Kategoria: Rynki finansowe

Prace z dziedziny Rynki finansowe . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Funkcjonowanie spółek kapitalowych na przykładzie XYZ 4.3/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pojęcie i klasyfikacja spólek………5 1.1 Klasyfikacja spółek kapitalowych………9 Rozdział II Funkcjonowanie spółki akcyjnej na przykładzie xyz……… 10 2.1 Podstawowe dane o xyz 11 2.1.1 Powiazania kapitalowe i organizacyjne spólki……… 12 2.1.2 Kapitaly i fundusze spólki………12 2.2 Dane…

Trzeci filar reformy emerytalnej. 4.19/5 (27)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6 1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6 1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7 1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10 1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13 Rozdział II Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24 2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24 2.2. Funkcje ubezpieczen……….30…

Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych 4.35/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Obligacje………5 1.1. Papirery wartosciowe………5 1.1.1 Papiery wartosciowe – definicje i kryteria podzialu………5 1.1.2. Obligacje i ich rodzaje………7 1.2. Obrót obligacjamiw w Polsce………14 1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce………14 1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i…

Instrumenty rynku kapitalowego 4.46/5 (24)

Przez administrator

Rozdział I Istota rynku kapitalowego 1.1. Podstawowe przekroje podzialu rynku kapitalowego .5 1.2. Rynek kapitalowy i jego segmenty ………10 Rozdział II Dluzne instrumenty rynku kapitalowego 2.1. Obligacje ………14 2.1.1. Rodzaje obligacji ………20 2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28 2.1.3. Wycena…

Wachlarz możliwości rynku kontraktów terminowych. 4.24/5 (25)

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Istota kontraktów terminowych 1. Definicja kontraktów terminowych………6 2. Historia rynków terminowych………12 3. Rodzaje transakcji na gieldach terminowych………16 3.1. Transakcje hedgingowe………17 3.2. Transakcje arbitrazowe ………18 3.3. Transakcje spekulacyjne ………22 Rozdział II Zasady działania kontraktów terminowych 1. Okreslenie…

Gieldy towarowe 4.35/5 (20)

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I Rys historyczny ……… 6 Rozdział II Pojęcie i znaczenie gieldy towarowej 1. Definicja gieldy towarowej ……… 40 2. Znaczenie gieldy towarowej ……… 43 Rozdział III Ustawa o gieldach towarowych w Polsce 1. Tworzenie i organizacja…

Obligacje jako instrument finansowy w praktyce polskiej 4.11/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Ogólna charakterystyka obligacji 1.1. Obligacje posród innych papierów wartosciowych………5 1.2. Obligacja jako jeden z papierów dluznych………5 1.3. Uwarunkowania prawne dotyczace obligacji w Polsce……….7 1.3.1. Nowe uregulowania prawne obligacji………9 1.4. Pojęcie obligacji………12 1.5. Konstrukcja obligacji………13 1.6. Zasady emisji…

Opcje na akcje 4.14/5 (28)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 1.1 Opcje na akcje jak finansowe transakcje terminowe 1.2 Cechy opcji na akcje 1.2.1 Czynniki wpływajace na wartość opcji 1.2.2 Efekt dzwigni 1.3 Podstawowe rodzaje transakcji na rynku opcji 1.4 Wartość wewnetrzna i czasowa opcji 1.5 Inne…

Motywowanie jako determinanta efektywnosci pracy kadry menedzerskiej 5/5 (8)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Motywacja w teorii zarządzania 1.1 Pojęcie motywacji………6 1.2 Klasyfikacja wybranych teorii motywacji………10 1.3 Model procesu motywacyjnego………22 Rozdział II System motywowania w przedsiębiorstwie……… 2.1 Rodzaje systemów motywacyjnych………26 2.2 Wynagradzanie jako czynnik systemu motywowania………33 2.3 Motywacyjna rola partycypacji pracowników…

Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji portfeli papierów wartosciowych. 4.45/5 (22)

Przez administrator

Wstęp……..5 Cel pracy ………6 Rozdział I. Analiza zalet i wad klasycznego algorytmu genetycznego 1.1. Analiza elementów klasycznego algorytmu genetycznego……..7 1.2. Twierdzenie o schematach……..13 1.3. Zunifikowane narzedzia testowe De Jonga do oceny efektywnosci algorytmów genetycznych ……..18 Rozdział II. Zaawansowana metoda optymalizacji…

Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych. 4.42/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Charakterystyka papierów wartosciowych z uwzglednieniem róznych kryteriów podzialu……… 4 Rozdział II. Charakterystyka lokacyjnych papierów wartosciowych ………13 2.1 Róznice pomiedzy handlowymi a lokacyjnymi papierami wartosciowymi ………17 Rozdział III. Papiery wartosciowe w świetle bankowego planu kont ………20 3.1 Charakterystyka…

Transakcje terminowe SWAP. 4.5/5 (18)

Przez administrator

1. Wstęp………5 2. Instrumenty pochodne………8 2.1. Opcje………9 2.2. Kontrakty futures i forward………13 2.3. Forward Rate Agreement (FRA)………15 3. SWAP – definicja, rodzaje………17 3.1. SWAP procentowy………17 3.1.1. Rola pośrednika w przypadku zawierania transakcji typu SWAP……….21 3.1.2. Wymiana platnosci……….23 3.1.3. Wycena SWAP-ów…

Obrót papierami wartosciowymi. 4.23/5 (22)

Przez administrator

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdział I. Zagadnienia ogólne. 1.1. Znaczenie obrotu gieldowego. Charakterystyka nowych ustaw regulujacych rynek kapitalowy………7 1.2. Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu………23 1.2.1. Akcje. Prawo do akcji………24 1.2.2. Obligacje………27 1.2.3. Inne instrumenty finansowe………30 Rozdział II. Geneza i podstawy prawne…

Mozliwosc spekulacji w grze gieldowej, techniki spekulacyjne, psychologia inwestowania na gieldzie. 4.12/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Geneza gieldy 1.Historia powstania………7 2.Podzial gield………8 3.Uczestnicy gieldy………9 Rozdział II Transakcje gieldowe 1. Kontrakty terminowe………12 1.1 Geneza transakcji terminowych………12 1.2 Charakterystyka kontraktów terminowych………13 1.3 Kontrakty terminowe typu futures………17 1.4 Warunki rozwoju………19 1.5 Uzytecznosc kontraktów, przyklady ich wykorzystywania………20…

Ewidencja i wycena krótkoterminowych papierów dluznych 4.28/5 (25)

Przez administrator

Wstęp ………….5 Rozdział I. Charakterystyka krótkoterminowych papierów wartosciowych 1. Pojęcie papierów wartosciowych 2. Funkcje krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 12 3. Klasyfikacja krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 13 3.1. Kryteria klasyfikacji …………. 13 3.2. Wierzycielskie papiery wartosciowe …………. 14 3.3. Kapitalowe papiery…

Papiery wartosciowe na polskim rynku finansowym. 4.2/5 (20)

Przez administrator

Wstęp. …….3 Rozdział I Charakterystyka rynku finansowego. 1. Segmenty rynku finansowego 1.1. Rynek kapitalowy……..5 1.2. Rynek pieniezny…….12 1.3. Rynek instrumentów pochodnych……..15 1.4.Rynek walutowy……..23 Rozdział II Akcje i zwiazane z nimi ryzyko. 2.1. Charakterystyka akcji ……..25 2.2. Podzial akcji……..27 2.3. Ryzyko…

Giełda Papierów Wartosciowych jako instytucjonalna forma rynku kapitalowego 4.21/5 (28)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Istota Gieldy Papierów Wartosciowych…………..6 1.1. Pojęcie i funkcje gieldy papierów wartosciowych………6 1.2. Uczestnicy i organizacja gieldy……… 10 1.3. Rodzaje papierów wartosciowych………16 1.4.Instytucje regulujace funkcjonowanie gieldy papierów wartosciowych w Warszawie……… 24 Rozdział II Giełda Papierów Wartosciowych w Polsce…………

Prawa poboru w obrocie publicznym oraz jego wylaczenie przy kapitale docelowym 4.27/5 (15)

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp………5 Rozdział 1. Instrumenty finansowe a papiery wartosciowe w polskim prawie 1.1. Istota i rodzaje instrumentów finansowych………8 1.2. Rodzaje oraz kryteria podzialu papierów wartosciowych………9 1.3. Akcje na polskim rynku papierów wartosciowych………12 1.3.1. Pojęcie i znaczenie akcji………12 1.3.2. Klasyfikacja…

Prawa poboru i prawa do akcji jako instrumenty obrotu gieldowego 4.12/5 (17)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Miejsce i rola rynków finansowych w gospodarce 1.1. Istota i podzial rynków finansowych………. 5 1.2. Podstawowe instrumenty rynku finansowego ……….14 1.2.1. Instrumenty rynku pienieznego ……….14 1.2.2. Instrumenty rynku kapitalowego ……….19 1.3. Instytucje wspomagajace funkcjonowanie rynków finansowych…

Zmiany na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie. 4.07/5 (27)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Rynek 1.1. Istota rynku kapitalowego……….4 1.2. Ryzyko wystepujace na rynku kapitalowym……….8 1.3. Instytucje rynku kapitalowego……….10 1.4. Funkcje rynku kapitalowego……….14 Rozdział 2. Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce 2.1. Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych……….16 2.2. Historia…

Fundusze inwestycyjne na polskim rynku kapitalowym w latach 2006-2009. 4.27/5 (22)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka funduszy inwestycyjnych. 1.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego……….7 1.1.1. Zarys historyczny……….9 1.1.2. Pojęcie funduszu inwestycyjnego……….15 1.1.3. Pojęcie towarzystwa funduszy inwestycyjnych……….18 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy……….20 1.3. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych……….26 1.4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych……….30 Rozdział…