Propagowanie działań społecznych i ich wpływ na zmianę postaw w społeczeństwie

7 maja 2023 0 Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział I
Promowanie działań społecznych – ujęcie teoretyczne.

1.1 Definicja promowania działań społecznych……….6
1.2 Rodzaje promowania działań społecznych……….8
1.3 Cele promowania działań społecznych……….10
1.4 Różnice między promocją działań społecznych a komercyjną……….11

Rozdział II
Akcja społeczna 'Bezpieczna droga – ratuje życie’ jako przedmiot badań.

2.1 Statystyki wypadków ……….26
2.2 Opis akcji społecznej 'Bezpieczna droga – ratuje życie’……….27
2.2.1 Cel akcji społecznej……….27
2.2.2 Grupy docelowe……….27
2.2.3 Źródła finansowania……….28
2.3 Środki przekazu wykorzystane w akcji społecznej 'Bezpieczna droga – ratuje życie’……….29

Rozdział III
Akcja społeczna 'Bezpieczna droga – ratuje życie’ i jej wpływ na społeczeństwo’

3.1 Metody badawcze……….37
3.2 Charakterystyka badanej grupy społecznej……….38
3.3 Wyniki badań……….41
3.4 Podsumowanie wyników badań……….52

Zakończenie……….54

Bibliografia……….55
Spis tabel……….58
Spis ilustracji……….59
Spis wykresów……….60