Tag: wybrane

Wybrane problemy realizacji projektów przy użyciu metodyki Serum

Przez administrator

WStęp…………. 2 Rozdział 1 Zarządzanie projektami 1.1 Projekt i jego istota…………. 4 1.2 Projekt i jego cykl życia…………. 9 1.3 Organizacja projektu ………….15 1.3.1 Zespół projektowy ………….15 1.3.2 Struktury organizacyjne ………….18 Rozdział 2 Zarządzanie projektami a niepowodzenia 2.1 Proces a projekt ………….23 2.2 Rozumieniu sukcesu projektu oraz czynników sukcesu ………….27 2.3 Niepowodzenie projektu – definicja ………….31 2.4 Główne przyczyny niepowodzeń w zarządzaniu projektami ………….34 Rozdział 3 Scrum jako metodyka zarządzania 3.1 Geneza metodyki ………….42 3.2 Role ………….45 3.3 Proces ………….47 3.4 Scrum a agile ………….52 Rozdział 4 Analiza ankiety 4.1 Cel pracy ………….55 4.2 Materiały i metody ……….55 4.3 wyniki……….…

Wybrane elementy strategii zarządzania kompleksem biurowym na przykładzie kompleksu X

Przez administrator

Wstęp ………4 Rozdział 1 Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego……… 6 1.1. Istota strategii w procesie zarządzania ………9 1.1.1. Biznesplan ………14 1.1.2. Podstawowe metody planowania ………15 1.2. Główne koncepcje strategii rozwoju firmy……… 16 1.3. Etapy procesu zarządzania strategicznego……… 22 1.4. Plan strategiczny 27 Rozdział 2 Elementy zarządzania strategicznego nieruchomościami ………32 2.1. Strategia defensywna……… 35 2.2. Strategia rozwoju ………36 2.3. Strategia dywersyfikacji ………38 2.4. Strategia restrukturyzacyjna ………41 Rozdział 3 Zarządzanie strategiczne kompleksem biurowym ………43 3.1. Kompleks biurowy jako przedmiot zarządzania……… 47 3.2. Charakterystyka strategicznego kompleksu biurowego……… 48 3.3. Analiza SWOT ………52 Rozdział 4 Metodologia badań własnych……… 55 4.1. Cel badań ………55 4.2.…

Public relations w administracji publicznej – wybrane zagadnienia

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Public relations w literaturze przedmiotu 1.1.Zagadnienia terminologiczne administracji publicznej – geneza i rozwój 1.2.Początki public relations 1.3.Definicja public relations 1.4.Cele i instrumenty public relations Rozdział II Kształtowanie wizerunku w administracji publicznej 2.1. Wizerunek i reputacja administracji publicznej 2.2. Odbiorcy działań public relations w administracji publicznej 2.3. Znaczenie komunikowania z interesariuszami w administracji publicznej 2.4. Instrumenty działań public relations w administracji publicznej Rozdział III Działania wizerunkowe wobec klientów administracji publicznej 3.1. Poziom obsługi klienta 3.2. Internet jako medium wizerunkowe 3.2.1. Narzędzia służące do prowadzenia działań public relations 3.2.2. Media społecznościowe w działaniach public relations 3.3. Działania promocyjne i…

Scharakteryzuj najważniejsze aspekty polityki regionalnej w odniesieniu do zmieniających się uwarunkowań współczesnych regionów oraz porównaj dwa wybrane regiony z wykorzystaniem danych statystycznych.

Przez administrator

1. Liczba osób pracujących w poszczególnych sektorach w 2016 roku 2. Piramida wieku w województwie dolnośląskim i woj. Małopolskim 3. Produkt krajowy brutto (PKB) na 1 mieszkańca w Polsce i w wybranych regionach 4. PKB ogółem w podziale na polskie województwa i cały kraj 5. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku od 15 lat lub więcej w Polsce w 2018 roku iposzczególnych jej województwach (w jednostce tysiąc) 6. Dochody budżetów i wydatki budżetów 7. Porównanie procentowego poziomu wykształcenia w wybranych regionach (nie uwzględniono osób, które nie ukończyły wykształcenia podstawowego) 8. Gospodarstwa rolne 9. Globalna produkcja rolnicza 10. Przeciętny miesięczny dochód 11.…

Wybrane aspekty opieki nad pacjentem z wielochorobowością w wieku starszym

Przez administrator

I. Wstęp II. Teoretyczne podstawy pracy 1. Podstawy biologicznego starzenia się człowieka 2. Typowe cechy medycyny geriatrycznej 3. Wybrane aspekty opieki medycznej w geriatrii 4. Rola pielęgniarki w opiece nad seniorem III. Metodologia badań 1. Cel i problem badawczy 2. Metoda badań IV. Wyniki badań i ich analiza 1. Przebieg diagnozy i leczenia 2. Problemy pielęgniarskie i proces pielęgnowania Dyskusja 1 Piśmiennictwo

Wybrane aspekty opieki nad pacjentem z wielochorobowością w wieku starszym

Przez administrator

I. Wstęp II. Teoretyczne podstawy pracy 1. Podstawy biologicznego starzenia się człowieka 2. Typowe cechy medycyny geriatrycznej 3. Wybrane aspekty opieki medycznej w geriatrii 4. Rola pielęgniarki w opiece nad seniorem III. Metodologia badań 1. Cel i problem badawczy 2. Metoda badań IV. Wyniki badań i ich analiza 1. Przebieg diagnozy i leczenia 2. Problemy pielęgniarskie i proces pielęgnowania Dyskusja 1 Piśmiennictwo

Brytyjska rodzina królewska na przełomie xx i xxi wieku – wybrane problemy

Przez administrator

Wstęp………….3 Rozdział 1 Monarchia parlamentarna w wielkiej brytanii i monarchia jako forma rządów 1.1. System polityczny i jego elementy ………….6 1.1.1. Podział systemu ze względu na strukturę i właściwości organów władzy…………. 8 1.1.2. Monarchia i jej rodzaje ………….11 1.1.3. Ewolucja systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa…………. 14 1.2. Specyfika ustroju politycznego w Wielkiej Brytanii ………….17 1.2.1. Konstytucja ………….17 1.2.2. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza ………….19 1.3. Pozycja i kompetencje monarchy w Wielkiej Brytanii ………….23 1.4. Pozycja rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii ………….26 Rozdział 2 Współczesne dzieje dynastii windsorów 2.1. Władcy Brytyjscy – ujęcie historyczne ………….29 2.2. Koronacja Elżbiety II ………….30 2.3. Działalność…

Wybrane składniki stylu życia pracowników administracji biurowej

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Problematyka stylu życia w świetle literatury 1.1. Pojęcie stylu życia ………..5 1.2. Podział (klasyfikacja) stylów życia……….. 7 1.3. Zachowania zdrowotne – elementy prozdrowotnego stylu życia……….. 9 1 3.1. Pojęcie i istota zachowań zdrowotnych……….. 9 1.3.2. Rodzaje zachowań zdrowotnych ………..10 1.3.3. Charakterystyka zachowań zdrowotnych ………..12 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy i problemy badawcze ………..18 2.2. Hipotezy………..18 2.3. Charakterystyka zastosowanego narzędzia badawczego……….. 18 2.4. Charakterystyka próby badawczej………..22 2.5. Organizacja i przebieg badań………..23 Rozdział III Wyniki badań i ich interpretacja………..24 Podsumowanie i wnioski………..33 Spis tabel, rysunków i wykresów………..34 Wykaz literatury cytowanej ………..35 Załączniki ………..38

Zarządzanie taborem kolejowym. Wybrane problemy z zakresu zarządzania taborem kolejowym w Polsce

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Transport szynowy 1.1. Klasyfikacja taboru i definicje ………..7 1.2. Budowa taboru kolejowego ………..12 1.3. Podstawy prawne i certyfikacja ………..19 Rozdział II Ciągłość w ruchu kolejowym 2.1. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym ………..27 2.2. Czynniki wpływające na ciągłość w ruchu kolejowym……….. 36 2.3. Zapobieganie trudnościom w prawidłowym ruchu kolejowym……….. 40 Rozdział III Zarządzanie taborem kolejowym 3.1. Zarządzanie konfiguracją ………..46 3.2. Zarządzanie interfejsami……….. 51 3.3. Zarządzanie utrzymaniem………..54 3.4. Systemy zarządzania utrzymaniem taboru kolejowego ………..57 Rozdział IV Problemy związane z zarządzaniem taborem kolejowym – analiza sytuacji w Polskim transporcie kolejowym……….. 66 Rozdział V Metodologia badań własnych 5.1. Przedmiot i cel badań…

Kara śmierci – wybrane problemy kryminologiczne i prawne

Przez administrator

Streszczenie………3 Abstract……… 5 Wstęp……… 7 Rozdział 1 Historyczny zarys kary śmierci 1.1. Przegląd dziejowy kary śmierci na świecie……… 8 1.1.1. Starożytność……… 10 1.1.2. Średniowiecze……… 13 1.1.3. Od nowożytności do czasów współczesnych ………15 1.2. Szczególny charakter kary śmierci w USA ………20 1.3. Od powołania – do zniesienia kary śmierci w Polsce……… 23 Rozdział 2 Prawny aspekt kary śmierci 2.1. Kara śmierci w polskim prawie karnym od 1918r ………26 2.2. Kara śmierci a Europejska Konwencja Praw Człowieka ………32 2.2.1. Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności……… 34 2.2.2. Protokół Nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka…

Wybrane aspekty oddziaływania reklamy telewizyjnej na dzieci

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Aspekty teoretyczne reklamy 1. Geneza reklamy ………..6 2. Funkcje i cele reklamy……….. 8 3. Charakterystyka i zasady jakimi powinna się kierować reklama……….. 11 4. Rodzaje reklamy……….. 15 Rozdział II Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci 1. Skala oglądalności przez dzieci reklam telewizyjnych……….. 22 2. Konsekwencje jakie niosą ze sobą reklamy telewizyjne……….. 27 3. Ustrzeżenie dziecka przed reklamą telewizyjną ………..33 Rozdział III Dziecko jako odbiorca reklam telewizyjnych 1. Stopień zaciekawienia reklamami telewizyjnymi dzieci ………..37 2. Oddziaływanie reklam na chęć posiadania przez dzieci reklamowanych produktów ………..40 3. Postępowanie dzieci, rezultatem oglądania reklam telewizyjnych……….. 43 Podsumowanie……….. 48 Bibliografia……….. 51 Spis…

Polska wobec wojny informacyjnej – wybrane uwarunkowania i model przeciwdziałania

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego państwa w XXI wieku 1.1. Bezpieczeństwo informacyjne w świetle literatury przedmiotu……….. 5 1.2. Wpływ postępującej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego na bezpieczeństwo państwa……….. 10 1.3. Internet jako środowisko działania aktorów państwowych i niepaństwowych ………..16 1.4. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego……….. 20 Rozdział II Zjawisko wojny informacyjnej i dezinformacji 2.1. Informacja jako broń i cel ataków……….. 25 2.2. Pojęcie wojny i walki informacyjnej……….. 30 2.3. Kampanie dezinformacyjne w konfliktach poniżej progu wojny……….. 34 2.4. Walka informacyjna jako instrument oddziaływania wybranych państw……….. 38 Rozdział III Wybrane przejawy wojny informacyjnej w kajowej przestrzeni informacyjnej 3.1. Polska…

Odżywianie, a wybrane choroby cywilizacyjne

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zdrowe odżywianie 1.1. Zasady zdrowego żywienia 1.2. Współczesne trendy żywieniowe 1.3. Żywność ekologiczna 1.4. Żywność wysoko przetworzona, a choroby cywilizacyjne Rozdział 2 Zmiany w odżywianiu na przestrzeni lat 22 Rozdział 3 Codzienna dieta, a wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku 3.1. Nadciśnienie tętnicze 3.2. Otyłość 3.3. Cukrzyca typu II 3.4. Wybrane alergie pokarmowe Rozdział 4 Promocja zdrowia i jej wpływ na społeczeństwo 4.1. Wpływ telewizji na promocję zdrowia 4.2. Edukacja Podsumowanie Bibliografia

Wybrane problemy ochrony środowiska w Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp…………6 Rozdział 1 Problemy ochrony środowiska w Unii Europejskiej. 1.1. Podstawowe problemy ochrony środowiska w Unii Europejskiej…………10 1.2. Ogólne zasady polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska…………11 Rozdział 2 Analiza wybranych problemów ochrony środowiska Unii Europejskiej. 2.1. Postawienie problemu ochrony środowiska Unii Europejskiej, w tym na peryferyjnych terenach przygranicznych…………19 2.2. Analiza danych w zakresie polityki ochrony wodnej w UE…………27 2.3. Analiza danych w zakresie polityki ochrony powietrza w UE…………36 2.4. Analiza danych w zakresie polityki chemikaliów i pestycydów w UE…………44 Rozdział 3 Aktualne plany polityki UE w zakresie ochrony środowiska. 3.1. Pozytywne wyniki prowadzonej polityki w dziedzinie ochrony środowiska w UE…………59…

Wybrane aspekty zdrowia kobiet uczęszczających na różne formy zajęć do śląskich klubów fitness

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Aktywność fizyczna i jej wpływ na organizm człowieka 1.1. Pojęcie aktywności fizycznej 1.2. Wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka 1.2.1. Wpływ aktywności fizycznej na układ krążenia 1.2.2. Wpływ aktywności fizycznej na układ ruchu 1.2.3. Wpływ aktywności fizycznej na układ oddechowy 1.2.4. Wpływ aktywności fizycznej na układ odpornościowy 1.2.5. Wpływ systematycznej aktywności na zdrowie psychiczne Rozdział II Fitness wśród form aktywności fizycznej i jego rodzaje 2.1. Fitness jako jedna z popularniejszych form aktywności wśród kobiet 2.2. Różne formy zajęć fitness 2.3. Pilates 2.4. Zajęcia aerobowe Rozdział III Uzasadnienie podjęcia tematu pracy Rozdział IV Cel pracy, pytania i hipotezy…

Mechanizmy popełniania naganności przez wybrane korporacje międzynarodowe na podstawie organizacji Public Eye Awards w latach 2014-2015

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Etyka w biznesie 1.1. Krótka historia etyki 1.2. Rola organizacji w świecie biznesu 1.3. Modele konkurencji rynkowej 1.3.1. Konkurencja doskonała 1.3.2. Monopol pełny 1.3.3. Konkurencja monopolistyczna 1.3.4. Oligopol Rozdział II Nagrody Public Eye 2.1. Public Eye Awards 2.2. Chevron Corporation 2.3. Gazprom 2.4. Gap Inc. Rozdział III Analiza niemoralnych zachowań 3.1. Rodzaje naganności według Public Eye Awards 3.2. Wspólne cechy nieetycznych działań 3.3. Mechanizm popełnianych naganności przez wybrane korporacje Zakończenie Bibliografia Spis tabel

Wydanie, odmowa wydania oraz cofnięcie pozwolenia na broń – wybrane aspekty proceduralne oraz materialnoprawne

Przez administrator

1. Rodzaje broni wymagające pozwolenia i ogólne zasady wydawania pozwolenia na ich posiadanie 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Kategorie legalnego posiadania broni 1.3. Rodzaje pozwoleń na broń wydawane w Polsce Pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia Pozwolenie na broń do celów łowieckich Pozwolenie na broń do celów sportowych i rekonstrukcji historycznych Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich Pozwolenie na broń do celów pamiątkowych Pozwolenie na broń do celów szkoleniowych 2. Wydawanie pozwolenia na broń 2.1. Złożenie wniosku do właściwego organu 2.2. Procedura weryfikacyjna 2.3. Zaświadczenie upoważniające do zakupu broni 3. Odmowa wydania pozwolenia na broń 4. Cofnięcie…

Wybrane aspekty handlu ludźmi jako forma przestępczości zorganizowanej w Polsce

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział 1 Podstawowe akty prawne związane z handlem ludźmi. 1.1. Wybrane krajowe akty prawne……….. 6 1.2. Wybrane międzynarodowe akty prawne ……….. 13 Rozdział 2 Przestępczość zorganizowana. 2.1. Historia przestępczości zorganizowanej ……….. 15 2.2. Pojęcie przestępczości zorganizowanej ……….. 17 2.3. Wybrane rodzaje przestępczości zorganizowanej……….. 20 2.3.1. Przestępczość kryminalna……….. 20 2.3.2. Przestępczość narkotykowa……….. 21 2.3.3. Przestępczość gospodarcza……….. 22 2.4. Walka z przestępczością zorganizowaną na terenie Polski……….. 23 2.4.1. Prokuratura ……….. 23 2.4.2. Policja ……….. 25 2.4.3. CBŚP – Centralne Biuro Śledcze Policji……….. 26 2.4.4. ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ……….. 28 2.4.5. AW – Agencja Wywiadu ……….. 30 2.4.6. CBA…

Bezpieczeństwo kulturowe Ukrainy. Wybrane problemy.

Przez administrator

Wstęp ………..2 Streszczenie ……….. 7 Rozdział 1 Bezpieczeństwo kulturowe ukrainy. podstawy instytucjonalne i prawne 1.1. Pojęcie kultury i bezpieczeństwa kulturowego ………..9 1.2. Kultura i bezpieczeństwo kulturowe w świetle obowiązujących przepisów ……….. 13 1.3. Struktura organizacyjna organów odpowiedzialnych za politykę kulturową i bezpieczeństwo kulturowe Ukrainy ………..19 Rozdział 2 Determinanty i wyzwania bezpieczeństwa kulturowego Ukrainy 2.1. Podstawowe dane demograficzne dotyczące obywateli Ukrainy ……….. 27 2.2. Tożsamość narodowa a tożsamość językowa obywateli Ukrainy ……….. 32 2.3. Stan kultury i dostęp do dóbr kulturowych na Ukrainie ……….. 40 2.4. Społeczeństwo ukraińskie a Unia Europejska ………..43 2.5. Stosunek do Rosji ………..45 2.6. Migracja a bezpieczeństwo…

Wybrane zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości

Przez administrator

Wstęp ………….3 Rozdział I Elementy konstrukcyjne podatku od nieruchomości 1. Przedmiot podatku ………….4 2. Podmioty podatku ………….11 3. Podstawa opodatkowania ………….18 4. Stawki podatku ………….22 5. Ulgi i zwolnienia podatkowe ………….27 6. Pozostałe elementy konstrukcyjne ………….32 Rozdział II Zwolnienia budynków gospodarczych lub ich części………….35 Rozdział III Zwolnienia gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków………….40 Rozdział IV Zwolnienia budynków położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych ………….44 Zakończenie ………….47 Wykaz źródeł ………….48

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi………5 1. Ewolucja funkcji personalnej………6 2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji………12 Rozdział II. Rekrutacja………18 1. Rekrutacja definicje i podział………19 2. Znaczenie rekrutacji………20 3.Wewnętrzne zasoby pracownicze………24 4. BezpoŚrednia rekrutacja na rynku zewnętrznym………27 5. Agencje doradztwa personalnego………33 Rozdział III. Selekcja………39 1. Selekcja definicje i podział………39 2. Przygotowanie materiałów………41 3. Rozmowa kwalifikacyjna………43 4. Obiektywne narzędzia oceny kandydatów………48 4.1.Testy………48 4.2. Symulacje sytuacji zadaniowych………52 4.3. Bio-dane………55 4.4. Inne………55 Rozdział IV. Motywowanie………58 1. Motywowanie definicje………58 2. Teorie motywacji………60 3. Motywacyjna rola wynagrodzeń………72 3.1. Rodzaje i opis bod?ców płacowych………74 3.2. Proces tworzenia motywacyjnych systemów płacowych………76 3.3. Czynniki warunkujące efektywności motywacyjnych…

Fałszowanie pieniędzy – wybrane aspekty prawne, kryminologiczne i ekonomiczne

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza, definicje i funkcje pieniądza 1. Historia i definicje pieniądza 2. Ekonomiczne funkcje pieniądza 3. Społeczne funkcje pieniądza 4. Formy współczesnego pieniądza Rozdział II Międzynarodowe regulacje dotyczące zapobiegania i zwalczania fałszowania pieniędzy 1. Konwencja Międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy 2. Wybrane decyzje ramowe Rady Unii Europejskiej Rozdział III Ustawowe znamiona przestępstwa z art. 310 Kodeksu Karnego 1. Ustawowe znamiona podmiotu przestępstwa 2. Ustawowe znamiona przedmiotu ochrony (zamachu) 3. Ustawowe znamiona strony podmiotowej przestępstwa 4. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej przestępstwa 5. Zagrożenie karą i tryb ścigania Rozdział IV Kryminologiczny obraz zjawiska 1. Art. 310 Kodeksu Karnego w świetle…

Wybrane metody numeryczne.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Opis błędów obliczeń numerycznych. 2.1. Zaokrąglanie liczb……….6 Rozdział 2. Obliczanie wartości funkcji. 3.1. Obliczanie wartości wielomianu. Schemat Hornera………..7 3.2.1. Obliczanie wartości funkcji wykładniczych……….10 3.2.2. Obliczenie wartości funkcji trygonometrycznych……….11 3.2.3. Obliczanie wartości funkcji hiperbolicznych……….13 3.3. Obliczanie przybliżonej wartości funkcji potęgowych przy pomocy metody iteracji……….15 3.3.1. Wyznaczanie wartości początkowej y0………..16 3.3.2. Obliczanie pierwiastka kwadratowego………..17 3.3.3. Obliczanie odwrotności funkcji potęgowych……….18 3.3.4. Obliczanie pierwiastka sześciennego………..19 Rozdział 3. Macierze. 2 4.1. Algebra macierzowa………..25 4.1.1. Transpozycja macierzy……….25 4.1.2. Równość macierzy……….26 4.1.3. Dodawanie macierzy i mnożenie macierzy przez liczbę……….26 4.1.4. Iloczyn macierzy……….28 4.1.5. Macierz odwrotna……….31 4.1.6. Rozwiązywanie układów równań liniowych……….32 4.1.7. Rozwiązywanie układów równań…

Organizacje wspierające rozwój stosunków polsko-niemieckich (wybrane przykłady)

Przez administrator

Wstęp…………. 4 Rozdział I Stosunki polsko-niemieckie po 1989 roku ………….8 1. Budowa podstaw polsko-niemieckiej wspólnoty interesów (1989-1990 r.)…………. 9 a. Zagwarantowanie nienaruszalności granicy zachodniej w Traktacie granicznym z 1990 roku ………….12 2. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku ………….14 3. Niemcy jako adwokat Polski w NATO i we WE/UE ………….16 a. Lata 1992-1998 – okres zbliżenia w relacjach polsko-niemieckich ………….16 b. Polska polityka bliskiego dystansu w latach 1998-2004 ………….19 4. Okres zastoju we wzajemnych stosunkach w latach 2004-2007 ………….21 5. Nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich po 2007 roku ………….27 Rozdział IIPolsko-niemiecka współpraca młodzieży (PNWM)…

Przyczyny i wybrane metody usprawniania w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa.

Przez administrator

Wstęp 1.1 Wprowadzenie ………… 3 1.2 Budowa i mechanika kręgosłupa ………… 4 Cel pracy ………… 8 Rozdział 1.Objawy,klasyfikacja i charakter bólów kręgosłupa 3.1 Klasyfikacja wg Rąpały …………9 3.2 Klasyfikacja wg Degi ………… 11 Rozdział 2.Przyczyny bólów kręgosłupa 4.1 Dyskopatia …………12 4.2 Zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające ………… 15 4.3 Zmiany struktury kostnej prowadzące do złamań osteoporotycznych ………… 16 4.4 Kręgozmyk …………16 4.5 Stenoza kanału kręgowego ………… 19 4.6 Zapalenie swoiste i nieswoiste …………20 4.7 Wady wrodzone kręgosłupa ………… 20 4.8 Choroby innych organów wewnętrznych ………… 21 Rozdział 3.Leczenie bólów kręgosłupa 5.1 Kinezyterapia ………… 24 5.2 Terapia fizykalna ………… 26 5.3 Metoda McKenzie …………33…