Prawa poboru w obrocie publicznym oraz jego wylaczenie przy kapitale docelowym 4.27/5 (15)


Wykaz skrótów………4
Wstęp………5

Rozdzial 1.
Instrumenty finansowe a papiery wartosciowe w polskim prawie

1.1. Istota i rodzaje instrumentów finansowych………8
1.2. Rodzaje oraz kryteria podzialu papierów wartosciowych………9
1.3. Akcje na polskim rynku papierów wartosciowych………12
1.3.1. Pojecie i znaczenie akcji………12
1.3.2. Klasyfikacja akcji………14
1.3.3. Uprawnienia akcjonariuszy………17
1.3.4. Zasady emisji akcji w Polsce oraz podnoszenie kapitału akcyjnego w spólkach publicznych………20

Rozdzial 2.
Prawo poboru jako papier wartosciowy

2.1. Definicja i ogólne znaczenie prawa poboru………26
2.2. Nabycie prawa poboru………27
2.3. Przenoszenie prawa poboru………29
2.4. Prawo poboru w obrocie publicznym………30
2.4.1. Gieldowy obrót prawem poboru………31
2.4.2. Modyfikacje w obrocie akcjami, z których wynika jednostkowe prawo poboru………34
2.4.3. Obrót prawem poboru na regulowanym rynku pozagieldowym………37
2.4.4. Problem możliwości ograniczenia zbywalnosci prawa poboru w obrocie publicznym………38
2.5. Wykonanie prawa poboru………39
2.5.1. Ogloszenie o prawie poboru………40
2.5.2. Zapis na akcje………41
2.5.3. Zasada realizacji prawa poboru w jednym terminie………41
2.5.4. Zapis dodatkowy ………42
2.5.5. Skutki niewykonania prawa poboru………42
2.6. Obrót prawem poboru w przykladach………43
2.7. Wyłączenie prawa poboru……… 45
2.7.1. Formalne przesłanki wylaczenia prawa poboru………46
2.7.2. Materialne przesłanki wylaczenia prawa poboru………47
2.7.3. Czesciowe wylaczenie prawa poboru………48

Rozdzial 3.
Kapital docelowy a prawo poboru

3.1. Istota kapitału docelowego………49
3.2. Podwyzszenie kapitału zakladowego w granicach kapitału docelowego………53
3.3. Kwestia wylaczenia prawa poboru przy podwyzszaniu kapitału zakladowego w granicach kapitału docelowego ………56
3.3.1. Umocowanie zarzadu w kwestii wylaczenia prawa poboru………56
3.3.2. Dokonanie wylaczenia prawa poboru przez zarzad na podstawie udzielonego upowaznienia………60
3.3.3. Powody wylaczenia prawa poboru przez zarzad a funkcje kapitału docelowego………62

Rozdzial 4.
Wykorzystanie instytucji kapitału docelowego przez polskie spółki notowane na GPW w Warszawie lub ograniczenia prawa poboru akcji

4.1. Wprowadzenie oraz metodyka przeprowadzonego badania………64
4.2. Spostrzezenia dotyczace dokonanej analizy………75

Podsumowanie ………80
Literatura……… 82
Akty prawne……… 85
Inne źródła ……… 86
Wykaz stron internetowych……… 87
Wykaz tabel i rysunków ………88

Oceń