Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce

Wstęp………3

Rozdział 1
Elementy teorii opodatkowania

1.1. Elementy i konstrukcja opodatkowania………5
1.2. Podstawa opodatkowania………6
1.3. Zobowiązania podatkowe………8
1.4. Ujęcie zobowiązań podatkowych w sprawozdaniu finansowym………9
1.5. Ujmowanie podatku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa………11
1.6. Ekonomiczne skutki opodatkowania w Polsce………12
1.7. Zjawisko ucieczki przed podatkami………14
1.8. Zjawisko szarej strefy………15
1.9. Krzywa laffera………16

Rozdział 2
System podatkowy.

2.1. Źródła prawa podatkowego………18
2.2. Klasyfikacja podatków w Polsce………19
2.3. Funkcje podatków w budżecie państwa………20
2.4. Podatki obciążające przedsiębiorstwa………21
2.5 opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej………23
2.6. Rozwiązania ewidencyjne dla celów opodatkowania na zasadach ogólnych oraz w formie karty podatkowej………27
2.7. Kredyt podatkowy, jako specyficzne zwolnienie podmiotów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencyjnych………29
2.8. Klasyfikacja podmiotów z sektora msp………30

Rozdział 3
Analiza przykładowych obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2012-2014
      3.1. Charakterystyka podmiotów płacących podatek należny………33
3.2. Przykłady rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw………36
3.3. Analiza porównawcza podatków obciążających osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą………41
3.4. Analiza wpływu opodatkowania na rentowność przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2012 -2015 ………43

Podsumowanie i wnioski………46
Bibliografia