Marketingowe zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłu włókienniczego na przykładzie XYZ.

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………4

Rozdział I
Charakterystyka rynku produktów włókienniczych……….6

1.1. Specyfika rynku produktów włókienniczych……….6
1.2. Wielkość i struktura popytu……….9
1.3. Wielkość i struktura podaży……….11


Rozdział II
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem……….21

2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem ………21
2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23
2.3. Strategie marketingowe w cyklu życia rynkowego produktu………28


Rozdział III
Charakterystyka XYZ ………32

3.1. Geneza i rozwój przedsiębiorstwa………32
3.2. Charakterystyka modelu własnościowo – organizacyjnego……….33
3.3. Poziom i struktura potencjału wytwórczego………35
3.4. Wielkość i struktura asortymentowa produktów……… ……….41
3.5. Charakterystyka produktów strategicznych……….49


Rozdział IV
Uwarunkowania ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa……….61

4.1. Uwarunkowania mikroekonomiczne………61
4.2. Uwarunkowania makroekonomiczne……….64
4.3. Konkurencyjność jakościowa i ekonomiczna przedsiębiorstwa………69


Rozdział V
Kierunki aktywizacji marketingu w przedsiębiorstwie……….73

5.1. Zmiany w strategii produktu………73
5.2. Usprawnienia dystrybucji……….76
5.3. Zróżnicowanie polityki cenowej………79
5.4. Intensyfikacja działań promocyjnych……….80


Zakończenie……….84

Bibliografia………86

Spis tabel………87
Spis rysunków………88