Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej

Wstęp………. 2 Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdzial II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdzial III Udział podatków Więcej

Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych

Wstęp………. 2 Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdzial II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdzial III Udział podatków Więcej

Udział podatków pośrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce.

Wstęp………. 2 Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdzial II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdzial III Udział podatków Więcej

Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce

Wstęp………3 Rozdział 1 Elementy teorii opodatkowania 1.1. Elementy i konstrukcja opodatkowania………5 1.2. Podstawa opodatkowania………6 1.3. Zobowiązania podatkowe………8 1.4. Ujęcie zobowiązań podatkowych w sprawozdaniu finansowym………9 1.5. Ujmowanie podatku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa………11 1.6. Ekonomiczne skutki opodatkowania w Polsce………12 1.7. Więcej

Dokumentacja w podatku VAT

Wstęp ………4 Rozdzial 1. Podatek od towarów i uslug- charakterystyka ogólna. 1. Ogólne pojecie podatku i jego cechy ………6 2. Podstawa opodatkowania , stawki podatku VAT ………8 3. Podatek nalezny i naliczony………9 4. Zwroty, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatku VAT………10 Rozdzial Więcej

Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT). 1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojęcie oraz cechy podatku. 1.2. Przesłanki wprowadzenia podatku VAT. 1.3. Charakterystyka podatku VAT. 1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa. Rozdział II. Funkcjonowanie Więcej

Podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności Urzędu Skarbowego.

Wstęp Rozdzial I. Podatek dochodowy od osób fizycznych w grupie podatków dochodowych …………5 1.1. Podzial podatków wedlug kryterium przedmiotowego 1.2. Cechy podatków dochodowych 1.3. Konstrukcja polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych 1.3.1. Podmiot opodatkowania 1.3.2. Przedmiot opodatkowania 1.3.3. Podstawa opodatkowania Więcej

Strategie podatkowe w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Wstęp……….3 Rozdzial I Przedsiebiorstwo a system podatkowy………5 1. Czynniki majace wpływ na efektywne zarzadzanie przedsiębiorstwem. 2. Podatek jako element ksztaltujacy wybór strategii przedsiębiorstwa. 1.2.1. Definicja podatku. 1.2.2. Elementy konstrukcji podatku. 1.2.3. Funkcje podatków. 1.2.4. Podstawowe konstrukcje podatków. 1.3. Rys historyczny Więcej

Zmiany systemu podatkowego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej

Rozdzial I. Kierunki i natezenie zmian, 1.1. Likwidacja podatku obrotowego i wprowadzenie VAT – u 1.2 Zmiany poziomu opodatkowania Podatki pośrednie Podatki bezpośrednie Rozdzial II. Przyczyny zmian 2.1 Urynkowienie gospodarki 2.2 Prywatyzacja Rozdzial III. Skutki zmian poziomu i struktury opodatkowania Więcej

Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach Uni europejskiej

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Geneza i istota podatku. 1.1. Rodzaje dochodów publicznych, pojecie i glówne cechy podatku……….4 1.2. Funkcje podatku……….7 1.3. Zasady podatkowe……….10 1.4. Elementy konstrukcyjne podatku……….13 1.5. Pojecie systemu podatkowego, typy systemów oraz czynniki wpływajace na ksztalt systemów podatkowych ……….17 Więcej

Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT)

Rozdzial I. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT). 1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojecie oraz cechy podatku. 1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT. 1.3. Charakterystyka podatku VAT. Rozdzial II. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT). 2.1. Więcej

Dostosowanie podatków pośrednich do wymogów Unii Europejskiej.

Wstęp………1 Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Pojecie podatku i jego cechy………4 2. Elementy konstrukcji podatków………5 3. Zasady podatkowe………14 4. Funkcje podatków………21 5. Klasyfikacja podatków………22 6. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego………25 Rozdzial II Podatki pośrednie………29 1. Podatek od towarów i usług Więcej

Diagnoza rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w xyz S.A. i próba wyznaczenia strategii podatkowych.

Wstęp Rozdzial pierwszy Podatki jako kategoria ekonomiczna ……….6 1. Pojecie i charakterystyka podatków 2. Funkcje podatków 3. Formalnoprawne cechy podatków 4. Elementy techniki podatkowej i procedura podatkowa 5. Systemy podatkowe i ich struktura 6. Zasady opodatkowania i ich ewolucja 7. Więcej

Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego

Wstęp………5 Rozdzial I. Gospodarka budżetowa państwa………7 1. Pojecie budżetu państwa………7 2. Charakter prawny budżetu państwa………11 3. Cechy budżetu państwa………16 4. Funkcje budżetu a jego organizacja………17 5. Zasady budżetowe………24 Rozdzial II. Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce……… 27 1. Ogólny Więcej

Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajów podatkowych.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Podstawowe zagadnienia zwiazane z pojeciem raju podatkowego……….5 1.1 Definicja raju podatkowego. 1.2 Kryteria wyboru 1.3 Lista oaz. Rozdzial 2. Przyczyny korzystania z rajów podatkowych………10 Rozdzial 3. Metody wykorzystywania rajów podatkowych………13 3.1 Zmiana miejsc zamieszkania. 3.2 Stosowanie cen Więcej

Zasada równości podatkowej.

Wstęp……….3 Rozdzial I Zasada równości jako postulat sprawiedliwosci podatkowej – rys historyczny……….5 1.1. Poglady kameralistów ……….5 1.2. Zasada równomiernosci opodatkowania A. Smitha ………. 7 1.3. Zasada równości ofiar J.S. Milla ………. 10 1.4. Zasada sprawiedliwosci A. Wagnera ……….13 1.5. Równosc Więcej

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wstęp Rozdzial I Zagadnienia ogólne ……….6 1.1 Ogólna charakterystyka spółki z o.o. 1.2 Przyczyny zalozenia spółki z o.o. 1.3 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla utworzenia spółki z o.o. 1.3.1 Ograniczenia podmiotowe 1.3.2 Ograniczenia przedmiotowe 1.4 Przeglad czynnosci procesu tworzenia spółki Więcej

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarke finansowa przedsiębiorstwa.

  Wstęp……….3 Rozdzial I System podatkowy w Polsce……… 4 1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego………4 1.2. Rodzaje podatków………6 1.3. Podatki a polityka finansowa państwa……….22 Rozdzial II Podatek VAT……… 25 2.1. Geneza podatku VAT……….25 2.2. Podmioty opodatkowania tym podatkiem………28 2.3. Przedmiot opodatkowania……….29 Więcej

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy……… 4 1.1. Ogólna definicja przedsiębiorstwa………. 4 1.2. Pojecie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa………. 11 1.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa panstwowego w gospodarce wolnorynkowej………. 20 Rozdzial II. Charakterystyka XYZ pod wzgledem organizacyjnym i Więcej

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa panstwowego na przykładzie XYZ.

Wstęp………9 Rozdzial I Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy ………11 1.1 Pojecie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….11 1.2 Otoczenie przedsiębiorstwa panstwowego………18 1.2 Podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa panstwowego………21 Rozdzial II Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………26 2.1 Więcej

Analiza podatkowa i prawna leasingu.

Wstęp Rozdzial 1 Charakterystyka umowy leasingu 1.1. Istota leasingu i zarys historyczny 1.2. Podstawowe pojecia zwiazane z transakcjami leasingu 1.3. Podstawowe rodzaje leasingu 1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny 1.3.2. Leasing bezposredni i posredni 1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy 1.3.4. Leasing Więcej

Metody obliczania i ewidencjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wstęp………3 Rozdzial I Istota, pojecie i rodzaje podatków………5 1.1. Poczatki podatków w panstwie polskim………5 1.2. Zmiany systemu podatkowego w Polsce po 1990 roku………11 1.3. Wspólczesne pojecie podatku i jego cechy………14 1.4 Funkcje i cele podatków………16 1.5 Zasady podatkowe………18 1.6. Klasyfikacja Więcej

Ewidencja podatku od towarów i usług za pomoca kas fiskalnych

Rozdzial IFunkcjonowanie podatku VAT w Poslce 1. Istota i geneza podatku od towarów i uslug………3 2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania………8 3. Zwolnienie z podatku VAT………12 4. Rejestracja podatków VAT i zaprzestanie czynnosci podlegajacych opodatkowaniu………17 5. Podstawa opodatkowania oraz stawki Więcej

Podatek od towarów i uslug

Wstęp………4 Rozdzial 1. Istota i znaczenie podatku VAT w Unii Europejskiej 1.1. Podatek VAT jako podatek unijny……….6 1.2. Polski VAT a harmonizacja podatków posrednich w krajach UE……….14 Rozdzial 2. Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług 2.1. Zakres opodatkowania……….20 2.1.1. Więcej

Procedury kontrolne w kontekscie prawa podatkowego

Wstęp………..6 Rozdzial I. Zagadnienia ogólne dotyczace procedur kontrolnych………..9 1. Pojecie procesu kontroli 2. Istota oraz funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym 3. Róznice oraz podobienstwa wystepujace miedzy poszczególnymi rodzajami procedur kontrolnych w prawie podatkowym 4. Podstawy prawne procedur kontrolnych 5. Więcej

Konstrukcja podatku akcyzowego w świetle procesu harmonizacji w Unii Europejskiej

Rozdzial I Istota akcyzy jako podatku pośredniego 1.1. Cechy podatków posrednich……….4 1.1.1. Podmiot ekonomiczny i podmiot prawny……….4 1.1.2. Przerzucalnosc……….5 1.1.3. Akcyza – podatek posredni czy konsumpcyjny……….8 1.2. Zalety i wady podatku akcyzowego……….8 1.2.1. Wydajnosc……….9 1.2.2. Latwosc poboru……….12 1.2.3. Oddzialywanie psychologiczne Więcej

Podatek od darowizny

Rozdzial I Istota i ewolucja opodatkowania darowizn 1.1. Charakter podatku od darowizn i modele opodatkowania darowizn ……… 3 1.2. Ewolucja konstrukcji podatku od darowizn w prawie polskim ……… 6 Rozdzial II Zakres podmiotowy podatku od darowizn 2.1. Podatnicy ……… 16 Więcej

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce

Wstęp………..3 Rozdzial I Podatek dochodowy od osób fizycznych ………..5 1.1 Geneza i pojecie podatku 1.2 Definicja systemu podatkowego 1.3 System podatkowy w Polsce i klasyfikacja podatków 1.4 Elementy konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdzial II Ogólna charakterystyka podatku dochodowego Więcej

Podatek od towarów i usług w świetle polskich i unijnych uregulowan prawnych

Wstęp ………3 Rozdzial I Prawna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Przeslanki wprowadzenia podatku od towarów i uslug………4 1.2. Istota i zakres podmiotowy podatku od to warów i usług ……….. 9 1.3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług Więcej

Podatek od towarów i usług w Polsce na tle podatku VAT w innych krajach UE

Wstęp………3 Rozdzial I Istota podatku i systemu podatkowego……… 5 1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z podatkami ………6 1.2. System podatkowy – istota i rodzaje ………16 Rozdzial II Geneza i rozwój unijnego systemu podatkowego ………21 2.1. Charakterystyka systemu podatkowego panstw Unii Europejskiej Więcej

Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 2002-2004.

Wstęp………3 Rozdzial I. Budżet państwa w Polsce 1.1. Tryb opracowania budżetu………5 1.2. Równowaga budżetowa – deficyt budżetowy i dlug publiczny 7 1.3. Wydatki i dochody budżetu państwa………10 1.4. Funkcje budżetu państwa………14 1.5. Zasady budżetowe………15 Rozdzial II. Podatkowe źródła budrzetu państwa Więcej

System podatkowy na Litwie

Wprowadzenie………4 Rozdzial 1 Historyczny zarys formowania się podatków w latach 1990 – 2003………4 Rozdzial 2 Podstawowe cechy współczesnego systemu podatkowego na litwie………5 2.1 Podatek dochodowy od osób prawnych………6 2.2 Podatek dochodowy od osób fizycznych………7 2.3 Podatek akcyzowy………8 2.4 Podatek VAT………9 Więcej

Przekształcenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na przykładzie PPHU XYZ

Wstęp 4 Rozdzial I. Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów 1.1. Obowiazek prowadzenia i zalozenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów……….5 1.2. Budowa oraz sposób prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………7 1.3. Ewidencje i rejestry zwiazane z podatkowa Więcej

Działalność instytucji celnych jako forma kontroli społecznej.

Wstęp Rozdzial I. Kontrola spoleczna 1.1 Pojecie kontroli społecznej 1.2 Kontrola spoleczna na poziomie makro i makro 1.3 Granice kontroli społecznej 1.4 Ewolucja kontroli społecznej 1.5 Problem kontroli w toku społecznej przemiany Rozdzial II Normy społeczne 2.1 Rola sankcji 2.2 Więcej

Podatki samorządowe na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp………5 Rozdzial I. Uwarunkowania spoleczno-gospodarcze gminy XYZ 1.1. Rys historyczny gminy Wijewo ……… 8 1.2. Rolnictwo i pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza………13 1.3. Demografia ………16 1.4. Rozmiar i struktura bezrobocia……… 20 1.5. Infrastruktura ekonomiczna i spoleczna gminy………25 Rozdzial II. Budżet jako podstawa Więcej

Wybór optymalnego opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp ………3 Rozdzial I. Regulacje prawne 1. Opodatkowanie dochodu osób fizycznych na zasadach ogólnych……… 7 2. Opodatkowanie przychodu osób fizycznych zryczaltowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne 9 3. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług 11 Rozdzial Więcej

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Wstęp………4 Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku 1. Daniny publiczne………6 2. Podatki i systemy podatkowe na przełomie wieków………8 Rozdział II. System podatkowy w Polsce 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania………13 1.1. Osoby fizyczne………13 1.2. Osoby prawne………16 2. Źródła przychodów ………25 Rozdział III. Więcej

Ryczalty w systemie pobran podatkowych.

Rozdzial 1. Pojecie ryczaltu. Rozdzial 2. Rodzaje ryczaltów. Rozdzial 3. Wady i zalety opodatkowania ryczaltem.

System opodatkowania w Polsce.

1. Wprowadzenie……… 4 2. Rodzaje podatków 2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych……… 6 2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ………8 2.3. Podatek rolny ………9 2.4. Podatek konsumpcyjny ………10 2.5. Podatek obrotowy ………10 2.6. Podatek majatkowy ………10 2.7. Podatek od wlasnosci……… Więcej

Podatek od spadków i darowizn.

Wstęp………1 Rozdzial I. Teoria podatku………2 1.1. Pojecie i cechy podatku……… 4 1.2. Elementy konstrukcji podatku……… 7 1.3. Funkcje i cele podatków………15 1.4. System podatkowy i klasyfikacja podatków ………20 Rozdzial II. Podatek od spadków i darowizn 2.1. Charakterystyka podatku……… 24 2.2. Więcej

Karta podatkowa i jej udzial w strukturze podatków na przykladize US.

Wstęp………3 Rozdzial I. Karta podatkowa jako forma opodatkowania działalności gospodarczej 1.1. Zakres opodatkowania karta podatkowa ………5 1.2. Warunki uzyskania i korzystania z karty podatkowej………7 1.3. System ulg stosowanych w formie opodatkowania karta podatkowa………11 1.4. Utrata prawa do korzystania z karty Więcej

System podatkowy a przedsiebiorczosc.

Wstęp………. 4 Rozdzial I. Podatki pośrednie 1.1. Podatek od towarów i usług VAT ……….8 1.1.1. Konstrukcja podatku VAT………. 11 1.1.2. Rozwiazania prawne o charakterze przejsciowym i czasowym ……….16 1.2. Podatek akcyzowy ……….18 1.2.1.Ogólna charakterystyka podatku akcyzowego ……….18 1.2.2. Podmiotowy i Więcej

Podatek dochodowy od osób prawnych w księgach rachunkowych.

Wstęp ………4 Rozdzial I. Podatek dochodowy jako element systemu podatkowego 1.1. Podatki i ich zadania w gospodarce……… 6 1.1.1. Pojecie podatku ………6 1.1.2. Funkcje podatków ………10 1.1.3. Elementy konstrukcyjne podatków ………12 1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych……… 13 1.2.1. Zakres Więcej

Dyferencjacja formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej i konsekwencje jej wyboru.

Wstęp ……… 5 Rozdzial I. Działalność gospodarcza, a forma jej opodatkowania 1.1. Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej ……… 7 1.2. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej ……… 13 1.3. Obciazenia publiczno-prawne zwiazane z podjeta dzialalnoscia gospodarcza ……… 27 1.4. Znaczenie podatków Więcej

Procedura funkcjonowania skladów celnych.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Pojecie i rodzaje skladów celnych 1.1. Pojecie skladu celnego……….6 1.2. Sklad celny jako procedura gospodarcza i zawieszajaca……….11 1.3. Publiczny sklad celny i jego rodzaje……….14 1.4. Prywatny sklad celny i jego rodzaje……….15 1.5. Skladowanie towarów w skladzie celnym……….16 Więcej

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych jako źródło dochodów gminy XYZ.

Wstęp ……… 3 Rozdzial I. Podstawowe pojecia oraz klasyfikacja dochodów Gmin 1.1. Organy samorządu terytorialnego ……… 5 1.1.1. Podzial terytorialny ………5 1.2. Pojecie dochodu ………8 1.3. Dochody gminy i ich źródła ………18 Rozdzial II. Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych Więcej

Zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług w obrocie krajowym.

Wstęp………3 Rozdzial I Podatek jako zasadnicza danina publiczna 1. 1. Cechy, funkcje I zasady funkcjonowania podatku w warunkach gospodarki rynkowej ……… 6 1. 2. Elementy struktury podatku jako czynnik oddzialywania na zachowanie podatnika ……… 14 1. 3. Klasyfikacja podatków ze Więcej

Proces nadawania towarom przeznaczenia celnego.

Wstęp………2 Rozdzial I. Wykonywanie czynnosci zwiazanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego 1.1. Wprowadzenie towarów niewspólnotowych na obszar Wspólnoty Europejskiej ………6 1.2. Wyprowadzenie towaru z obszaru celnego Wspólnoty do krajów trzecich ………7 1.3. Nadanie statusu celnego towarom ……… 8 1.4. Dozór Więcej

Procedury kontrolne w świetle prawa podatkowego.

Wstęp………4 Rozdzial I. Odpowiedzialnosc podatkowa w Polsce 1.1. Odpowiedzialnosc podatnika……… 6 1.2. Prawa podatnika……… 13 Rozdzial II. Zagadnienia dotyczace procedur kontrolnych w prawie podatkowym 2.1. Pojecie istoty procedur kontrolnych w prawie podatkowym ………18 2.2. Funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym Więcej

Dziedziczenie Skarbu Panstwa lub gminy w polskim prawie spadkowym.

Wykaz skrótów………. 3 Wstęp………. 4 Rozdzial I. Dziedziczenie ustawowe wedlug Kodeksu cywilnego z 1964 roku 1.1. Dziedziczenie ustawowe ……….7 1.2. Porzadek dziedziczenia ustawowego ……….10 1.2.1. Spadkobiercy grupy pierwszej ……….12 1.2.2. Spadkobiercy grupy drugiej ……….13 1.2.3. Skarb Panstwa jako spadkobierca konieczny………. Więcej