Rynki finansowe pisanie prac

Funkcjonowanie spółek kapitalowych na przykładzie XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Pojecie i klasyfikacja spólek………5

1.1 Klasyfikacja spółek kapitalowych………9


Rozdzial II
Funkcjonowanie spółki akcyjnej na przykładzie xyz………
10

2.1 Podstawowe dane o xyz 11
2.1.1 Powiazania kapitalowe i organizacyjne spólki………
12
2.1.2 Kapitaly i fundusze spólki………12
2.2 Dane o emisji………16
2.2.1 Czynniki powodujace wysokie ryzyko dla nabywców
...

więcej

Trzeci filar reformy emerytalnej.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6

1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6
1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7
1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10
1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13


Rozdzial II
Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24

2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24
2.2. Funkcje ubezpieczen……….30


Rozdzial III
Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego………35

3.1. Akty prawne regulujace ubezpieczenia……….35
3.2. Segmenty (filary) systemu emerytalnego………36
3.2.1. Emerytura a filary – uwarunkowania prawne………38
3.2.2. Zasada powszechnosci a dobrowolnosci ubezpieczen
spolecznych………40
3...

więcej

Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych


Wstęp………3

Rozdzial 1
Obligacje………5

1.1. Papirery wartosciowe………5
1.1.1 Papiery wartosciowe – definicje i kryteria podzialu………5
1.1.2. Obligacje i ich rodzaje………7
1.2. Obrót obligacjamiw w Polsce………14
1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce………14
1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu………15
1.2.3. Zakres i zasady odpowiedzialnosci karnej dotyczace funkcjonowania rynku obligacji………28
1.2.4 Terminologia zwiazana z obrotem obligacjami………30
1.2.5. Ryzyko inwestycji w obligacje………32


Rozdzial 2
Obligacje skarbowe

2.1. Obligacje skarbowe………39
2.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………39
2.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………43
2...

więcej

Instrumenty rynku kapitalowego


Rozdzial I
Istota rynku kapitalowego

1.1. Podstawowe przekroje podzialu rynku kapitalowego .5
1.2. Rynek kapitalowy i jego segmenty ………10


Rozdzial II
Dluzne instrumenty rynku kapitalowego

2.1. Obligacje ………14
2.1.1. Rodzaje obligacji ………20
2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28
2.1.3. Wycena obligacji ………35
2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38
2.3. Rynek papierów dluznych przedsiebiorstw ………39


Rozdzial III
Wierzycielskie instrumetny rynku kapitalowego

3.1. Akcje ………41
3.1.1. Rodzaje akcji ………44
3.1.2. Wycena akcji ………51
3.2. Amerykanskie kwity depozytowe (ADR) i globalne kwity
depozytowe (GDR) ………54
3.3. Powszechne swiadectwa udzialowe ………55


Rozdzial IV
Przeglad po...

więcej

Wachlarz możliwości rynku kontraktów terminowych.


Wstęp 3

Rozdzial I
Istota kontraktów terminowych

1. Definicja kontraktów terminowych………6
2. Historia rynków terminowych………12
3. Rodzaje transakcji na gieldach terminowych………16
3.1. Transakcje hedgingowe………17
3.2. Transakcje arbitrazowe ………18
3.3. Transakcje spekulacyjne ………22


Rozdzial II
Zasady działania kontraktów terminowych

1. Okreslenie warunków kontraktów futures ………26
2. Ceny terminowe i ceny gotówkowe ………30
3. Infrastruktura rynku terminowego ………40
3.1. Ring gieldowy ………41
3.2. Izba rozliczeniowa ………47
4. Analiza prawna i rachunkowa kontraktów terminowych ………53


Rozdzial III
Strategie zabezpieczajace z wykorzystaniem kontraktów terminowych

1...

więcej

Gieldy towarowe


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Rys historyczny ……… 6

Rozdzial II
Pojecie i znaczenie gieldy towarowej

1. Definicja gieldy towarowej ……… 40
2. Znaczenie gieldy towarowej ……… 43


Rozdzial III
Ustawa o gieldach towarowych w Polsce

1. Tworzenie i organizacja gield towarowych ……… 49
2. Działalność maklerów gield towarowych ……… 55
3. Towarowe domy maklerskie ……… 61


Rozdzial IV
Prawo Unii Europejskiej dotyczace gield towarowych

1. Uwagi wstepne ……… 71
2. Zasada swobodnego przeplywu towarów ……… 74
3. Zasada wolnosci przedsiebiorczosci ……… 78
4. Zasada swobodnego przeplywu kapitalów i platnosci ……… 83


Zakończenie ……… 86
Bibliografia ……… 88

więcej

Obligacje jako instrument finansowy w praktyce polskiej


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka obligacji

1.1. Obligacje posród innych papierów wartosciowych………5
1.2. Obligacja jako jeden z papierów dluznych………5
1.3. Uwarunkowania prawne dotyczace obligacji w Polsce……….7
1.3.1. Nowe uregulowania prawne obligacji………9
1.4. Pojecie obligacji………12
1.5. Konstrukcja obligacji………13
1.6. Zasady emisji obligacji………15
1.7. Rodzaje obligacji………18
1.7.1. Obligacje skarbowe………21
1.7.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………22
1.7.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………25
1.7.1.3. Charakterystyka wybranych obligacji skarbowych………29
1.7.2. Obligacje komunalne………43
1.7.3. Obligacje przedsiebiorstw (korporacyjne)………45
1.7.3.1...

więcej

Opcje na akcje


Wstęp

Rozdzial 1
1.1 Opcje na akcje jak finansowe transakcje terminowe

1.2 Cechy opcji na akcje
1.2.1 Czynniki wpływajace na wartość opcji
1.2.2 Efekt dzwigni
1.3 Podstawowe rodzaje transakcji na rynku opcji
1.4 Wartość wewnetrzna i czasowa opcji
1.5 Inne rodzaje opcji
1.6 Porównanie opcji na rynku gieldowym i pozagieldowym


Rozdzial 2.
Taksonomia wyceny opcji na akcje

2.1 Elastycznosc opcji
2.2 Modele wyceny opcji
2.2.1 Wycena opcji przy wykorzystaniu drzew dwumianowych
2.2.2 Drzewo dwumianowe dla spółki wyplacajacej dywidende
2.2.3 Model Blacka-Scholesa
2.2.4 Model Mertona


Rozdzial 3.
Praktyczne zastosowanie opcji gieldowych

3.1 Spekulacja
3.2 Arbitraz
3.3 Hedging
3...

więcej

WARSET na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartosciowych


Wstęp ……….. 2

Rozdzial I
Ewolucja systemów notowan gieldowych

1.1. Notowania kierowane glosem ……….. 5
1.2. Notowania fixingowe ……….. 10
1.3. Notowania ciagle ……….. 14
1.4. Obrót bezposredni ……….. 16


Rozdzial II
Zasady notowan na wybranych rynkach europejskich

2.1. Rozwiazania stosowane na gieldzie londynskiej ……….. 23
2.2. Frankfurt – glówna gielda niemiecka ……….. 27
2.3. Rozwój gield w krajach Beneluxu – przedsionek rynku elektronicznego ……….. 33
2.4. Panorama rozwinietego rynku papierów wartosciowych – Francja ……….. 37


Rozdzial III
Pierwotny system notowan na GPW w warszawie

3.1. Sposób budowania arkusza zlecen ……….. 42
3.2. Ustalanie kursu równowagi ……….. 46
3.3...

więcej

Motywowanie jako determinanta efektywnosci pracy kadry menedzerskiej


Wstęp………4

Rozdzial I
Motywacja w teorii zarządzania

1.1 Pojecie motywacji………6
1.2 Klasyfikacja wybranych teorii motywacji………10
1.3 Model procesu motywacyjnego………22


Rozdzial II
System motywowania w przedsiębiorstwie………

2.1 Rodzaje systemów motywacyjnych………26
2.2 Wynagradzanie jako czynnik systemu motywowania………33
2.3 Motywacyjna rola partycypacji pracowników w zarzadzaniu………41
2.4 Efektywność systemu motywowania pracowników………46


Rozdzial III
System motywowania wprowadzony w wybranym przedsiębiorstwie

3.1 Motywacja w polskich realiach………49
3.2 Zakres działania firmy xyz………54
3.2.1 Prezentacja firmy………54
3.2.2 Produkcja, wykorzystanie zdolnoci produkcyjnych i sprzedaz………55
3.2...

więcej

Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce


Wstęp………4

Rozdzial I.
Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

1. Rynek otwartych funduszy emerytalnych ………6
2. Portfel inwestycyjny OFE ………11
3. Polityka inwestycyjna OFE ………15


Rozdzial II.
Metody statystycznej analizy struktury i dynamiki zmiennych

1. Mierniki analizy struktury ………22
2. Statystyczne metody badania dynamiki ………28


Rozdzial III.
Empiryczne modelowanie działalności inwestycyjnej OFE

1. Statystyczne badanie struktury portfela inwestycyjnego OFE ………36
2. Modelowanie dynamiki dla OFE ………44


Rozdzial IV.
Ocena polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

1...

więcej

Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji portfeli papierów wartosciowych.


Wstęp……..5
Cel pracy ………6

Rozdzial I.
Analiza zalet i wad klasycznego algorytmu genetycznego

1.1. Analiza elementów klasycznego algorytmu genetycznego……..7
1.2. Twierdzenie o schematach……..13
1.3. Zunifikowane narzedzia testowe De Jonga do oceny efektywnosci algorytmów genetycznych ……..18

Rozdzial II.
Zaawansowana metoda optymalizacji funkcji wielu zmiennych oparta na zmodernizowanym i rozbudowanym algorytmie genetycznym

2.1. Konstruowanie populacji genotypów reprezentowanych przez wektory zmiennopozycyjne……..20
2.2. Wzbogacenie mechanizmu selekcji przez zastosowanie modelu elitarnego ……..21
2.3...

więcej

Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Charakterystyka papierów wartosciowych z uwzglednieniem róznych kryteriów podzialu……… 4

Rozdzial II.
Charakterystyka lokacyjnych papierów wartosciowych ………13

2.1 Róznice pomiedzy handlowymi a lokacyjnymi papierami wartosciowymi ………17


Rozdzial III.
Papiery wartosciowe w świetle bankowego planu kont ………20

3.1 Charakterystyka kont sluzacych do ewidencji lokacyjnych papierów wartosciowych………27

Rozdzial IV.
Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych – schematy ………41

Bibliografia……… 52

Uwaga: Brak przypisów.

więcej

Transakcje terminowe SWAP.


1. Wstęp………5

2. Instrumenty pochodne………8
2.1. Opcje………9
2.2. Kontrakty futures i forward………13
2.3. Forward Rate Agreement (FRA)………15

3. SWAP – definicja, rodzaje………17

3.1. SWAP procentowy………17
3.1.1. Rola pośrednika w przypadku zawierania transakcji typu SWAP……….21
3.1.2. Wymiana platnosci……….23
3.1.3. Wycena SWAP-ów procentowych………25
3.2. SWAP walutowy………32
3.3. SWAP kredytowy………38
3.4. Pozostale rodzaje transakcji typu SWAP 43
3.4.1. Coupon SWAP………43
3.4.2. Equity SWAP………43
3.4.3. SWAP towarowy………44

4. Studium przypadków dla transakcji typu SWAP………46

4.1. SWAP procentowy typu fixed-floating………46
4.2. SWAP procentowy typu floating-floating 49
4.3...

więcej

Obrót papierami wartosciowymi.


Wykaz skrótów………3
Wstęp………4

Rozdzial I.
Zagadnienia ogólne.

1.1. Znaczenie obrotu gieldowego. Charakterystyka nowych ustaw regulujacych rynek kapitalowy………7
1.2. Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu………23
1.2.1. Akcje. Prawo do akcji………24
1.2.2. Obligacje………27
1.2.3. Inne instrumenty finansowe………30

Rozdzial II.
Geneza i podstawy prawne funkcjonowania Gield Papierów Wartosciowych.

2.1. Rys historyczny. GPW w Warszawie S.A……….36
2.2. Miejsce gieldy w Unii Europejskiej………43

Rozdzial III.
Organizacja Gieldy Papierów Wartosciowych S.A. w Warszawie

3.1. GPW w Warszawie………48
3.2. Maklerzy. Grupa kapitalowa GPW………49
3.3. Prawo UE a polskie prawo rynku kapitalowego………52

Rozdzi...

więcej