Tag: praca licencjacka finanse

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Praca zawodowa człowieka w ujęciu teoretycznym. 1.1. Definicja pracy i jej istota………. 7 1.2. Rola i funkcje pracy zawodowej………. 11 1.3. Problem motywowania do pracy………. 17 1.4. Wynagrodzenie za pracę………. 24 Rozdział II Stosunek pracy i jego cechy. 2.1. Stosunek pracy…

Specyfika rachunkowości rolnej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka działalności rolnej 1.1 Istota działalności rolniczej 1.2. Aktywa rolne według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 1.2.1. Podział aktywów rolniczych według MSR 41. Rolnictwo 1.2.2. Klasyfikacja składników majątkowych w gospodarstwach rolnych według ustawy o rachunkowości 1.2.3. Składniki majątkowe gospodarstw rolnych według FADN…

Rachunkowość w małym przedsiębiorstwie świadczącym usługi internetowe na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Rachunkowość – wprowadzenie do zagadnienia 1.1 Geneza rachunkowości w Polsce i na świecie……….. 6 1.2 Koncepty i teoretyczne szkoły rachunkowości……….. 11 1.3 Metodologia rachunkowości według MSR ………..18 Rozdział II Organizacja rachunkowości i jej elementy 2.1. Istota i zakres organizacji rachunkowości ………..21 2.2.…

Rachunkowość w małym przedsiębiorstwie świadczącym usługi internetowe na przykładzie firmy Abaks

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Rachunkowość – wprowadzenie do zagadnienia 1.1 Geneza rachunkowości w Polsce i na świecie……….. 6 1.2 Koncepty i teoretyczne szkoły rachunkowości……….. 11 1.3 Metodologia rachunkowości według MSR……….. 18 Rozdział II Organizacja rachunkowości i jej elementy 2.1. Istota i zakres organizacji rachunkowości……….. 21 2.2.…

Rachunkowość jako podstawowe narzędzie sterowania ekonomiką przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Rachunkowość jako system informacyjno-kontrolny przedsiębiorstwa 1.1. Istota i przedmiot rachunkowości……….4 1.2. Funkcje i zadania rachunkowości……….6 1.3. Zasady rachunkowości……….9 1.4. Znaczenie rachunkowości w systemie informacyjnym podmiotów gospodarczych i w gospodarce rynkowej……….17 Rozdział II. Zagadnienia sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie 2.1. Cele i rola rachunkowości…

Polityka rachunkowości i jej wpływ na działalność jednostki gospodarczej.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Elementy harmonizacji rachunkowości. 1.1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości. 1.2 Standaryzacja rozwiązań. 1.3 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 1.4 Krajowe Standardy Rachunkowości. 1.5 Ustawa o rachunkowości. Rozdział 2 Organizacja rachunkowości. 2.1 Regulacje dotyczące form ewidencji. 2.2 Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych. 2.3 Podstawy organizacji…

Środki trwałe w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz prawa podatkowego

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział 1. Miejsce środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa 1.1 Pojęcie środków trwałych według prawa bilansowego i MSR………. 5 1.2 Pojęcie środków trwałych według prawa podatkowego………. 8 1.3 Klasyfikacja środków trwałych ……….10 1.4 Formy pozyskania środków trwałych ……….15 Rozdział 2. Wartość początkowa i ewidencja…

Amortyzacja i środki trwałe w rachunkowości finansowej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Istota i znaczenie środków trwałych 1.1.Istota i klasyfikacja środków trwałych 1.2.Zasady ewidencji środków trwałych 1.3.Wartość początkowa środków trwałych 1.4.Utrata wartości aktywów Rozdział II. Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym 2.1.Istota i metody amortyzacji 2.2.Amortyzacja w prawie bilansowym 2.3.Amortyzacja w prawie podatkowym 2.4.Zasady…

Pytania na obronę rachunkowość

Przez administrator

1. Pojęcie, znaczenie i klasyfikacja rezerw w rachunkowości. 2. Pojęcie i klasyfikacja inwestycji. 3. Pojęcie , funkcje i metody amortyzacji. 4. Utrata wartości aktywów. 5. Nadrzędne zasady rachunkowości. 6. Istota i znaczenie informacyjne bilansu 7. Istota i znaczenie rachunku zysków i strat. 8. Istota i…

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów jako przykład zachowania zasad rachunkowości w przedsiębiorstwie „X”

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota rozliczeń międzyokresowych 1.1. Ogólna charakterystyka zasad rachunkowości……….6 1.2 Pojęcie rozliczeń międzyokresowych w prawie bilansowym ……….12 1.3. Rozliczenia międzyokresowe w prawie podatkowym ……….16 1.4. Prezentacja rozliczeń międzyokresowych w sprawozdaniu finansowym ……….18 Rozdział 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w księgach rachunkowych 2.1.…

Rola rachunkowości finansowej i zarządczej w dostarczaniu informacji do zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Charakterystyka firmy budowlanej i jej otoczenia 1. Firma budowlana i jej produkt……….. 6 1.1. Definicje ………..6 1.2. Cykl życia projektu budowlanego ………..6 1.3. Rodzaje firm budowlanych. Segmenty rynku………… 9 1.4. Hochtief A.G.. Międzynarodowy koncern świadczący usługi zintegrowane w zakresie budownictwa………… 13…

Zasady organizacji rachunkowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Charakterystyka organizacji rachunkowości 1.1 Istota i zakres organizacji rachunkowości……….. 5 1.2 Zasady organizacji rachunkowości ………..9 1.3 Narzędzia organizacji rachunkowości……….. 11 Rozdział 2 Specyfikacja organizacji rachunkowości w Spółce z o.o. 2.1 Polityka rachunkowości……….. 14 2.2 Budowa zakładowego planu kont……….. 15 2.3 Charakterystyka, obieg…

Rachunkowość kreatywna a kształtowanie obrazu sprawozdania finansowego w kontekście jego prezentacji u odbiorcy

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp……..4 Rozdział 1 Istota kreatywnej rachunkowości 1.1. Geneza kreatywnej rachunkowości……..7 1.2. Proces tworzenia informacji w rachunkowości finansowej. Istota trudności związanych z pomiarem dokonywanym w rachunkowości……..9 1.3. Aspekt ujednolicenia msf z mssf. Różnice pomiędzy rachunkowością i księgowością………11 1.4. Definicja właściwa rachunkowości kreatywnej…….. 16 1.5.…

Zasady wyceny środków trwałych według ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych i MSR 16

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Zasady wyceny początkowej środków trwałych……… 5 1.1. Wycena przy nabyciu odpłatnym i nieodpłatnym ………6 1.2. Koszt wytworzenia we własnym zakresie ………10 Rozdział 2 Zmiany wartości początkowej środków trwałych ………14 2.1. Ulepszenia środków trwałych ………17 2.2. Odpisy amortyzacyjne ………21 Rozdział 3 Wycena bilansowa…

Rachunkowość organizacji pożytku publicznego na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Organizacja pożytku publicznego – aspekty teoretyczne 1.1 Regulacje prawne dla działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce ………..5 1.2 Definicja organizacji pożytku publicznego ………..6 1.3 Status organizacji pożytku publicznego……….. 8 1.3.1 Podmioty mogące uzyskać status organizacji pożytku publicznego……….. 8 1.3.2 Warunki, które należy…

Wynagrodzenia pracowników w rachunkowości w jednostkach gospodarczych

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Proces rekrutacyjny i formy zatrudnienia w jednostce gospodarczej 1.1. Istota, rola i zakres rekrutacji w jednostce gospodarczej ………….5 1.2. Pojęcie i rodzaje strategii selekcji personelu ………….11 1.3. Wprowadzenie pracownika do pracy…………. 15 1.4. Istota i formy zatrudnienia ………….16 Rozdział II Dokumentacja naliczania…

Ogólna charakterystyka systemów finansowo-księgowych w rachunkowości

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiortwem 1.1. Systemy informacyjne przedsiębiorstw ………..4 1.2. Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….. 8 1.3. Czynniki wpływające na wybór oprogramowania dla firm……….. 13 Rozdział 2 Kryteria wyboru systemu finansowo – księgowego 2.1. Charakterystyka techniki komputerowej……….. 18 2.2. Ustawa o rachunkowości…

Komplementarność systemu rachunkowości i analizy finansowej

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Istota systemu rachunkowości i analizy finansowej 1.1. Zakres rachunkowości ……….6 1.2. Zasady i funkcje rachunkowości………. 9 1.3. Sprawozdanie finansowe ……….12 1.4. Podział rachunkowości na rachunkowość finansową i zarządczą ……….13 1.5. Analiza finansowa jako część analizy ekonomicznej ……….16 1.5.1. Zakres analizy finansowej……….…

Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Społeczeństwo informacyjne 1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego 1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego 1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego 1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym Rozdział 2 Pojęcie i istota handlu elektronicznego 2.1 Geneza handlu elektronicznego 2.2 Definicja handlu elektronicznego 2.3…

Elementy wyniku finansowego.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Istota wyniku finansowego 1.1. Pojęcie i znaczenie wyniku finansowego……… 7 1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9 1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12 1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13 1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16 Rozdział II Elementy…

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdział II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdział III Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych…

Rachunkowość zarzadcza

Przez administrator

Rozdział 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojęcie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojęcie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdział 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja…

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23 1.6 Wycena wartosci…