Kategoria: Rynki finansowe

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Funkcjonowanie spółek kapitalowych na przykładzie XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I Pojecie i klasyfikacja spólek………5 1.1 Klasyfikacja spółek kapitalowych………9 Rozdzial II Funkcjonowanie spółki akcyjnej na przykładzie xyz……… 10 2.1 Podstawowe dane o xyz 11 2.1.1 Powiazania kapitalowe i organizacyjne spólki……… 12 2.1.2 Kapitaly i fundusze spólki………12 2.2 Dane o emisji………16 2.2.1 Czynniki powodujace wysokie ryzyko dla nabywców Akcji………18 2.3 Opis działalności gospodarczej………22 2.3.1…
Przeczytaj więcej

 

Trzeci filar reformy emerytalnej.

Wstęp……….3 Rozdzial I Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6 1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6 1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7 1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10 1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13 Rozdzial II Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24 2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24 2.2. Funkcje ubezpieczen……….30 Rozdzial III Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego………35 3.1. Akty prawne regulujace ubezpieczenia……….35 3.2. Segmenty (filary) systemu…
Przeczytaj więcej

 

Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych

Wstęp………3 Rozdzial 1 Obligacje………5 1.1. Papirery wartosciowe………5 1.1.1 Papiery wartosciowe – definicje i kryteria podzialu………5 1.1.2. Obligacje i ich rodzaje………7 1.2. Obrót obligacjamiw w Polsce………14 1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce………14 1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu………15 1.2.3. Zakres i zasady odpowiedzialnosci karnej dotyczace funkcjonowania rynku obligacji………28 1.2.4 Terminologia zwiazana z…
Przeczytaj więcej

 

Instrumenty rynku kapitalowego

Rozdzial I Istota rynku kapitalowego 1.1. Podstawowe przekroje podzialu rynku kapitalowego .5 1.2. Rynek kapitalowy i jego segmenty ………10 Rozdzial II Dluzne instrumenty rynku kapitalowego 2.1. Obligacje ………14 2.1.1. Rodzaje obligacji ………20 2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28 2.1.3. Wycena obligacji ………35 2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38 2.3. Rynek papierów dluznych przedsiebiorstw ………39 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

 

Wachlarz możliwości rynku kontraktów terminowych.

Wstęp 3 Rozdzial I Istota kontraktów terminowych 1. Definicja kontraktów terminowych………6 2. Historia rynków terminowych………12 3. Rodzaje transakcji na gieldach terminowych………16 3.1. Transakcje hedgingowe………17 3.2. Transakcje arbitrazowe ………18 3.3. Transakcje spekulacyjne ………22 Rozdzial II Zasady działania kontraktów terminowych 1. Okreslenie warunków kontraktów futures ………26 2. Ceny terminowe i ceny gotówkowe ………30 3. Infrastruktura rynku terminowego…
Przeczytaj więcej

 

Gieldy towarowe

Wstęp ……… 3 Rozdzial I Rys historyczny ……… 6 Rozdzial II Pojecie i znaczenie gieldy towarowej 1. Definicja gieldy towarowej ……… 40 2. Znaczenie gieldy towarowej ……… 43 Rozdzial III Ustawa o gieldach towarowych w Polsce 1. Tworzenie i organizacja gield towarowych ……… 49 2. Działalność maklerów gield towarowych ……… 55 3. Towarowe domy maklerskie…
Przeczytaj więcej

 

Obligacje jako instrument finansowy w praktyce polskiej

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka obligacji 1.1. Obligacje posród innych papierów wartosciowych………5 1.2. Obligacja jako jeden z papierów dluznych………5 1.3. Uwarunkowania prawne dotyczace obligacji w Polsce……….7 1.3.1. Nowe uregulowania prawne obligacji………9 1.4. Pojecie obligacji………12 1.5. Konstrukcja obligacji………13 1.6. Zasady emisji obligacji………15 1.7. Rodzaje obligacji………18 1.7.1. Obligacje skarbowe………21 1.7.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………22…
Przeczytaj więcej

 

Opcje na akcje

Wstęp Rozdzial 1 1.1 Opcje na akcje jak finansowe transakcje terminowe 1.2 Cechy opcji na akcje 1.2.1 Czynniki wpływajace na wartość opcji 1.2.2 Efekt dzwigni 1.3 Podstawowe rodzaje transakcji na rynku opcji 1.4 Wartość wewnetrzna i czasowa opcji 1.5 Inne rodzaje opcji 1.6 Porównanie opcji na rynku gieldowym i pozagieldowym Rozdzial 2. Taksonomia wyceny opcji…
Przeczytaj więcej

 

WARSET na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartosciowych

Wstęp ……….. 2 Rozdzial I Ewolucja systemów notowan gieldowych 1.1. Notowania kierowane glosem ……….. 5 1.2. Notowania fixingowe ……….. 10 1.3. Notowania ciagle ……….. 14 1.4. Obrót bezposredni ……….. 16 Rozdzial II Zasady notowan na wybranych rynkach europejskich 2.1. Rozwiazania stosowane na gieldzie londynskiej ……….. 23 2.2. Frankfurt – glówna gielda niemiecka ……….. 27 2.3.…
Przeczytaj więcej

 

Motywowanie jako determinanta efektywnosci pracy kadry menedzerskiej

Wstęp………4 Rozdzial I Motywacja w teorii zarządzania 1.1 Pojecie motywacji………6 1.2 Klasyfikacja wybranych teorii motywacji………10 1.3 Model procesu motywacyjnego………22 Rozdzial II System motywowania w przedsiębiorstwie……… 2.1 Rodzaje systemów motywacyjnych………26 2.2 Wynagradzanie jako czynnik systemu motywowania………33 2.3 Motywacyjna rola partycypacji pracowników w zarzadzaniu………41 2.4 Efektywność systemu motywowania pracowników………46 Rozdzial III System motywowania wprowadzony w wybranym przedsiębiorstwie…
Przeczytaj więcej

 

Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce

Wstęp………4 Rozdzial I. Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 1. Rynek otwartych funduszy emerytalnych ………6 2. Portfel inwestycyjny OFE ………11 3. Polityka inwestycyjna OFE ………15 Rozdzial II. Metody statystycznej analizy struktury i dynamiki zmiennych 1. Mierniki analizy struktury ………22 2. Statystyczne metody badania dynamiki ………28 Rozdzial III. Empiryczne modelowanie działalności inwestycyjnej OFE 1. Statystyczne…
Przeczytaj więcej

 

Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji portfeli papierów wartosciowych.

Wstęp……..5 Cel pracy ………6 Rozdzial I. Analiza zalet i wad klasycznego algorytmu genetycznego 1.1. Analiza elementów klasycznego algorytmu genetycznego……..7 1.2. Twierdzenie o schematach……..13 1.3. Zunifikowane narzedzia testowe De Jonga do oceny efektywnosci algorytmów genetycznych ……..18 Rozdzial II. Zaawansowana metoda optymalizacji funkcji wielu zmiennych oparta na zmodernizowanym i rozbudowanym algorytmie genetycznym 2.1. Konstruowanie populacji genotypów reprezentowanych…
Przeczytaj więcej

 

Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych.

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakterystyka papierów wartosciowych z uwzglednieniem róznych kryteriów podzialu……… 4 Rozdzial II. Charakterystyka lokacyjnych papierów wartosciowych ………13 2.1 Róznice pomiedzy handlowymi a lokacyjnymi papierami wartosciowymi ………17 Rozdzial III. Papiery wartosciowe w świetle bankowego planu kont ………20 3.1 Charakterystyka kont sluzacych do ewidencji lokacyjnych papierów wartosciowych………27 Rozdzial IV. Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych – schematy…
Przeczytaj więcej

 

Transakcje terminowe SWAP.

1. Wstęp………5 2. Instrumenty pochodne………8 2.1. Opcje………9 2.2. Kontrakty futures i forward………13 2.3. Forward Rate Agreement (FRA)………15 3. SWAP – definicja, rodzaje………17 3.1. SWAP procentowy………17 3.1.1. Rola pośrednika w przypadku zawierania transakcji typu SWAP……….21 3.1.2. Wymiana platnosci……….23 3.1.3. Wycena SWAP-ów procentowych………25 3.2. SWAP walutowy………32 3.3. SWAP kredytowy………38 3.4. Pozostale rodzaje transakcji typu SWAP 43 3.4.1.…
Przeczytaj więcej

 

Obrót papierami wartosciowymi.

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdzial I. Zagadnienia ogólne. 1.1. Znaczenie obrotu gieldowego. Charakterystyka nowych ustaw regulujacych rynek kapitalowy………7 1.2. Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu………23 1.2.1. Akcje. Prawo do akcji………24 1.2.2. Obligacje………27 1.2.3. Inne instrumenty finansowe………30 Rozdzial II. Geneza i podstawy prawne funkcjonowania Gield Papierów Wartosciowych. 2.1. Rys historyczny. GPW w Warszawie S.A……….36 2.2. Miejsce gieldy w…
Przeczytaj więcej

 

Giełda papierów wartosciowych jako instytucja rynku finansowego.

Wstęp Rozdzial I Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce. 1.1 Istota rynku kapitalowego ………6 1.1.1 Opis działania rynku kapitalowego ………6 1.1.2 Rodzaje ryzyka wystepujace na rynku kapitalowym ………11 1.1.3 Instytucje rynku kapitalowego ……… 13 1.2 Funkcje rynku kapitalowego ………18 1.3 Trendy swiatowe na rynkach kapitalowych……… 22 1.4 Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych …………
Przeczytaj więcej

 

Mozliwosc spekulacji w grze gieldowej, techniki spekulacyjne, psychologia inwestowania na gieldzie.

Wstęp………5 Rozdzial I Geneza gieldy 1.Historia powstania………7 2.Podzial gield………8 3.Uczestnicy gieldy………9 Rozdzial II Transakcje gieldowe 1. Kontrakty terminowe………12 1.1 Geneza transakcji terminowych………12 1.2 Charakterystyka kontraktów terminowych………13 1.3 Kontrakty terminowe typu futures………17 1.4 Warunki rozwoju………19 1.5 Uzytecznosc kontraktów, przyklady ich wykorzystywania………20 2. Transakcje opcyjne………23 2.1 Historia rynku opcji………23 2.2 Rodzaje i podzial opcji………24 2.3 Spekulacje opcjami………28…
Przeczytaj więcej

 

Ewidencja i wycena krótkoterminowych papierów dluznych

Wstęp ………….5 Rozdzial I. Charakterystyka krótkoterminowych papierów wartosciowych 1. Pojecie papierów wartosciowych 2. Funkcje krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 12 3. Klasyfikacja krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 13 3.1. Kryteria klasyfikacji …………. 13 3.2. Wierzycielskie papiery wartosciowe …………. 14 3.3. Kapitalowe papiery wartosciowe …………. 23 3.4. Papiery wartosciowe bedace dokumentem platniczym i rozrachunkowym…………. 29 Rozdzial II. Wycena…
Przeczytaj więcej

 

Papiery wartosciowe na polskim rynku finansowym.

Wstęp. …….3 Rozdzial I Charakterystyka rynku finansowego. 1. Segmenty rynku finansowego 1.1. Rynek kapitalowy……..5 1.2. Rynek pieniezny…….12 1.3. Rynek instrumentów pochodnych……..15 1.4.Rynek walutowy……..23 Rozdzial II Akcje i zwiazane z nimi ryzyko. 2.1. Charakterystyka akcji ……..25 2.2. Podzial akcji……..27 2.3. Ryzyko akcji……..31 2.4. Wycena akcji…….38 Rozdzial III Obligacje i zwiazane z nimi ryzyko. 3.1. Charakterystyka obligacji……..43…
Przeczytaj więcej

 

Giełda Papierów Wartosciowych jako instytucjonalna forma rynku kapitalowego

Wstęp………4 Rozdzial I Istota Gieldy Papierów Wartosciowych…………..6 1.1. Pojecie i funkcje gieldy papierów wartosciowych………6 1.2. Uczestnicy i organizacja gieldy……… 10 1.3. Rodzaje papierów wartosciowych………16 1.4.Instytucje regulujace funkcjonowanie gieldy papierów wartosciowych w Warszawie……… 24 Rozdzial II Giełda Papierów Wartosciowych w Polsce……… …….. .35 2.1. Polskie tradycje gieldowe………35 2.2. Giełda w Warszawie………40 Rozdzial III Gieldy Papierów Wartosciowych…
Przeczytaj więcej

 

Prawa poboru w obrocie publicznym oraz jego wylaczenie przy kapitale docelowym

Wykaz skrótów………4 Wstęp………5 Rozdzial 1. Instrumenty finansowe a papiery wartosciowe w polskim prawie 1.1. Istota i rodzaje instrumentów finansowych………8 1.2. Rodzaje oraz kryteria podzialu papierów wartosciowych………9 1.3. Akcje na polskim rynku papierów wartosciowych………12 1.3.1. Pojecie i znaczenie akcji………12 1.3.2. Klasyfikacja akcji………14 1.3.3. Uprawnienia akcjonariuszy………17 1.3.4. Zasady emisji akcji w Polsce oraz podnoszenie kapitału akcyjnego w…
Przeczytaj więcej

 

Prawa poboru i prawa do akcji jako instrumenty obrotu gieldowego

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Miejsce i rola rynków finansowych w gospodarce 1.1. Istota i podzial rynków finansowych………. 5 1.2. Podstawowe instrumenty rynku finansowego ……….14 1.2.1. Instrumenty rynku pienieznego ……….14 1.2.2. Instrumenty rynku kapitalowego ……….19 1.3. Instytucje wspomagajace funkcjonowanie rynków finansowych ……….28 1.3.1. Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie ……….28 1.3.2. Krajowy depozyt papierów wartosciowych ……….31 1.3.3.…
Przeczytaj więcej

 

Zmiany na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Rynek 1.1. Istota rynku kapitalowego……….4 1.2. Ryzyko wystepujace na rynku kapitalowym……….8 1.3. Instytucje rynku kapitalowego……….10 1.4. Funkcje rynku kapitalowego……….14 Rozdzial 2. Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce 2.1. Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych……….16 2.2. Historia Gieldy……….17 2.3. Władze Gieldy……….20 2.4. Instytucje KDPW……….21 2.5. Czlonkowie Gieldy……….22 Rozdzial 3. Funkcjonowanie Gieldy Papierów…
Przeczytaj więcej

 

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitalowego w Polsce.

Wstęp ……….3 Rozdzial I Istota rynku finansowego 1.1. Istota i dzialanie rynku kapitalowego…………. 7 1.2. Glówne instytucje rynku kapitalowego w Polsce ………….10 1.3. Funkcje rynku kapitalowego…………. 15 1.4. Segmentacja rynku kapitalowego…………. 16 Rozdzial II Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce 2.1. Powstanie i historia Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce ………….23 2.2. Etapy…
Przeczytaj więcej

 

Fundusze inwestycyjne na polskim rynku kapitalowym w latach 2006-2009.

Wstęp……….4 Rozdzial I Charakterystyka funduszy inwestycyjnych. 1.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego……….7 1.1.1. Zarys historyczny……….9 1.1.2. Pojecie funduszu inwestycyjnego……….15 1.1.3. Pojecie towarzystwa funduszy inwestycyjnych……….18 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy……….20 1.3. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych……….26 1.4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych……….30 Rozdzial II Typy funduszy oraz ich klasyfikacja……….32 2.1. Prawne formy funduszy inwestycyjnych……….37 2.1.1. Otwarte oraz specjalistyczne…
Przeczytaj więcej

 

Strategia inwestycyjna przedsiebiorstw na rynku papierów warosciowych.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Charakterystyka i definicja papierów watosciowych 1.1. Pojecie i rodzaj papierów wartosciowych………. 5 1.2. Rynek papierów wartosciowcych i jego miejsce w gospodarce narodowej 1.3. Oferta publiczna i niepubliczna papierów wartosciowych ……….13 Rozdzial II Strategie inwestycyjne opierajace się na instrumentach pochodnych 2.1. Podstawowe strategie inwestycyjne ……….19 2.2. Strategie inwestycyjne wykorzystujace kontakty futures i…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ relacji inwestorskich na nastroje akcjonariuszy.

Wstęp Rozdzial I. Rynek kapitalowy (GPW, Inne instytucje rynku kapitalowego w Polsce) 1.1 Historia 1.2 Instytucje kapitalowe w Polsce i ich rola 1.3 Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie Rozdzial II. Wymagania i obowiazki spółek gieldowych 2.1 Obowiazki informacyjne spółek gieldowych 2.2 Prawa i obowiazki akcjonariuszy spółki publicznej 2.3 Lad korporacyjny Podsumowanie i wnioski koncowe Bibliografia…
Przeczytaj więcej

 

Wzrost gospodarczy.

Wstęp. Rozdzial I. Wzrost gospodarczy – istota i czynniki. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Pojecie wzrostu gospodarczego. 3. Glówne bariery teoretyczne i praktyczne. 4. Metodyka pomiaru. Zmiany statystyczne. Rozdzial II. Proces wzrostu gospodarczego jako proces determinujacy rozwój spoleczny i warunki zycia ludnosci. 1. Wpływ jednostki, rodziny oraz spoleczenstwa. 2. Jakość czynnika ludzkiego i kapitału społecznego we…
Przeczytaj więcej

 

Możliwościwykorzystania swiec japonskich na przykładzie wybranych spółek WIG 20.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Giełda papierów wartosciowych, jako element mechanizmu rynku kapitalowego 1.1Rynek kapitalowy i jego funkcje……….. 5 1.2 Uczestnicy rynku kapitalowego……….. 8 1.3.Organizacja i funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie………… 13 Rozdzial II. Podstawowe techniki inwestycyjne 2.1 Analiza fundamentalna……….. 17 2.1.1 Analiza otoczenia makroekonomicznego spólki………… 18 2.1.2 Analiza sektorowa………… 22 2.1.3 Analiza finansowa………… 23…
Przeczytaj więcej

 

Zalamanie koniunktury na rynku akcji Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie w roku 2008 w konfrontacji z wybranymi europejskimi rynkami akcji

Wstęp Rozdzial I Rynek finansowy ze szczególnym uwzglednieniem rynku kapitalowego 1.1. Definicja i istota rynku finansowego 1.2. Segmenty rynku finansowego 1.3. Rynek kapitalowy jako wazny segment rynku finansowego 1.3.1. Istota rynku kapitalowego 1.3.2. Cechy i funkcje rynku kapitalowego 1.3.3. Pierwotny rynek kapitalowy 1.3.4. Wtórny rynek kapitalowy 1.4. Instrumenty rynku kapitalowego 1.4.1. Akcje 1.4.2. Obligacje 1.5.…
Przeczytaj więcej

 

Opcje walutowe jako sposób zabezpieczenia przed ryzykiem.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Ryzyko w handlu zagranicznym 1.1. Pojecie ryzyka i jego klasyfikacja ……….6 1.1.1. Ryzyko a niepewnosc………. 10 1.2. Struktura ryzyka w handlu miedzynarodowym ……….12 1.2.1. Ryzyko handlowe ……….13 1.2.2. Ryzyko społeczne i cywilizacyjne………. 17 1.2.3. Ryzyko polityczne ……….17 1.2.4. Ryzyko sily wyzszej ……….18 1.3. Zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym………. 19 1.3.1. Okreslenie…
Przeczytaj więcej

 

Rynki finansowe w obliczu globalizacji (Wpływ globalizacji i integracji na rynki finansowe)

Wstęp……….. 4 Rozdzial I. Globalizacja i integracja 1.1. Definicja i przejawy globalizacji……….. 6 1.2. Aspekty globalizacji………..8 1.3. Integracja europejska ………..10 Rozdzial II. Rynki finansowe 2.1. Miedzynarodowy system finansowy……….. 17 2.2. Konkurencja transgraniczna w miedzynarodowym systemie finansowym……….. 20 2.3. Międzynarodowe standardy finansowe ………..22 2.4. Globalizacja rynków finansowych ………..23 Rozdzial III. Wpływ globalizacji i integracji Unii Europejskiej…
Przeczytaj więcej

 

Analiza efektywnosci narzedzi analizy technicznej na rynku Forex.

Wstęp………..7 Rozdzial 1 Rynek walutowy. 1.1 Informacje wstepne………..9 1.2 Historia ………..9 1.3 Zasady działania rynku Forex………..10 1.4 Wysokosc obrotów………..12 1.5 Partycypanci………..15 1.6 Typy zlecen………..17 1.7 Zasady zlecen………..18 Rozdzial 2 Analiza techniczna. 2.1 Informacje wstepne………..20 2.2 Formy analizy technicznej………..21 2.3 Zalozenia analizy technicznej………..21 2.4 Teoria Dowa………..22 2.5 Formacje na wykresie………..24 2.5.1 Ruch zalamany Teorii Dowa………..24 2.5.2…
Przeczytaj więcej

 

Krachy i kryzysy na rynkach finansowych. Znaczenie babli spekulacyjnych.

1. Wstęp 2. Kryzys konca lat 20 XX wieku 3. Wielka Depresja 4. Skutki kryzysu w latach 30 XX wieku 5. Kryzysy lat 60, 80 i 90 XX wieku 6. Kryzys finansowy 2008 rok 7. Konsekwencje kryzysów finansowych  

 

Finanse behawioralne rola heurystyk w inwestowaniu na rynkach finansowych

Wstęp ……….5 Rozdział 1. Czynniki psychologiczne oraz ich rola w teoriach ekonomicznych 1.1. Człowiek jako jednostka indywidualna oraz element zbiorowości ……..6 1.2. Psychologia ekonomiczna i ekonomia behawioralna ……..9 1.3. Specyfika decyzji ekonomicznych ……..12 1.3.1. Racjonalność ludzkich zachowana ……..12 1.3.2. Ograniczona racjonalność i zasada satysfakcji ……..14 1.3.3. Wybór w czasie ……..15 1.3.4. Wpływ emocji na ludzkie…
Przeczytaj więcej

 

Analiza techniczna jako narzędzie wspomagajace inwestowanie na Gieldzie Papierów Wartosciowych na przykładzie spółki PKO BP.

Wstęp………..4 Rozdzial I Charakterystyka rynku kapitalowego 1.1.Ogólna charakterystyka rynku kapitalowego……….. 6 1.2. Struktura rynku kapitalowego ……….. 8 1.3. Funkcje rynku kapitalowego ………..10 1.4. Instrumenty rynku kapitalowego ……….. 11 1.5. Instytucje rynku kapitalowego w Polsce – Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie SA (GPW)……….. 14 Rozdzial II Analiza techniczna oraz jej instrumenty 2.1. Ogólna charakterystyka analizy technicznej………..…
Przeczytaj więcej

 

Fundusze inwestycyjne rodzaje i charakterystyka

Wstęp Ogólna charakterystyka funduszy………. 1 Konstrukcje i typy funduszy ……….4 Korzysci z oszczedzania w funduszach inwestycyjnych………. 8 Zakończenie………. 10 Bibliografia ……….11  

 

Instytucje finansowe jako podmioty zasilajace przedsiebiorców w kapital pieniezny

Wprowadzenie ………1 Charakterystyka wybranych instytucji finansowych ……… 1 Rola finansów w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………5 Udział instytucji finansowych w zasilaniu przedsiebiorstw w srodki pieniężne ……… 7 Podsumowanie ………10 Bibliografia ……… 12  

 

Analiza zyskownosci akcji spółek sektora teleinformatycznego.

Wstęp ……….. 5 Rozdzial 1. Historia polskich gield pienieznych. 1.1. Pojecie i powstawanie gieldy. 1.2. Organizacja GWP w Warszawie. 1.3. Struktura rynku. Rozdzial 2. Spólki teleinformatyczne obecne na gieldzie papierów wartosciowych. 2.1 Jezyk problemu……….. 7 2.2 Rozwój polskiego sektora teleinformatycznego……….. 9 2.2.1 Uslugi oferowane przez spółki teleinformatyczne……….. 9 2.2.2 Giełda PW miejscem notowania spółek telekomunikacyjnych………..…
Przeczytaj więcej

 

Porównanie jedno- i wieloskladnikowych portfeli zawierajacych zloto.

Wstęp………..3 Rozdzial 1. Zloto jako przedmiot inwestowania. 1.1. Inwestycje- podstawowe informacje……….. 5 1.2. Inwestycje w zloto……….. 7 1.2.1. Uczestnicy rynku zlota……….. 7 1.2.2. Sposoby inwestowania na rynku zlota ………..11 1.2.3. Czynniki oddzialywujace na ksztaltowanie się cen zlota………… 15 Rozdzial 2. Teoria portfelowa Markowitza 2.1. Podstawowe zalozenia ………..17 2.2. Metody szacowania stopy zwrotu z inwestycji ………..18…
Przeczytaj więcej

 

Analiza obrotów na krajowym rynku walutowym i rynku pozagieldowych wybranych instrumentów pochodnych

Wstęp Rozdzial 1. Rynek walutowy i rynek pozagieldowych wybranych instrumentów pochodnych w Polsce 1.1. Rynek walutowy – rynek kasowy, rynek transakcji outright-forward, rynek swapów walutowych 1.2. Walutowe instrumenty pochodne – kontrakty CIRS, opcje walutowe 1.3. Instrumenty pochodne stopy procentowej – kontrakty FRA, kontrakty IRS, opcje na stope procentowa Rozdzial 2. Analiza obrotów na rynku walutowym…
Przeczytaj więcej

 

Emisja obligacji jako źródło finansowania Miejskich zakladów autobusoowych sp. z o.o. w latach 2011-2015

Wstęp………..5 Rozdzial 1 Obligacje – cechy i funkcje 1.1 Istota obligacji………..7 1.2 Rodzaje obligacji………..10 1.2.1 „Czysta” obligacja dyskontowa………..13 1.2.3 „Konsole”………..14 1.3. Emisja obligacji………..17 Rozdzial 2 Przebieg emisji obligacji 2.1. Sposoby emisji obligacji………..23 2.2. Catalyst – Rynek Obligacji GPW………..27 2.3. Emisja obligacji na gieldzie – etapy………..28 2.4. Uchwala w sprawie emisji obligacji………..33 Rozdzial 3 Charakterystyka analizowanego…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie rynku kapitalowego w Polsce.

Wstęp Rozdzial I Wspólczesne kryzysy finansowe 1.1. Pojecie kryzysu 1.2. Rodzaje kryzysów 1.3. Charakterystyka porównawcza kryzysów walutowych i finansowych 1.4. Powazne kryzysy w ostatnich kilkudziesieciu latach Rozdzial II Przyczyny wybuchu obecnego kryzysu z 2008 r. 2.1. Rynek nieruchomosci i kredyty subprime 2.2. Polityka monetarna prowadzona przez Rezerwe Federalna Rozdzial III Analiza przebiegu kryzysu i jego…
Przeczytaj więcej

 

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitalowego w Polsce

Wstęp…………4 Rozdzial I Istota rynku finansowego 1.1. Istota i dzialanie rynku kapitalowego i pienieznego…………5 1.2. Glówne instytucje rynku kapitalowego w Polsce…………8 1.3. Funkcje rynku kapitalowego …………12 1.4. Segmentacja rynku kapitalowego…………13 Rozdzial II Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce 2.1. Historia powstania Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce…………17 2.2. Etapy rozwoju rynku polskich papierów…
Przeczytaj więcej