Tag: praw

Ochrona praw konsumenta na przykładzie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu.

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Podstawy ochrony praw konsumenta na przykładzie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu     1.1. Geneza i ewolucja ochrony praw konsumenta ………..6 1.2. Pojęcie konsumenta w prawie polskim i wspólnotowym ………..12 1.3. Podstawy prawne ochrony praw konsumenta ………..18 Rozdział II Wybrane instytucje i organizacje zajmujące się ochroną prawną konsumenta 2.1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ………..21 2.2. Inspekcja Handlowa ………..27 2.3. Rzecznicy praw konsumentów……….. 31 2.4. Sądy konsumenckie ………..34 Rozdział III Działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta miasta Radom 3.1. Podstawy prawne regulujące działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu………… 37 3.2. Analiza zakresu zgłaszanych spraw ………..39 3.3.…

Kontrola nad działaniami Policji w zakresie respektowania praw człowieka

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota i geneza praw człowieka 1.1 Pojęcie praw człowieka 1.2 Cechy praw człowieka 1.3 Generacje praw człowieka Rozdział 2 Prawo policyjne a wybrane standardy praw człowieka 2.1 Pojęcie, cele i zadania Policji 2.2 Istota prawa policyjnego 2.3 Prawa człowieka w pracy policji 2.4 Prawa i wolności obywatelskie w służbie policjanta Rozdział 3 Ochrona prawna funkcjonariuszy 3.1 Nieposłuszeństwo lub odmowa wykonania bezprawnego rozkazu przez policjanta 3.2 Równowaga między karaniem zachowań przestępczych wśród policjantów,a wyrównanie szkód doznanych podczas służby 3.3 Ustawa o Policji jako gwarancja praw dla funkcjonariuszy Rozdział 4 Kontrola Policji w systemie prawa wewnętrznego 4.1 Działalność sądów…

Rzecznik Praw Obywatelskich – jako organ państwowy

Przez administrator

Wstęp………..6 Rozdział I Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce – geneza, ustawowe kompetencje i zakres działania 1.1 Historia urzędu Ombudsmana – rozwój idei ………..8 1.2 Społeczno-polityczne tło wprowadzenia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce ………..12 1.3 Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – pierwsze projekty, droga do realizacji idei……….. 13 Rozdział II Rzecznik Praw Obywatelskich w świetle przepisów ustrojowych i organizacyjnych 2.1 Miejsce Rzecznika Praw Obywatelskich w systemie organów państwowych – w świetle Konstytucji ………..18 2.2 Rzecznik i jego zastępcy ………..21 2.3 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich……….. 22 2.4 Pełnomocnicy terenowi ………..24 2.5 Formalno-prawne zasady działania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich ………..27 Rozdział III…

Ochrona praw mniejszości narodowych w Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Prawo o ochronie praw mniejszości narodowych w Unii Europejskiej 1.1. Pojęcie mniejszości narodowej ……..6 1.2. Źródła prawa mniejszości narodowych w Unii Europejskiej ……..10 1.3. Konwencja ramowa Rady Europy…….. 17 1.4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: zasady i stosowanie…….. 23 Rozdział II Problemy stosowania prawa dotyczącego mniejszości narodowych w Unii Europejskiej 2.1. Prawo do języka ……..29 2.2. Prawo do religii…….. 31 2.3. Prawo do edukacji…….. 33 Rozdział III Implementacja standardów 3.1. Implementacja standardów na Litwie ……..37 3.2. Implementacja standardów w Polsce ……..44 3.3. Implementacja standardów w Niemczech ……..50 3.4. Zasadnicze problemy implementacji standardów…….. 52 Podsumowanie ……..57 Bibliografia ……..60

Ochrona praw zwierząt na terytorium RP

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podstawowe definicje z zakresu ochrony praw zwierząt 1.1 Definicja zwierzęcia w literaturze przedmiotowej 1.2 Status prawny zwierzęcia 1.3 Prawa zwierząt a prawna ochrona zwierząt Rozdział II Podstawowe źródła ochrony prawnej zwierząt 2.1 Rozwój polskich przepisów w zakresie ochrony zwierząt 2.2 Przegląd ustaw dotyczących ochrony prawnej zwierząt 2.3 Ochrona zwierząt w innych polskich aktach prawnych Rozdział III Prawnokarna ochrona zwierząt na terenie RP 3.1 Definicja pojęcia prawa karnego 3.2 Ochrona zwierząt w przepisach prawa karnego Rozdział IV Praktyczny aspekt ochrony zwierząt na terytorium RP 4.1 Przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt w świetle orzecznictwa sądowego 4.2 Instytucje powołane…

Ochrona praw nabywcy w umowie deweloperskiej

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Istota umowy deweloperskiej 1.1 Zagadnienia ogólne ……….5 1.2. Uzasadnienie wprowadzenia nowych regulacji prawnych………. 9 1.3. Analiza normatywna uregulowań umowy deweloperskiej w wybranych krajach Unii Europejskiej………. 10 1.4. Umowa deweloperska, jako umowa inwestycyjna ……….20 1.5 Podsumowanie 22 Rozdział II Deweloper i nabywca w umowie deweloperskiej 2.1 Pojęcie dewelopera i nabywcy ……….24 2.2 Działania Polskiego Związku Firm Deweloperskich w związku z Ustawą Deweloperską ……….30 2.3 Obowiązki dewelopera wynikające z Ustawy Deweloperskiej………. 32 2.3.1 Realizacja inwestycji budowlanej ……….32 2.3.2 Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ……….33 2.3.3 Środki ochrony wpłat nabywcy ……….35 2.3.4 Obowiązki dewelopera konieczne do spełnienia…

Ochrona praw człowieka przez międzynarodowe organizacje pozarządowe.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Prawa człowieka-podstawowe zagadnienia w świetle literatury przedmiotu 1.1. Rys historyczny praw człowieka………. 5 1.2. Pojęcie praw człowieka ……….17 1.3. Generacje praw człowieka………. 18 Rozdział II Międzynarodowe organizacje pozarządowe 2.1. Geneza organizacji pozarządowych ……….23 2.2. Klasyfikacja organizacji pozarządowej ……….28 2.3. Cechy organizacji pozarządowej ……….32 2.4. Funkcje organizacji pozarządowych………. 36 Rozdział III Międzynarodowe Organizacje pozarządowe i ich miejsce i rola w ochronie praw człowieka 3.1. Helsińska Fundacja Praw Człowieka………. 41 3.2. Amnesty International ……….45 3.3. Greenpiss………. 55 3.4. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża………. 58 Zakończenie ……….62 Bibliografia ……….65 Spis tabel, rysunków ……….69

Ochrona praw człowieka w świetle prawa

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Prawa człowieka jako normy bezwzględnie obowiązujące 1.2. Trzy generacje praw człowieka……… 5 1.2. Kategorie praw człowieka……… 14 1.3 Prawa człowieka w ujęciu Karty NZ……… 21 1.4. Historia praw człowieka ………23 1.5. Istota norm ius cogens ………31 Rozdział II. Ochrona praw człowieka w świetle prawa 2.1. Instrumenty prawne dotyczące praw człowieka ………34 2.2. System ochrony praw człowieka ONZ ………44 Rozdział III. Przypadki zbrojnych interwencji na Świecie 3.1. Wojna w Zatoce i jej konsekwencje……… 54 3.2. Wojna w byłej Jugosławii i jej konsekwencje………59 Zakończenie……… 65 Bibliografia ………66

Zbywanie praw najmu nieruchomości lokalowych-usługowych

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Nieruchomości 1.1. Pojęcie nieruchomości w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości lokalowych-usługowych 6 1.1.1. Ujęcie prawa cywilnego. Nieruchomość jako składnik mienia………. 6 1.1.2. Ujęcie wieczysto- księgowe………. 7 1.1.3. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna………. 8 1.1.4. Nieruchomości- podział i charakterystyka………. 10 1.1.4.1. Podział według kryterium przedmiotowego………. 12 1.1.4.2. Podział według kryterium podmiotowego ……….16 1.2. Definicja lokalu użytkowego-usługowego………. 17 Rozdział 2. Gospodarowanie nieruchomościami lokalowo-usługowymi 2.1. Definicja gospodarowania………. 18 2.2. Gospodarowanie zbiorem lokali według podziału funkcjonalnego………. 20 Rozdział 3. Praktyczne zbywanie praw najmu- rynek najmu 3.1. Umowa najmu (wzory umów najmu)………. 23 3.2. Wynajmujący lokal użytkowy(właściciel/pełnomocnik)………. 28 3.3. Najemca lokalu…

Ochrona praw i wolności człowieka we współczesnych państwach prawnych.

Przez administrator

Wstęp ………….5 Rozdział I. Prawa i wolności człowieka w toerii prawodawstwa 1.1. Prawo podmiotowe w świetle teorii i filozofii prawa ………….7 1.2. Istota prawa podmiotowego w świetle polskiego prawodawstwa…………. 12 1.2.1. Konstytucyjny i cywilnoprawny charakter praw podmiotowych ………….12 1.2.2. Pojęcie i charakterystyka prawa podmiotowego ………….13 1.3. Prawa człowieka jako prawa podmiotowe…………. 14 1.4. Natura praw człowieka ………….16 1.5. Kategorie praw człowieka ………….21 Rozdział II. Demokratyczne państwo prawne a prawa i wolności człowieka 2.1. Źródła podstawowych wartości, zasad i praw współczesnych państw demokratycznych ………….25 2.2. Pozycja obywatela we współczesnym państwie prawnym ………….32 2.2.1. Prawa człowieka i obywatela w ujęciu praw konstytucyjnych…

Rada Europy i jej działalność w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Przez administrator

Wstęp………8 Rozdział I. Geneza oraz Struktura Organizacyjna Rady Europy 1)Geneza………9 1.1. Powołanie Rady Europy………9 1.2. Rozwój Rady Europy w początkowej fazie………13 2)Członkostwo………19 3)Struktura Organizacyjna………24 3.1. Komitet Ministrów………25 3.2. Zgromadzenie Parlamentarne………26 3.3. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych………28 3.4. Sekretariat Generalny………29 Rozdział II. Podstawowe Zadania Rady Europy 1)Formy Działalności………32 1.1. Współpraca Kulturalna………32 1.2. Demokracja Lokalna i Współpraca Przygraniczna………34 1.3. Mniejszości Narodowe……… ………36 1.4. Potrzeby Językowe Sprawnego Porozumiewania się………37 2)Zasadnicze Funkcje………39 2.1. Promotor Demokracji………40 2.2. Promotor Współpracy………42 2.3. Promotor Bezpieczeństwa………45 Rozdział III. Ochrona Praw Człowieka w Ramach Rady Europy 1)Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka Podstawowych Wolności………48 2)Europejska Karta Społeczna………53 3)Inne Działania Rady…

Implementacja Europejskiej Konwencji praw Człowieka w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I. Prawa i wolności gwarantowane przez Europejską Konwencję Praw Człowieka 1.1.Założenia podstawowe………5 1.2.Katalog gwarantowanych praw człowieka z 1950 r. oraz protokoły dodatkowe………11 Rozdział II.Włączenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do prawa polskiego 2.1.Przyjęcie Polski do Rady Europy………19 2.2.Standardy Rady Europy , a ustrój polityczny Polski………28 Rozdział III. Europejski Trybunał Praw Człowieka 3.1.Kompetencje………31 3.2.Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka………38 Rozdział IV. Prawa człowieka ,a wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 4.1. Charakterystyka praw człowieka………50 4.2. Dorobek orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ,w sprawach przeciwko Polsce………61 Zakończenie………65 Wykaz wykorzystanych źródeł………69

Rzecznik praw obywatelskich jako strażnik wolności i praw człowieka i obywatela.

Przez administrator

Rozdział I Geneza ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich 1. Ewolucja instytucji ombudsmana – szwedzki rodowód a) Zróżnicowanie nazwy oraz konstrukcji w poszczególnych krajach b) Przyczyny upowszechnienia się instytucji ombudsmana c) Cechy uniwersalne wg L. Garlickiego 2. Fenomen ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce w skutek stanu wojennego a) Wyjątkowy charakter instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w bloku państw socjalistycznych b) Sejmowy strażnik praw obywatelskich – postulat PRON c) Spory wokół ostatecznej koncepcji Rzecznika Praw Obywatelskich 3. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 15.07.1987 – założenia strukturalno – organizacyjne Rozdział II Struktura i organizacja działania Rzecznika Praw Obywatelskich 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy…

Prawa socjalne w systemie ochrony praw człowieka w Polsce.

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I. Prawa socjalne w systemie ochrony praw człowieka 1.1. Koncepcja praw ……… 4 1.2. Historia praw człowieka ……… 11 1.3. Systemy ONZ i Rady Europy ……… 14 1.4. Prawa socjalne w dokumentach ……… 19 Rozdział II. Udział Polski w krajowej i światowej ochronie praw człowieka 2.1. Prawa socjalne w Konstytucji RP ……… 25 2.2. Prawa podstawowe i obowiązki władz ……… 30 2.3. Instytucje zajmujące się problematyką praw socjalnych ……… 40 Rozdział III. Polityka społeczna w Polsce 3.1. Istota instytucji pomocy społecznej ……… 49 3.2. Cele instytucji pomocy społecznej ……… 55 3.3. Funkcje i zasady instytucji pomocy…

Europejski System Ochrony Praw Człowieka.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Rola Rady Europy w intergracji Europy 1. Idea integracji europejskiej 2. Powstanie Rady Europy 3. Struktura Rady Europy 4. Cele i zadania stojące przed Radą Europy 5. Znaczenie Rady Europy w budowaniu systemu chrony praw człowieka. Rozdział 2 Sposób składania skarg w Europejskim Systemie Ochrony Praw Człowieka 1. Proces przemian 1.1 Protokół 11 2. Prawo do skargi 3. Warunki przyjęcia skargi 3.1 Wykorzystanie krajowych środków prawnych 4. Procedura przed Trybunałem Rozdział 3 Wybrane skargi złożone do ETPS. Zakończenie Bibliografia Spis tabel, wykresów i zdjęć

Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy.

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I Kształtowanie się koncepcji praw człowieka. 1.1 Tło historyczne ………. 6 1.2 Pojęcie praw człowieka ………. 8 Rozdział II Fundamentalne dokumenty dotyczące ochrony praw człowieka. 2.1 System uniwersalny ………. 13 2.1.1 Karta Narodów Zjednoczonych ………. 14 2.1.2 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ………. 16 2.1.3 Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka ………. 17 2.2 System regionalny ………. 19 2.2.1 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ………. 22 2.2.2 Europejska Karta Społeczna ………. 24 Rozdział III Prawa podlegające ochronie w ramach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 3.1 Ochrona nienaruszalności fizycznej i psychicznej jednostki ludzkiej ………. 26 3.1.1 Prawo do…

Naruszenia praw dziecka w Polsce.

Przez administrator

Wstęp ……… 2 Rozdział 1. 1.1. Pojęcie dziecka……… 4 1.2. Pojęcie praw dziecka ……… 5 1.3. Ewolucja ochrony praw dziecka ……… 8 Rozdział 2 2.1. Ochrona prawna dziecka……… 15 2.1.1. Dokumenty ONZ ………15 2.1.1.1. Akty dotyczące ochrony praw człowieka………15 2.1.2. Akty dotyczące ochrony praw dzieci ………19 2.1.3. Dokumenty Rady Europy ……… 23 2.1.4. Dokumenty Unii Europejskiej ……… 27 2.2. Ochrona praw w systemie prawa wewnętrznego……….32 2.2.1. Konstytucja RP ……… 32 2.2.2. Ustawy zwykłe ……… 35 Rozdział 3 3.1. Łamanie praw dziecka w Polsce ……… 40 3.1.1. Prawa polityczne i obywatelskie ……… 40 3.1.2. Prawa socjalne ……… 44 Bibliografia ……… 51

Rada Europy w europejskim systemie ochrony praw człowieka.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1. Kształtowanie się praw człowieka i systemów ich międzynarodowej ochrony……….7 1.1. Historia kształtowania się praw człowieka 1.2. Problemy filozoficzne i doktrynalne 1.3. Pierwsze umowy międzynarodowe w zakresie ochrony praw człowieka Rozdział 2. Rada Europy i budowanie europejskiego systemu ochrony praw człowieka……….25 2.1. Historyczne warunki utworzenia Rady Europy 2.2. Europejska Karta Społeczna Rady Europy 2.3. Europejska Komisja Praw Człowieka i Komisarz Praw Człowieka Rozdział 3. Formy kontroli i ochrony praw człowieka w działaniach Rady Europy……….46 3.1. Podstawy instytucjonalno – prawne działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 3.2. Rodzaje skarg oraz procedura ich składania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 3.3. Orzecznictwo…

System ochrony praw człowieka w Radzie Europy

Przez administrator

Wstęp ………. 4 Rozdział 1 Prawa człowieka – podstawowe pojęcia i klasyfikacje. Rozdział 2 Ochrona praw człowieka w Radzie Europy. 2.1 Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ………. 18 2.2 Rola Rady Europy w kwestii ochrony praw człowieka ………. 22 2.3 Europejski Trybunał Praw Człowieka ………. 27 Rozdział 3 Wybrane orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ………. 32 Zakończenie ………. 42 Bibliografia ………. 44

Moralne i społeczne aspekty Europejskiej Konewncji Praw Człowieka

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Założenia i cele Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 1.1. Założenia EKPCz. 1.2. Cele EKPCz. Rozdział 2. Prawa człowieka w aspekcie moralnym. 2.1. Prawo do życia. 2.2. Prawo do wolności i bezpieczeństwa. 2.3. Zakaz tortur. 2.4. Zakaz zniewalania. 2.5. Prawa o charakterze formalnym. Rozdział 3. Prawa człowieka w aspekcie społecznym. 3.1. Obowiązek poszanowania praw. 3.2. Swoboda zrzeszania się. 3.3. Prawna ochrona własności. 3.4. Dopuszczalne ograniczenia swobód. Bibliografia

Karta Praw Podstawowych jako promocja praw człowieka w państwach Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Unia Europejska – geneza, historia, cele 1.1. Geneza i historia powstania Unii Europejskiej 1.1.1. Idee przed rokiem 1945 1.1.2. Idee po roku 1945 1.1.3. Kalendarium historii powstawania Unii Europejskiej 1.2. Cele działania Unii Europejskiej 1.2.1. Cele współpracy w obszarze Unii Europejskiej Rozdział 2 Geneza Karty Praw Podstawowych i traktaty reformujące ją 2.1. Prawa podstawowe wewnątrz UE dotyczące praw człowieka 2.1.1. Karta Praw Podstawowych 2.1.2. Godność 2.1.3. Wolność 2.1.4. Równość 2.1.5. Prawa obywatelskie 2.1.6. Sprawiedliwość 2.1.7. Geneza Karty Praw Podstawowych 2.2. Traktaty dotyczące Karty Praw Podstawowych 2.2.1. Traktat nicejski 2.2.3. Traktat lizboński Rozdział 3 Spory i dyskusje wokół…