Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I.
Harmonizacja prawa polskiego……….5

1.1. Wspólnota czy izolacja.
1.2. Istota naszych zobowiązań.
1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji.


Rozdział II.
Łączenie się spółek………..12

2.1. Regulacja w europejskim prawie spółek.
2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartościowymi.
2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej.
2.4. Regulacje w ustawodawstwie szczególnym.


Rozdział III.
Sposoby łączenia się spółek (przepisy ogólne art. 491-497 k. s. h., a rozwiązania unijne)………..21

Rozdział IV.
Procedura łączenia się spółek………..23

4.1. Trzy fazy modelowego 'postępowania łączeniowego'.
4.1.1. Faza czynności przygotowawczych (menedżerska). Badania biegłych – przepisy intertemporalne.
4.1.2. Faza uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia („właścicielska”).
4.1.3. Faza rejestracji i ogłoszenia połączenia.
4.2. Dzień połączenia.
4.3. Odrębny zarząd majątkami łączących się spółek.

Rozdział V.
Uproszczone łączenie się spółek kapitałowych………..36

5.1. Łączenie się bez powzięcia uchwały.
5.2. Niestosowanie niektórych przepisów.
5.3. Ochrona wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych.
5.4. Łączenie się „małych” spółek z o. o.
5.5. Uproszczone postępowanie łączeniowe spółki dominującej ze spółką zależną.
5.6. Łączenie się z udziałem spółek osobowych (art. 517-527 k. s. h.).

Rozdział VI.
Czynności rejestracyjne związane z wpisem łączenia się spółek handlowych………..47

6.1. Przepisy regulujące rejestracje.
6.2. Zgłaszanie uchwał o połączeniu spółek do sądu rejestrowego wg art. 507 § 1 i art. 542 § 1 k. s. h., a zgłaszanie połączenia.
6.3. Wniosek o wpis połączenia spółki i postępowanie rejestrowe.
6.4. Przedmiot zgłoszenia do sądu.
6.5. Warunki ważności i skuteczności wpisu.


Rozdział VII.
Skutki prawne łączenia się spółek………..57

8.1. Sukcesja uniwersalna na podstawie art. 494 k. s. h., tj. spółka przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.
8.2. Ochrona praw pracowników spółki przejętej.
8.3. Przepisy intertemporalne (art. 617-618 k. s. h.).


Zakończenie…….61

Do pracy nie została dodana bibliografia.

Oceń