Fundusze inwestycyjne na polskim rynku kapitalowym w latach 2006-2009.

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Charakterystyka funduszy inwestycyjnych.

1.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego……….7
1.1.1. Zarys historyczny……….9
1.1.2. Pojęcie funduszu inwestycyjnego……….15
1.1.3. Pojęcie towarzystwa funduszy inwestycyjnych……….18
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy……….20
1.3. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych……….26
1.4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych……….30


Rozdział II
Typy funduszy oraz ich klasyfikacja……….32

2.1. Prawne formy funduszy inwestycyjnych……….37
2.1.1. Otwarte oraz specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne……….39
2.1.2. Zamkniete fundusze inwestycyjne……….41
2.1.3. Tytuly uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych……….43
2.2. Ekonomiczna klasyfikacja funduszy inwestycyjnych……….46
2.2.1. Fundusze agresywne……….47
2.2.2. Fundusze hybrydowe……….50
2.2.3. Fundusze bezpieczne……….52
2.2.4. Fundusze parasolowe……….55


Rozdział III
Aspekty ekonomiczno-podatkowe funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.

3.1. Ryzyko inwestowania……….57
3.1.1. Ryzyko inwestowania zwiazane z polityka funduszu……….59
3.1.2. Ryzyko zwiazane z uczestnictwem w funduszu……….62
3.2. Koszty i dochody uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym……….64
3.2.1. Oplaty zwiazane z inwestowaniem w fundusze……….66
3.2.2. Zasady opodatkowania dochodu z funduszy inwestycyjnych w Polsce……….69
3.3. Podmioty zwiazane z inwestowaniem w fundusze……….70
3.4. Polityka inwestycyjna funduszu……….75


Rozdział IV
Poziom rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2006-2009

4.1. Otoczenie makroekonomiczne funduszy inwestycyjnych……….79
4.2. Udział funduszy inwestycyjnych w oszczednosciach Polaków……….83
4.3. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych……….85
4.4. Struktura rynku wedlug Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych……….90
4.5. Struktura rynku wedlug grup funduszy……….94


Zakończenie……….99
Bibliografia……….101
Spis tabel……….106
Spis wykresów……….106
Spis rysunków……….107