Kategoria: Prace Dyplomowe

Prace dyplomowe oraz licencjackie

Dostęp do informacji o środowisku w prawie polskim i europejskim. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Dostęp do informacji w prawie polskim – zagadnienia ogólne………9 1.1. Dostęp do informacji w Konstytucji RP……..9 1.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej……..20 1.3. Informacje wyłączone z udostępniania……..31 1.3.1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych……..31 1.3.2. Ustawa o statystyce publicznej……..36 1.3.3. Pozostałe informacje niepodlegające udostępnianiu………38 Rozdział II Dostęp do informacji o środowisku naturalnym […]

Rodzaje wód i ich uzdatnianie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział 1. Rodzaje wód i ich charakterystyka Rozdział 2. Warunki jakim powinna odpowiadać woda Rozdział 3. Sposoby uzdatniania wody i rodzaje urządzeń Rozdział 4. Schematy technologiczne stacji uzdatniania wody Rozdział 5. Urządzenia do koagulacji objętościowej 5.1. Ogólna charakterystyka procesu koagulacji 5.2. Dawkowanie reagentów Rozdział 6. Osadniki 6.1. Przeznaczenie i rodzaje osadników 6.3. Budowa i działanie […]

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..5 Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7 1.1. Znaczenie i geneza 1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota 1.3. Cele i wykorzystanie spółki 2. Spółka z o.o. jako osoba prawna Rozdział II Reprezentacja spółki z o.o. przez zarząd&ensp……..28; 1. Ogólna charakterystyka zarządu 1.1. Pojęcie zarządu 1.2. Skład zarządu 1.3. Powołanie […]

Problematyka historyczno – oświatowa na łamach czasopisma ‚Wychowanie fizyczne i sport’ w latach 1989 – 2000. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdział I Rozwój czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce………8 1. Narodziny czasopism pedagogicznych………8 2. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w okresie zaborów………10 3. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w latach międzywojennych………17 4. Rozwój czasopiśmiennictwa pedagogicznego po II wojnie światowej………20 5. Okres transformacji ustrojowej………26 Rozdział II Ogólna charakterystyka czasopisma Wychowanie Fizyczne i Sport………31 Rozdział III Odzwierciedlenie dziejów wychowania fizycznego i sportu na łamach […]

Metody i formy skutecznego współdziałania rodziców z przedszkolem w procesie kształtowania postaw i modyfikacji zachowań dzieci. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1 Rozdział I 1.1. Rodzina współczesna jako grupa społeczno-wychowawcza. Podstawowe funkcje rodziny………3 1.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami………16 1.3. Uwarunkowania rodzinne jako czynnik determinuj±cy prawidłowy przebieg rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka………26 Rozdział II 2.1. Problemy badawcze i hipotezy robocze………37 2.2. Metody i techniki badań………40 2.3. Charakterystyka środowiska i badanej populacji………44 2.4. Organizacja i przebieg badań………49 Rozdział III […]

Pedagogizacja w służbie zdrowia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Część I Teorie Rozdział I Procesy pedagogiczne w literaturze zagadnienia 1.1. Czym jest pedagogika i jakie są jej oddziaływania na pracownika w zakładzie pracy Rozdział II Akredytacja w służbie zdrowie – sposobem na podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych 2.1. Ogólne założenia systemu akredytacji 2.2 Zalety i korzyści wynikające z akredytacji 2.3 Rola standardów w procesie akredytacji […]

Teoria hamowania. Diagnozowanie układów hamulcowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1. Teoria hamowania 1.1 Ruch opóźniony bez hamowania 1.2 Hamowanie samochodu. Droga hamowania 1.3 Rozkład nacisków osi przy hamowaniu 1.4 Blokowanie kół 1.5 Skuteczność hamowania Rozdzizał 2. Diagnozowanie układu hamulcowego 2.1 Zakres diagnozowania 2.1.1 Określenie zakresu badań 2.1.2 Przeznaczenie i charakterystyka techniczno-eksploatacyjna układu 2.1.3 Wymagania eksploatacyjne 2.1.4 Warunki zdatności technicznej 2.1.5 Zakres stosowania […]

Uszkodzenia układów korbowych silników spalinowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp 2. Tłoki 2.1. Informacje ogólne 2.1.1. Ruch tłoka 2.1.2. Budowa tłoka 2.1.3. Zadania i warunki pracy tłoka 2.2. Uszkodzenia tłoków 2.2.1. Uwagi wstępne 2.2.2. Wady materiałowe 2.2.3. Uszkodzenia w poszczególnych strefach 2.2.3.1. Uszkodzenia denka tłoka 2.2.3.2. Pobocznica denka tłoka 2.2.3.3. Część pierścieniowa 2.2.3.4. Część prowadząca 2.2.3.5. Przegrzanie 2.2.3.5.1. Przegrzanie przy sprawnym układzie chłodzenia […]

Budowa i diagnostyka układów hamulcowych w samochodach ciężarowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział 1. Wstęp. 1.1. Układ hamulcowy samochodu. 1.2. Klasyfikacja funkcjonalna układów hamulcowych. 1.3. Proces hamowania i jego charakterystyki. 1.3.1.Wykres jednostkowych sił hamowania. 1.4. Wymagania stawiane układom hamulcowym, wynikające z obowiązujących przepisów zawartych w Regulaminie 13 ECE. 1.4.1. Skuteczność hamowania. 1.4.2. Stateczność hamowania. 1.4.3. Normalizacja układów hamulcowych sterowanych powietrznie. Rozdział 2.Budowa układów hamulcowych. 2.1. Mechanizmy hamulcowe. […]

Efektywność procesu edukacyjnego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w odniesieniu do perspektywy skracania czasu pełnienia służby. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział I Stosunek żołnierza służby zasaadniczej do służby wojskowej. 1. Poznanie środowiska żołnierskiego 2. Stosunki interpersonalne w wojsku 3. Rola agresji 4. Niedostosowanie społeczne a dyscyplina Rozdział II System szkolenia 1. Ekonomiczne aspekty 12-miesięcznej służby wojskowej 2. Stopień przygotowania Sił Zbrojnych do skrócenia zasadniczej służby wojskowej 3. Organizacja toku służby w jednostce wojskowej 4. System […]

Zastosowanie igieł maszynowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 1. Uzasadnienie wyboru tematu……….5 2. Rys historyczny……….6 3. Wiadomości podstawowe……….7 4. Budowa igieł……….8 5. Dobieranie grubości igieł do tkaniny……….9 6. Igły stosowane do maszyn podstawowych………10 7.Rodzaje maszyn szwalniczych i stosowane do nich igły………11 1.Stębnówka………12 2.Łańcuszkowa………13 3.Fastrygówka………14 4.Zyg-zak………15 5.Overlock………16 6.Pikówka………17 7.Podszywarka………18 8.Dziurkarka………19 9.Guzikarka………20 10.Ryglówka………21 11.Wieloigłowa………22 Zakończenie……….23 1.Wnioski……….24 2.Literatura……….25 Oceń

Odpowiedzialność cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakładach służby zdrowia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I. Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym………6 1. Rys historyczny ubezpieczeń 2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe. Rozdział II Podstawy i rodzaje odpowiedzialności cywilnej lekarzy………17 1. Podstawy odpowiedzialności 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-deliktowe 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-kontraktowe Rozdział III. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy………28 1. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. 2. Nagana za ‚opinię’ 3. […]

Metody i sposoby przeciwdziałania samobójstwom w Polsce. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp …….. 3 Rozdział I Samobójstwa w czasie i przestrzeni …….. 8 1.1. Rys historyczny …….. 8 1.2. Współczesne kierunki badania samobójstw ……. 17 1.3. Przegląd dotychczasowych polskich badań nad zjawiskiem samobójstw w świadomości społecznej …….. 21 Rozdział II Kondycja psychiczna Polaków w okresie zmian systemowych lat dziewięćdziesiątych XX wieku …….. 24 Rozdział III Statystyka […]

System wynagradzania przedstawicieli handlowych w firmie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..2 Rozdział 1. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie…….4 1.1. Pojęcie motywacji…….4 1.2. Teorie motywacji……..6 1.2.1. Teorie treści……..7 1.2.2. Teorie procesu…….11 1.2.3. Teoria wzmocnienia…….15 1.3. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji…….16 Rozdział 2. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia……..28 2.1. Kształtowanie płacy zasadniczej…….28 2.2. Premia jako instrument motywowania……..31 2.2.1. Systemy premiowania i ich charakterystyka…….32 2.2.2. Warunki skutecznego premiowania…….35 2.3. Zasady kształtowania […]

Aspekt strategii produktowej w zarządzaniu firmą. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…….3 Rozdział 1.,br> Strategia produktu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa……..4 1.1. Produkt jako element marketingu……..4 1.2. Pojęcie strategii marketingowej……..7 1.2.1. Strategie marketingowe w strukturze strategii przedsiębiorstwa…….8 1.2.2. Strategie wejścia na rynek…….11 1.2.3. Strategie oparte na relacjach między rynkiem a produktem…….16 1.2.4. Strategie konkurencyjne…….19 1.2.5. Strategie ze względu na udział firmy w rynku…….24 1.3. Strategia jako etap zarządzania […]

Charakterystyka systemów motywacyjnych w bankach komercyjnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………..3 Rozdział 1. Zarządzanie a motywacja 1.1. Istota zarządzania ……….. 4 1.2. Motywacja w procesie zarządzania zasobami ludzkimi ……….. 8 1.3. Teorie motywacji ……….. 12 1.3.1. Modele motywacji ……….. 13 1.3.2. Teorie potrzeb ……….. 16 1.3.3. Nowe podejścia do motywowania ……….. 23 1.3.4. Motywacyjne systemy zarządzania w organizacjach finansowych i bankach ……….. 24 Rozdział […]

Specjalność ubezpieczeniowa Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….2 Rozdział I. Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce i w wybranych krajach UE……….4 1.1. Geneza rolniczych ubezpieczeń społecznych……….4 1.2. Ubezpieczenie społeczne rolników na tle innych systemów ubezpieczenia społecznego w Polsce………10 1.3. Współpraca międzynarodowa KRUS……….15 1.4. Ubezpieczenia w rolnictwie w wybranych krajach UE………18 Rozdział II. Działalność KRUS……….24 2.1. Podstawy prawne działalności KRUS……….24 2.2. Organizacja i struktura […]

Polityka ekologiczna w Polsce i UE. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…….2 Rozdział 1.Gospodarcze (Ekonomiczne) aspekty ochrony środowiska……..5 1.1. Makroekonomiczne koncepcje rozwoju gospodarczego zrównoważonego ekologicznie……..5 Rozdział II. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej…….8 2.1. Proces kształtowania się polityki ekologicznej UE……..8 2.2. Zasady oraz instrumenty kształtowania polityki ekologicznej UE……..12 Rozdział III. Polityka Ekologiczna Polski……..17 3.1. Etapy budowy polityki ekologicznej……..17 3.1.1. Akty prawne kształtujące politykę ekologiczną Państwa……..24 3.1.2. Planowanie ochrony […]

System motywacji w restauracji XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Systemy motywacyjne w zarządzaniu 1.1. Istota i pojęcie motywacji 1.2. Teoria i rodzaje motywacji 1.3. Rola motywacji w zarządzaniu 1.4. Rozwiązanie motywacyjne płacowe i pozapłacowe Rozdział II. System motywacyjny w firmie gastronomicznej 2.1. Restauracja XXX 2.2. System motywacyjny w XXX 2.3. System ocen i szkoleń w XXX Rozdział III. System motywacyjny w […]

Opinie rolników o przystąpieniu Polski do UE. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………1 Rozdział 1. Omówienie problemu w literaturze naukowej ………3 1.1. Integracja Europejska ………3 1.2. Czym jest Unia Europejska ………14 1.3. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej ………26 1.3.1. Podstawowe cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej ………26 1.3.2. Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ………31 1.3.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej ………34 1.3.4. Agenda 2000 – Reforma Wspólnej Polityki […]

Marketing-mix w działalności usługowej na podstawie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..5 Rozdział I Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa na rynku usługowym……..7 1.1 Geneza i istota marketingu…….7 1.2 Specyfikacja marketingu usług…….9 1.3 Koncepcje marketingu-mix…….13 Rozdział II Podstawowe instrumenty marketingu-mix w działalności bankowej……..20 2.1 Organizacja służb marketingowych banku…….20 2.2 Produkt jako centralny element marketingu-mix……..25 2.3 Polityka cenowa……..30 2.4 Dystrybucja…….33 2.5 Promocja i rola personelu w obsłudze klienta……..37 […]

Socjologiczna analiza bezrobocia na przykładzie młodzieży. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

I. Wstęp ………3 II. Ramy teoretyczne…….6 1. Z punktu widzenia psychologów …….7 2. Z punktu widzenia ekonomistów …….10 III. Fakty i statystyki …….18 1. Dane statystyczne …….19 2. Omówienie problemu na przykładzie ……..22 3. Unia a bezrobocie ……..28 4. Co robić by znaleźć?…….31 IV. Wnioski…….38 V. Spis rysunków………40 VI. Spis tabel …….42 VII. Bibliografia……..44 VIII. […]

Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1 Rozdział I. Zarządzanie zmianą i projektrem innowacyjnym………3 1.1. Innowacyjność produktu i siły napędowe innowacyjności………3 1.2. Ryzyko rozwoju nowego produktu………8 1.3. Fazy projektu innowacyjnego………10 1.4. Cykl życia projektu innowacyjnego………17 1.5. Wpływ struktur organizacyjnych na projekt innowacyjny………19 1.6. Zakres i system zarządzania projektem innowacyjnym………28 Rozdział II. Innowacje………44 2.1. Źródła innowacji………44 2.2. Istota barier innowacyjnych………57 Rozdział III. […]

Oddziaływane marketingu na ważniejsze sfery funkcjonowania firmy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Pojęcie, zakres i uwarunkowania marketingu w przedsiębiorstwie 1. Charakterystyka marketingu 2. Orientacja marketingowa a inne orientacje przedsiębiorstwa 3. Marketing w strukturze organizacyjnej firmy Rozdział II. Marketing a wybrane sfery funkcjonowania firmy 1. Decyzje marketingowe związane z polityk± produktu 2. Cena produktu jako obszar decyzji marketingowych 3. Kształtowanie dystrybucji i promocji produktu jako […]

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu działań marketingowych w przedsiębiorstwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Określenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przesłania………14 1.3.4 Wybór kanałów komunikacji………16 1.3.5 Wyznaczenie budżetu promocji………18 1.3.6 Wybór instrumentów promocji-mix………20 1.3.7 Pomiar skutków promocji………23 1.3.8 Koordynacja […]