Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa


Wstęp

Rozdzial 1
Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw

1.Pojecie i znaczenie dlugu
2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych
3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa
3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe
3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych
3.3 Leasing
3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki
3.5 Emisja krótkoterminowych papierów dluznych
4.Strategie finansowania majatku firm


Rozdzial 2.
Czynniki kształtujące strukture kapitalów w przedsiębiorstwie

1.Zasady finansowania
2.Metody wyboru efektywnych zródel finansowania
3.Czynniki ekonomiczne a struktura kapitału przedsiębiorstwa
3.1 Rentownosc uzyskiwana przez spólke
3.2 Wpływ struktury aktywów na zarzadzanie kapitalami
3.3 Koszt uzycia kapitału a stopy zwrotu z inwestycji
3.4 Ryzyko jako element wpływajacy na wybór struktury kapitalu
3.5 System podatkowy a koszt uzycia kapitału obcego


Rozdzial 3.
Ocena stanu zadłużenia przedsiębiorstwa

1.Wstępna ocena spółki XYZ
2.Charakterystyka zmian podstawowych wielkosci ekonomicznych w spółce akcyjnej XYZ
3.Kształtowanie się struktury kapitalów w spółce XYZ
4.Zalety i wady kapitalów w przedsiębiorstwie


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>