Dostęp do informacji o środowisku w prawie polskim i europejskim.

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………4

Rozdział I
Dostęp do informacji w prawie polskim – zagadnienia ogólne………9

1.1. Dostęp do informacji w Konstytucji RP……..9
1.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej……..20
1.3. Informacje wyłączone z udostępniania……..31
1.3.1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych……..31
1.3.2. Ustawa o statystyce publicznej……..36
1.3.3. Pozostałe informacje niepodlegające udostępnianiu………38


Rozdział II
Dostęp do informacji o środowisku naturalnym w prawie Unii
Europejskiej……..41

2.1. Dostęp do informacji w prawie Unii Europejskiej……..41
2.2. Dyrektywa 90/313/EWG w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku
……..49
2.3. Konwencja z Aarhus……..53
2.4. Problemy z wdrożeniem Dyrektywy Rady 90/313/EWG przez kraje członkowskie Unii Europejskiej
………57


Rozdział III
Dostęp do informacji o środowisku naturalnym w prawie polskim ……… 60

3.1. Uwagi ogólne………60
3.2. Rodzaje udostępnianych informacji……..61
3.3. Zakres informacji podlegających udostępnianiu………62
3.4. Informacje obligatoryjnie i fakultatywnie wyłączone z udostępniania………65
3.5. Podmioty obowiązane do udostępniania informacji……..69
3.6. Podmioty uprawnione do uzyskania informacji……..72
3.7. Fragmentacja informacji……..76
3.8. Sposób występowania o udostępnienie informacji oraz forma ich udostępniania
………77
3.9. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku………80
3.10. Opłaty związane z udostępnianiem informacji………82
3.11. Termin udostępnienia informacji……..83
3.12. Procedura udostępnienia informacji……..86
3.13. Postępowanie w przypadku typowych problemów związanych z udzielaniem informacji o środowisku………87
3.14. Państwowy monitoring środowiska……..89


Zakończenie……..96
Bibliografia………100

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto