Tag: licencjat

Wykorzystanie strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Motywacja jako czynnik zwiększający potencjał zasobów ludzkich………6 1. Definicja, rola i znaczenie motywacji………6 2. Motywacja a potrzeby pracowników………12 3. Narzędzia i metody motywacji………18 4. Płacowe środki motywowania pracowników………21 4.1. Wynagrodzenie – jego istota i funkcje………22 4.2. Budowa systemu wynagradzania………25 5. Pozapłacowe środki motywowania pracowników………28 5.1. Premie i nagrody niefinansowe………29 5.2. System pochwał i kar………32 5.3. Kontrola pracy i samokontrola pracownicza………34 5.4. Polityka awansowania………37 Rozdział II. Płynność pracowników jako bariera w kreowaniu kapitału ludzkiego………39 1. Istota i znaczenie płynności dla organizacji………40 2. Wpływ polityki kadrowej na płynność personelu……… 42 3. Błędy w ZZL jako źródło płynności personelu……… 47…

Analiza zatrudnienia białego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota analizy ekonomicznej w terii………5 1.1. Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej………5 1.2. Rodzaje analizy ekonomicznej………8 1.3. Schemat analizy ekonomiczno- finansowej……….13 1.4. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim………18 1.5. Analiza funduszu wynagrodzeń……….25 Rozdział 2.System wynagrodzeń w służbie zdrowia……….30 2.1. Istota i klasyfikacja wynagrodzeń………30 2.2. Składniki wynagrodzeń………33 2.3. Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzeń w SP ZOZ………37 Rozdział 3. Charakterystyka badanego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej………41 3.1. Pojęcie i system funkcjonowania SP ZOZ……….41 3.2. Historia i aktualna pozycja Zakładu na rynku usług medycznych………43 3.3. Struktura organizacyjna wybranego SP ZOZ……….46 3.4. Zadania i podstawowa działalność badanej placówki służby zdrowia……….49 Rozdział 4.Analiza zatrudnienia…

Wartości życiowe i aspiracje edukacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Ustalenia terminologiczne……….5 1. Pojęcie aspiracji i poziomu aspiracji………6 2. Uwarunkowania aspiracji……….8 3. Rodzaje aspiracji……….11 4. Stan badań nad aspiracjami młodzieży……….13 Rozdział II Problematyka wartości wśród przedstawicieli młodego pokolenia……….18 1. Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki, które warunkują kształtowanie się wartości u młodych ludzi……….23 2. Przebieg rozwoju poznawczego i społeczno – moralnego człowieka na przestrzeni jego życia……….26 3. Poszukiwanie i tworzenie wartości przez przedstawicieli młodej generacji………28 4. Problematyka wartości w starożytnym kręgu kulturowym i erze nowożytnej………31 Rozdział III Metodologiczne podstawy przeprowadzonych badań………34 1. Przedmiot i cel badań………34 2. Metody, techniki i narzędzia badawcze………35 3. Charakterystyka terenu badań……….39 4. Organizacja…

Przesłuchiwanie dzieci – taktyka.

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstępne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dzieciństwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Późne dzieciństwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Różnice płci ……… 18 Rozdział II Rola procesowa dziecka ……… 21 1. Dziecko w charakterze świadka ……… 21 1.1. Dziecko jako świadek w procesie karnym ……… 21 1.2. Dziecko jako świadek w procesie cywilnym ……… 28 2. Dziecko jako pokrzywdzony ……… 31 3. Dziecko w konflikcie z prawem ……… 33 Rozdział III Przesłuchanie dziecka ……… 41 1. Przesłuchujący ……… 41 2. Przygotowanie…

Marketingowe zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłu włókienniczego na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka rynku produktów włókienniczych……….6 1.1. Specyfika rynku produktów włókienniczych……….6 1.2. Wielkość i struktura popytu……….9 1.3. Wielkość i struktura podaży……….11 Rozdział II Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem……….21 2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem ………21 2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23 2.3. Strategie marketingowe w cyklu życia rynkowego produktu………28 Rozdział III Charakterystyka XYZ ………32 3.1. Geneza i rozwój przedsiębiorstwa………32 3.2. Charakterystyka modelu własnościowo – organizacyjnego……….33 3.3. Poziom i struktura potencjału wytwórczego………35 3.4. Wielkość i struktura asortymentowa produktów……… ……….41 3.5. Charakterystyka produktów strategicznych……….49 Rozdział IV Uwarunkowania ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa……….61 4.1. Uwarunkowania mikroekonomiczne………61 4.2. Uwarunkowania makroekonomiczne……….64 4.3. Konkurencyjność jakościowa i ekonomiczna przedsiębiorstwa………69 Rozdział…

Kształtowanie się i rozwój białoruskiej państwowości.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1. Droga do niepodległości……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdział 2. Niepodległość……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Łukaszenko………44 Rozdział 3. Problemy białoruskiej państwowości………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodległości……….52 3.3. Integracja z Rosją – zmierzch suwerenności……….76 Zakończenie………84 Bibliografia 84

Biznes plan na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjno handlowo usługowego XYZ spółka jawna.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Cel i zakres pracy 1.1. Biznes plan i jego rola 1.2. Zasada konstrukcji biznes planu 1.3. Miejsce planu marketingowego w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa 1.4. Proces sporządzania planu marketingowego Rozdział 2 Baza przygotowawcza do opracowania biznes planu 2.1. Prezentacja firmy 2.2. Podstawowe produkty, towary i usługi 2.3. Zamierzenia na przyszłość, informacje o stanie majątku firmy Rozdział 3 Biznes plan otwarcia hurtowni materiałów budowlanych w Grodzisku Mazowieckim 3.1. Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia 3.2. Analiza strategiczna SWOT 3.3. Określenie strategicznej pozycji firmy Rozdział 4 Projekt roboczy biznes planu 4.1 Plan techniczny 4.2. Proces zorganizowania hurtowni w Grodzisku Mazowieckim 4.3. Metody…

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi………5 1. Ewolucja funkcji personalnej………6 2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji………12 Rozdział II. Rekrutacja………18 1. Rekrutacja definicje i podział………19 2. Znaczenie rekrutacji………20 3.Wewnętrzne zasoby pracownicze………24 4. BezpoŚrednia rekrutacja na rynku zewnętrznym………27 5. Agencje doradztwa personalnego………33 Rozdział III. Selekcja………39 1. Selekcja definicje i podział………39 2. Przygotowanie materiałów………41 3. Rozmowa kwalifikacyjna………43 4. Obiektywne narzędzia oceny kandydatów………48 4.1.Testy………48 4.2. Symulacje sytuacji zadaniowych………52 4.3. Bio-dane………55 4.4. Inne………55 Rozdział IV. Motywowanie………58 1. Motywowanie definicje………58 2. Teorie motywacji………60 3. Motywacyjna rola wynagrodzeń………72 3.1. Rodzaje i opis bod?ców płacowych………74 3.2. Proces tworzenia motywacyjnych systemów płacowych………76 3.3. Czynniki warunkujące efektywności motywacyjnych…

Rekrutacja i selekcja pracowników w firmie XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Cele i metody doboru kadr w przedsiębiorstwie………7 1.1 Idee i założenia zarządzania zasobami ludzkimi………8 1.2 Marketing personalny………11 1.3 Elementy procesu doboru kadr………13 1.3.1 Planowanie kadr – a procesy rekrutacji i selekcji………15 1.3.2 Opis zadań i stanowisk pracy………20 1.3.3 Wykorzystanie zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy- metody i źródła rekrutacji………22 1.3.4 Selekcja kandydatów – metody i sposoby selekcji………27 1.3.5 Nowatorskie rozwiązania w procesie rekrutacji i selekcji………30 Rozdział 2 Charakterystyka firmy XYZ………37 2.1. Historia firmy i przedmiot działalności firmy………38 2.1.3 Profil działalności, misja i cele………39 2.2. Struktura organizacyjna i struktura zatrudnienia firmy………40 2.3. Analiza zarządzania zasobami ludzkimi w firmie XYZ………43…

Organizacja pracy w Agencji Celnej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I.Istota organizacji pracy 1. Pojęcie organizacji oraz organizacji pracy w świetle literatury przedmiotu 2. Zasady organizacji pracy Rozdział II.Metody badania organizacji 1. Podstawowe założenia i etapy metody diagnostycznej 2. Techniki opisu i rejestracji stanu istniejącego 3. Charakterystyka przyjętej metody badawczej Rozdział III. Opis i analiza pracy w badanej agencji celnej 1.Charakterystyka firmy 2. Organizacja i przebieg procesów pracy w świetle przepisów formalnych 3. Badanie organizacji pracy wybranego stanowiska roboczego 3.1. Opis badanego stanowiska pracy 3.2. Czas pracy i fotografia dnia roboczego 3.3. Analiza obiegu dokumentów 4. Główne siły i słabości Rozdział IVKierunki dalszego doskonalenia organizacji 1. Główne wnioski…

Znaczenie organów straży pożarnej w zarządzaniu środowiskiem.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Charakterystyka pojęć z zakresu zarządzania środowiskowego………6 1.1. Znaczenie zarządzania środowiskiem dla gospodarki wolnorynkowej………6 1.2. Charakterystyka przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska………11 1.3. Charakterystyka norm dotyczących zarządzania środowiskowego………16 1.4. Struktura systemu zarządzania środowiskowego………19 1.4.1. Polityka środowiskowa………21 1.4.2. Planowanie………22 1.4.2.1. Identyfikacja aspektów środowiskowych………23 1.4.2.2. Wymagania prawne i inne………25 1.4.2.3. Cele i zadania………26 1.4.2.4. Program zarządzania środowiskowego………27 1.4.3. Wdrażanie i funkcjonowanie………28 1.4.3.1. Struktura i odpowiedzialność………28 1.4.3.2. Szkolenia………29 1.4.3.3. Komunikowanie si_………30 1.4.3.4. Dokumentacja systemu………31 1.4.3.5. Kontrola dokumentacji………33 1.4.3.6. Nadzór operacyjny………34 1.4.3.7. Sytuacje awaryjne………34 1.4.4. Sprawdzanie i działania korygujące………36 1.4.4.1. Monitorowanie i pomiary………36 1.4.4.2. Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze………36 1.4.4.3. Zapisy………37 1.4.4.4.…

Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji na podstawie badań własnych.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Kadra kierownicza w organizacji przemysłowej………5 1. Proces zarządzania i jego realizatorzy……….5 2. Umiejętności kierownicze………19 Rozdział II Rola motywacji w kształtowaniu postaw wobec pracy………23 1. Istota i znaczenie motywacji……….23 2. Modele motywacji……….26 2.1. Ogólne modele motywacji……….26 2.1.1. Model tradycyjny……….26 2.1.2. Model stosunków międzyludzkich……….28 2.1.3 Model zasobów ludzkich………31 2.2. Szczegółowe modele motywacji………34 2.2.1. Model E. Lowlera………34 2.2.2. Model motywowania zintegrowanego………36 2.2.3. Model motywowania według X. Gliszczyńskiej………38 3. Teorie i podejścia do motywacji………42 3.1 Teorie motywacji………42 3.1.1. Teorie treści……….43 · Hierarchia potrzeb A. Maslowa……….46 · Teoria dwuczynnikowa F. Herzberga……….52 3.1.2. Teorie procesu……….56 · Teoria oczekiwań………57 · Teoria sprawiedliwości………59 3.1.3. Teorie…

Wyniki działalności depozytowej banku na przykładzie V Oddziału banku PKO BP.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Powstanie i rozwój Banku PKO w Polsce………5 1.1 Banki w mieście Poznaniu w okresie międzywojennym………5 1.2 Powstanie i rozwój PKO w Polsce………8 1.2.1 Pocztowa Kasa Oszczędności 1919-1949……… 8 1.2.2 Powszechna Kasa Oszczędności 1950-1975……… 11 1.2.3 Narodowy Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności 1975-1987……… 14 1.2.4 Powszechna Kasa Oszczędności – bank państwowy 1987-1997 15 1.2.5 Zakres działalności, podstawowe cele i zadania V \ O PKO-BP w miejscowości XYZ……… 17 Rozdział 2. Działalność depozytowa V \ O PKO-BP W miejscowościI XYZ………22 2.1 Rachunki płatne na żądanie – a’vista……… 23 2.1.1 Książeczki oszczędnościowe zwykłe……… 23 2.1.2 Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (…

Organizacja i funkcjonowanie TP S.A.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Rodzaje i podstawy funkcjonowania spółek w Polsce………4 1. Pojęcie spółki i jej rodzaje………4 2. Spółka akcyjna jako przykład spółki prawa handlowego………8 Rozdział II. Organizacja TP S.A. w latach 1992 – 1996………15 1. Powstanie przedsiębiorstwa………15 2. Struktura organizacyjna i zatrudnienie w spółce………19 3. Przedmiot i cel działalności spółki………44 4. Majątek spółki………47 Rozdział III. Finansowanie działalności TP S.A. w latach 1992 – 1996………52 1. Źródła przychodów………52 2. Koszty prowadzonej działalności………62 3. Wynik finansowy na działalności gospodarczej………68 4. Prywatyzacja spółki jako źródło pozyskiwania środków………71 Zakończenie………78 Bibliografia………80 Spis tabel………81 Spis wykresów………82 Spis rysunków………83

Analiza zarządzania personelem w firmie X w latach 2000-2002.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota i cele funkcji personalnej 1. Istota, cele i fazy rozwoju funkcji personalnej 2. Uwarunkowania skutecznego zarządzania kadrami 3. Uwarunkowania prawne polityki kadrowej Rozdział II Elementy zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie 1. Planowanie zatrudnienia 2. Prognozowanie i przegląd zasobów ludzkich 3. Rekrutacja i selekcja 4. Wynagrodzenie i system ocen 5. Kształtowanie i rozwój pracowników Rozdział III Analiza zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie w latach 2000-2002 3.1. Krótka charakterystyka badanego podmiotu gospodarczego 3.2. Analiza struktury zatrudnienia 3.3. Przebieg procesu rekrutacji i selekcji 3.4. Wynagradzanie i system ocen w firmie X Rozdział IV Próba oceny wykorzystania elementów zarządzania kapitałem ludzkim…

Szkolenia pracowników na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Szkolenia pracowników. Zagadnienia wstępne………5 1.1. Ogólna charakterystyka szkoleń………5 1.2. Znaczenie szkolenia pracowników………11 Rozdział II Planowanie, realizacja i ocena szkoleń pracowniczych………19 2.1. Analiza potrzeb w zakresie szkoleń ………21 2.2. Metody i formy szkoleń………23 2.3. Ocena szkoleń ………28 Rozdział III Szkolenia w XYZ 30 3.1. Doskonalenie kwalifikacji pracowników ………30 3.2 System ocen pracowników………35 Zakończenie………37 Bibliografia ………40

Bankowość internetowa.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Bankowość, a możliwości Internetu……….6 1.1. Bankowość elektroniczna……….6 1.2. Phone i home banking……….8 1.3. Doradztwo online……….14 1.4. Internet banking……….16 1.5. Przyszłościowe produkty w bankowości internetowej……….18 1.5.1. Wykorzystanie technologii WAP w bankowości internetowej………19 1.5.2. E-cash – pieniądz elektroniczny……….21 Rozdział 2. Bankowość internetowa………28 2.1. Bezpieczeństwo transakcji……….28 2.2. Możliwości bankowości internetowej……….35 Rozdział 3. Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej w Polsce……….49 3.1. Bankowość internetowa – stan obecny i perspektywy rozwoju……….49 3.2. Porównanie Polski z Unią Europejską……….61 Rozdział 4. Bankowość internetowa na wybranym przykładzie……….65 Zakończenie………75 Bibliografia………77

Metody i środki wyrównywania obciążeń w systemach rozproszonych i równoległych.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Cel i zakres pracy……….6 Rozdział 2. Charakterystyka systemu rozproszonego………7 2.1 Wprowadzenie……….7 2.2. Zarys historyczny………8 2.3. Porównanie systemów rozproszonych z systemami scentralizowanymi……….11 2.4. Parametry przetwarzania rozproszonego……….12 2.4.1. Dzielenie zasobów………13 2.4.2. Otwartość……….13 2.4.3. Współbieżność………15 2.4.4. Skalowalność………16 2.4.5. Tolerowanie uszkodzeń………17 2.4.6. Przezroczystość………18 Rozdział 3. Architektura sprzętowa systemu rozproszonego i równoległego………20 3.1. Wprowadzenie………20 3.2. Systemy ze wspólną magistralą………20 3.3. Systemy z przełącznicą krzyżową………22 3.4. Systemy z przesyłaniem komunikatów……….25 3.5. Sieci komutatorowe………27 Rozdział 4. Wprowadzenie do szeregowania procesów i wyrównywania obciążeń………32 4.1. Wprowadzenie………32 4.2. Statyczne szeregowanie zadań……….33 4.3. Kierunki rozwoju planowania statycznego……….37 4.3. Planowanie dynamicznego podziału obciążenia………38 4.5. Kierunki rozwoju planowania dynamicznego……….39…

Bezprzewodowe technologie połączeniowe w sieciach komputerowych.

Przez administrator

Wstęp……… 4 Cel oraz zakres pracy………. 6 Rozdział 1. Zastosowania sieci bezprzewodowych………. 8 1.1. Przykłady zastosowań……….8 1.2. Wymogi stawiane sieciom bezprzewodowym………10 Rozdział 2. Charakterystyka i podział bezprzewodowych mediów transmisyjnych………. 13 2.1. Rodzaje mediów bezprzewodowych………13 2.1.1. Fale elektromagnetyczne………14 2.1.1.1. Propagacja fal radiowych………16 2.1.1.2. Propagacja fal optycznych……….22 2.2. Rodzaje bezprzewodowej transmisji cyfrowej……….24 2.2.1. Modulacje w systemach cyfrowych……….24 2.2.2. Parametry bezprzewodowego systemu transmisji danych……….26 2.2.3. Radiowe systemy wąsko i szerokopasmowe………29 2.2.3.1. Transmisja wąskopasmowa……….30 2.2.3.2. Transmisja szerokopasmowa……….31 2.2.3.3. Transmisja szerokopasmowa – z kodowaniem bezpośrednim……….33 2.2.3.4. Transmisja szerokopasmowa ze skakaniem po częstotliwościach………35 2.2.3.5. Transmisja szerokopasmowa z przeskokami w czasie………36 2.2.3.6. Porównanie transmisji z rozpraszaniem widma………37…

Problemy dostosowania polskiej gospodarki narodowej do norm Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie i zarys historyczny intgracji Unii Europejskiej………6 1. Pojęcie i zarys historyczny integracji Unii Europejskiej………6 2. Rozwój procesów integracyjnych w Europie………12 3. Konsekwencje gospodarcze i społeczne integracji państwczłonkowskich UE………19 Rozdział II. Polska a procesy integracyjne w Europie………26 1. Zmiany gospodarcze i społeczne w Polsce w latach 1990-2000………26 2. Stowarzyszenie Polski Z Unią Europejską………32 3. Warunki przystąpienia Polski do UE………35 4. Stopień przygotowania Polski do integracji z UE………40 Rozdział III. Przewidywane konsekwencje przystąpienia Polski do UE………49 1. Spodziewane korzyści i możliwe zagrożenia ogólno gospodarcze………49 2. Polskie rolnictwo a spodziewane korzyści i możliwe zagrożenia………54 3. Polski przemysł a spodziewane…

Utworzenie Unii Gospodarczo-Walutowej.

Przez administrator

Rozdział I. Geneza powstania unii gospodarczej i walutowej. 1.1. Przesłanki powstania unii gospodarczej i walutowej. 1 1.2. Raport Komitetu Delorsa. 1.3.Cele makroekonomiczne Unii Gospodarczej i Walutowej. Rozdział II. Etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 2.1. Tworzenie unii celnej 2.2. Europejski Bank Centralny 2.2.1. Jednolita polityka monetarna EBC 2.2.2. Europejski Instytut Walutowy 2.3. Europejska jednostka walutowa – EURO 2.3.1. Kryteria przystąpienia do EMU 2.3.2. Zasięg EMU. 2.3.3. Cel wprowadzenia Euro 2.3.4. Etapy wprowadzania Euro Bibliografia

Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Harmonizacja prawa polskiego……….5 1.1. Wspólnota czy izolacja. 1.2. Istota naszych zobowiązań. 1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji. Rozdział II. Łączenie się spółek………..12 2.1. Regulacja w europejskim prawie spółek. 2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartościowymi. 2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej. 2.4. Regulacje w ustawodawstwie szczególnym. Rozdział III. Sposoby łączenia się spółek (przepisy ogólne art. 491-497 k. s. h., a rozwiązania unijne)………..21 Rozdział IV. Procedura łączenia się spółek………..23 4.1. Trzy fazy modelowego 'postępowania łączeniowego’. 4.1.1. Faza czynności przygotowawczych (menedżerska). Badania biegłych – przepisy intertemporalne. 4.1.2. Faza uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia („właścicielska”). 4.1.3. Faza rejestracji…

Dostęp do informacji o środowisku w prawie polskim i europejskim.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Dostęp do informacji w prawie polskim – zagadnienia ogólne………9 1.1. Dostęp do informacji w Konstytucji RP……..9 1.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej……..20 1.3. Informacje wyłączone z udostępniania……..31 1.3.1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych……..31 1.3.2. Ustawa o statystyce publicznej……..36 1.3.3. Pozostałe informacje niepodlegające udostępnianiu………38 Rozdział II Dostęp do informacji o środowisku naturalnym w prawie Unii Europejskiej……..41 2.1. Dostęp do informacji w prawie Unii Europejskiej……..41 2.2. Dyrektywa 90/313/EWG w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku ……..49 2.3. Konwencja z Aarhus……..53 2.4. Problemy z wdrożeniem Dyrektywy Rady 90/313/EWG przez kraje członkowskie Unii Europejskiej ………57 Rozdział III Dostęp do…

Rodzaje wód i ich uzdatnianie.

Przez administrator

Rozdział 1. Rodzaje wód i ich charakterystyka Rozdział 2. Warunki jakim powinna odpowiadać woda Rozdział 3. Sposoby uzdatniania wody i rodzaje urządzeń Rozdział 4. Schematy technologiczne stacji uzdatniania wody Rozdział 5. Urządzenia do koagulacji objętościowej 5.1. Ogólna charakterystyka procesu koagulacji 5.2. Dawkowanie reagentów Rozdział 6. Osadniki 6.1. Przeznaczenie i rodzaje osadników 6.3. Budowa i działanie osadników 7. Klarowniki z zawieszonym osadem 8. Filtry 9. Demineralizacja wody i urządzenia do demineralizacji 9.1. Metody demineralizacji wody 9.2. Demineralizacją wody metodą termiczną 9.3. Demineralizacją wody metodą elektrodializy 9.4. Demineralizacja wody metodą odwróconej osmozy 9.5. Demineralizacja wody metodą wymiany jonowej 10. Usuwanie smaku i…

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7 1.1. Znaczenie i geneza 1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota 1.3. Cele i wykorzystanie spółki 2. Spółka z o.o. jako osoba prawna Rozdział II Reprezentacja spółki z o.o. przez zarząd&ensp……..28; 1. Ogólna charakterystyka zarządu 1.1. Pojęcie zarządu 1.2. Skład zarządu 1.3. Powołanie i odwołanie członka zarządu 1.4. Mandat a kadencja 2. Zakres reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd 3. Sposób reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd Rozdział III Reprezentacja spółki z o.o. przez inne organy i podmioty……..79 1. Reprezentacja spółki z o.o. przez radę nadzorczą 2. Reprezentacja…