Rola i zadania funkcjonariuszy straży pożarnej na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożar-nej w Jastrzębiu-Zdroju w opinii społeczeństwa oraz na podsta-wie samooceny.

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp………… 4

Rozdział I
Terminologia związana z działalnością straży pożarnej ………..6

Rozdział II
Historia działalności państwowej i ochotniczej straży pożarnej w Polsce w ujęciu historycznym i współczesnym ………..16

2.1. Historia straży pożarnej w Polsce ………..16
2.2. Organizacja PSP……….. 20


Rozdział III
Funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju – metodologia badań własnych.

3.1. Metodologia badań własnych ………..25


Rozdział IV
Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju – analiza wyników badań własnych

4.1. PSP w Jastrzębiu-Zdroju ………..30
4.2. Prezentacja wyników badań – funkcjonowanie straży pożarnych ………..31
4.3. Wyniki badań oceny funkcjonowania straży pożarnej przez mieszkańców……….. 39
4.4. Wnioski z badań ………..46


Zakończenie ………..49
Bibliografia……….. 50
Spis tabel, wykresów, rysunków ………..51
Ankieta – strażacy ………..54
Ankieta – mieszkańcy ………..56