Znaczenie organów straży pożarnej w zarządzaniu środowiskiem.

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………4

Rozdział 1.
Charakterystyka pojęć z zakresu zarządzania środowiskowego………6

1.1. Znaczenie zarządzania środowiskiem dla gospodarki wolnorynkowej………6
1.2. Charakterystyka przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska………11
1.3. Charakterystyka norm dotyczących zarządzania środowiskowego………16
1.4. Struktura systemu zarządzania środowiskowego………19
1.4.1. Polityka środowiskowa………21
1.4.2. Planowanie………22
1.4.2.1. Identyfikacja aspektów środowiskowych………23
1.4.2.2. Wymagania prawne i inne………25
1.4.2.3. Cele i zadania………26
1.4.2.4. Program zarządzania środowiskowego………27
1.4.3. Wdrażanie i funkcjonowanie………28
1.4.3.1. Struktura i odpowiedzialność………28
1.4.3.2. Szkolenia………29
1.4.3.3. Komunikowanie si_………30
1.4.3.4. Dokumentacja systemu………31
1.4.3.5. Kontrola dokumentacji………33
1.4.3.6. Nadzór operacyjny………34
1.4.3.7. Sytuacje awaryjne………34
1.4.4. Sprawdzanie i działania korygujące………36
1.4.4.1. Monitorowanie i pomiary………36
1.4.4.2. Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze………36
1.4.4.3. Zapisy………37
1.4.4.4. Audit systemu zarządzania środowiskowego………38
1.4.4.5. Przegląd wykonawczy przez kierownictwo………38


Rozdział 2.
Charakterystyka straży pożarnej………40

2.1. Historia straży pożarnej………40
2.2. Struktura organizacyjna straży pożarnej i jej zmiany………46
2.3. Straż pożarna jako system produkcyjny………54
2.3.1. Analiza wektora wejścia………54
2.3.2. Analiza funkcjonowania straży………58
2.3.3. Charakterystyka wektora wyjścia………69
2.4. Analiza otoczenia straży pożarnej i analiza SWOT………70


Rozdział 3.
Kontrole w jednostkach straży pożarnej z podkreśleniem roli
człowieka w analizowaniu ich działalności………77

3.1. Metody kontroli przeprowadzane w jednostkach straży pożarnej………77
3.2. Metody dokumentowania wyników kontroli………81
3.3. Rola czynnika ludzkiego w analizowaniu działalności straży pożarnej………83


Podsumowanie………88
Literatura………90