Wartości życiowe i aspiracje edukacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych.

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I
Ustalenia
terminologiczne……….5

1. Pojęcie aspiracji i poziomu
aspiracji………6
2. Uwarunkowania
aspiracji……….8
3. Rodzaje
aspiracji……….11
4. Stan badań nad aspiracjami młodzieży……….13

Rozdział II
Problematyka wartości wśród
przedstawicieli młodego
pokolenia……….18

1. Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki,
które warunkują kształtowanie się wartości
u młodych
ludzi……….23
2. Przebieg rozwoju poznawczego
i społeczno – moralnego człowieka na przestrzeni
jego życia……….26
3. Poszukiwanie i tworzenie wartości przez
przedstawicieli młodej
generacji………28
4. Problematyka wartości w starożytnym
kręgu kulturowym i erze nowożytnej………31

Rozdział III
Metodologiczne podstawy przeprowadzonych
badań………34

1. Przedmiot i cel badań………34
2. Metody, techniki i narzędzia
badawcze………35
3. Charakterystyka terenu badań……….39
4. Organizacja i przebieg badań………41

Rozdział IV
Prezentacja wyników badań własnych……….43

1. Hierarchia preferowanych wartości w opinii uczniów
trzecich klas LO i
ZSZ……….44
2. Autorytety uznawane przez młodzież badanych klas
szkół ponadpodstawowych……….47
3. Czas wolny – preferowane formy aktywności………50
4. Plany uczniów związane z kontynuacją
nauki………54
5. Aspiracje zawodowe i pozycja społeczna w opinii
badanej młodzieży……….56
6. Preferowany styl i jakość dorosłego życia………66

Podsumowanie………68
Bibliografia……….71
Spis tabel……….73
Załączniki………75