Zmiany w sektorze małych i srednich przedsiebiorstw w latach 1996-2000 na przykładzie hoteli i restauracji.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp
Rozdzial 1.
Cel, zakres i metody badawcze pracy

1.1. Cel pracy

1.2. Zakres pracy

1.3. Materialy zródlowe

1.4. Metody badawcze stosowane w pracy

1.5. Hipotezy robocze


Rozdzial 2.
Znaczenie gospodarcze MSP dla kraju w latach 1996-2000

2.1. Teoretyczne aspekty zwiazane z wielkoscia przedsiebiorstw

2.1.1. Definicje wielkosci przedsiebiorstw

2.2. Zmiany w ilosci małych i srednich przedsiebiorstw

2.2.1. Liczba przedsiebiorstw zarejestrowanych

2.2.2. Zmiany w ilosci przedsiebiorstw aktywnych

2.2.3. Tempo zmian ilosci przedsiebiorstw

2.3. Struktura MSP
2.2.4. Struktura MSP wedlug form wlasnosci

2.2.5. Struktura MSP wedlug liczby pracujacych

2.2.6. Struktura MSP wedlug sekcji gospodarki narodowej

2.4. Rozklad nakladów inwestycyjnych w MSP

2.4.1 Wartość nakladów inwestycyjnych w MSP

2.4.2 Tempo zmian nakladów inwestycyjnych w MSP

2.3. Udział MSP w tworzeniu PKB


Rozdzial 3.
Zmiany w ilosci MSP sekcji Hotele i restauracje w latach 1996-2000.

3.1. Zakres działalności MSP sekcji Hotele i restauracje

3.2. Zmiany w ilosci małych i srednich Hoteli i restauracji

3.2.1. Zmiany w ilosci hoteli i restauracji zarejestrowanych

3.2.2. Zmiany w liczbie hoteli i restauracji aktywnych

3.2.3. Struktura MSP firm sekcji Hotele i restauracje wedlug form wlasnosci


Rozdzial 4.
Zmiany w potencjale produkcyjnym przedsiebiorstw sekcji hotele i restauracje w latach 1996-2000

4.1. Liczba pracujacych w MSP sekcji Hotele i restauracje

4.2. Tempo zmian liczby pracujacych w MSP sekcji Hotele i restauracje

4.3. Struktura MSP sekcji Hotele i restauracje wedlug liczby pracujacych


Rozdzial 5.
Wyniki finansowe małych i srednich przedsiebiorstw w sekcji Hotele i restauracje w latach 1996-2000

5.1. Przychody przedsiebiorstw róznej wielkosci

5.2. Dochody przedsiebiorstw najmniejszych oraz przedsiebiorstw prowadzacych uproszczona ksiegowosc

5.3. Sytuacja finansowa przedsiebiorstw prowadzacych ksiegi rachunkowe

5.4. Rentownosc obrotów przedsiebiorstw

5.5. Wskazniki plynnosci finansowej w przedsiębiorstwach róznej wielkosci

5.6. Naklady inwestycyjne małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje

5.6.1. Wartość nakladów inwestycyjnych MSP

5.6.2. Dynamika nakladów inwestycyjnych na 1 pracujacego w latach
1996-2000


Rozdzial 6.
Warunki funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje

6.1. Polityka rzadu wobec MSP sekcji Hotele i restauracje

6.2. Polityka Unii Europejskiej wobec małych i srednich przedsiebiorstw.

6.3. Działalność instytucji wspierajacych MSP w Polsce.

6.3.1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci

6.3.2. Pozostale instytucje odpowiedzialne za rozwój MSP w Polsce.

6.4. Formy pomocy zagranicznej dla małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje


Rozdzial 7.
Perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje

7.1. Bariery rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje

7.2. Szanse i zagrozenia wynikajace z perspektywy przystapienia do Unii Europejskiej

7.3. Szanse i zagrozenia rozwoju małych i srednich Przedsiebiorstw tkwiace w otoczeniu biznesu.


Bibliografia