Rachunkowość jako podstawowe narzędzie sterowania ekonomiką przedsiębiorstwa

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział I.
Rachunkowość jako system informacyjno-kontrolny przedsiębiorstwa

1.1. Istota i przedmiot rachunkowości……….4
1.2. Funkcje i zadania rachunkowości……….6
1.3. Zasady rachunkowości……….9
1.4. Znaczenie rachunkowości w systemie informacyjnym podmiotów gospodarczych i w gospodarce rynkowej……….17


Rozdział II.
Zagadnienia sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie

2.1. Cele i rola rachunkowości zarządczej w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa……….23
2.2. Efektywność ekonomiczna w procesie gospodarowania……….30
2.3. Rachunek ekonomiczny jako narzędzie racjonalizujące decyzje przedsiębiorstwa……….35
2.4. Controlling w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa……….50


Rozdział III.
Główne rodzaje problemów decyzyjnych w sterowaniu ekonomicznym

3.1. Zagadnienia procesu rozwiązywania problemów decyzyjnych……….56
3.2. Organizacja procesu decydowania……….62
3.2.1. Sztuka podejmowania decyzji……….62
3.2.2. Rozwiązywanie problemów firmy……….64
3.2.3. Procedury decydowania……….67
3.3. Regulacja procesów ekonomicznych……….71


Zakończenie……….75
Bibliografia……….78