Ochrona praw konsumenta na przykładzie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu.

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp ………..4

Rozdział I
Podstawy ochrony praw konsumenta na przykładzie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu   

1.1. Geneza i ewolucja ochrony praw konsumenta ………..6
1.2. Pojęcie konsumenta w prawie polskim i wspólnotowym ………..12
1.3. Podstawy prawne ochrony praw konsumenta ………..18

Rozdział II
Wybrane instytucje i organizacje zajmujące się ochroną prawną konsumenta

2.1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ………..21
2.2. Inspekcja Handlowa ………..27
2.3. Rzecznicy praw konsumentów……….. 31
2.4. Sądy konsumenckie ………..34

Rozdział III
Działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta miasta Radom

3.1. Podstawy prawne regulujące działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu………… 37
3.2. Analiza zakresu zgłaszanych spraw ………..39
3.3. Naruszenie praw konsumenta – analiza przypadku ………..43

Zakończenie……….. 47
Bibliografia……….. 48
Spis tabel, wykresów, rysunków ………..52