Prawa poboru i prawa do akcji jako instrumenty obrotu gieldowego 4.12/5 (17)


Wstęp ……….3
Rozdzial 1.
Miejsce i rola rynków finansowych w gospodarce

1.1. Istota i podzial rynków finansowych………. 5
1.2. Podstawowe instrumenty rynku finansowego ……….14
1.2.1. Instrumenty rynku pienieznego ……….14
1.2.2. Instrumenty rynku kapitalowego ……….19
1.3. Instytucje wspomagajace funkcjonowanie rynków finansowych ……….28
1.3.1. Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie ……….28
1.3.2. Krajowy depozyt papierów wartosciowych ……….31
1.3.3. Komisja Nadzoru Finansowego………. 32

Rozdzial 2.
Opcje finansowe

2.1. Opcje jako rodzaj instrumentu finansowego………. 35
2.2. Rodzaje transakcji opcyjnych ……….39
2.2.1. Kasowe transakcje opcyjne ……….39
2.2.2. Terminowe transakcje opcyjne ……….43
2.3. Warranty………. 45
2.4. Wartość i wycena opcji finansowych ……….49

Rozdzial 3.
Prawa poboru jako opcje finansowe

3.1. Prawa poboru na tle polskich regulacji prawnych ……….57
3.2. Istota praw poboru ……….61
3.3. Prawo poboru jako instrument finansowy………. 66
3.4. Wartość praw poboru………. 70
3.5. Podobienstwo praw poboru do innych instrumentów ……….74
3.6. Prawa poboru na GPW w Warszawie ……….76

Rozdzial 4.
Prawa do akcji.

4.1. Prawa do akcji jako instrument obrotu gieldowego ……….86
4.2. Prawa do akcji na gieldzie papierów wartosciowych w Warszawie ……….89

Zakończenie ……….96
Bibliografia ……….98
Pozycje ksiazkowe ……….98
Akty prawne ……….99
Strony internetowe………. 99
Inne ……….99
Spis rysunków ……….100
Spis tabel………. 101


Oceń