Kategoria: Rynki finansowe

Prace z dziedziny Rynki finansowe . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Funkcjonowanie spółek kapitalowych na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pojęcie i klasyfikacja spólek………5 1.1 Klasyfikacja spółek kapitalowych………9 Rozdział II Funkcjonowanie spółki akcyjnej na przykładzie xyz……… 10 2.1 Podstawowe dane o xyz 11 2.1.1 Powiazania kapitalowe i organizacyjne spólki……… 12 2.1.2 Kapitaly i fundusze spólki………12 2.2 Dane o emisji………16 2.2.1 Czynniki powodujace…

Trzeci filar reformy emerytalnej.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6 1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6 1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7 1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10 1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13 Rozdział II Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24 2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24 2.2. Funkcje ubezpieczen……….30 Rozdział III Charakterystyka polskiego systemu…

Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Obligacje………5 1.1. Papirery wartosciowe………5 1.1.1 Papiery wartosciowe – definicje i kryteria podzialu………5 1.1.2. Obligacje i ich rodzaje………7 1.2. Obrót obligacjamiw w Polsce………14 1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce………14 1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu………15 1.2.3. Zakres i zasady…

Instrumenty rynku kapitalowego

Przez administrator

Rozdział I Istota rynku kapitalowego 1.1. Podstawowe przekroje podzialu rynku kapitalowego .5 1.2. Rynek kapitalowy i jego segmenty ………10 Rozdział II Dluzne instrumenty rynku kapitalowego 2.1. Obligacje ………14 2.1.1. Rodzaje obligacji ………20 2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28 2.1.3. Wycena obligacji ………35 2.2. Rynek obligacji…

Wachlarz możliwości rynku kontraktów terminowych.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Istota kontraktów terminowych 1. Definicja kontraktów terminowych………6 2. Historia rynków terminowych………12 3. Rodzaje transakcji na gieldach terminowych………16 3.1. Transakcje hedgingowe………17 3.2. Transakcje arbitrazowe ………18 3.3. Transakcje spekulacyjne ………22 Rozdział II Zasady działania kontraktów terminowych 1. Okreslenie warunków kontraktów futures ………26 2.…

Gieldy towarowe

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I Rys historyczny ……… 6 Rozdział II Pojęcie i znaczenie gieldy towarowej 1. Definicja gieldy towarowej ……… 40 2. Znaczenie gieldy towarowej ……… 43 Rozdział III Ustawa o gieldach towarowych w Polsce 1. Tworzenie i organizacja gield towarowych ……… 49 2.…

Obligacje jako instrument finansowy w praktyce polskiej

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Ogólna charakterystyka obligacji 1.1. Obligacje posród innych papierów wartosciowych………5 1.2. Obligacja jako jeden z papierów dluznych………5 1.3. Uwarunkowania prawne dotyczace obligacji w Polsce……….7 1.3.1. Nowe uregulowania prawne obligacji………9 1.4. Pojęcie obligacji………12 1.5. Konstrukcja obligacji………13 1.6. Zasady emisji obligacji………15 1.7. Rodzaje obligacji………18 1.7.1.…

Opcje na akcje

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 1.1 Opcje na akcje jak finansowe transakcje terminowe 1.2 Cechy opcji na akcje 1.2.1 Czynniki wpływajace na wartość opcji 1.2.2 Efekt dzwigni 1.3 Podstawowe rodzaje transakcji na rynku opcji 1.4 Wartość wewnetrzna i czasowa opcji 1.5 Inne rodzaje opcji 1.6 Porównanie opcji…

WARSET na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartosciowych

Przez administrator

Wstęp ……….. 2 Rozdział I Ewolucja systemów notowan gieldowych 1.1. Notowania kierowane glosem ……….. 5 1.2. Notowania fixingowe ……….. 10 1.3. Notowania ciagle ……….. 14 1.4. Obrót bezposredni ……….. 16 Rozdział II Zasady notowan na wybranych rynkach europejskich 2.1. Rozwiazania stosowane na gieldzie londynskiej ………..…

Motywowanie jako determinanta efektywnosci pracy kadry menedzerskiej

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Motywacja w teorii zarządzania 1.1 Pojęcie motywacji………6 1.2 Klasyfikacja wybranych teorii motywacji………10 1.3 Model procesu motywacyjnego………22 Rozdział II System motywowania w przedsiębiorstwie……… 2.1 Rodzaje systemów motywacyjnych………26 2.2 Wynagradzanie jako czynnik systemu motywowania………33 2.3 Motywacyjna rola partycypacji pracowników w zarzadzaniu………41 2.4 Efektywność systemu…

Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 1. Rynek otwartych funduszy emerytalnych ………6 2. Portfel inwestycyjny OFE ………11 3. Polityka inwestycyjna OFE ………15 Rozdział II. Metody statystycznej analizy struktury i dynamiki zmiennych 1. Mierniki analizy struktury ………22 2. Statystyczne metody badania dynamiki…

Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji portfeli papierów wartosciowych.

Przez administrator

Wstęp……..5 Cel pracy ………6 Rozdział I. Analiza zalet i wad klasycznego algorytmu genetycznego 1.1. Analiza elementów klasycznego algorytmu genetycznego……..7 1.2. Twierdzenie o schematach……..13 1.3. Zunifikowane narzedzia testowe De Jonga do oceny efektywnosci algorytmów genetycznych ……..18 Rozdział II. Zaawansowana metoda optymalizacji funkcji wielu zmiennych oparta na…

Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Charakterystyka papierów wartosciowych z uwzglednieniem róznych kryteriów podzialu……… 4 Rozdział II. Charakterystyka lokacyjnych papierów wartosciowych ………13 2.1 Róznice pomiedzy handlowymi a lokacyjnymi papierami wartosciowymi ………17 Rozdział III. Papiery wartosciowe w świetle bankowego planu kont ………20 3.1 Charakterystyka kont sluzacych do ewidencji lokacyjnych…

Transakcje terminowe SWAP.

Przez administrator

1. Wstęp………5 2. Instrumenty pochodne………8 2.1. Opcje………9 2.2. Kontrakty futures i forward………13 2.3. Forward Rate Agreement (FRA)………15 3. SWAP – definicja, rodzaje………17 3.1. SWAP procentowy………17 3.1.1. Rola pośrednika w przypadku zawierania transakcji typu SWAP……….21 3.1.2. Wymiana platnosci……….23 3.1.3. Wycena SWAP-ów procentowych………25 3.2. SWAP walutowy………32 3.3.…

Obrót papierami wartosciowymi.

Przez administrator

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdział I. Zagadnienia ogólne. 1.1. Znaczenie obrotu gieldowego. Charakterystyka nowych ustaw regulujacych rynek kapitalowy………7 1.2. Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu………23 1.2.1. Akcje. Prawo do akcji………24 1.2.2. Obligacje………27 1.2.3. Inne instrumenty finansowe………30 Rozdział II. Geneza i podstawy prawne funkcjonowania Gield Papierów Wartosciowych. 2.1.…

Giełda papierów wartosciowych jako instytucja rynku finansowego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce. 1.1 Istota rynku kapitalowego ………6 1.1.1 Opis działania rynku kapitalowego ………6 1.1.2 Rodzaje ryzyka wystepujace na rynku kapitalowym ………11 1.1.3 Instytucje rynku kapitalowego ……… 13 1.2 Funkcje rynku kapitalowego ………18 1.3 Trendy swiatowe…

Mozliwosc spekulacji w grze gieldowej, techniki spekulacyjne, psychologia inwestowania na gieldzie.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Geneza gieldy 1.Historia powstania………7 2.Podzial gield………8 3.Uczestnicy gieldy………9 Rozdział II Transakcje gieldowe 1. Kontrakty terminowe………12 1.1 Geneza transakcji terminowych………12 1.2 Charakterystyka kontraktów terminowych………13 1.3 Kontrakty terminowe typu futures………17 1.4 Warunki rozwoju………19 1.5 Uzytecznosc kontraktów, przyklady ich wykorzystywania………20 2. Transakcje opcyjne………23 2.1 Historia…

Ewidencja i wycena krótkoterminowych papierów dluznych

Przez administrator

Wstęp ………….5 Rozdział I. Charakterystyka krótkoterminowych papierów wartosciowych 1. Pojęcie papierów wartosciowych 2. Funkcje krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 12 3. Klasyfikacja krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 13 3.1. Kryteria klasyfikacji …………. 13 3.2. Wierzycielskie papiery wartosciowe …………. 14 3.3. Kapitalowe papiery wartosciowe …………. 23 3.4. Papiery…

Papiery wartosciowe na polskim rynku finansowym.

Przez administrator

Wstęp. …….3 Rozdział I Charakterystyka rynku finansowego. 1. Segmenty rynku finansowego 1.1. Rynek kapitalowy……..5 1.2. Rynek pieniezny…….12 1.3. Rynek instrumentów pochodnych……..15 1.4.Rynek walutowy……..23 Rozdział II Akcje i zwiazane z nimi ryzyko. 2.1. Charakterystyka akcji ……..25 2.2. Podzial akcji……..27 2.3. Ryzyko akcji……..31 2.4. Wycena akcji…….38 Rozdział…

Giełda Papierów Wartosciowych jako instytucjonalna forma rynku kapitalowego

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Istota Gieldy Papierów Wartosciowych…………..6 1.1. Pojęcie i funkcje gieldy papierów wartosciowych………6 1.2. Uczestnicy i organizacja gieldy……… 10 1.3. Rodzaje papierów wartosciowych………16 1.4.Instytucje regulujace funkcjonowanie gieldy papierów wartosciowych w Warszawie……… 24 Rozdział II Giełda Papierów Wartosciowych w Polsce……… …….. .35 2.1. Polskie tradycje…

Prawa poboru w obrocie publicznym oraz jego wylaczenie przy kapitale docelowym

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp………5 Rozdział 1. Instrumenty finansowe a papiery wartosciowe w polskim prawie 1.1. Istota i rodzaje instrumentów finansowych………8 1.2. Rodzaje oraz kryteria podzialu papierów wartosciowych………9 1.3. Akcje na polskim rynku papierów wartosciowych………12 1.3.1. Pojęcie i znaczenie akcji………12 1.3.2. Klasyfikacja akcji………14 1.3.3. Uprawnienia akcjonariuszy………17 1.3.4.…

Prawa poboru i prawa do akcji jako instrumenty obrotu gieldowego

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Miejsce i rola rynków finansowych w gospodarce 1.1. Istota i podzial rynków finansowych………. 5 1.2. Podstawowe instrumenty rynku finansowego ……….14 1.2.1. Instrumenty rynku pienieznego ……….14 1.2.2. Instrumenty rynku kapitalowego ……….19 1.3. Instytucje wspomagajace funkcjonowanie rynków finansowych ……….28 1.3.1. Giełda Papierów Wartosciowych…

Zmiany na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Rynek 1.1. Istota rynku kapitalowego……….4 1.2. Ryzyko wystepujace na rynku kapitalowym……….8 1.3. Instytucje rynku kapitalowego……….10 1.4. Funkcje rynku kapitalowego……….14 Rozdział 2. Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce 2.1. Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych……….16 2.2. Historia Gieldy……….17 2.3. Władze Gieldy……….20 2.4.…

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitalowego w Polsce.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I Istota rynku finansowego 1.1. Istota i dzialanie rynku kapitalowego…………. 7 1.2. Glówne instytucje rynku kapitalowego w Polsce ………….10 1.3. Funkcje rynku kapitalowego…………. 15 1.4. Segmentacja rynku kapitalowego…………. 16 Rozdział II Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce 2.1. Powstanie…

Fundusze inwestycyjne na polskim rynku kapitalowym w latach 2006-2009.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka funduszy inwestycyjnych. 1.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego……….7 1.1.1. Zarys historyczny……….9 1.1.2. Pojęcie funduszu inwestycyjnego……….15 1.1.3. Pojęcie towarzystwa funduszy inwestycyjnych……….18 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy……….20 1.3. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych……….26 1.4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych……….30 Rozdział II Typy funduszy oraz ich…