Kategoria: Rynki finansowe

Prace z dziedziny Rynki finansowe . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Funkcjonowanie spółek kapitalowych na przykładzie XYZ 4.3/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial I Pojecie i klasyfikacja spólek………5 1.1 Klasyfikacja spółek kapitalowych………9 Rozdzial II Funkcjonowanie spółki akcyjnej na przykładzie xyz……… 10 2.1 Podstawowe dane o xyz 11 2.1.1 Powiazania kapitalowe i organizacyjne spólki……… 12 2.1.2 Kapitaly i fundusze spólki………12 2.2 Dane o emisji………16 2.2.1 Czynniki powodujace wysokie ryzyko dla nabywców Akcji………18 2.3 Opis działalności gospodarczej………22 2.3.1 […]

Trzeci filar reformy emerytalnej. 4.19/5 (27)

Wstęp……….3 Rozdzial I Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6 1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6 1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7 1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10 1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13 Rozdzial II Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24 2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24 2.2. Funkcje ubezpieczen……….30 Rozdzial III Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego………35 3.1. Akty prawne regulujace ubezpieczenia……….35 3.2. Segmenty (filary) systemu […]

Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych 4.35/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial 1 Obligacje………5 1.1. Papirery wartosciowe………5 1.1.1 Papiery wartosciowe – definicje i kryteria podzialu………5 1.1.2. Obligacje i ich rodzaje………7 1.2. Obrót obligacjamiw w Polsce………14 1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce………14 1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu………15 1.2.3. Zakres i zasady odpowiedzialnosci karnej dotyczace funkcjonowania rynku obligacji………28 1.2.4 Terminologia zwiazana z […]

Instrumenty rynku kapitalowego 4.46/5 (24)

Rozdzial I Istota rynku kapitalowego 1.1. Podstawowe przekroje podzialu rynku kapitalowego .5 1.2. Rynek kapitalowy i jego segmenty ………10 Rozdzial II Dluzne instrumenty rynku kapitalowego 2.1. Obligacje ………14 2.1.1. Rodzaje obligacji ………20 2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28 2.1.3. Wycena obligacji ………35 2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38 2.3. Rynek papierów dluznych przedsiebiorstw ………39 Rozdzial […]

Wachlarz możliwości rynku kontraktów terminowych. 4.24/5 (25)

Wstęp 3 Rozdzial I Istota kontraktów terminowych 1. Definicja kontraktów terminowych………6 2. Historia rynków terminowych………12 3. Rodzaje transakcji na gieldach terminowych………16 3.1. Transakcje hedgingowe………17 3.2. Transakcje arbitrazowe ………18 3.3. Transakcje spekulacyjne ………22 Rozdzial II Zasady działania kontraktów terminowych 1. Okreslenie warunków kontraktów futures ………26 2. Ceny terminowe i ceny gotówkowe ………30 3. Infrastruktura rynku terminowego […]

Gieldy towarowe 4.35/5 (20)

Wstęp ……… 3 Rozdzial I Rys historyczny ……… 6 Rozdzial II Pojecie i znaczenie gieldy towarowej 1. Definicja gieldy towarowej ……… 40 2. Znaczenie gieldy towarowej ……… 43 Rozdzial III Ustawa o gieldach towarowych w Polsce 1. Tworzenie i organizacja gield towarowych ……… 49 2. Działalność maklerów gield towarowych ……… 55 3. Towarowe domy maklerskie […]

Obligacje jako instrument finansowy w praktyce polskiej 4.11/5 (18)

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka obligacji 1.1. Obligacje posród innych papierów wartosciowych………5 1.2. Obligacja jako jeden z papierów dluznych………5 1.3. Uwarunkowania prawne dotyczace obligacji w Polsce……….7 1.3.1. Nowe uregulowania prawne obligacji………9 1.4. Pojecie obligacji………12 1.5. Konstrukcja obligacji………13 1.6. Zasady emisji obligacji………15 1.7. Rodzaje obligacji………18 1.7.1. Obligacje skarbowe………21 1.7.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………22 […]

WARSET na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartosciowych 4.35/5 (17)

Wstęp ……….. 2 Rozdzial I Ewolucja systemów notowan gieldowych 1.1. Notowania kierowane glosem ……….. 5 1.2. Notowania fixingowe ……….. 10 1.3. Notowania ciagle ……….. 14 1.4. Obrót bezposredni ……….. 16 Rozdzial II Zasady notowan na wybranych rynkach europejskich 2.1. Rozwiazania stosowane na gieldzie londynskiej ……….. 23 2.2. Frankfurt – glówna gielda niemiecka ……….. 27 2.3. […]

Motywowanie jako determinanta efektywnosci pracy kadry menedzerskiej 5/5 (8)

Wstęp………4 Rozdzial I Motywacja w teorii zarządzania 1.1 Pojecie motywacji………6 1.2 Klasyfikacja wybranych teorii motywacji………10 1.3 Model procesu motywacyjnego………22 Rozdzial II System motywowania w przedsiębiorstwie……… 2.1 Rodzaje systemów motywacyjnych………26 2.2 Wynagradzanie jako czynnik systemu motywowania………33 2.3 Motywacyjna rola partycypacji pracowników w zarzadzaniu………41 2.4 Efektywność systemu motywowania pracowników………46 Rozdzial III System motywowania wprowadzony w wybranym przedsiębiorstwie […]

Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce 5/5 (7)

Wstęp………4 Rozdzial I. Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 1. Rynek otwartych funduszy emerytalnych ………6 2. Portfel inwestycyjny OFE ………11 3. Polityka inwestycyjna OFE ………15 Rozdzial II. Metody statystycznej analizy struktury i dynamiki zmiennych 1. Mierniki analizy struktury ………22 2. Statystyczne metody badania dynamiki ………28 Rozdzial III. Empiryczne modelowanie działalności inwestycyjnej OFE 1. Statystyczne […]

Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji portfeli papierów wartosciowych. 4.45/5 (22)

Wstęp……..5 Cel pracy ………6 Rozdzial I. Analiza zalet i wad klasycznego algorytmu genetycznego 1.1. Analiza elementów klasycznego algorytmu genetycznego……..7 1.2. Twierdzenie o schematach……..13 1.3. Zunifikowane narzedzia testowe De Jonga do oceny efektywnosci algorytmów genetycznych ……..18 Rozdzial II. Zaawansowana metoda optymalizacji funkcji wielu zmiennych oparta na zmodernizowanym i rozbudowanym algorytmie genetycznym 2.1. Konstruowanie populacji genotypów reprezentowanych […]

Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych. 4.42/5 (26)

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakterystyka papierów wartosciowych z uwzglednieniem róznych kryteriów podzialu……… 4 Rozdzial II. Charakterystyka lokacyjnych papierów wartosciowych ………13 2.1 Róznice pomiedzy handlowymi a lokacyjnymi papierami wartosciowymi ………17 Rozdzial III. Papiery wartosciowe w świetle bankowego planu kont ………20 3.1 Charakterystyka kont sluzacych do ewidencji lokacyjnych papierów wartosciowych………27 Rozdzial IV. Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych – schematy […]

Transakcje terminowe SWAP. 4.5/5 (18)

1. Wstęp………5 2. Instrumenty pochodne………8 2.1. Opcje………9 2.2. Kontrakty futures i forward………13 2.3. Forward Rate Agreement (FRA)………15 3. SWAP – definicja, rodzaje………17 3.1. SWAP procentowy………17 3.1.1. Rola pośrednika w przypadku zawierania transakcji typu SWAP……….21 3.1.2. Wymiana platnosci……….23 3.1.3. Wycena SWAP-ów procentowych………25 3.2. SWAP walutowy………32 3.3. SWAP kredytowy………38 3.4. Pozostale rodzaje transakcji typu SWAP 43 3.4.1. […]

Obrót papierami wartosciowymi. 4.23/5 (22)

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdzial I. Zagadnienia ogólne. 1.1. Znaczenie obrotu gieldowego. Charakterystyka nowych ustaw regulujacych rynek kapitalowy………7 1.2. Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu………23 1.2.1. Akcje. Prawo do akcji………24 1.2.2. Obligacje………27 1.2.3. Inne instrumenty finansowe………30 Rozdzial II. Geneza i podstawy prawne funkcjonowania Gield Papierów Wartosciowych. 2.1. Rys historyczny. GPW w Warszawie S.A……….36 2.2. Miejsce gieldy w […]

Giełda papierów wartosciowych jako instytucja rynku finansowego. 5/5 (11)

Wstęp Rozdzial I Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce. 1.1 Istota rynku kapitalowego ………6 1.1.1 Opis działania rynku kapitalowego ………6 1.1.2 Rodzaje ryzyka wystepujace na rynku kapitalowym ………11 1.1.3 Instytucje rynku kapitalowego ……… 13 1.2 Funkcje rynku kapitalowego ………18 1.3 Trendy swiatowe na rynkach kapitalowych……… 22 1.4 Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych ……… […]

Mozliwosc spekulacji w grze gieldowej, techniki spekulacyjne, psychologia inwestowania na gieldzie. 4.12/5 (17)

Wstęp………5 Rozdzial I Geneza gieldy 1.Historia powstania………7 2.Podzial gield………8 3.Uczestnicy gieldy………9 Rozdzial II Transakcje gieldowe 1. Kontrakty terminowe………12 1.1 Geneza transakcji terminowych………12 1.2 Charakterystyka kontraktów terminowych………13 1.3 Kontrakty terminowe typu futures………17 1.4 Warunki rozwoju………19 1.5 Uzytecznosc kontraktów, przyklady ich wykorzystywania………20 2. Transakcje opcyjne………23 2.1 Historia rynku opcji………23 2.2 Rodzaje i podzial opcji………24 2.3 Spekulacje opcjami………28 […]

Ewidencja i wycena krótkoterminowych papierów dluznych 4.28/5 (25)

Wstęp ………….5 Rozdzial I. Charakterystyka krótkoterminowych papierów wartosciowych 1. Pojecie papierów wartosciowych 2. Funkcje krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 12 3. Klasyfikacja krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 13 3.1. Kryteria klasyfikacji …………. 13 3.2. Wierzycielskie papiery wartosciowe …………. 14 3.3. Kapitalowe papiery wartosciowe …………. 23 3.4. Papiery wartosciowe bedace dokumentem platniczym i rozrachunkowym…………. 29 Rozdzial II. Wycena […]

Papiery wartosciowe na polskim rynku finansowym. 4.2/5 (20)

Wstęp. …….3 Rozdzial I Charakterystyka rynku finansowego. 1. Segmenty rynku finansowego 1.1. Rynek kapitalowy……..5 1.2. Rynek pieniezny…….12 1.3. Rynek instrumentów pochodnych……..15 1.4.Rynek walutowy……..23 Rozdzial II Akcje i zwiazane z nimi ryzyko. 2.1. Charakterystyka akcji ……..25 2.2. Podzial akcji……..27 2.3. Ryzyko akcji……..31 2.4. Wycena akcji…….38 Rozdzial III Obligacje i zwiazane z nimi ryzyko. 3.1. Charakterystyka obligacji……..43 […]

Giełda Papierów Wartosciowych jako instytucjonalna forma rynku kapitalowego 4.21/5 (28)

Wstęp………4 Rozdzial I Istota Gieldy Papierów Wartosciowych…………..6 1.1. Pojecie i funkcje gieldy papierów wartosciowych………6 1.2. Uczestnicy i organizacja gieldy……… 10 1.3. Rodzaje papierów wartosciowych………16 1.4.Instytucje regulujace funkcjonowanie gieldy papierów wartosciowych w Warszawie……… 24 Rozdzial II Giełda Papierów Wartosciowych w Polsce……… …….. .35 2.1. Polskie tradycje gieldowe………35 2.2. Giełda w Warszawie………40 Rozdzial III Gieldy Papierów Wartosciowych […]

Prawa poboru w obrocie publicznym oraz jego wylaczenie przy kapitale docelowym 4.27/5 (15)

Wykaz skrótów………4 Wstęp………5 Rozdzial 1. Instrumenty finansowe a papiery wartosciowe w polskim prawie 1.1. Istota i rodzaje instrumentów finansowych………8 1.2. Rodzaje oraz kryteria podzialu papierów wartosciowych………9 1.3. Akcje na polskim rynku papierów wartosciowych………12 1.3.1. Pojecie i znaczenie akcji………12 1.3.2. Klasyfikacja akcji………14 1.3.3. Uprawnienia akcjonariuszy………17 1.3.4. Zasady emisji akcji w Polsce oraz podnoszenie kapitału akcyjnego w […]

Prawa poboru i prawa do akcji jako instrumenty obrotu gieldowego 4.12/5 (17)

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Miejsce i rola rynków finansowych w gospodarce 1.1. Istota i podzial rynków finansowych………. 5 1.2. Podstawowe instrumenty rynku finansowego ……….14 1.2.1. Instrumenty rynku pienieznego ……….14 1.2.2. Instrumenty rynku kapitalowego ……….19 1.3. Instytucje wspomagajace funkcjonowanie rynków finansowych ……….28 1.3.1. Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie ……….28 1.3.2. Krajowy depozyt papierów wartosciowych ……….31 1.3.3. […]

Zmiany na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie. 4.07/5 (27)

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Rynek 1.1. Istota rynku kapitalowego……….4 1.2. Ryzyko wystepujace na rynku kapitalowym……….8 1.3. Instytucje rynku kapitalowego……….10 1.4. Funkcje rynku kapitalowego……….14 Rozdzial 2. Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce 2.1. Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych……….16 2.2. Historia Gieldy……….17 2.3. Władze Gieldy……….20 2.4. Instytucje KDPW……….21 2.5. Czlonkowie Gieldy……….22 Rozdzial 3. Funkcjonowanie Gieldy Papierów […]

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitalowego w Polsce. 4.14/5 (21)

Wstęp ……….3 Rozdzial I Istota rynku finansowego 1.1. Istota i dzialanie rynku kapitalowego…………. 7 1.2. Glówne instytucje rynku kapitalowego w Polsce ………….10 1.3. Funkcje rynku kapitalowego…………. 15 1.4. Segmentacja rynku kapitalowego…………. 16 Rozdzial II Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce 2.1. Powstanie i historia Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce ………….23 2.2. Etapy […]

Fundusze inwestycyjne na polskim rynku kapitalowym w latach 2006-2009. 4.27/5 (22)

Wstęp……….4 Rozdzial I Charakterystyka funduszy inwestycyjnych. 1.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego……….7 1.1.1. Zarys historyczny……….9 1.1.2. Pojecie funduszu inwestycyjnego……….15 1.1.3. Pojecie towarzystwa funduszy inwestycyjnych……….18 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy……….20 1.3. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych……….26 1.4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych……….30 Rozdzial II Typy funduszy oraz ich klasyfikacja……….32 2.1. Prawne formy funduszy inwestycyjnych……….37 2.1.1. Otwarte oraz specjalistyczne […]