Przygotowanie i rozliczenie procesu fuzji i przejęcia zgodnie z ustawą o rachunkowości

5 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział 1
Fuzje i przejęcia w strategii rozwoju przedsiębiorstw

1.1. Istota fuzji i przejęć………. 6
1.2. Klasyfikacja fuzji i przejęć………. 8
1.3. Motywy fuzji i przejęć………. 10
1.4. Historia rozwoju fuzji i przejęć w gospodarce światowej………. 13
1.5. Historia rozwoju fuzji i przejęć w gospodarce polskiej………. 15
1.6. Aspekty prawne w procesie fuzji i przejęcia………. 17
1.6.1. Kodeks Spółek Handlowych……….17
1.6.2. Prawo podatkowe………. 20
1.6.3. Prawo antymonopolowe ……….22


Rozdział 2
Badanie due diligence jako jeden z etapów w transakcjach fuzji i przejęć

2.1. Etapy przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć ……….26
2.2. Znaczenie badania due diligence w procesach fuzji i przejęć………. 29
2.3. Rodzaje i przebieg badania due diligence ……….31
2.4. Główne obszary przeprowadzania analizy due diligence………. 32
2.5. Rodzaje badania Due diligence ……….34


Rozdział 3
Wycena rynkowa przedsiębiorstw przejmowanych

3.1. Wartość przedsiębiorstwa jako przedmiot wyceny rynkowej………. 39
3.2. Funkcje i cele przeprowadzanie wyceny przedsiębiorstw………. 41
3.3. Metody wyceny przedsiębiorstw……….43
3.3.1. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw……….45
3.3.2. Porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw……….48
3.3.3. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw……….50
3.3.4. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw……….57
3.4. Metody pomiaru efektywności fuzji i przejęć……….60


Rozdział 4
Rozliczenie procesu fuzji na podstawie ustawy o rachunkowości

4.1. Sposoby finansowania fuzji i przejęć……….62
4.2. Metoda nabycia……….66
4.3. Połączenie kilkuetapowe spółek……….74
4.4. Przykład rozliczenia połączenia przedsiębiorstw zgodnie z zasadami Ustawy o Rachunkowośći……….75


Zakończenie……….82
Literatura……….84
Akty normatywne……….87
Spis rysunków……….88
Spis tabel……….88