Rola controllingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Organizacja controllingu kosztowego w
przedsiębiorstwie……….5

1.1. Istota i zakres controllingu……….6
1.2. Controlling w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie……….10
1.3. Rola i zadania controllera……….18
1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w
przedsiębiorstwie……….22


Rozdzial 2.
Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie
……….24
2.1. Pojecie kosztu i rachunku kosztów……….25
2.2. Kryteria klasyfikacji kosztów i rachunku kosztów……….29
2.3. Metody szacowania i pomiaru kosztów……….33
2.4. Przebieg procedury budżetowania……….39


Rozdzial 3.
Metody zarządzania kosztami i
optymalizacji nakladów kapitalowych……….45

3.1. Planowanie kosztów – metoda ABC……….46
3.2. Analiza kosztów – metoda wskaznikowa……….51
3.3. Metody optymalizacji……….56


Rozdzial 4.
Obszary zastosowan controllingu – studium
przypadku……….70

4.1. Budzetowanie kosztów……….70
4.2. Analiza ABC……….76


Podsumowanie……….84
Bibliografia