prace magisterskie na temat Logistyka

Stosunek uczniów gimnazjum do igrzysk olimpijskich, olimpizmu i fair play.Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Przedmiot badan w literaturze

1.1. Zagadnienia terminologiczne ……….5
1.2. Fazy rozwoju igrzysk olimpijskich ……….14
1.3. Pierre de Coubertin – twórca nowozytnych igrzysk ……….16
1.4. Komitety i organizacje olimpijskie ……….17
1.5. Udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich ……….20
1.6. Fair play naczelna zasada olimpizmu ……….21

Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Przeslanki teoretyczne i cel badan, hipotezy ……….26
2.2. Metody badan ……….27
2.3. Material i charakterystyka badanych ……….28

Rozdzial 3.
Analiza wyników badan

3.1. Stosunek badanych do olimpizmu jako nosnika wartosci ……….30
3.2...

więcej

Porównanie podstawowej umiejetnosci samoobrony studentów realizujacych ten sam program.


Wstęp……..3

Czesc teoretyczna
1. Geneza sztuk walki ……..4
2. Zagrozenie obywateli w Polsce…….. 6
3. Ustalenia terminologiczne…….. 10

Czesc empiryczna

1. Metodologia badan wlasnych…….. 12
1.1.Zalozenia…….. 12
1.2. Cel badan ……..12
1.3. Hipotezy ……..13
2. Metody badawcze
2.1.Metoda oceny podstawowej umiejetnosci samoobrony…….. 14
2.2. Metoda oceny wysilku fizycznego podczas realizacji testu podstawowej umiejetnosci samoobrony ……..16
2.3. Metoda komparatystyczna (porównanie wyników grup)…….. 16
2.4.Metoda analizy statystycznej…….. 16
3. Material badawczy…….. 18

4. Wyniki ……..19
4.1. Porównanie oceny podstawowej umiejetnosci samoobrony obu grup…….. 19
4.2...

więcej

Ocena wolnoczasowej aktywnosci ruchowej uczniów Liceum Ogólnoksztalcacego w XXX.


Wstęp…………5

Rozdzial I.
Charakterystyka aktywnosci ruchowej…………6

1.1. Definicja i znaczenie aktywnosci ruchowej
1.2. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej
1.3. Optymalny poziom aktywnosci ruchowej

Rozdzial II.
Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie…………16

2.1. Aktywnosc ruchowa jako czynnik zdrowia
2.2. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad krazenia
2.3. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad oddechowy
2.4. Wpływ wzmozonej aktywnosci ruchowej na profilaktyke chorób cywilizacyjnych

Rozdzial III.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych…………27

3.1. Przedmiot oraz cel badan
3.2. Metoda i material badan
3.3. Hipotezy i pytania badawcze

Rozdzial IV.
Analiza i omówienie wyników badan wlasnych ……&#...

więcej

Pilka reczna


Wstęp………….2

1. Teoretyczne podstawy pracy.
1.1. Ogólna charakterystyka gry w pilke reczna………….3
1.2. Pojecia: technika i taktyka w pilce recznej………….5
1.3. Funkcje pilki recznej………….9

2. Historia pilki recznej w Polsce.

3. Etapy szkolenia w pilce recznej………….13

4. Zabawy i gry przygotowujace do gry………….34

5. Przykladowe konspekty lekcyjne z zastosowaniem zabaw i gier przygotowujace do gry w pilke reczna………….36

6. Uwagi koncowe………….43

7. Pismiennictwo………….45

więcej

Problem spozywania alkoholu przez sportowców w opinii zawodników.


Rozdzial I.
Zjawisko spozywania alkoholu przez sportowców w literaturze przedmiotu.

1. Definicje oraz próby sklasyfikowania alkoholizmu.
2. Spoleczno – ekonomiczne skutki spozywania alkoholu.
3. Spozywanie alkoholu zagrozeniem dla sportowców.


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

1. Przedmiot i cel badan.
2. Problemy badawcze.
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
4. Organizacja i przebieg badan.
5. Charakterystyka badanej zbiorowosci.


Rozdzial III.
Problem spozywania alkoh...

więcej

Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.


Wstęp

Rozdzial I
Metodologiczne podstawy pracy

1. Cel pracy i pytania badawcze
2. Material i metody badawcze

Rozdzial II
Analiza systemu szkolenia pilkarskiego w Polsce

1. Warunki i sciezki rozowju sportowego pilkarzy noznych
2. Organizacyjne i merytoryczne aspekty systemu szkolenia

Rozdzial III
Opis szkolenia dzieci i młodzieży na przykładzie szkólki

1. Analiza systemu naboru selekcji i szkolenia dzieci i młodzieży do pilki noznej w Austrii
2. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia

więcej

Realizacja podstawy programowej z zakresu gimnastyki w szkole podstawowej nr X w XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

1.1 Przedmiot i cel badan
1.2 Problemy i hipotezy badawcze
1.3 Pytania badawcze
1.4 Metody i organizacja badan
1.5 Opis srodowiska badawczego


Rozdzial II.
Tematyka pracy w świetle literatury

2.1. Historyczny zarys gimnastyki
2.2. Rodzaje gimnastyki
2.3. Zadania gimnastyki w szkolach
2.4. Rola nauczyciela w wychowaniu fizycznym dziecka
2.5. Zalozenia podstawy programowej dotyczace gimnastyki


Rozdzial III.
Analiza materialu badawczego

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Akty prawne
Spis rysunków
Spis tabel
Zalacznik-ankieta

więcej

Aktywnosc fizyczna i zdolnosci wytrzymalosciowe uczniów wybranych szkól ponadgimnazjalnych w XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Tematyka pracy w świetle literatury.

1.1. Definicja i istota aktywnosci i sprawnosci fizycznej………. 5
1.2. Procesy rozwojowe organizmu………. 12
1.3. Uwarunkowania sprawnosci fizycznej……….20
1.4. Typy budowy ciala……….29


Rozdzial II.
Czesc metodologiczna badan

2.1. Przedmiot oraz cel badan……….31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 35
2.4. Charakterystyka srodowiska badawczego………. 38


Rozdzial III.
Analiza wyników badan wlasnych.

3.1. Porównanie poziomu rozwoju fizycznego ……….42
3.2. Typy budowy ciala – porównanie……….46
3.3. Sprawnosc i aktywnosc fizyczna badanych – ankieta………. 47
3.4...

więcej

Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej.Wstęp

Rozdzial I.
Jakość pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej

1.1. Istota jakosci pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej
1.2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego
1.3. Uczen w nowym systemie fizycznej edukacji


Rozdzial II.
Cele, pytania badawcze i hipotezy

2.1. Przedmiot i cel badan
2.2. Pytania badawcze
2.3. Hipotezy badawcze


Rozdzial III.
Material badawczy i metody badawcze

3.1. Teren badan oraz opis srodowiska badawczego
3.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.3. Organizacja i przebieg badan


Rozdzial IV.
Wyniki i analiza materialu badawczego

4.1. Rola szkoly w zakresię kultury fizycznej
4.2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w ocenie jakosci pracy szkoly
4...

więcej

Ogólna ocena rozwoju fizycznego dziewcząt w wieku 16-17 lat z Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoly Zawodowej w XYZ.

Wstęp………..4

Cel pracy………..6

Rozdzial 1.
Sprawnosc i rozwój fizyczny w świetle literatury

1.1.Badania w literaturze………..7
1.2. Charakterystyka fizycznego rozwoju………..11
1.3. Charakterystyka ogólnej sprawnosci motorycznej………..15
1.4. Charakterystyka wieku dorastania i motorycznego rozwoju………..19


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1.Problematyka i hipoteza badawcza………..20
2.2.Metody, techniki i narzedzia badawcze………..21
2.3.Organizacja i przebieg badan………..30


Rozdzial 3.
Wyniki i ich omówienie

3.1.Poziom rozwoju fizycznego badanych dziewcząt………..31
3.2.Poziom rozwoju sprawnosci motorycznej badanych dziewcząt………..34


Podsumowanie i wnioski………..41
Pismiennictwo………..42
Aneks………..44

więcej

Ocena efektów treningu zdrowotnego wśród studentów wychowania fizycznego.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka treningu sportowego

1.1. Istota i pojecie treningu……….4
1.2. Rodzaje treningu……….7
1.3. Środki treningowe……….14
1.4. Wpływ treningu na wydolnosc fizyczna i miesniowa……….19
1.5. Metody treningowe……….24

Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan……….32
2.2. Pytania badawcze……….33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….34
2.4. Charakteryzacja grupy badawczej, organizacja i przebieg badan……….37

Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych……….39

Wnioski………. 51
Bibliografia………. 53
Spis schematów, tabel, wykresów………. 55
Aneks………. 57

więcej

Aktywne spedzanie wolnego czasu na przykładzie uczestnictwa w amatorskiej lidze siatkówki.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Czas wolny, sposoby jego spedzania

1.1.Definicja czasu wolnego………..5
1.2. Sposoby spedzania wolnego czasu………..6
1.3. Aktywnosc i sprawnosc fizyczna………..10


Rozdzial II.
Szczecinska Amatorska Liga Pilki Siatkowej

2.1. Siatkówka, przepisy, zasady gry………..14
2.2. SALPS -poczatki………..18
2.3. Uczestnicy SALPS jako grupa spoleczna………..35


Rozdzial III.
Badania posród zawodników SALPS

3.1.Prezentacja kwestionariusza ………..41
3.2.Przedstawienie i analiza wyników badan………..42
3.3. Wnioski………..48


Zakończenie ………..51
Spis rysunków ………..54
Spis tabel ………..55
Spis wykresów ………..56
Zalaczniki ………..57
Bibliografia ………..58

więcej

Najczesciej spotykane trudnosci w pracy nauczyciela wychowania fizycznego sposoby ich rozwiazywania


Wstęp……….9

Rozdzial 1.
Wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny

1.1 Cele i zadania wychowania fizycznego……….11
1.2 Funkcje wychowania fizycznego, wpływ ruchu na organizm……….15
1.3 Organizacja i zalozenie podstawy programowej……….20


Rozdzial 2.
Rola nauczyciela wychowania fizycznego w realizacji przedmiotu.

2.1 Pozadane cechy osobowosci nauczyciela wychowania fizycznego……….27
2.2 Wymagane kompetencje nauczyciela, ich wpływ na jakosc zajęć lekcyjnych.32
2.3 Postrzeganie nauczyciela w literaturze przedmiotu……….37


Rozdzial 3.
Metodologiczne zalozenia badan.

3.1 Cel badan.43
3.2 Charakterystyka materialu badawczego i srodowiska……….44
3.3 Metoda badan……….44


Rozdzial 4.
Analiza wynik...

więcej

Wychowanie fizyczne jako proces promocji zdrowia w szkolach podstawowych


Wstęp…………3

Rozdzial I
Promocja zdrowia w literaturze przedmiotu.

1.1. Zdrowie i czynniki je warunkujace…………5
1.2. Zdrowy styl zycia, profilaktyka i determinanty…………8
1.3. Promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna…………11


Rozdzial II
Rozwój dzieci w literaturze przedmiotu.

2.1. Definicje rozwoju…………13
2.2. Rozwój fizyczny ze szczególnym uwzglednieniem dzieci w wieku wczesnoszkolnym…………19
2.3. Wychowanie fizyczne jako element promocji zdrowia oraz prawidlowego rozwoju dziecka …………23


Rozdzial III
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cele badan pedagogicznych…………26
3.2. Problemy badawcze …………27
3.3. Metody i narzedzia badawcze…………28
3.4. Teren i populacja badan…………29


Rozdzial IV
Wyc...

więcej

Psychologia sportu stosowana przez sedziów koszykówki w pracy zawodowej


Wstęp………… 4

Rozdzial I.
Teoretyczne ujecie psychologii sportu w aspekcie sedziego koszykówki

1.1 Definicja oraz zadania psychologii sportu …………6
1.2 Zagadnienie postaw sedziego wobec psychologii sportu …………8
1.3 Metody z zakresu psychologii sportu stosowane przez sedziów koszykówki …………12
1.4 Odpornosc psychiczna sedziego i możliwości jej praktycznego kształtowania …………18
1.5 Cechy idealnego sedziego …………23
1.6 Psychospołeczne uwarunkowania stronniczosci sedziego sportowego………… 26


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Zakres tematyczny …………30
2.2 Cel pracy i pytania badawcze………… 30
2.3 Metody i techniki badawcze …………31
2.4 Organizacja badan …………32
2...

więcej