Problemy prawne samozatrudnienia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….2 Rozdział I Teoretyczne założenia samozatrudnienia 1.1. Pojęcie i ewolucja samozatrudnienia ……….4 1.2. Samozatrudnienie jako nietypowa forma zatrudnienia ……….14 1.3. Działalność gospodarcza osoby fizycznej ……….16 1.4. Pojęcie wolnego zawodu ……….18 1.5. Cechy charakterystyczne samozatrudnienia ……….19 1.5.1. Przedsiębiorca i jego…

Doskonalenie procesów zarządzania infrastrukturą publiczną na przykładzie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 1. Infrastruktura – pionowa, liniowa, transportowa: drogowa, kolejowa, lądowa, wodna 2. Proces zarządzania w literaturze 3. Wskaźniki jakościowe i eksploatacyjne dotyczące infrastruktury kolejowej 3.1. Wskaźniki jakościowe 3.2. Wskaźniki eksploatacyjne 4. Charakterystyka procesów zarządzania infrastrukturą szynową 4.1. Inwestycje 4.2. Prace…

Wpływ pandemii na rozwój sektora firm kurierskich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Funkcjonowanie rynku usług kurierskich 1.1. Podstawy prawne funkcjonowania rynku kurierskiego………4 1.2. Przesyłki kurierskie………8 1.3. Przesyłki ekspresowe i paczkowe………12 Rozdział 2 Specyfika rynku usług kurierskich 2.1. Rozwój firm kurierskich w Polsce………16 2.2. Charakterystyka firm kurierskich w Polsce………24 2.3.…

Samoocena a potrzeba aprobaty społecznej kobiet zajmujących się sponsoringiem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Sponsoring jako nowa forma prostytucji 1.1 Pojęcie zjawiska sponsoringu i prostytucji 1.1.1 Historia rozwoju prostytucji i sponsoringu. 1.1.2 Sponsoring a prostytucja. 1.2 Etiologia prostytucji i sponsoringu 1.2.1 Nurt biologiczno-psychologiczny 1.2.2 Nurt społeczno-ekonomiczny 1.2.3 Nurt kulturowo-środowiskowy 1.3 Zagrożenia…

Przestępczość w cyberprzestrzeni jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Cyberprzestrzeń – ujęcie terminologiczne 1.1 Pojęcie cyberprzestrzeni………. 4 1.2 Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni………. 10 Rozdział II Przestępczość w cyberprzestrzeni 2.1. Pojęcie cyberprzestępczości ……….15 2.2. Geneza cyberprzestępczości ……….20 2.3. Zagrożenia w cyberprzestrzeni i rodzaje cyberprzestępstw………. 22 Rozdział III Zwalczanie cyberprzestępczości…

Kredyty jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Rodzaje źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1.1. Wewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw……….9 1.2. Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw……….12 Rozdział 2 Rodzaje kredytów……….18 Rozdział 3 Analiza porównawcza opłacalności kredytów. 3.1. Rachunek ekonomiczny……….38 3.2. Charakterystyka najkorzystniejszej oferty kredytowej dla przedsiębiorstw……….43 Podsumowanie…

Instytucje Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Instytucje Unii Europejskiej 1.1. System instytucjonalny Unii Europejskiej………. 4 1.2. Parlament Europejski………. 8 1.3. Rada Europejska………. 14 1.4. Rada ……….18 1.5. Komisja Europejska ……….23 1.6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej………. 26 1.7. Europejski Bank Centralny………. 28 1.8. Trybunał…

Efektywność służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Charakterystyka przestępczości narkotykowej 1.1. Pojęcie narkomanii, narkotyku oraz przestępczości narkotykowej……… 5 1.2. Geneza rozwoju przestępczości narkotykowej w Polsce ………8 1.3. Dystrybucja narkotyków ………11 1.4. Istota przestępczości narkotykowej w Polsce ………13 1.5. Zorganizowana przestępczość narkotykowa……… 17 Rozdział II…

Anoreksja, bulimia oraz kompulsywne objadanie się jako powszechne zaburzenia odżywiania na tle emocjonalnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wykaz skrótów 2. Wstęp 3. Psychologiczne czynniki kształtujące zachowania żywieniowe człowieka. 3.1. Zasady prawidłowego odżywiania. 3.2. Stres, emocje oraz ich wpływ na odżywianie. 3.2.1 Jedzenie emocjonalne 3.2.2. Pozytywne emocje w jedzeniu 3.2.3. Negatywne emocje w jedzeniu 4. Powszechne zaburzenia…

Administracja w Królestwie Polskim 1815-1915 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział I Powstanie Księstwa Warszawskiego 1.1. Powstanie Księstwa Warszawskiego………… 6 1.2.Administracja centralna………… 9 1.3.Administracja Terytorialna…………. 14 Rozdział II Królestwo polskie w okresie konstytucyjnym. 2.1. U początku królestwa polskiego…………. 19 2.2.Administracja Centralna…………. 22 2.3.Administracja Terytorialna…………. 25 Rozdział III Królestwo Polskie…

Analiza przepływów pieniężnych Spółki będącej w restrukturyzacji – na przykładzie Alma Market S.A Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Podstawowe przykłady sprawozdań finansowych 1.1 Istota i cel przygotowywania sprawozdań finansowych ………..5 1.2 Rodzaje sprawozdań wraz z ich strukturą ………..11 Rozdział 2 Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdań finansowych 2.1 Istota sporządzania rachunku przepływów pieniężnych ………..27 2.2…

Infrastruktura transportu drogowego i rozwój przedsiębiorczości w regionach Polski Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….5 Rozdział 1 Infrastruktura transportu jako czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstw 1.1 Istota rozwoju przedsiębiorstwa ……….6 1.2 Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstwa ……….9 1.3 Liniowa i punktowa infrastruktura transportu drogowego………. 13 1.4 Cechy i funkcje infrastruktury ……….14 Rozdział 2 Metody…

Rola procesów transportowych w zapewnieniu właściwego poziomu obsługi klienta branży spożywczej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Teoretyczne podstawy zarządzania logistyką transportu 1.1. Istota podstawowych pojęć w logistyce transportu………. 5 1.2. Metody zarządzania logistyką transportu ……….12 1.3. Podstawowe zasady i narzędzia zarządzania logistyką transportu………. 19 Rozdział II Charakterystyka rynku produktów spożywczych w Polsce 2.1.…

Analiza sytuacji finansowo – majątkowej przedsiębiorstwa Newag s.a. za lata 2015 – 2018 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……… 2 Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe źródłem oceny sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa 1.1. Cel i istota sprawozdania finansowego……… 3 1.2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego ……… 4 1.3. Jakościowe cechy sprawozdania finansowego ……… 6 1.4. Elementy oraz użytkownicy sprawozdania finansowego……… 7…

Finansowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem w Internecie na przykładzie platformy sprzedażowej Vinted Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 1.1. E-commerce- wprowadzenie do tematyki ……….. 5 1.2. Modele finansowania przedsiębiorstw w internecie ………..13 1.3. Zarządzanie i struktura wewnętrzna e-przedsiębiorstwa………..17 Rozdział 2 Vinted.pl i jego miejsce w handlu online 2.1. Vinted.pl jako przykład platformy sprzedażowej ………..23 2.2.…

Gospodarka wodno-ściekowa na przykładzie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie………… 4 Rozdział I Cel i zakres pracy………… 6 Rozdział II Wybrane aspekty prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej 2.1. Charakterystyka wód………… 7 2.2. Gospodarowanie wodami………… 9 2.3. Wymagania w zakresie jakości wody na cele bytowo-gospodarcze………… 11 2.4. Prawne reguły odprowadzania ścieków ……………