Tag: kosztów

Analiza najpopularniejszych technologii budowy domu jednorodzinnego z analizą kosztów

Przez administrator

1. Wstęp 1.1. Cel i zakres pracy……….. 3 1.2. Założenia inwestycyjne opracowania………… 4 2. Fundamenty 2.1. Ławy fundamentowe ………..8 2.2. Płyta fundamentowa……….. 17 3. Ściany zewnętrzne 3.1. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych Porotherm P+W………..29 3.2. Ściany zewnętrzne jednowarstwowe z pustaków ceramicznychPorotherm T ………..34 4. Stropy 4.1. Stropy gęstożebrowe ………..39 4.2. Stropy żelbetowe (monolityczne) wylewane na placu budowy ………..43 4.3. Stropy prefabrykowane ………..46 4.4. Stropy półprefabrykowane……….. 48 5. Analiza kosztów ………..49 6. Podsumowanie i wnioski……….. 54 Bibliografia……….. 56 Spis tabel i rysunków……….. 58

Ewidencja kosztów w jednostce produkcyjnej na przykładzie firmy produkującej meble

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Definiowanie i rodzaje kosztów 1.1. Pojęcie kosztów………. 5 1.2. Rodzaje kosztów………. 8 1.3. Metody rozliczania kosztów ……….13 Rozdział II Koszty przedmiotem rachunku kosztów 2.1. Etapy i znaczenie rachunku kosztów ……….22 2.2. Ewidencja kosztów ……….25 2.3. Rozliczanie kosztów operacyjnej działalności przedsiębiorstwa ……….31 2.4. Zakres analizy kosztów ……….34 Rozdział III Rola kosztów w danym przedsiębiorstwie 3.1. Metodologia badań własnych ……….38 3.2. Charakterystyka Przedsiębiorstwa – Forte S.A……….. 39 3.3. Analiza kosztów rodzajowych w przedsiębiorstwie – Forte S.A……….. 44 Zakończenie ……….51 Bibliografia………. 53 Spis tabel ……….54 Spis rycin ……….56 Spis wykresów ……….57

Analiza porównawcza kosztów transportu kolejowego i drogowego węgla z Warszawy do Bydgoszczy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Transport jako działalność gospodarcza 1.1. Logistyka i jej znacznie 1.2. Struktura systemu logistycznego 1.3. Transport jako forma aktywności gospodarczej 1.4. Miejsce transportu w gospodarce Rozdział II Infrastruktura transportowa 2.1. Charakterystyka infrastruktury drogowej 2.2. Charakterystyka infrastruktury kolejowej 2.3. Inne kanały transportu ładunków masowych Rozdział III Transport węgla i jego koszty 3.1. Możliwość transportu węgla na wybranej trasie 3.2. Koszty transportu 3.3. Wybór optymalnego rozwiązania transportowego Zakończenie Bibliografia Spis tabel, wykresów, rysunków

Struktura kosztów kredytowania

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Teoretyczne podstawy rynku kredytowego 1.1 Pojęcie i istota kredytu bankowego…….. 5 1.2 Rodzaje kredytów…….. 8 1.3 Ryzyko kredytowe ……..12 1.4 Regulacje prawne rynku kredytowego ……..16 Rozdział II Operacje finansowe banku i ich koszty 2.1 System bankowy w Polsce…….. 20 2.1.1 NBP…….. 20 2.1.2 Banki komercyjne ……..21 2.1.3 KNF i BFG ……..22 2.2 Koszty operacji bankowych w zakresie pozyskiwania kapitału ……..26 2.3 Koszty operacji kredytowych…….. 29 2.3.1 Koszty instytucji kredytujących…….. 29 2.3.2 Koszty ponoszone przez konsumentów ……..31 Rozdział III Koszty kredytów w Polsce 3.1 Analiza struktury rynku kredytów w Polsce ……..35 3.1.1 Analiza potrzeb rynku ……..35 3.1.2 Kredyty…

Ewidencja i rozliczanie kosztów organizacji pożytku publicznego na przykładzie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Charakterystyka trzeciego sektora – cechy i znaczenie społeczne 1.1. Trzeci sektor a dobrobyt społeczny……… 6 1.2 Definicja organizacji pozarządowej……… 9 1.3. Trzeci sektor w realizacji zadań społecznych ………13 Rozdział 2 Ramy prawne funkcjonowania trzeciego sektora 2.1. Organizacyjno-prawne uwarunkowania działalności pożytku publicznego……… 17 2.2. Warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego……… 22 2.3. Obowiązki związane ze statusem organizacji pożytku publicznego……… 28 Rozdział 3 Ewidencja kosztów trzeciego sektora 3.1. Etapy ewidencji i rozliczania kosztów według rodzajów……… 32 3.2. Sprawozdawczość finansowa w podmiotach trzeciego sektora ………32 3.3. Ocena i kontrola sprawozdań finansowych……… 32 Rozdział 4 Analiza kosztów na przykładzie badanego podmiotu.…

Rola controlingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Organizacja controllingu kosztowego w przedsiębiorstwie 1.1.Istota i zakres controllingu……….. 5 1.2. Controlling w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie………. 9 1.3. Rola i zadania controllera ……….17 1.4. Organizacja i funkcje działu controllingu w przedsiębiorstwie………. 20 Rozdział II Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie 2.1. Pojęcie kosztu i rachunku kosztów ……….24 2.2. Kryteria klasyfikacji kosztów i rachunku kosztów ……….28 2.3. Metody szacowania i pomiaru kosztów ……….32 2.4. Przebieg procedury budżetowania kosztów………. 39 Rozdział III Metody zarządzania kosztami i optymalizacja nakładów kapitałowych 3.1. Planowanie kosztów – metoda ABC ……….47 3.2. Analiza kosztów – metoda wskaźnikowa………. 52 3.3. Metody optymalizacji ……….57 Rozdział IV Obszary…

Analiza problemu wykorzystania rachunku kosztów w procesie zarządzania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości w jednostkach gospodarczy 1.1 Pojęcie rachunku kosztów……….. 7 1.2 Funkcje rachunku kosztów ………..10 1.3 Rachunek kosztów pełnych i zmiennych jako tradycyjne modele rachunku kosztów ………..16 1.3.1 Rachunek kosztów pełnych ………..17 1.3.2 Rachunek kosztów zmiennych……….. 20 1.4 Rachunek kosztów działań jako nowoczesny model rachunku kosztów……….. 22 Rozdział II Klasyfikacja kosztów 2.1 Istota kosztów ………..27 2.2 Główne czynniki mające wpływ na poziom kosztów ………..29 2.3 Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych ………..32 2.3.1 Koszty według zużywanych zasobów prostych ………..32 2.3.2 Koszty według sposobu odnoszenia kosztów na produkty……….. 36 2.3.3 Koszty według rodzaju działalności operacyjnej…

Porównanie kosztów budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wykonywanych metodą przewiertów sterowanych i metodą wykopów otwartych

Przez administrator

1. Wstęp 2. Cel i zakres pracy 3. Charakterystyka metod budowy gazociągów ś/c 3.1. Metoda wykopów otwartych 3.2. Metody bezwykopowe 3.2.1. Przewiert sterowany 3.2.2. Przecisk pneumatyczny 3.3. Porównanie podstawowych parametrów technicznych poszczególnych metod 4. Wpływ procesów budowlanych na środowisko przy budowie gazociągu ś/c 4.1. Metoda wykopu otwartego 4.2. Metoda przewiertu sterowanego 5. Analiza kosztów budowy gazociągu ś/c 5.1. Metoda wykopów otwartych 5.1.1. Koszty inwestycyjne 5.1.2. Koszty dodatkowe 5.1.3. Koszty społeczne 5.2. Metoda przewiertu sterowanego 5.2.1. Koszty inwestycyjne 5.2.2. Koszty dodatkowe 5.2.3. Koszty społeczne 5.3. Porównanie kosztów Wnioski Załączniki Literatura Streszczenie Streszczenie w języku angielskim

Optymalizacja kosztów transportu

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zagadnienie transportu oraz kosztów transportu 1.1. Transport i jego charakterystyka 1.2. Koszty i ekonomika firm transportowych Rozdział 2 Pojęcie i rola optymalizacji w zakresie zmniejszania kosztów transportu – zarys problemu 2.1. Optymalizacja jako podstawa racjonalizacji czynności transportowych 2.2. Wybrane możliwe kierunki optymalizacji kosztów działalności transportowej Rozdział 3 Analiza przykładów wykorzystania możliwości optymalizacji kosztowych 3.1. Optymalizacja kosztowa poprzez outsourcing – zastosowanie outsourcingu w realizacji transportu jako funkcji pomocniczej 3.2. Optymalizacja kosztowa poprzez wybór optymalnych tras przewozowych Zakończenie Spis literatury Spis rysunków i tabel Streszczenie

Struktura kosztów kredytowania

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Teoretyczne podstawy rynku kredytowego 1.1 Pojęcie i istota kredytu bankowego………… 5 1.2 Rodzaje kredytów………… 8 1.3 Ryzyko kredytowe …………12 1.4 Regulacje prawne rynku kredytowego …………16 Rozdział II Operacje finansowe banku i ich koszty 2.1 System bankowy w Polsce …………20 2.1.1 NBP…………20 2.1.2 Banki komercyjne………… 21 2.1.3 KNF i BFG …………22 2.2 Koszty operacji bankowych w zakresie pozyskiwania kapitału………… 26 2.3 Koszty operacji kredytowych …………29 2.3.1 Koszty instytucji kredytujących………… 29 2.3.2 Koszty ponoszone przez konsumentów………… 31 Rozdział III Koszty kredytów w Polsce 3.1 Analiza struktury rynku kredytów w Polsce………… 35 3.1.1 Analiza potrzeb rynku …………35 3.1.2 Kredyty dla…

Porównawcza analiza kosztów inwestycyjnych instalacji chłodniczej wyposażonej w belki chłodnicze oraz klimakonwektory kanałowe (KOMPLETNY PROJEKT Z RYSUNKAMI TECHNICZNYMI I KOSZTORYSEM)

Przez administrator

Cel oraz zakres pracy Rozdział 1 Wprowadzenie oraz podstawy teoretyczne rozważań Rozdział 2 Opis przyjetych rozwiązań technicznych 2.1. Instalacja belek chłodniczych 2.1.1. Pasywne belki chłodnicze 2.1.2. Aktywne belki chłodnicze 2.2. Instalacja klimakonwektorów wentylatorowych 2.2.1. Klimakonwektory kasetonowe 2.2.2. Klimakonwektory kanałowe 2.3. Zalety i wady belek chłodniczych aktywnych i klimakonwektór kanałowych Rozdział 3 Dane i załóżenia do projektu 3.1. Dane wyjściowe 3.2. Zyski ciepła 3.3. Instalacja chłodnicza 3.4. Założenia do doborów klimakonwektorów kanałowych 3.5. Założenia do doborów nawiewników szczelinowych wraz z puszkami rozpręznymi 3.6. Założenia do doborów belek chłodniczych Rozdział 4 Obliczenia 4.1. Bilans zysków ciepła i ilości nawiewanego powietrza 4.2. Dobory…

Optymalizacja kosztów w transporcie (na przykładach)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienie transportu 1.1 Transport i jego charakterystyka 1.2 Funkcje transportu w gospodarce 1.3 Systemy logistyczne wspierające przewóz ładunków Rozdział II Koszty transportu drogowego 2.1 Pojęcie kosztów w przedsiębiorstwie – struktura i istotność kosztów w branży transportowej 2.2 Ekonomika firm transportowych Zakończenie Spis rysunków Spis przypisów

Porównanie ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na przykładzie wybranych zakładów ubezpieczeń.

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I. Istota umów ubezpieczenia NNW i KL 1.1. Umowa ubezpieczenia podstawy prawne ………6 1.2. NNW jako rodzaj ubezpieczenia osobowego ……… 9 1.3. Przedmiot ubezpieczenia kosztów leczenia oraz NNW ……… 14 1.4. Ubezpieczenia oferowane wraz z ubezpieczeniami osobowymi ………17 Rozdział II. Wybrane oferty ubezpieczeniowe 2.1. Oferta ubezpieczeniowa PZU – Wojażer ………20 2.1.1. Opcje rozszerzające zakres ubezpieczenia Wojażer ………25 2.2. Oferta ubezpieczeniowa Allianz – Globtroter ………30 2.2.1. Opcje rozszerzające zakres ubezpieczenia Globtroter ………37 2.3. Oferta ubezpieczeniowa Hestii – Podróże ………41 2.3.1. Opcje rozszerzające zakres ubezpieczenia Hestia – Podróże ……… 45 Rozdział III. Porównanie wybranych ofert ubezpieczenia 3.1. Zestawienie propozycji…

Metody rozliczania kosztów wydziałowych w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Istota i klasyfikacja kosztów……….5 1.1 Istota i pojecie kosztów 1.2 Klasyfikacja kosztów 1.2.1 Koszty według typów działalności 1.2.2 Koszty w układzie rodzajowym 1.2.3 Koszty według odmian działalności 1.2.4 Koszty w układzie funkcjonalnym 1.2.5 Koszty według miejsc ich powstania 1.2.6 Koszty w układzie kalkulacyjnym 1.2.7 Koszty według stopnia ich reagowania na zmiany rozmiarów produkcji Rozdział II. Charakterystyka kosztów wydziałowych……….38 2.1 Funkcja kosztów wydziałowych 2.2 Pozycje kosztów wydziałowych 2.3 Kalkulacja kosztów Rozdział III. Metody rozliczania kosztów wydziałowych jako elementu kosztów pośrednich……….55 3.1 Klucze podziałowe kosztów pośrednich 3.2 Procedura ustalania narzutów kosztów wydziałowych 3.3 Stabilizowane narzuty kosztów pośrednich 3.4 Stanowiskowy…

Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spółka z o.o.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Pojęcie kosztu oraz czynniki kształtujące poziom kosztów w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie kosztu, wydatku i nakładu……….6 1.2. Klasyfikacja kosztów……….8 1.3. Zasady rozliczania kosztów i ich ewidencja……….19 Rozdział 2. Metody analizy kosztów 2.1. Cel i zakres analizy kosztów……….33 2.2. Charakterystyka metod analizy kosztów……….37 2.3. Analiza kosztów w układzie rodzajowym……….43 2.4. Ocena kształtowania się kosztów w układzie kalkulacyjnym……….45 Rozdział 3. Analiza kosztów na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego XYZ Spółka z o.o. w XYZ w latach 2001-2003 3.1.Charakterystyka kosztów w badanym przedsiębiorstwie……….54 3.2. Analiza struktury i dynamiki kosztów w układzie rodzajowym……….58 3.3. Ocena analizy kosztów w układzie kalkulacyjnym……….65 Zakończenie……….74 Literatura………..76…

Ewidencja i sprawozdawczość z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa Zakłady Dziewiarskie XYZ Spółka Akcyjna

Przez administrator

Streszczenie……….3 Słowa kluczowe………. 3 Wstęp………. 4 Rozdział 1 Istota i znaczenie kosztów 1.1. Pojęcie kosztów………. 6 1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów………. 7 1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej………. 10 1.3.1. Koszty w układzie rodzajowym………. 12 1.3.2. Koszty w układzie funkcjonalnym ……….15 1.3.3. Koszty w układzie kalkulacyjnym ……….18 1.4. Inne koszty kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa………. 19 1.5. Znaczenie kosztów w działalności przedsiębiorstwa………. 20 Rozdział 2 Charakterystyka PRZEDSIĘBIORSTWA „XYZ” SA 2.1. Ogólne informacje o spółce………. 22 2.2 Krótka historia przedsiębiorstwa oraz zakres jego działalności………. 25 2.3. Cechy charakterystyczne polskiego rynku bielizny………. 27 2.4. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa ……….29 2.5. Majątek Spółki…

Kształtowanie kosztów pracy jako wynik działań systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Koszty pracy 1.1. Definicja kosztów pracy, podział wg kryteriów 1.2. Płaca zasadnicza i jej kształtowanie 1.3. System premiowania i ich charakter 1.4. Pozapłacowe instrumenty wynagrodzeń 1.5. Wynagrodzenia o charakterze materialnym 1.6. Pozamaterialne czynniki wynagrodzeń Rozdział II Zarys teorii motywacji oraz istota motywowania 2.1. Pojęcie , istota i rodzaje motywacji 2.2. Wybrane modele motywacji 2.3. Instrumenty motywacji pracowników 2.4. Wynagrodzenie jako główny czynnik motywujący 2.5. Działalność socjalna Rozdział III Kształtowanie kosztów pracy jako wynik działań systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie 3.1 Ogólna charakterystyka spółki 3.2. Analiza istniejącego systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie 3.3. Struktura kosztów związanych z zatrudnieniem 3.4. Wpływ…

Analiza kosztów eksploatacji pojazdów na przykadzie miejskich zakładów autobusowych w Krakowie.

Przez administrator

Cel i metodyka pracy Wstęp Rozdział 1 Rynek usług transportowych 1.1. Podstawowe pojęcia związane z rynkiem usług transportowych 1.2. Usługi transportowe 1.3. Specyfikacja rynku transportowego 1.4. Zadania pełnione przez transport Rozdział 2 Marketing w odniesieniu do usług transportowych 2.1. Marketing i jego funkcje w transporcie 2.2. Proces wykonywania usługi transportu Rozdział 3 Analiza finansowa spółki MZA w Krakowie 3.1. Charakterystyka spółki MZA 3.2. Źródła finansowania w Spółce MZA 3.3. Analiza wskaźnikowa za lata 2010 – 2013 Rozdział 4. Analiza kosztów eksploatacji pojazdów według czterech wariantów pojazdów. 4.1. Opis kosztów eksploatacji środków transportu 4.2. Kalkulacja kosztów transportu 4.3. Wariant I –…

Analiza przychodów i kosztów zakładu budżetowego na przykładzie zakładu gospodarki lokalnej

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I. Istota i rodzaje zakładów budżetowych 1.1 Pojęcie zakładu budżetowego……….. 5 1.2 Źródła przychodów zakładu budżetowego ………..10 1.3 Zasady finansowania zakładów budżetowych……….. 12 1.4 Sprawozdawczość zakładów budżetowych ………..19 Rozdział II. Charakterystyka zakładu 2.1 Historia powstania zakładu……….. 25 2.2 Przedmiot działalności ………..30 2.3 Zatrudnienie i wyposażenie techniczne……….. 43 Rozdział III. Analiza sytuacji ekonomicznej zakładu 3.1 Struktura i dynamika przychodów ………..48 3.2 Struktura i dynamika kosztów……….. 60 3.3 Analiza wyniku finansowego……….. 72 3.4 Wnioski……….. 75 Zakończenie……….. 78 Bibliografia……….. 80 Spis rysunków ………..82 Spis tabel ………..82 Spis wykresów ………..83 Załączniki ………..85

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów jako przykład zachowania zasad rachunkowości w przedsiębiorstwie „X”

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota rozliczeń międzyokresowych 1.1. Ogólna charakterystyka zasad rachunkowości……….6 1.2 Pojęcie rozliczeń międzyokresowych w prawie bilansowym ……….12 1.3. Rozliczenia międzyokresowe w prawie podatkowym ……….16 1.4. Prezentacja rozliczeń międzyokresowych w sprawozdaniu finansowym ……….18 Rozdział 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w księgach rachunkowych 2.1. Zakres rozliczeń międzyokresowych kosztów………. 26 2.2. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów………. 30 2.3. Zakres rozliczeń międzyokresowych przychodów………. 35 2.4. Ewidencja przychodów przyszłych okresów ……….37 Rozdział 3. Badanie przyjętych rozwiązań w zakresie rozliczeń międzyokresowych w przedsiębiorstwie „X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa „X” sp. z o.o……….. 39 3.2. Ujęcie rozliczeń międzyokresowych w polityce rachunkowości spółki……….…

Analiza kosztów na przykładzie spółki akcyjnej XYZ w latach 2011-2013

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Koszty jako kategoria ekonomiczna i rachunkowa 1.1. Definicja kosztu………. 6 1.2. Klasyfikacje kosztów ……….11 1.3. Proces ewidencji i rozliczania kosztów………. 18 Rozdział 2 Metody analizy kosztów 2.1. Cel, znaczenie i zakres analizy kosztów………. 28 2.2. Wstępna i wskaźnikowa analiza kosztów ……….33 2.3. Analiza kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym ……….39 Rozdział 3 Analiza kosztów na przykładzie spółki akcyjnej „x” w latach 2011-2013. 3.1.Charakterystyka działalności Spółki………. 52 3.2.Ogólny obraz kondycji finansowej Spółki ……….53 3.3.Analiza kosztów………. 55 Zakończenie ……….60 Bibliografia ……….64 Pozostałe źródła ……….66 Spis wykresów ……….67 Spis tabel ……….67 Spis rysunków ……….67 Spis schematów………. 69