Obrót papierami wartosciowymi.


Wykaz skrótów………3
Wstęp………4

Rozdzial I.
Zagadnienia ogólne.

1.1. Znaczenie obrotu gieldowego. Charakterystyka nowych ustaw regulujacych rynek kapitalowy………7
1.2. Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu………23
1.2.1. Akcje. Prawo do akcji………24
1.2.2. Obligacje………27
1.2.3. Inne instrumenty finansowe………30

Rozdzial II.
Geneza i podstawy prawne funkcjonowania Gield Papierów Wartosciowych.

2.1. Rys historyczny. GPW w Warszawie S.A……….36
2.2. Miejsce gieldy w Unii Europejskiej………43

Rozdzial III.
Organizacja Gieldy Papierów Wartosciowych S.A. w Warszawie

3.1. GPW w Warszawie………48
3.2. Maklerzy. Grupa kapitalowa GPW………49
3.3. Prawo UE a polskie prawo rynku kapitalowego………52

Rozdzial IV.
Zadania Gieldy Papierów Wartosciowych

4.1. Oferta publiczna i wprowadzenie papierów wartosciowych do obrotu na rynku regulowanym………58
4.2. Czlonkowie gieldy i animatorzy rynku………65
4.3. Indeksy gieldowe………67
4.4. Sesje gieldowe i ewidencja transakcji gieldowych………72
4.5. Notowanie papierów wartosciowych na gieldzie. Notowania jednolite i ciagle………74
4.6. Transakcje pakietowe………79
4.7. Zlecenia gieldowe………81

Rozdzial V.
Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A……….83

Rozdzial VI.
Nadzór nad publicznym obrotem papierami wartosciowymi. Bezpieczenstwo obrotu.

6.1. Nadzór nad rynkiem kapitalowym………93
6.2. Znaczne pakiety akcji………100
6.3. Zakaz manipulacji………105

Zakończenie………108
Bibliografia………111

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>