Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

7 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp………3

Rozdział I.
Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi………5

1. Ewolucja funkcji personalnej………6
2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji………12


Rozdział II.
Rekrutacja………18

1. Rekrutacja definicje i podział………19
2. Znaczenie rekrutacji………20
3.Wewnętrzne zasoby pracownicze………24
4. BezpoŚrednia rekrutacja na rynku zewnętrznym………27
5. Agencje doradztwa personalnego………33


Rozdział III.
Selekcja………39

1. Selekcja definicje i podział………39
2. Przygotowanie materiałów………41
3. Rozmowa kwalifikacyjna………43
4. Obiektywne narzędzia oceny kandydatów………48
4.1.Testy………48
4.2. Symulacje sytuacji zadaniowych………52
4.3. Bio-dane………55
4.4. Inne………55


Rozdział IV.
Motywowanie………58

1. Motywowanie definicje………58
2. Teorie motywacji………60
3. Motywacyjna rola wynagrodzeń………72
3.1. Rodzaje i opis bod?ców płacowych………74
3.2. Proces tworzenia motywacyjnych systemów płacowych………76
3.3. Czynniki warunkujące efektywności motywacyjnych systemów wynagradzania………78
3.4. Kierunki zmian w systemie wynagrodzeń we współczesnych organizacjach………79
4. Motywatory pozapłacowe………80


Rozdział V.
System oceny pracowników………84

1. Charakterystyka, cele systemu ocen oraz jego zastosowanie………85
2. Kryteria dokonywania ocen………89
3. Metody i techniki oceniania………93


Zakończenie………105
Literatura………108