Tag: logistyka

Logistyka odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Charakterystyka i klasyfikacja odpadów niebezpiecznych 1.1. Definicje odpadów niebezpiecznych ……….9 1.2. Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych………. 10 Rozdział II Logistyka odpadów niebezpiecznych 2.1. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi………. 16 2.2. Transport drogowy odpadów niebezpiecznych………. 19 2.3. Składowanie odpadów niebezpiecznych………. 23 Rozdział III Charakterystyka i postępowanie z…

Logistyka zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście ABC

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Charakterystyka odpadów komunalnych i gospodarka nimi 1.1. Pojęcie i podstawowe cechy odpadów komunalnych………..7 1.2. Klasyfikacja odpadów komunalnych………..10 1.3. Prawa i obowiązki organów gmin w zakresie gospodarki odpadami………..15 Rozdział 2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście ABC. 2.1. Charakterystyka miasta ABC………..26 2.2. System zarządzania…

Logistyka procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie automotive

Przez administrator

Wstęp……….5 Cel i zakres pracy……….6 Rozdział 1 Interpretacja podstawowych zagadnień z zakresu logistyki zaopatrzenia 1.1 Pojęcie logistyki zaopatrzenia ……….7 1.2 Instrumenty polityki zaopatrzenia……….. 9 1.3 Organizacja służb zaopatrzeniowych………. 13 1.4 Wskaźniki podsystemu logistycznego „zaopatrzenie” ……….17 Rozdział 2 Istota procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym 2.1 Procesy…

Logistyka i transport żywności jako szczególna forma transportu ładunku

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka 1.1. Pojęcie logistyki ……….4 1.2. Cele, właściwości i założenia logistyki………. 10 1.3. Użyteczność systemu logistycznego ……….15 Rozdział II Transport żywności 2.1. Charakterystyka i podział gałęzi transportu ……….23 2.2. Znaczenie transportu drogowego w transporcie żywności ……….31 2.3. Wymagania sanitarne dla przewozu żywności…

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym X

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w kontekście analizy literatury 1.1. Logistyka zaopatrzenia – pojęcie oraz ogólna charakterystyka ……….6 1.2. Logistyka dystrybucji – pojęcie oraz ogólna charakterystyka ……….10 1.3. Nowoczesne narzędzia informatyczne do zarządzania procesami logistycznymi w zaopatrzeniu i dystrybucji ……….14 1.4. Powiązanie logistyki…

Logistyka przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Rossmann

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Definicje logistyki i jej zastosowanie w praktyce 1.1 Pojęcie i definicje logistyki ………..5 1.2 Logistyka zaopatrzenia……….. 9 1.3 Logistyka dystrybucji……….. 13 Rozdział 2 Rossmann 2.1 Charakterystyka firmy ………..22 2.2. Logistyka w sieci Rossmann……….. 28 2.3 Koncepcja promocji……….. 33 Rodzaje promocji :. promocje…

Logistyka Policji w trakcie zabezpieczenia imprez masowych

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Prezentacja logistyki w organizacjach 1.1. Pojęcie i istota logistyki ………..5 1.2. Rodzaje logistyki i różnice między nimi ………..9 1.3. Logistyka w Policji ………..13 Rozdział II Charakterystyka imprez masowych 2.1 Rodzaje imprez masowych ………..17 2.2 Zadania organizatora imprez masowych ………..21 2.3. Zagrożenia wynikające…

Logistyka jako narzędzie Quick Response

Przez administrator

Wstęp ……….2 Rozdział I Logistyka jako element funkcjonowania gospodarki 1.1. Istota i pojęcie logistyki………. 4 1.2. Proces logistyczny ……….10 1.3. Koszty logistyki………. 15 1.4. Miejsce logistyki w gospodarce ……….18 Rozdział II Quick Responde jako model procesu logistycznego 2.1. Pojęcie QR……….21 2.2. Model QR jako połączenie…

Logistyka w gospodarce magazynowej na przykładzie firmy Caolin

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Wybrane zagadnienia współczesnej logistyki 1.1. Powstanie i rozwój logistyki………… 4 1.2. Pojęcie logistyki …………7 1.3. Cele, założenia i właściwości logistyki………… 11 1.4. Użyteczne systemy logistyki………… 14 1.5. Struktura systemu logistycznego …………20 Rozdział II Magazynowanie zapasów w ujęciu logistycznym 2.1. Magazyn i jego…

Logistyka budowa magazynu typu silos

Przez administrator

Wstep. Rozdzial I Analiza literatury i praktyki magazynowej 1. Gospodarka magazynowa 1.1 pojecie magazynu i jego rodzaje 1.2 magazyn i jego glowne funkcje 1.3 procesy logistyczne w magazynie 1.4 infrastruktura magazynowa 1.5 magazyn silos i jego zastosowanie Rozdzial II Badania wlasne 2. Koncepcja badan wlasnych…

Logistyka produkcji w firmie z branży aparatury elektrycznej

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia z obszaru logistyki produkcji 1.1. Rodzaje procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie ………..7 1.2. Określenie pojęcia i zakresu logistyki produkcji……….. 8 1.3. Rola oraz główne cele logistyki produkcji……….. 10 1.4. Nowoczesne koncepcje zarządzania wspomagające proces produkcji……….. 14 1.5. Infrastruktura wspomagająca logistykę…

Wykorzystanie strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Motywacja jako czynnik zwiększający potencjał zasobów ludzkich………6 1. Definicja, rola i znaczenie motywacji………6 2. Motywacja a potrzeby pracowników………12 3. Narzędzia i metody motywacji………18 4. Płacowe środki motywowania pracowników………21 4.1. Wynagrodzenie – jego istota i funkcje………22 4.2. Budowa systemu wynagradzania………25 5. Pozapłacowe środki…

Analiza zatrudnienia białego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota analizy ekonomicznej w terii………5 1.1. Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej………5 1.2. Rodzaje analizy ekonomicznej………8 1.3. Schemat analizy ekonomiczno- finansowej……….13 1.4. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim………18 1.5. Analiza funduszu wynagrodzeń……….25 Rozdział 2.System wynagrodzeń w służbie zdrowia……….30 2.1. Istota i klasyfikacja wynagrodzeń………30 2.2. Składniki…

Wartości życiowe i aspiracje edukacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Ustalenia terminologiczne……….5 1. Pojęcie aspiracji i poziomu aspiracji………6 2. Uwarunkowania aspiracji……….8 3. Rodzaje aspiracji……….11 4. Stan badań nad aspiracjami młodzieży……….13 Rozdział II Problematyka wartości wśród przedstawicieli młodego pokolenia……….18 1. Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki, które warunkują kształtowanie się wartości u młodych ludzi……….23…

Przesłuchiwanie dzieci – taktyka.

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstępne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dzieciństwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Późne dzieciństwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Różnice płci ……… 18 Rozdział II Rola…

Marketingowe zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłu włókienniczego na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka rynku produktów włókienniczych……….6 1.1. Specyfika rynku produktów włókienniczych……….6 1.2. Wielkość i struktura popytu……….9 1.3. Wielkość i struktura podaży……….11 Rozdział II Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem……….21 2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem ………21 2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23 2.3. Strategie marketingowe w cyklu…

Kształtowanie się i rozwój białoruskiej państwowości.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1. Droga do niepodległości……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdział 2. Niepodległość……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Łukaszenko………44 Rozdział 3. Problemy białoruskiej państwowości………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodległości……….52 3.3. Integracja…

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi………5 1. Ewolucja funkcji personalnej………6 2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji………12 Rozdział II. Rekrutacja………18 1. Rekrutacja definicje i podział………19 2. Znaczenie rekrutacji………20 3.Wewnętrzne zasoby pracownicze………24 4. BezpoŚrednia rekrutacja na rynku zewnętrznym………27 5. Agencje doradztwa personalnego………33 Rozdział III. Selekcja………39…

Rekrutacja i selekcja pracowników w firmie XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Cele i metody doboru kadr w przedsiębiorstwie………7 1.1 Idee i założenia zarządzania zasobami ludzkimi………8 1.2 Marketing personalny………11 1.3 Elementy procesu doboru kadr………13 1.3.1 Planowanie kadr – a procesy rekrutacji i selekcji………15 1.3.2 Opis zadań i stanowisk pracy………20 1.3.3 Wykorzystanie zewnętrznego i wewnętrznego…

Organizacja pracy w Agencji Celnej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I.Istota organizacji pracy 1. Pojęcie organizacji oraz organizacji pracy w świetle literatury przedmiotu 2. Zasady organizacji pracy Rozdział II.Metody badania organizacji 1. Podstawowe założenia i etapy metody diagnostycznej 2. Techniki opisu i rejestracji stanu istniejącego 3. Charakterystyka przyjętej metody badawczej Rozdział III. Opis…

Znaczenie organów straży pożarnej w zarządzaniu środowiskiem.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Charakterystyka pojęć z zakresu zarządzania środowiskowego………6 1.1. Znaczenie zarządzania środowiskiem dla gospodarki wolnorynkowej………6 1.2. Charakterystyka przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska………11 1.3. Charakterystyka norm dotyczących zarządzania środowiskowego………16 1.4. Struktura systemu zarządzania środowiskowego………19 1.4.1. Polityka środowiskowa………21 1.4.2. Planowanie………22 1.4.2.1. Identyfikacja aspektów środowiskowych………23 1.4.2.2.…

Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji na podstawie badań własnych.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Kadra kierownicza w organizacji przemysłowej………5 1. Proces zarządzania i jego realizatorzy……….5 2. Umiejętności kierownicze………19 Rozdział II Rola motywacji w kształtowaniu postaw wobec pracy………23 1. Istota i znaczenie motywacji……….23 2. Modele motywacji……….26 2.1. Ogólne modele motywacji……….26 2.1.1. Model tradycyjny……….26 2.1.2. Model stosunków międzyludzkich……….28…

Wyniki działalności depozytowej banku na przykładzie V Oddziału banku PKO BP.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Powstanie i rozwój Banku PKO w Polsce………5 1.1 Banki w mieście Poznaniu w okresie międzywojennym………5 1.2 Powstanie i rozwój PKO w Polsce………8 1.2.1 Pocztowa Kasa Oszczędności 1919-1949……… 8 1.2.2 Powszechna Kasa Oszczędności 1950-1975……… 11 1.2.3 Narodowy Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności 1975-1987…………

Organizacja i funkcjonowanie TP S.A.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Rodzaje i podstawy funkcjonowania spółek w Polsce………4 1. Pojęcie spółki i jej rodzaje………4 2. Spółka akcyjna jako przykład spółki prawa handlowego………8 Rozdział II. Organizacja TP S.A. w latach 1992 – 1996………15 1. Powstanie przedsiębiorstwa………15 2. Struktura organizacyjna i zatrudnienie w spółce………19 3.…