Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I
Decyzja administracyjna – zagadnienia ogólne

1.1 Pojęcie decyzji administracyjnej ……….6
1.2 Rodzaje decyzji administracyjnej ……….12


Rozdział II
Wadliwość decyzji administracyjnej

2.1 Pojęcie wadliwości decyzji administracyjnej oraz jej skutki 23
2.2 Rodzaje wadliwości decyzji administracyjnej ……….28
2.3 Skutki wadliwości decyzji administracyjnej ……….30


Rozdział 3
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej

3.1 Pojęcie podstawy prawnej decyzji administracyjnej ……….34
3.2 Brak podstawy prawnej jako wada decyzji administracyjnej………. 37
3.3 Skutki podania niewłaściwej podstawy prawnej przy wydawaniu decyzji ……….38


Rozdział 4
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa

4.1 Pojęcie rażącego naruszenia prawa ……….41
4.2 Interpretacja 'rażącego naruszenia prawa’ w orzecznictwie sądów administracyjnych ……….44
4.3 Rażące naruszenie prawa a brak podstawy prawnej ……….48


Rozdział 5
Tryb stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

5.1. Sądownictwo administracyjne w Polsce………. 50
5.2. Procedura zaskarżenia decyzji ……….54


Zakończenie ……….59
Bibliografia ……….61
Spis rysunków………. 65