Tag: Rynki finansowe prace licencjackie

Funkcjonowanie spółek kapitalowych na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pojęcie i klasyfikacja spólek………5 1.1 Klasyfikacja spółek kapitalowych………9 Rozdział II Funkcjonowanie spółki akcyjnej na przykładzie xyz……… 10 2.1 Podstawowe dane o xyz 11 2.1.1 Powiazania kapitalowe i organizacyjne spólki……… 12 2.1.2 Kapitaly i fundusze spólki………12 2.2 Dane o emisji………16 2.2.1 Czynniki powodujace wysokie ryzyko dla nabywców Akcji………18 2.3 Opis działalności gospodarczej………22 2.3.1 Informacje o otoczeniu xyz………26 2.3.2 Charakterystyka glównych rynków zbytu xyz………31 2.3.3 Organizacja w xyz………41 2.4 Zatrudnienie w xyz………43 2.5 Inwestycje kapitalowe………46 2.5.1 Inwestycje kapitalowe w ostatnich trzech latach……… 49 Rozdział III Bilans, rachunek zysków i strat oraz ocena działalności xyz………52 3.1 Prognozy wyników finansowych spólki………60…

Trzeci filar reformy emerytalnej.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6 1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6 1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7 1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10 1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13 Rozdział II Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24 2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24 2.2. Funkcje ubezpieczen……….30 Rozdział III Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego………35 3.1. Akty prawne regulujace ubezpieczenia……….35 3.2. Segmenty (filary) systemu emerytalnego………36 3.2.1. Emerytura a filary – uwarunkowania prawne………38 3.2.2. Zasada powszechnosci a dobrowolnosci ubezpieczen spolecznych………40 3.3. Podzial ubezpieczen spolecznych……….42 3.4. Nowy system emerytalny………42 3.4.1. Emerytura z II filaru……….44 Rozdział IV Trzeci filar polskiego systemu emerytalnego – pracownicze programy emerytalne……….48 4.1. Uwagi ogólne………. 48 4.2. Pracowniczy…

Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Obligacje………5 1.1. Papirery wartosciowe………5 1.1.1 Papiery wartosciowe – definicje i kryteria podzialu………5 1.1.2. Obligacje i ich rodzaje………7 1.2. Obrót obligacjamiw w Polsce………14 1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce………14 1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu………15 1.2.3. Zakres i zasady odpowiedzialnosci karnej dotyczace funkcjonowania rynku obligacji………28 1.2.4 Terminologia zwiazana z obrotem obligacjami………30 1.2.5. Ryzyko inwestycji w obligacje………32 Rozdział 2 Obligacje skarbowe 2.1. Obligacje skarbowe………39 2.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………39 2.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………43 2.2 Charakterystyka wybranych obligacji skrabowych………46 2.2.1. Obligacje I emisji – 60%………46 2.2.2. Obligacje II emisji – wymienne na…

Instrumenty rynku kapitalowego

Przez administrator

Rozdział I Istota rynku kapitalowego 1.1. Podstawowe przekroje podzialu rynku kapitalowego .5 1.2. Rynek kapitalowy i jego segmenty ………10 Rozdział II Dluzne instrumenty rynku kapitalowego 2.1. Obligacje ………14 2.1.1. Rodzaje obligacji ………20 2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28 2.1.3. Wycena obligacji ………35 2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38 2.3. Rynek papierów dluznych przedsiebiorstw ………39 Rozdział III Wierzycielskie instrumetny rynku kapitalowego 3.1. Akcje ………41 3.1.1. Rodzaje akcji ………44 3.1.2. Wycena akcji ………51 3.2. Amerykanskie kwity depozytowe (ADR) i globalne kwity depozytowe (GDR) ………54 3.3. Powszechne swiadectwa udzialowe ………55 Rozdział IV Przeglad podstawowych instrumetnów finansowych wystepujacych na Polskim rynku kapitalowym ………58 Biblografia…

Wachlarz możliwości rynku kontraktów terminowych.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Istota kontraktów terminowych 1. Definicja kontraktów terminowych………6 2. Historia rynków terminowych………12 3. Rodzaje transakcji na gieldach terminowych………16 3.1. Transakcje hedgingowe………17 3.2. Transakcje arbitrazowe ………18 3.3. Transakcje spekulacyjne ………22 Rozdział II Zasady działania kontraktów terminowych 1. Okreslenie warunków kontraktów futures ………26 2. Ceny terminowe i ceny gotówkowe ………30 3. Infrastruktura rynku terminowego ………40 3.1. Ring gieldowy ………41 3.2. Izba rozliczeniowa ………47 4. Analiza prawna i rachunkowa kontraktów terminowych ………53 Rozdział III Strategie zabezpieczajace z wykorzystaniem kontraktów terminowych 1. Kontrakty terminowe na waluty ………60 2. Kontrakty terminowe na stopy procentowe ………67 3. Kontrakty terminowe na indeksy akcji ………77…

Gieldy towarowe

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I Rys historyczny ……… 6 Rozdział II Pojęcie i znaczenie gieldy towarowej 1. Definicja gieldy towarowej ……… 40 2. Znaczenie gieldy towarowej ……… 43 Rozdział III Ustawa o gieldach towarowych w Polsce 1. Tworzenie i organizacja gield towarowych ……… 49 2. Działalność maklerów gield towarowych ……… 55 3. Towarowe domy maklerskie ……… 61 Rozdział IV Prawo Unii Europejskiej dotyczace gield towarowych 1. Uwagi wstepne ……… 71 2. Zasada swobodnego przeplywu towarów ……… 74 3. Zasada wolnosci przedsiebiorczosci ……… 78 4. Zasada swobodnego przeplywu kapitalów i platnosci ……… 83 Zakończenie ……… 86 Bibliografia ……… 88

Obligacje jako instrument finansowy w praktyce polskiej

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Ogólna charakterystyka obligacji 1.1. Obligacje posród innych papierów wartosciowych………5 1.2. Obligacja jako jeden z papierów dluznych………5 1.3. Uwarunkowania prawne dotyczace obligacji w Polsce……….7 1.3.1. Nowe uregulowania prawne obligacji………9 1.4. Pojęcie obligacji………12 1.5. Konstrukcja obligacji………13 1.6. Zasady emisji obligacji………15 1.7. Rodzaje obligacji………18 1.7.1. Obligacje skarbowe………21 1.7.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………22 1.7.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………25 1.7.1.3. Charakterystyka wybranych obligacji skarbowych………29 1.7.2. Obligacje komunalne………43 1.7.3. Obligacje przedsiebiorstw (korporacyjne)………45 1.7.3.1. Obligacje zamienne………46 1.7.3.1.1. Regulacje prawne dot. obligacji zamiennych w Polsce………46 1.7.3.1.2. Istota obligacji zamiennych……….49 1.7.3.1.3. Konwersja obligacji zamiennych na akcje………50 1.7.3.2. Obligacje z prawem pierwszenstwa………51 1.7.3.3. Obligacje…

Opcje na akcje

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 1.1 Opcje na akcje jak finansowe transakcje terminowe 1.2 Cechy opcji na akcje 1.2.1 Czynniki wpływajace na wartość opcji 1.2.2 Efekt dzwigni 1.3 Podstawowe rodzaje transakcji na rynku opcji 1.4 Wartość wewnetrzna i czasowa opcji 1.5 Inne rodzaje opcji 1.6 Porównanie opcji na rynku gieldowym i pozagieldowym Rozdział 2. Taksonomia wyceny opcji na akcje 2.1 Elastycznosc opcji 2.2 Modele wyceny opcji 2.2.1 Wycena opcji przy wykorzystaniu drzew dwumianowych 2.2.2 Drzewo dwumianowe dla spółki wyplacajacej dywidende 2.2.3 Model Blacka-Scholesa 2.2.4 Model Mertona Rozdział 3. Praktyczne zastosowanie opcji gieldowych 3.1 Spekulacja 3.2 Arbitraz 3.3 Hedging 3.4 Strategie inwestycyjne wykorzystujace…

WARSET na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartosciowych

Przez administrator

Wstęp ……….. 2 Rozdział I Ewolucja systemów notowan gieldowych 1.1. Notowania kierowane glosem ……….. 5 1.2. Notowania fixingowe ……….. 10 1.3. Notowania ciagle ……….. 14 1.4. Obrót bezposredni ……….. 16 Rozdział II Zasady notowan na wybranych rynkach europejskich 2.1. Rozwiazania stosowane na gieldzie londynskiej ……….. 23 2.2. Frankfurt – glówna gielda niemiecka ……….. 27 2.3. Rozwój gield w krajach Beneluxu – przedsionek rynku elektronicznego ……….. 33 2.4. Panorama rozwinietego rynku papierów wartosciowych – Francja ……….. 37 Rozdział III Pierwotny system notowan na GPW w warszawie 3.1. Sposób budowania arkusza zlecen ……….. 42 3.2. Ustalanie kursu równowagi ……….. 46 3.3. Ustalanie…

Motywowanie jako determinanta efektywnosci pracy kadry menedzerskiej

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Motywacja w teorii zarządzania 1.1 Pojęcie motywacji………6 1.2 Klasyfikacja wybranych teorii motywacji………10 1.3 Model procesu motywacyjnego………22 Rozdział II System motywowania w przedsiębiorstwie……… 2.1 Rodzaje systemów motywacyjnych………26 2.2 Wynagradzanie jako czynnik systemu motywowania………33 2.3 Motywacyjna rola partycypacji pracowników w zarzadzaniu………41 2.4 Efektywność systemu motywowania pracowników………46 Rozdział III System motywowania wprowadzony w wybranym przedsiębiorstwie 3.1 Motywacja w polskich realiach………49 3.2 Zakres działania firmy xyz………54 3.2.1 Prezentacja firmy………54 3.2.2 Produkcja, wykorzystanie zdolnoci produkcyjnych i sprzedaz………55 3.2.3 Strategiczne rynki………58 3.2.4 Kluczowe produkty………62 3.2.5 System dystrybucji………64 3.3 System motywacyjny pracowników produkcyjnych………66 3.4 Zasady systemu premiowania działalności innowacyjnej………67 3.5 Motywacyjne formy organizacji pracy………69…

Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 1. Rynek otwartych funduszy emerytalnych ………6 2. Portfel inwestycyjny OFE ………11 3. Polityka inwestycyjna OFE ………15 Rozdział II. Metody statystycznej analizy struktury i dynamiki zmiennych 1. Mierniki analizy struktury ………22 2. Statystyczne metody badania dynamiki ………28 Rozdział III. Empiryczne modelowanie działalności inwestycyjnej OFE 1. Statystyczne badanie struktury portfela inwestycyjnego OFE ………36 2. Modelowanie dynamiki dla OFE ………44 Rozdział IV. Ocena polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 1. Strategie dominujace w ksztaltowaniu się portfela inwestycyjnego OFE……….54 2. Prognozowanie wybranych składników portfela OFE ………59 3. Ekonomiczny aspekt polityki inwestycyjnej OFE ………64…

Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji portfeli papierów wartosciowych.

Przez administrator

Wstęp……..5 Cel pracy ………6 Rozdział I. Analiza zalet i wad klasycznego algorytmu genetycznego 1.1. Analiza elementów klasycznego algorytmu genetycznego……..7 1.2. Twierdzenie o schematach……..13 1.3. Zunifikowane narzedzia testowe De Jonga do oceny efektywnosci algorytmów genetycznych ……..18 Rozdział II. Zaawansowana metoda optymalizacji funkcji wielu zmiennych oparta na zmodernizowanym i rozbudowanym algorytmie genetycznym 2.1. Konstruowanie populacji genotypów reprezentowanych przez wektory zmiennopozycyjne……..20 2.2. Wzbogacenie mechanizmu selekcji przez zastosowanie modelu elitarnego ……..21 2.3. Zmniejszenie naporu selekcyjnego poprzez zastapienie selekcji proporcjonalnej metoda turniejowa…….. 21 2.4. Rozszerzenie algorytmu o zaawansowane operatory krzyzowania…….. 22 2.5. Metody mutowania osobników reprezentowanych przez ciag liczb rzeczywistych ……..24 2.6. Implementacja mechanizmu dynamicznej…

Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Charakterystyka papierów wartosciowych z uwzglednieniem róznych kryteriów podzialu……… 4 Rozdział II. Charakterystyka lokacyjnych papierów wartosciowych ………13 2.1 Róznice pomiedzy handlowymi a lokacyjnymi papierami wartosciowymi ………17 Rozdział III. Papiery wartosciowe w świetle bankowego planu kont ………20 3.1 Charakterystyka kont sluzacych do ewidencji lokacyjnych papierów wartosciowych………27 Rozdział IV. Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych – schematy ………41 Bibliografia……… 52 Uwaga: Brak przypisów.

Transakcje terminowe SWAP.

Przez administrator

1. Wstęp………5 2. Instrumenty pochodne………8 2.1. Opcje………9 2.2. Kontrakty futures i forward………13 2.3. Forward Rate Agreement (FRA)………15 3. SWAP – definicja, rodzaje………17 3.1. SWAP procentowy………17 3.1.1. Rola pośrednika w przypadku zawierania transakcji typu SWAP……….21 3.1.2. Wymiana platnosci……….23 3.1.3. Wycena SWAP-ów procentowych………25 3.2. SWAP walutowy………32 3.3. SWAP kredytowy………38 3.4. Pozostale rodzaje transakcji typu SWAP 43 3.4.1. Coupon SWAP………43 3.4.2. Equity SWAP………43 3.4.3. SWAP towarowy………44 4. Studium przypadków dla transakcji typu SWAP………46 4.1. SWAP procentowy typu fixed-floating………46 4.2. SWAP procentowy typu floating-floating 49 4.3. SWAP walutowy typu fixed-floating………52 4.4. SWAP walutowy typu floating-floating oparty o LIBOR 55 4.5. SWAP walutowy typu fixed-fixed………59…

Obrót papierami wartosciowymi.

Przez administrator

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdział I. Zagadnienia ogólne. 1.1. Znaczenie obrotu gieldowego. Charakterystyka nowych ustaw regulujacych rynek kapitalowy………7 1.2. Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu………23 1.2.1. Akcje. Prawo do akcji………24 1.2.2. Obligacje………27 1.2.3. Inne instrumenty finansowe………30 Rozdział II. Geneza i podstawy prawne funkcjonowania Gield Papierów Wartosciowych. 2.1. Rys historyczny. GPW w Warszawie S.A……….36 2.2. Miejsce gieldy w Unii Europejskiej………43 Rozdział III. Organizacja Gieldy Papierów Wartosciowych S.A. w Warszawie 3.1. GPW w Warszawie………48 3.2. Maklerzy. Grupa kapitalowa GPW………49 3.3. Prawo UE a polskie prawo rynku kapitalowego………52 Rozdział IV. Zadania Gieldy Papierów Wartosciowych 4.1. Oferta publiczna i wprowadzenie papierów wartosciowych do obrotu na rynku…

Giełda papierów wartosciowych jako instytucja rynku finansowego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce. 1.1 Istota rynku kapitalowego ………6 1.1.1 Opis działania rynku kapitalowego ………6 1.1.2 Rodzaje ryzyka wystepujace na rynku kapitalowym ………11 1.1.3 Instytucje rynku kapitalowego ……… 13 1.2 Funkcje rynku kapitalowego ………18 1.3 Trendy swiatowe na rynkach kapitalowych……… 22 1.4 Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych ……… 27 1.4.1 Historia Gieldy ………27 1.4.2 Władze Gieldy ………32 1.4.3 Czlonkowie Gieldy ………35 1.4.4 Funkcjonowanie oraz zadania Gieldy ………39 Rozdział II Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie. 2.1 Papiery wartosciowe notowane na gieldzie……… 42 2.1.1 Akcje ………44 2.1.2 Obligacje ………47 2.1.3 Obligacje Skarbu Panstwa ………49…

Mozliwosc spekulacji w grze gieldowej, techniki spekulacyjne, psychologia inwestowania na gieldzie.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Geneza gieldy 1.Historia powstania………7 2.Podzial gield………8 3.Uczestnicy gieldy………9 Rozdział II Transakcje gieldowe 1. Kontrakty terminowe………12 1.1 Geneza transakcji terminowych………12 1.2 Charakterystyka kontraktów terminowych………13 1.3 Kontrakty terminowe typu futures………17 1.4 Warunki rozwoju………19 1.5 Uzytecznosc kontraktów, przyklady ich wykorzystywania………20 2. Transakcje opcyjne………23 2.1 Historia rynku opcji………23 2.2 Rodzaje i podzial opcji………24 2.3 Spekulacje opcjami………28 2.4 Bledy popelniane w spekulacjach opcjami………31 3.Transakcje na akcjach………32 3.1 Geneza oraz podzial akcji………32 3.2 Wybór akcji………33 3.3 Przyklad wykorzystania akcji………36 Rozdział III Strategie inwestowania 1. Metody gry gieldowej strategie inwestycyjne………37 2. Zasady inwestowania prowadzace do zysków………44 3. Ryzyko zwiazane z inwestowaniem na gieldzie………47 Rozdział…

Ewidencja i wycena krótkoterminowych papierów dluznych

Przez administrator

Wstęp ………….5 Rozdział I. Charakterystyka krótkoterminowych papierów wartosciowych 1. Pojęcie papierów wartosciowych 2. Funkcje krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 12 3. Klasyfikacja krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 13 3.1. Kryteria klasyfikacji …………. 13 3.2. Wierzycielskie papiery wartosciowe …………. 14 3.3. Kapitalowe papiery wartosciowe …………. 23 3.4. Papiery wartosciowe bedace dokumentem platniczym i rozrachunkowym…………. 29 Rozdział II. Wycena krótkoterminowe papierów wartosciowych 1. Wprowadzenie do wyceny …………. 33 2. Uwarunkowania wyceny papierów wartosciowych …………. 34 3. Metody wyceny …………. 36 3.1. Wycena na dzien wprowadzania do ksiag rachunkowych …………. 36 3.2. Wycena biezaca …………. 39 3.3. Wycena na dzien bilansowy …………. 43 3.4. Szczególowa…

Papiery wartosciowe na polskim rynku finansowym.

Przez administrator

Wstęp. …….3 Rozdział I Charakterystyka rynku finansowego. 1. Segmenty rynku finansowego 1.1. Rynek kapitalowy……..5 1.2. Rynek pieniezny…….12 1.3. Rynek instrumentów pochodnych……..15 1.4.Rynek walutowy……..23 Rozdział II Akcje i zwiazane z nimi ryzyko. 2.1. Charakterystyka akcji ……..25 2.2. Podzial akcji……..27 2.3. Ryzyko akcji……..31 2.4. Wycena akcji…….38 Rozdział III Obligacje i zwiazane z nimi ryzyko. 3.1. Charakterystyka obligacji……..43 3.2. Podzial obligacji…….45 3.3. Wycena obligacji…….52 3.4. Ryzyko obligacji…….53 3.5. Emisja obligacji…….59 Rozdział IV Inne Papiery wartosciowe 4.1. Bony skarbowe……..64 4.2. Bony komercyjne……..65 4.3. Weksle komercyjne……..69 4.4. Certyfikaty inwestycyjne…….70 Zakończenie……..74 Bibliografia…….75 Spis rysunków……..76 Spis tabel……..77

Giełda Papierów Wartosciowych jako instytucjonalna forma rynku kapitalowego

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Istota Gieldy Papierów Wartosciowych…………..6 1.1. Pojęcie i funkcje gieldy papierów wartosciowych………6 1.2. Uczestnicy i organizacja gieldy……… 10 1.3. Rodzaje papierów wartosciowych………16 1.4.Instytucje regulujace funkcjonowanie gieldy papierów wartosciowych w Warszawie……… 24 Rozdział II Giełda Papierów Wartosciowych w Polsce……… …….. .35 2.1. Polskie tradycje gieldowe………35 2.2. Giełda w Warszawie………40 Rozdział III Gieldy Papierów Wartosciowych na swiecie………53 3.1. Rynki papierów wartosciowych w wybranych krajach………53 3.1.1Austria ………..53 3.1.2Belgia…………56 3.1.3Dania………..59 3.1.4Niemcy………..61 3.1.5Wielka Brytania……………63 3.2. Specyfika gieldy warszawskiej………….65 Zakończenie………75 Bibliografia…………77 źródła internetowe……………..77 Spis tabel………….78 Spis wykresów………78

Prawa poboru w obrocie publicznym oraz jego wylaczenie przy kapitale docelowym

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp………5 Rozdział 1. Instrumenty finansowe a papiery wartosciowe w polskim prawie 1.1. Istota i rodzaje instrumentów finansowych………8 1.2. Rodzaje oraz kryteria podzialu papierów wartosciowych………9 1.3. Akcje na polskim rynku papierów wartosciowych………12 1.3.1. Pojęcie i znaczenie akcji………12 1.3.2. Klasyfikacja akcji………14 1.3.3. Uprawnienia akcjonariuszy………17 1.3.4. Zasady emisji akcji w Polsce oraz podnoszenie kapitału akcyjnego w spólkach publicznych………20 Rozdział 2. Prawo poboru jako papier wartosciowy 2.1. Definicja i ogólne znaczenie prawa poboru………26 2.2. Nabycie prawa poboru………27 2.3. Przenoszenie prawa poboru………29 2.4. Prawo poboru w obrocie publicznym………30 2.4.1. Gieldowy obrót prawem poboru………31 2.4.2. Modyfikacje w obrocie akcjami, z których wynika jednostkowe prawo…

Prawa poboru i prawa do akcji jako instrumenty obrotu gieldowego

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Miejsce i rola rynków finansowych w gospodarce 1.1. Istota i podzial rynków finansowych………. 5 1.2. Podstawowe instrumenty rynku finansowego ……….14 1.2.1. Instrumenty rynku pienieznego ……….14 1.2.2. Instrumenty rynku kapitalowego ……….19 1.3. Instytucje wspomagajace funkcjonowanie rynków finansowych ……….28 1.3.1. Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie ……….28 1.3.2. Krajowy depozyt papierów wartosciowych ……….31 1.3.3. Komisja Nadzoru Finansowego………. 32 Rozdział 2. Opcje finansowe 2.1. Opcje jako rodzaj instrumentu finansowego………. 35 2.2. Rodzaje transakcji opcyjnych ……….39 2.2.1. Kasowe transakcje opcyjne ……….39 2.2.2. Terminowe transakcje opcyjne ……….43 2.3. Warranty………. 45 2.4. Wartość i wycena opcji finansowych ……….49 Rozdział 3. Prawa poboru jako…

Zmiany na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Rynek 1.1. Istota rynku kapitalowego……….4 1.2. Ryzyko wystepujace na rynku kapitalowym……….8 1.3. Instytucje rynku kapitalowego……….10 1.4. Funkcje rynku kapitalowego……….14 Rozdział 2. Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce 2.1. Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych……….16 2.2. Historia Gieldy……….17 2.3. Władze Gieldy……….20 2.4. Instytucje KDPW……….21 2.5. Czlonkowie Gieldy……….22 Rozdział 3. Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie 3.1. Rynek pierwotny ……….23 3.2. Rynek wtórny……….24 3.3. Instrumenty gieldowe……….25 3.4. Notowania na gieldzie……….31 3.5. System obrotu gieldowego……….35 3.6. Procedura wejscia na gielde……….37 Rozdział 4. Rozwój Gieldy Papierów Wartosciowych 4.1. Ilosc notowanych spólek……….40 4.2. Kapitalizacja gieldy……….43 Wnioski……….47 Bibliografia……….48 Spis wykresów……….51 Spis rysunków……….52…

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitalowego w Polsce.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I Istota rynku finansowego 1.1. Istota i dzialanie rynku kapitalowego…………. 7 1.2. Glówne instytucje rynku kapitalowego w Polsce ………….10 1.3. Funkcje rynku kapitalowego…………. 15 1.4. Segmentacja rynku kapitalowego…………. 16 Rozdział II Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce 2.1. Powstanie i historia Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce ………….23 2.2. Etapy rozwoju polskich papierów wartosciowych ………….26 2.3. Władze Gieldy Papierów Wartosciowych…………. 28 2.4. Czlonkowie Gieldy Papierów Wartosciowych…………. 29 Rozdział III Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie 3.1. Istota i funkcje papierów wartosciowych…………. 33 3.2. Obligacje ………….35 3.3. Akcje…………. 44 3.4. Instrumenty pochodne………….58 3.5. Indeksy gieldowe ………….63…

Fundusze inwestycyjne na polskim rynku kapitalowym w latach 2006-2009.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka funduszy inwestycyjnych. 1.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego……….7 1.1.1. Zarys historyczny……….9 1.1.2. Pojęcie funduszu inwestycyjnego……….15 1.1.3. Pojęcie towarzystwa funduszy inwestycyjnych……….18 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy……….20 1.3. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych……….26 1.4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych……….30 Rozdział II Typy funduszy oraz ich klasyfikacja……….32 2.1. Prawne formy funduszy inwestycyjnych……….37 2.1.1. Otwarte oraz specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne……….39 2.1.2. Zamkniete fundusze inwestycyjne……….41 2.1.3. Tytuly uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych……….43 2.2. Ekonomiczna klasyfikacja funduszy inwestycyjnych……….46 2.2.1. Fundusze agresywne……….47 2.2.2. Fundusze hybrydowe……….50 2.2.3. Fundusze bezpieczne……….52 2.2.4. Fundusze parasolowe……….55 Rozdział III Aspekty ekonomiczno-podatkowe funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. 3.1. Ryzyko inwestowania……….57 3.1.1. Ryzyko inwestowania zwiazane z…