Tag: motywowanie

Motywowanie pracowników jako element zarządzania organizacją XYZ

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Teorie motywacji 1.1. Pojęcie motywacji………. 7 1.2 Modele motywacji ……….12 1.3. Teoria X i Y ……….15 1.4. Badania nad motywacją McClelland’a ……….18 1.5 Proces motywacyjny i jego struktura ……….19 Rozdział II Motywacja oraz instrumenty jej pobudzania w firmie 2.1. Znaczenie motywacji………. 22 2.2. Miejsce motywowania w procesie zarządzania ……….24 2.3. Pozapłacowe sposoby pobudzania motywacji w firmie ……….27 2.3.1. Kultura firmy i jej wpływ na motywację ……….27 2.3.2. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji w firmie………. 29 2.3.3. Motywacja rola uprawnień pracowniczych ……….31 2.4. Motywowanie poprzez wynagradzanie ……….32 2.5. Motywacyjne znaczenie podwyżek wynagrodzeń………. 36 Rozdział III Motywowanie pracowników na przykładzie…

Nadmierne motywowanie dziecka 10-letniego a rozwój osiągnięć w nauce

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Motywowanie dziecka w kontekście prawidłowego rozwoju 1.1. Dziecko w okresie 9-11 lat – specyfika rozwoju………. 6 1.2. Motywacja dziecka i jej źródła ……….8 1.3. Rola motywacji w nauce szkolnej dziecka………. 11 Rozdział 2 Funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym 2.1. Wpływ środowiska dziecka na motywację ……….13 2.2. Presja psychiczna i jej wpływ na dziecko………. 15 2.3. Potrzeba sukcesów dziecka i rodziców………. 17 Rozdział 3 Metodologia badań własnych 3.1. Cel badań………. 20 3.2. Problemy badawcze i tezy ……….21 3.3. Metodyka badań ……….22 Rozdział 4 Wpływ przemotywowania na funkcjonowanie dziecka – studium przypadku 4.1. Ocena zachowania badanego dziecka………. 26 4.2.…

Motywowanie i demotywowanie pracowników działu obsługi klienta na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teorie i modele motywacji 1.1. Istota motywowania 1.2. Teorie motywacji 1.3. Modele motywacji Rozdział II Rodzaje motywacji 2.1. Motywacja negatywna i pozytywna 2.2. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna 2.3. Motywacja finansowa i pozafinansowa Rozdział III Narzędzia motywacyjne 3.1. Środki przymusu 3.2. Środki zachęty 3.3. Środki perswazji 3.4. Zasady skutecznego motywowania Rozdział IV Motywacja i demotywacja pracowników w Towarzystwie Ubezpieczeniowym 4.1. Charakterystyka badanej firmy Ubezpieczeniowej 4.1.1. Rys historyczny firmy 4.1.2. Rodzaj działalności przedsiębiorstwa 4.1.3. Struktura Zatrudnienia 4.2. Wykorzystywanie narzędzi systemu motywacyjnego w Towarzystwie Ubezpieczeniowym 4.3. Badanie opinii pracowników na temat motywacji 4.4. Motywowanie pracowników- wyniki badań 4.5. Usprawnienie sytemu…

Motywowanie pracowników do pracy w administracji publicznej

Przez administrator

Wstęp………. 5 Rozdział 1 Charakterystyka administracji publicznej w Polsce 1.1. Pojęcie i istota administracji publicznej………. 8 1.2. Funkcje administracji publicznej………. 11 1.3. Klasyfikacja i struktura administracji publicznej………. 15 Rozdział 2 Zagadnienie motywowania pracowników do pracy 2.1. Motywacja i motywowanie – definicja i istota………. 25 2.2. Formy i sposoby motywowania pracowników………. 28 2.3. Czynniki i style warunkujące skuteczne motywowanie………. 36 Rozdział 3 Motywowanie w procesie kadrowym. 3.1. Dobór pracowników………. 44 3.2. System ocen jako narzędzie w procesie motywacyjnym………. 50 3.3. Szkolenie i doskonalenie zawodowe………. 55 Rozdział 4 System motywacji pracowników administracji na przykładzie starostwa powiatowego w Sierpcu 4.1. Założenia badawcze………. 63…

Motywowanie pracowników firmy

Przez administrator

Wstep ……….5 Rozdzial 1 Motywowanie pracowników jako obiekt badan 1.1. Cechy motywacji……….. 7 1.2. Metody i techniki motywowania a potrzeby pracowników……….. 11 1.3. Cykl rozwoju innowacyjnych metod motywowania……….. 19 Rozdzial 2 Narodowe style zarzadzania. 2.1. Kultura narodowa jako obiekt badan w zarzadzaniu……….. 26 2.2. Kultura organizacji jako potencjalny nosnik kultury narodowej……….. 32 2.3. Amerykanska kultura zarzadzania- konsekwencje dla modeli motywacyjnych……….. 38 2.4. Zasoby przedsiebiorstwa i zdolnosci dynamiczne jako zródlo i kontekst dzialan w przedsiebiorstwie……….. 41 Rozdzial 3 Charakterystyka firmy Studio 3.1. Geneza……….. 45 3.2. Uklad funkcjonowania przedsiebiorstwa……….. 46 3.3. Zdolnosci dynamiczne……….. 53 Rozdzial 4 Charakterystyka wplywu kultury narodowej na innowacyjne…

Motywowanie pracowników Call Center

Przez administrator

Wstep……….. 2 Rozdzial I 1. Definicja organizacji……… 5 2. Organizacja w ujeciu systemowym……. 9 3. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji……. 13 Rozdzial II Rola i znaczenie motywowania w organizacji……. 21 1. Pojecie, teorie i modele motywowania…….. 21 2. Podstawowe podejscia do motywacji……… 32 3. System motywowania w organizacji……… 34 4. Wynagrodzenie materialne i niematerialne…….. 45 Rozdzial III Call Center 1. Call Center – definicja oraz rodzaje uslug……… 49 2. Call Center w Polsce……… 51 3. Wady i zalety pracy w Call Center…….. 53 Rozdzial IV Opinie na temat systemu motywowania pracowników Call Center ……..55 1. Koncepcja badawcza……… 55 2. Prezentacja…

Motywowanie niematerialne jako ważny element zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie XYZ

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie 1.1. Definicja zarządzania zasobami ludzkimi 1.2. Zadania zarządzania zasobami ludzkimi 1.3. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 1.4. Koncepcje oraz teorie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi 1.5. Obszary zarządzania zasobami ludzkimi Rozdział 2 Motywowanie jako podmiot badań naukowych 2.1. Pojęcie motywacji 2.2. Cele i zadania motywacji 2.3. Teorie motywacji Rozdział 3 Proces motywacji 3.1. Podział motywacji 3.2. Błędy w motywowaniu 3.3. Modele motywacji Rozdział 4 Metodologia badań 4.1. Cele i hipotezy badań 4.2. Metody i narzędzia badawcze 4.3. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ jako obiektu badań Rozdział 5 Analiza funkcjonowania systemu motywacyjnego w firmie XYZ 5.1.…

Motywowanie jako istotny element zarządzania organizacją – Irena Iris

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział 1 Istota zasobów ludzkich w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……… 5 1.2. Cele zarządzania zasobami ludzkimi………9 1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi………16 1.4. Czynniki wpływające na zarządzanie zasobami ludzkimi……… 20 Rozdział 2 Istota motywacji i jej teoretyczne problemy 2.1. Definiowanie podstawowych pojęć: motywacja, motywowanie, proces motywacji………24 2.2. Przebieg procesu motywowania………29 2.3. Instrumenty pobudzania motywacji………32 2.3.1. Płacowe instrumenty motywowania………32 2.3.2. Pozapłacowe instrumenty motywowania………35 Rozdział 3 Czynniki motywujące pracowników do pracy 3.1. Formy i sposoby motywowania pracowników………39 3.2. Płace jako materialny czynnik motywacyjny………43 3.3. Nagrody i kary jako narzędzie motywacyjne……… 47 Rozdział 4 Motywowanie na przykładzie…

Motywowanie funkcjonariuszy Policji na przykładzie wybranej komendy powiatowej Policji

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Pojęcie i istota motywowania 1.1 Pojęcie i rodzaje motywacji 1.2. Modele i teorie motywacji 1.3. Proces motywacji i jego przebieg Rozdział II Motywowania pracowników w organizacjach 2.1 Pojęcie i struktura systemu motywowania 2.2 Motywowanie za pomocą płac 2.3 Motywowanie pozapłacowe Rozdział III System motywacyjny w Policji 3.1 Płacowe instrumenty motywowania funkcjonariuszy Policji 3.2 Pozapłacowe instrumenty motywowania Rozdział IV System motywacyjny w Policji w kontekście badań własnych 4.1 Założenia metodologiczne badań 4.2 Wyniki badań Zakończenie i wnioski Bibliografia Spis tabel i rysunków Streszczenie

Motywowanie pracowników działu Contact Center- charakterystyka finansowych i pozafinansowych szkoleń i narzędzi ewaluacyjnych na podstawie ankiet oraz sondaży ogólnopolskich

Przez administrator

Wstęp………… 5 Cel i zakres podstawy materiałowej pracy………… 5 Rozdział I Objaśnienia ogólne 1. Źródła ekscerpcji materiału………… 9 1.1. Najważniejsze egzemplarze książkowe………… 9 1.2. Analiza tekstów internetowych………… 10 2. Ustalenia terminologiczne………… 12 Rozdział II Formalne wyznaczniki współczesnego motywowania pracowników 1. Teoria motywacji w ujęciu psychologicznym………… 16 1.1. Kierunki oddziaływania czynników motywacyjnych na pracownika………… 22 1.1.1. Motywacja zewnętrzna a motywacja wewnętrzna………… 22 1.1.2. Motywacja pozytywna a motywacja negatywna………… 23 2. Najważniejsze czynniki współczesnego systemu motywacyjnego………… 25 2.1. Istota sfery ekonomicznej w środowisku zawodowym………… 25 2.1.1. Charakterystyka premii i podwyżki jako najistotniejszych czynników ekonomicznych………… 26 Rozdział III Współczesne rodzaje szkoleń i narzędzi…

Motywowanie szeregowych zawodowych na przykładzie wybranej jednostki wojskowej

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Proces motywacji w literaturze przedmiotu 1.1 Pojęcie i proces motywacji……….. 7 1.2 Motywowanie jako funkcja zarządzania……….. 11 1.3 Wybrane teorie motywacji ………..14 1.3.1 Teorie treści……….. 15 1.3.2 Teorie procesu ………..19 1.3.3 Teorie wzmocnienia ………..22 1.4 Współczesne czynniki warunkujące motywację do pracy……….. 25 1.4.1 Zarządzanie strachem……….. 25 1.4.2 Mobbing ………..27 Rozdział 2 Czynniki motywujące pracowników 2.1 Instrumenty motywowania pracowników……….. 30 2.2 Płacowe instrumenty motywowania ………..30 2.3 Pozapłacowe instrumenty motywowania……….. 35 2.4 Motywacja, jako narzędzie zarządzania personelem……….. 37 Rozdział 3 System motywacyjny w Jednostce Wojskowej w Bolesławcu 3.1 Założenia metodologiczne badań ………..41 3.2 Teren badań i charakterystyka próby badawczej…

Motywowanie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa x

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Istota motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 1.1. Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi………. 7 1.2. Współczesne ujęcie teorii motywacji………. 13 1.2.1. Teorie treści ……….14 1.2.2. Teoria wzmocnienia………. 23 1.2.3. Teorie procesu ……….26 Rozdział II Instrumenty pobudzania motywacji 2.1. Formy i sposoby motywacji pracowników………. 30 2.2. Projektowanie systemów motywacyjnych ……….34 2.3. Instrumenty rozwoju zasobów ludzkich……….41 2.3.1. Podmioty rozwoju zasobów ludzkich ……….43 2.3.2. Istota szkoleń ……….45 Rozdział III Analiza motywowania pracowników w firmie X 3.1. Charakterystyka badanej firmy ……….47 3.2. Metodologia badań ……….48 3.2.1. Cel badawczy ……….48 3.2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 48 3.2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….…

Motywowanie pracowników na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Motywowanie pracowników jako istotny element procesu zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Pojęcie motywacji i motywowania 1.2. Rodzaje motywacji 1.3. Podstawowe modele i teorie motywacji 1.4. Mechanizm systemu nagradzania i karania 1.5. Podstawowe instrumenty motywowania 1.6. Zasady strategii wynagradzania 1.7. Pozapłacowe kompensaty pracy Rozdział 2 Charakterystyka firmy XYZ 2.1. Podstawowe informacje o firmie 2.2. Przedmiot i zakres działania 2.3. Struktura organizacyjna Rozdział 3 Realizacja funkcji motywowania w firmie XYZ – wytyczne udoskonalani 3.1. Metodologia badań własnych 3.2. Narzędzia motywacji w firmie 3.3. System motywacji Firmy XYZ w świetle badania ankietowego 3.4. Ocena systemu motywowania i postulowane elementy usprawnień Zakończenie…

Wykorzystanie strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Motywacja jako czynnik zwiększający potencjał zasobów ludzkich………6 1. Definicja, rola i znaczenie motywacji………6 2. Motywacja a potrzeby pracowników………12 3. Narzędzia i metody motywacji………18 4. Płacowe środki motywowania pracowników………21 4.1. Wynagrodzenie – jego istota i funkcje………22 4.2. Budowa systemu wynagradzania………25 5. Pozapłacowe środki motywowania pracowników………28 5.1. Premie i nagrody niefinansowe………29 5.2. System pochwał i kar………32 5.3. Kontrola pracy i samokontrola pracownicza………34 5.4. Polityka awansowania………37 Rozdział II. Płynność pracowników jako bariera w kreowaniu kapitału ludzkiego………39 1. Istota i znaczenie płynności dla organizacji………40 2. Wpływ polityki kadrowej na płynność personelu……… 42 3. Błędy w ZZL jako źródło płynności personelu……… 47…

Analiza zatrudnienia białego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota analizy ekonomicznej w terii………5 1.1. Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej………5 1.2. Rodzaje analizy ekonomicznej………8 1.3. Schemat analizy ekonomiczno- finansowej……….13 1.4. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim………18 1.5. Analiza funduszu wynagrodzeń……….25 Rozdział 2.System wynagrodzeń w służbie zdrowia……….30 2.1. Istota i klasyfikacja wynagrodzeń………30 2.2. Składniki wynagrodzeń………33 2.3. Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzeń w SP ZOZ………37 Rozdział 3. Charakterystyka badanego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej………41 3.1. Pojęcie i system funkcjonowania SP ZOZ……….41 3.2. Historia i aktualna pozycja Zakładu na rynku usług medycznych………43 3.3. Struktura organizacyjna wybranego SP ZOZ……….46 3.4. Zadania i podstawowa działalność badanej placówki służby zdrowia……….49 Rozdział 4.Analiza zatrudnienia…

Wartości życiowe i aspiracje edukacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Ustalenia terminologiczne……….5 1. Pojęcie aspiracji i poziomu aspiracji………6 2. Uwarunkowania aspiracji……….8 3. Rodzaje aspiracji……….11 4. Stan badań nad aspiracjami młodzieży……….13 Rozdział II Problematyka wartości wśród przedstawicieli młodego pokolenia……….18 1. Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki, które warunkują kształtowanie się wartości u młodych ludzi……….23 2. Przebieg rozwoju poznawczego i społeczno – moralnego człowieka na przestrzeni jego życia……….26 3. Poszukiwanie i tworzenie wartości przez przedstawicieli młodej generacji………28 4. Problematyka wartości w starożytnym kręgu kulturowym i erze nowożytnej………31 Rozdział III Metodologiczne podstawy przeprowadzonych badań………34 1. Przedmiot i cel badań………34 2. Metody, techniki i narzędzia badawcze………35 3. Charakterystyka terenu badań……….39 4. Organizacja…

Przesłuchiwanie dzieci – taktyka.

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstępne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dzieciństwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Późne dzieciństwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Różnice płci ……… 18 Rozdział II Rola procesowa dziecka ……… 21 1. Dziecko w charakterze świadka ……… 21 1.1. Dziecko jako świadek w procesie karnym ……… 21 1.2. Dziecko jako świadek w procesie cywilnym ……… 28 2. Dziecko jako pokrzywdzony ……… 31 3. Dziecko w konflikcie z prawem ……… 33 Rozdział III Przesłuchanie dziecka ……… 41 1. Przesłuchujący ……… 41 2. Przygotowanie…

Marketingowe zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłu włókienniczego na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka rynku produktów włókienniczych……….6 1.1. Specyfika rynku produktów włókienniczych……….6 1.2. Wielkość i struktura popytu……….9 1.3. Wielkość i struktura podaży……….11 Rozdział II Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem……….21 2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem ………21 2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23 2.3. Strategie marketingowe w cyklu życia rynkowego produktu………28 Rozdział III Charakterystyka XYZ ………32 3.1. Geneza i rozwój przedsiębiorstwa………32 3.2. Charakterystyka modelu własnościowo – organizacyjnego……….33 3.3. Poziom i struktura potencjału wytwórczego………35 3.4. Wielkość i struktura asortymentowa produktów……… ……….41 3.5. Charakterystyka produktów strategicznych……….49 Rozdział IV Uwarunkowania ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa……….61 4.1. Uwarunkowania mikroekonomiczne………61 4.2. Uwarunkowania makroekonomiczne……….64 4.3. Konkurencyjność jakościowa i ekonomiczna przedsiębiorstwa………69 Rozdział…

Kształtowanie się i rozwój białoruskiej państwowości.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1. Droga do niepodległości……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdział 2. Niepodległość……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Łukaszenko………44 Rozdział 3. Problemy białoruskiej państwowości………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodległości……….52 3.3. Integracja z Rosją – zmierzch suwerenności……….76 Zakończenie………84 Bibliografia 84

Biznes plan na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjno handlowo usługowego XYZ spółka jawna.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Cel i zakres pracy 1.1. Biznes plan i jego rola 1.2. Zasada konstrukcji biznes planu 1.3. Miejsce planu marketingowego w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa 1.4. Proces sporządzania planu marketingowego Rozdział 2 Baza przygotowawcza do opracowania biznes planu 2.1. Prezentacja firmy 2.2. Podstawowe produkty, towary i usługi 2.3. Zamierzenia na przyszłość, informacje o stanie majątku firmy Rozdział 3 Biznes plan otwarcia hurtowni materiałów budowlanych w Grodzisku Mazowieckim 3.1. Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia 3.2. Analiza strategiczna SWOT 3.3. Określenie strategicznej pozycji firmy Rozdział 4 Projekt roboczy biznes planu 4.1 Plan techniczny 4.2. Proces zorganizowania hurtowni w Grodzisku Mazowieckim 4.3. Metody…

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi………5 1. Ewolucja funkcji personalnej………6 2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji………12 Rozdział II. Rekrutacja………18 1. Rekrutacja definicje i podział………19 2. Znaczenie rekrutacji………20 3.Wewnętrzne zasoby pracownicze………24 4. BezpoŚrednia rekrutacja na rynku zewnętrznym………27 5. Agencje doradztwa personalnego………33 Rozdział III. Selekcja………39 1. Selekcja definicje i podział………39 2. Przygotowanie materiałów………41 3. Rozmowa kwalifikacyjna………43 4. Obiektywne narzędzia oceny kandydatów………48 4.1.Testy………48 4.2. Symulacje sytuacji zadaniowych………52 4.3. Bio-dane………55 4.4. Inne………55 Rozdział IV. Motywowanie………58 1. Motywowanie definicje………58 2. Teorie motywacji………60 3. Motywacyjna rola wynagrodzeń………72 3.1. Rodzaje i opis bod?ców płacowych………74 3.2. Proces tworzenia motywacyjnych systemów płacowych………76 3.3. Czynniki warunkujące efektywności motywacyjnych…

Rekrutacja i selekcja pracowników w firmie XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Cele i metody doboru kadr w przedsiębiorstwie………7 1.1 Idee i założenia zarządzania zasobami ludzkimi………8 1.2 Marketing personalny………11 1.3 Elementy procesu doboru kadr………13 1.3.1 Planowanie kadr – a procesy rekrutacji i selekcji………15 1.3.2 Opis zadań i stanowisk pracy………20 1.3.3 Wykorzystanie zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy- metody i źródła rekrutacji………22 1.3.4 Selekcja kandydatów – metody i sposoby selekcji………27 1.3.5 Nowatorskie rozwiązania w procesie rekrutacji i selekcji………30 Rozdział 2 Charakterystyka firmy XYZ………37 2.1. Historia firmy i przedmiot działalności firmy………38 2.1.3 Profil działalności, misja i cele………39 2.2. Struktura organizacyjna i struktura zatrudnienia firmy………40 2.3. Analiza zarządzania zasobami ludzkimi w firmie XYZ………43…

Organizacja pracy w Agencji Celnej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I.Istota organizacji pracy 1. Pojęcie organizacji oraz organizacji pracy w świetle literatury przedmiotu 2. Zasady organizacji pracy Rozdział II.Metody badania organizacji 1. Podstawowe założenia i etapy metody diagnostycznej 2. Techniki opisu i rejestracji stanu istniejącego 3. Charakterystyka przyjętej metody badawczej Rozdział III. Opis i analiza pracy w badanej agencji celnej 1.Charakterystyka firmy 2. Organizacja i przebieg procesów pracy w świetle przepisów formalnych 3. Badanie organizacji pracy wybranego stanowiska roboczego 3.1. Opis badanego stanowiska pracy 3.2. Czas pracy i fotografia dnia roboczego 3.3. Analiza obiegu dokumentów 4. Główne siły i słabości Rozdział IVKierunki dalszego doskonalenia organizacji 1. Główne wnioski…

Znaczenie organów straży pożarnej w zarządzaniu środowiskiem.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Charakterystyka pojęć z zakresu zarządzania środowiskowego………6 1.1. Znaczenie zarządzania środowiskiem dla gospodarki wolnorynkowej………6 1.2. Charakterystyka przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska………11 1.3. Charakterystyka norm dotyczących zarządzania środowiskowego………16 1.4. Struktura systemu zarządzania środowiskowego………19 1.4.1. Polityka środowiskowa………21 1.4.2. Planowanie………22 1.4.2.1. Identyfikacja aspektów środowiskowych………23 1.4.2.2. Wymagania prawne i inne………25 1.4.2.3. Cele i zadania………26 1.4.2.4. Program zarządzania środowiskowego………27 1.4.3. Wdrażanie i funkcjonowanie………28 1.4.3.1. Struktura i odpowiedzialność………28 1.4.3.2. Szkolenia………29 1.4.3.3. Komunikowanie si_………30 1.4.3.4. Dokumentacja systemu………31 1.4.3.5. Kontrola dokumentacji………33 1.4.3.6. Nadzór operacyjny………34 1.4.3.7. Sytuacje awaryjne………34 1.4.4. Sprawdzanie i działania korygujące………36 1.4.4.1. Monitorowanie i pomiary………36 1.4.4.2. Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze………36 1.4.4.3. Zapisy………37 1.4.4.4.…

Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji na podstawie badań własnych.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Kadra kierownicza w organizacji przemysłowej………5 1. Proces zarządzania i jego realizatorzy……….5 2. Umiejętności kierownicze………19 Rozdział II Rola motywacji w kształtowaniu postaw wobec pracy………23 1. Istota i znaczenie motywacji……….23 2. Modele motywacji……….26 2.1. Ogólne modele motywacji……….26 2.1.1. Model tradycyjny……….26 2.1.2. Model stosunków międzyludzkich……….28 2.1.3 Model zasobów ludzkich………31 2.2. Szczegółowe modele motywacji………34 2.2.1. Model E. Lowlera………34 2.2.2. Model motywowania zintegrowanego………36 2.2.3. Model motywowania według X. Gliszczyńskiej………38 3. Teorie i podejścia do motywacji………42 3.1 Teorie motywacji………42 3.1.1. Teorie treści……….43 · Hierarchia potrzeb A. Maslowa……….46 · Teoria dwuczynnikowa F. Herzberga……….52 3.1.2. Teorie procesu……….56 · Teoria oczekiwań………57 · Teoria sprawiedliwości………59 3.1.3. Teorie…