Rachunkowość organizacji pożytku publicznego na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku

3 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I
Organizacja pożytku publicznego – aspekty teoretyczne

1.1 Regulacje prawne dla działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce ………..5
1.2 Definicja organizacji pożytku publicznego ………..6
1.3 Status organizacji pożytku publicznego……….. 8
1.3.1 Podmioty mogące uzyskać status organizacji pożytku publicznego……….. 8
1.3.2 Warunki, które należy spełnić w celu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego……….. 9
1.4 Działalność statutowa organizacji pożytku publicznego ………..11
1.5 Obowiązki organizacji pożytku publicznego ………..15
1.6 Przywileje organizacji pożytku publicznego ………..17


Rozdział II
Rachunkowość budżetowa

2.1 Regulacje prawne rachunkowości budżetowej w Polsce ………..19
2.2 Zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości ………..21
2.3 Istota i obszar rachunkowości budżetowej ………..23
2.3.1 Rachunkowość……….. 23
2.3.2 Rachunkowość budżetowa……….. 25
2.4 Klasyfikacja budżetowa ………..32
2.5 Metoda memoriałowa i kasowa w rachunkowości sektora publicznego……….. 33


Rozdział III
Rachunkowość w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku

3.1 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku ………..35
3.1.1 Historia OSP w Grodzisku ………..35
3.1.2 OSP w Grodzisku jako organizacja pożytku publicznego……….. 36
3.1.3 Rachunkowość budżetowa OSP w Grodzisku ………..36
3.1.4 Pozostałe informacje ………..37
3.2 Zakładowy plan kont w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku ………..38
3.3 Podstawowe przychody i koszty w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku……….. 41
3.3.1 Przychody OSP w Grodzisku ………..41
3.2.2 Koszty OSP w Grodzisku ………..45
3.3 Analiza finansowa sprawozdania finansowego OSP Grodzisko……….. 46
3.3.1 Rachunek zysków i strat ………..46
3.3.2 Aktywa……….. 48
3.3.3 Pasywa ………..50
3.3.4 Badanie struktury sprawozdania finansowego OSP w Grodzisku……….. 51


Zakończenie ………..52
Bibliografia ………..54
Spis rysunków……….. 57
Spis tabel ………..58