Bezprzewodowe technologie połączeniowe w sieciach komputerowych.

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp……… 4
Cel oraz zakres pracy………. 6

Rozdział 1.
Zastosowania sieci bezprzewodowych………. 8

1.1. Przykłady zastosowań……….8
1.2. Wymogi stawiane sieciom bezprzewodowym………10


Rozdział 2.
Charakterystyka i podział bezprzewodowych mediów
transmisyjnych………. 13

2.1. Rodzaje mediów bezprzewodowych………13
2.1.1. Fale elektromagnetyczne………14
2.1.1.1. Propagacja fal radiowych………16
2.1.1.2. Propagacja fal optycznych……….22
2.2. Rodzaje bezprzewodowej transmisji cyfrowej……….24
2.2.1. Modulacje w systemach cyfrowych……….24
2.2.2. Parametry bezprzewodowego systemu transmisji danych……….26
2.2.3. Radiowe systemy wąsko i szerokopasmowe………29
2.2.3.1. Transmisja wąskopasmowa……….30
2.2.3.2. Transmisja szerokopasmowa……….31
2.2.3.3. Transmisja szerokopasmowa – z kodowaniem bezpośrednim……….33
2.2.3.4. Transmisja szerokopasmowa ze skakaniem po częstotliwościach………35
2.2.3.5. Transmisja szerokopasmowa z przeskokami w czasie………36
2.2.3.6. Porównanie transmisji z rozpraszaniem widma………37
2.2.4. Systemy optyczne……….39
2.2.4.1 Modulacje systemów optycznych……….40


Rozdział 3.
Topologie stosowane w bezprzewodowych sieciach
komputerowych……… 43

3.1. Połaczenie punkt-punkt………43
3.2. Topologia sieci punkt, wielopunkt……….44
3.3. Topologia rozsiewcza……….45
3.4. Topologie komórkowe……….46
3.5. Topologie mieszane………47


Rozdział 4.
Dostęp do łącza i metody zapewniania brzpieczeństwa transmisji
………. 48

4.1. Protokół Aloha……….49
4.2. Protokół CSMA/CA………50
4.3. Protokół BTMA……….51
4.4. Protokół SRMA……….51
4.5. Protokół MSAP………52
4.6. Protokół BRAM……….53
4.7. Protokół MACA……….53
4.8. Protokół MACAW……….54
4.9. Protokoły FAMA……….54
4.10. Protokół BAPU………55
4.11. Metody zabezpieczeń transmisji bezprzewodowej………56


Rozdział 5.
Standaryzacja systemów bezprzewodowych……… 58

Rozdział 6.
Bezprzewodowe systemy transmisyjne……… 59

6.1. Standard GSM……….59
6.2. Standard DECT……….63
6.3. Standard HiperLAN………65
6.4. Standard TETRA………66
6.5. Standard ARDIS………68
6.6. Standard CDPD……….69
6.7. Standard MOBITEX………69
6.8. Standard IEEE 802.11……….75
6.9. Sieci satelitarne………78
6.10. Standard IrDA……….90
6.11. Bluetooth………96


Podsumowanie ……… 102
Literatura……… 104