………28
2. Kursy zawodowe………32
3. Szkolenie wewnatrzzakladowe i zlecane………34
4. Uczniowskie praktyki zawodowe………41
5. Studenckie praktyki zawodowe………43
6. Specjalizacja zawodowa inzynierów i techników………45
7. Aplikacja………49


Rozdzial IV
Przygotowanie zawodowe mlodocianych………54

Rozdzia...

więcej

Darowizna jako umowa przenoszaca wlasnosc.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Ogólne zagadnienia na temat umów……….6

1. Podstawowe wiadomosci o zobowiazaniach. Umowy jako źródła zobowiazan
……….6
2. Tresc i forma umów. Zasada swobody umów……….10
3. Zagadnienia szczególne zwiazane z zawieraniem umów – umowa przedwstepna
……….13
4. Dodatkowe zastrzezenia umowne……….14


Rozdzial II
Prawo wlasnosci – nabywanie, przenoszenie, utrata……….18Rozdzial III
Darowizna wedlug kodeksu cywilnego……….23

1. Pojecie i cechy……….23
2. Zawarcie umowy……….27
3. Skutki prawne……….28
4. Odwolanie darowizny……….35
5. Rozwiazanie darowizny……….47
6. Darowizna a zachowek……….49
6.1. Obowiazek doliczania darowizn do spadku……….49
6.2...

więcej

Równosc kobiet i mezczyzn w prawie pracy


Wstęp ……… 4

Rozdzial I
Równosc kobiet i mezczyzn jako konstytucyjne prawo czlowieka

1.1. Historyczny rys zagadnienia ……… 7
1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje ……… 9


Rozdzial II
Dyrektywy wspólnotowe jako czesc miedzynarodowego prawa pracy

2.1. Koncepcja równości kobiet i mezczyzn w prawie wspólnotowym ……… 27
2.1.1. Uwagi wstepne ……… 27
2.1.2. Formalna równosc praw i równosc faktyczna ……… 28
2.1.3. Równosc numeryczna i równosc zróznicowana ……… 30
2.1.4. ‚Równosc traktowania’ i ‚równosc szans’ ……… 34
2.1.5. Równosc wzgledna, opisowa, neutralna, postrzegajaca kobiete indywidualnie ……… 35
2.2...

więcej

Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu


1. Wstęp………2

2. Definicja i podzial przestepstw……… 3
3. Podzial przestepstw na zbrodnie i wystepki……… 6
4. ‚Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu’ ………7
5. Branie zakladnika art. 252 k.k. ………8
6. Handel ludzmi. Nielegalna adopcja art. 253 k.k………. 11
7. Udział w zbiegowisku publicznym. Naruszenie wolnosci zgromadzen art. 254 k.k………. 13
8. Nawolywanie do przestępstwa art. 255 k.k. ………16
9. Publiczne propagowanie faszyzmu, nawolywanie do nienawisci ………17
10. Publiczne zniewazanie lub naruszanie nietykalnosci z powodów narodowosciowych etnicznych wyznaniowych albo ze wzgledu na bezwyznaniowosc art. 257 k.k. ………20
11. Zwiazek przestepny. Zorganizowana grupa przestepcza art. 258 k...

więcej

Pranie brudnych pieniedzy


Wstęp………2

Rozdzial I.
System bankowy w Polsce………4

1.1. Organizacja systemu bankowego………4
1.2. Rola i funkcje banku centralnego………8
1.3. Banki komercyjne w Polsce………14
1.4. Nadzór bankowy w Polsce………23


Rozdzial II.
Pojecie i istota prania brudnych pieniedzy………27

2.1. Informacje ogólne………27
2.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke………30
2.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych………34
2.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie………44


Rozdzial III.
Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy………58

3.1. Etapy prania brudnych pieniedzy………58
3.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania………61
3.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstwiania 69
3.4...

więcej

Weksle w teorii i praktyce


Wstęp

Rozdzial I
Definicja weksla i jego rodzaje

1.1. Historia weksla
1.2. Pojecie weksla i jego funkcje
1.3. Przyklady weksli
1.3.1. Weksel kaucyjny
1.3.2. Weksel wlasny
1.3.3. Weksel trasowany
1.3.4. Blankiet urzedowy


Rozdzial II
Elemetnty ustawowe weksla

2.1. Polskie prawo wekslowe
2.2. Ksiegowanie weksli
2.3. Oplata skarbowa
2.4. Klauzule wekslowe


Rozdzial III
Weksel na rynku wierzytelnosci

3.1. Rola weksli
3.2. Przenoszenie uprawnien
3.3. Przelew wierzytelnosci
3.4. Weksel jako forma wniesienia wadium i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy


Slowniczek wekslowy
Bibliografia

 
więcej

Ochrona prawa wlasnosci – standardy międzynarodowe i polskie


Wstęp ……….. 5

Rozdzial I
Studium podstaw normatywnych ochrony wlasnosci

1. Uniwersalne standardy czlowieka ……….. 9
1.1. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ……….. 9
1.2. Refleksje na tle Miedzynarodowych Paktów Czlowieka ……….. 11
1.3. Refleksje na tle innych standardów uniwersalnych ……….. 14
2. Europejskie standardy praw czlowieka ……….. 16
2.1. System Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka ……….. 16
2.2. Prawo wlasnosci w europejskim prawie wspólnotowym ……….. 17
2.3. Refleksje na tle tzw. prawa KBWE/OBWE ……….. 25
3. Ochrona wlasnosci w polskim porzadku prawnym ……….. 27
3.1. Zagadnienie wlasnosci w świetle standardówkonstytucyjnych ……….. 27
3.2...

więcej

Zawarcie malzenstwa w prawie polskim


Wstęp………5

Rozdzial I
Zawarcie malzenstwa

1. Formy zawarcia malzenstwa………9
2. Formalnosci zwiazane ze slubem ………13
3. Przeszkody zawarcia malzenstwa ………22
4. Uniewaznienie malzenstwa ………25
5. Nazwiska malzonków i ich dzieci ………28


Rozdzial II
Rejestracja malzenstwa32

1. Wlasciwosc USC do wykonywania czynnosci………32
2. Dokumenty do zawarcia malzenstwa ………36
3. Sporzadzanie aktu malzenstwa………39


Rozdzial III
Ustanie malzenstwa i separacja

1. Przyczyny ustania malzenstwa ………45
2. Rozwód i jego skutki ………45


Zakończenie ………51
Wykaz literatury ………52

 
więcej

Ochrona posiadania


Wstęp ………. 4

Rozdzial I
Geneza instytucji posiadania

1.1. Posiadanie w prawie rzymskim ………. 8
1.2. Elementy posiadania ………. 10
1.3. Natura i skutki prawne posiadania ………. 11
1.4. Rodzaje posiadania ………. 12
1.5. Nabycie i utrata posiadania ………. 15
1.6. Ochrona posiadania ………. 17
1.7. Posiadanie w sredniowieczu ………. 24


Rozdzial II
Posiadanie jako przedmiot ochrony

2.1. Istota posiadania ………. 27
2.2. Wladztwo faktyczne nad rzecza ………. 30
2.3. Element woli ………. 34
2.4. Przedmiot posiadania ………. 40


Rozdzial III
Rodzaje posiadania

3.1. Posiadanie samoistne i zalezne ………. 43
3.2. Posiadanie w dobrej i w zlej wierze ………. 51
3.3...

więcej

Prawne uwarunkowania ochrony informacji w jednostkach samorządu terytorialnego


1. Wstęp…….4

2. Terminologia …….5

3. Podstawowe zasady bezpieczenstwa …….7

4. Administrowanie systemem …….10

5. Bezpieczeństwo przetwarzania…….12

5.1. Ochrona fizyczna…….14
5.2. Ochrona elektromagnetyczna …….16
5.3. Ochrona kryptograficzna …….16
5.4. Zagrozenia ze strony sieci Internet…….18


6. Inne uwagi dotyczace bezpieczenstwa …….19

6.1. Ochrona antywirusowa…….19
6.2. Zapewnienie dostepnosci informacji …….19
6.3. Monitorowanie systemu …….21
6.4. Incydenty naruszenia bezpieczenstwa …….21
6.5. Bezpieczeństwo oprogramowania …….22
6.6. Bezpieczeństwo nosników informacji …….23
6.7. Ochrona informacji niejawnych a ochrona danych osobowych…….23


7...

więcej

Zastaw rejestrowy w świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów


Wstęp

Rozdzial I
Regulacje prawne dotyczace zestawu przed uchwaleniem ustawyz dnia 6,12,1996r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Rozdzial II
Istota zastawu rejestrowego i przesłanki jego ustanowienia.

Rozdzial III
Charakterystyka elementów umowy zastawicznej.

1. Podmioty umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego
2. Przedmiot zastawu rejestrowego
3. Uprawnienia i obowiazki zastawcy
4. Uprawnienia i obowiazki zastawnika


Rozdzial IV
Wpis do rejestru zastawów

Rozdzial V
Zaspokojenie wierzytelnosci zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

Rozdzial VI
Wygasniecie zastawu rejestrowego

Zakończenie
Literatura
Akty prawne

 
więcej

Przestepczosc zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Pojecie przestepczosci zorganizowanej

1.1. Geneza przestepczosci zorganizowanej ………6
1.2. Definicja przestepczosci zorganizowanej………11
1.3. Uwarunkowania polskiej przestepczosci zorganizowanej………14

Rozdzial II.
Rodzaje przestepczosci zorganizowanej

2.1. Przemyt i handel dzielami sztuki………18
2.2. Przemyt i handel kradzionych samochodów………24
2.3. Handel zywym towarem………28
2.4. ‚Pranie brudnych pieniedzy’………32

Rozdzial III.
Rozwiazania prawne i organizacyjne w zakresię zwalczania przestepczosci zorganizowanej

3. Podstawy prawne zwalczania zjawiska przestepczosci ………39
3.1. Swiadek koronny………45
3.2. Swiadek incognito (anonimowy)………49
3.3. Zakup kontrolowany...

więcej

Wybór i odwolanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta


Wstęp………4

Rozdzial I
Geneza samorządu terytorialnego oraz historia urzedu wójta, burmistrza i prezydenta miasta

1.1. Pojecie samorządu i samorządu terytorialnego ………6
1.2. Samorzad terytorialny i jego organy w okresie II Rzeczpospolitej………11
1.3. Samorzad terytorialny i jego organy po II wojnie swiatowej………14
1.4. Samorzad terytorialny III Rzeczpospolitej………18

Rozdzial II
Wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako organu wykonawczego gminy

2.1. Podstawy prawne regulujace wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta………23
2.2. Warunki jakie musi spelniac osoba ubiegajaca się o stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta miasta………25
2.3...

więcej

Przestepczosc wśród nieletnich


Rozdzial I.
Przestepczosc nieletnich

1.1 Jako zjawisko społeczne
1.2 Etiologia
1.3 Wybrane aspekty przestepczosci nieletnich w świetle danych statystycznych
1.3.1 Rozmiary zjawiska
1.3.2 Kwalifikacja prawna popelnionych czynów
1.3.3 Rodzaj stosowanych środków
1.4 Profilaktyka
1.5 Resocjalizacja. Nowe tendencje.

Rozdzial II.
Odpowiedzialnosc karna nieletnich w ujęciu historycznym

2.1 Poczatki karalnosci nieletnich
2.2 W okresie obowiazywania kodeksu karnego z 1932 roku
2.3 W okresie obowiazywania kodeksu karnego z 1969 roku

Rozdzial III.
Rodzaje środków prawnych podejmowanych w stosunku do nieletnich

3...

więcej