Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów jako przykład zachowania zasad rachunkowości w przedsiębiorstwie „X”

5 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1.
Istota rozliczeń międzyokresowych

1.1. Ogólna charakterystyka zasad rachunkowości……….6
1.2 Pojęcie rozliczeń międzyokresowych w prawie bilansowym ……….12
1.3. Rozliczenia międzyokresowe w prawie podatkowym ……….16
1.4. Prezentacja rozliczeń międzyokresowych w sprawozdaniu finansowym ……….18

Rozdział 2.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w księgach rachunkowych

2.1. Zakres rozliczeń międzyokresowych kosztów………. 26
2.2. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów………. 30
2.3. Zakres rozliczeń międzyokresowych przychodów………. 35
2.4. Ewidencja przychodów przyszłych okresów ……….37

Rozdział 3.
Badanie przyjętych rozwiązań w zakresie rozliczeń międzyokresowych w przedsiębiorstwie „X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa „X” sp. z o.o……….. 39
3.2. Ujęcie rozliczeń międzyokresowych w polityce rachunkowości spółki………. 43
3.3. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów w układzie rodzajowym oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów ……….47
3.4 Analiza rozliczeń międzyokresowych w przedsiębiorstwie „X”………. 52

Zakończenie ……….62
Spis Literatury………. 65
Spis Tabel ……….68
Spis Schematów ……….68
Spis Wykresów ……….69
Spis Wzorów ……….69
Spis Załączników………. 69
Załączniki………. 70