Ochrona konsumenta przy zawieraniu umów za posrednictwem Internetu w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiego


Wstęp………6

Rozdzial 1.
Podstawowe pojecia i problemy uregulowania prawnego srodowiska internetowego………9

1.1. Pojecie i istota internetu………9
1.1.1. Glówne cechy Internetu………10
1.1.2. Sposoby korzystania z Internetu………11
1.1.3. Prawnomiedzynarodowa regulacja Internetu………12
1.2. Elektroniczny obrót handlowy………14
1.2.1. Pojecie i znaczenie handlu elektronicznego………14
1.3. Konsument jako uzytkownik internetu………22
1.3.1. Zagrozenia dla interesów konsumenta zwiazane z zawieraniem transakcji………22
1.3.1. Ogólna charakterystyka europejskiej ochrony konsumenta………24
1.3.1.1. Rozwój ochrony konsumenta we Wspólnocie Europejskiej i Unii Europejskiej………24
1.3.1.2. Europejska koncepcja ochrony konsumenta………28
1.4. Metody integracji przez prawo wspólnotowe………29
1.4.1. Wprowadzenie………29
1.4.2. Wzajemne uznanie………30
1.4.3. Koordynacja………31
1.4.4. Dyrektywy harmonizacyjne jako prawny instrument ochrony konsumenta w Unii Europejskiej………31
1.4.5. Substytucja………33


Rozdzial 2.
Regulacja prawna umów zawieranych w internecie………35

2.1. Normatywne wyodrebnianie umów zawieranych przez internet w prawie UE………35
2.2. Podstawowe definicje………37
2.3. Ochrona konsumenta przy zawarciu umowy………40
2.3.1. Wprowadzenie………40
2.3.2. Obowiazki przedkontraktowe………40
2.3.3. Pisemne potwierdzenie wstepnej informacji………45
2.3.4. Dalsze obowiazki informacyjne………47
2.4. Informacja handlowa………47
2.4.1. Tresc i istota informacji handlowej………47
2.4.2. Niezamówione informacje handlowe………49
2.5. Wykonanie umowy………52
2.6. Prawo odstapienia od umowy……..54


Rozdzial 3.
Realizacja praw konsumentów………59

3.1. Wstęp………59
3.2. Jurysdykcja krajowa………60
3.2.1. Uwagi ogólne………60
3.2.2. Jurysdykcja krajowa na gruncie rozporzadzenia 44/2001/WE………61
3.3. Prawo wlasciwe………65
3.3.1. Uwagi ogólne………65
3.3.2. Wybór prawa………67
3.3.3. Niedokonanie wyboru prawa przez strony………70
3.4. Spory ponadgraniczne………72
3.4.1. Wprowadzenie………72
3.4.2. Sadowe rozstrzyganie sporów konsumenckich………73
3.4.3. Pozasadowe rozstrzyganie sporów konsumenckich………75
3.5. Środki ochronne przewidziane w dyrektywie 97/7………76


Rozdzial 4.
Ochrona konsumenta w tranzakcjach internetowych w świetle ustawodwstwa polskiego………78

4.1. Harmonizacja polskiego konsumenta z regulacjami wspólnotowymi………78
4.2. Podstawowe akty prawne………79
4.3. Strony umowy zawieranej przez internet………83
4.4. Zawarcie umowy na odleglosc………85
4.4.1. Konstrukcja umowy zawieranej na odleglosc………85
4.4.2. Ochrona prywatnosci konsumenta………87
4.5. Obowiazki informacyjne przedsiebiorcy………89
4.6. Odstapienie od umowy…….94
4.6.1. Uwagi ogólne………94
4.6.2. Forma odstapienia od umowy………95
4.6.3. Termin dziesieciodniowy………95
4.6.4. Skutki odstapienia………98
4.6.5. Umowa kredytu i pozyczki………100
4.6.6. Wyłączenie prawa odstapienia………101
4.7. Wykonanie umowy………103
4.7.1. Uwagi ogólne………103
4.7.2. Niemoznosc spelnienia swiadczenia………105
4.7.3. Niezamówione swiadczenie………107
4.7.4. Zaplata karta platnicza………107
4.8. Jednokierunkowo dyspozytywny charakter regulacji zawieranych umów na odleglosc………109
4.9. Informacje handlowe………110
4.9.1. Tresc i zakres informacji handlowej………110
4.9.2. Zjawisko spamu………112


Zakończenie……..113
Bibliografia………115
Wykaz podstawowych aktów prawnych………120

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>