Wyniki działalności depozytowej banku na przykładzie V Oddziału banku PKO BP.

7 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp………4

Rozdział 1.
Powstanie i rozwój Banku PKO w Polsce………5

1.1 Banki w mieście Poznaniu w okresie międzywojennym………5
1.2 Powstanie i rozwój PKO w Polsce………8
1.2.1 Pocztowa Kasa Oszczędności 1919-1949……… 8
1.2.2 Powszechna Kasa Oszczędności 1950-1975……… 11
1.2.3 Narodowy Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności 1975-1987……… 14
1.2.4 Powszechna Kasa Oszczędności – bank państwowy 1987-1997 15
1.2.5 Zakres działalności, podstawowe cele i zadania V \ O PKO-BP w miejscowości XYZ……… 17


Rozdział 2.
Działalność depozytowa V \ O PKO-BP W miejscowościI XYZ………22

2.1 Rachunki płatne na żądanie – a’vista……… 23
2.1.1 Książeczki oszczędnościowe zwykłe……… 23
2.1.2 Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe ( ROR )………27
2.1.3 Rachunki płatne na żądanie – na rachunkach walutowych………31
2.2 Wkłady terminowe………35
2.2.1 Rachunki terminowe zdeponowane na okres 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy……….35
2.2.2 Wkłady terminowe prowadzone w ramach rachunków oszczędnościowych……… 42
2.2.3 Rachunki terminowe w walucie wymiennej………44
2.3 Pełnomocnictwa………48
2.4 Przepisy wspólne dotyczące wkładów oszczędnościowych………50
2.5 Rezerwa obowiązkowa………52


Rozdział 3.
Gwarancje środków pieniężnych złożonych na rachunkach bankowych………54

3.1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny………54
3.1.1 Przepisy ogólne……… 54
3.1.2. Organizacja , zadania i źródła finansowania BFG………56
3.1.3. Pomoc podmiotom objętym systemem gwarantowania………60
3.1.4. Obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących………62
3.1.5. BFG – jako system gwarancji wkładów bankowych………68
3.2. Gwarancje Skarbu Państwa………70


Zakończenie……… 72

Bibliografia……… 73