Tag: Controlling praca magisterska

Controlling jako system koordynacji działań w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Rozdział I. Istota i znaczenie controllingu. 1.1. Historia controllingu ………3 1.2. Co to jest controlling ………4 1.3. Treść controllingu ……… 7 1.4. Istota i zadania controllingu ………9 1.5. Controlling operacyjny ………13 1.5.1 Zadania controllingu operacyjnego ………16 1.6. Controlling strategiczny ………20 1.6.1. Zadania controllingu strategicznego ………22 1.6.2. Planowanie strategiczne i kontrola strategiczna ……… 24 1.7. Powiązanie controllingu strategicznego z operacyjnym ………27 1.8. Zadania controllera ………29 1.8.1. Wymogi stawiane controllerowi ………32 1.8.2 Miejsce controllera w strukturze przedsiębiorstwa ………33 1.8.2.1. Controller zajmujący pozycję sztabową ……… 35 1.8.2.2. Controller zajmujący pozycję liniową ……… 36 Rozdział II. Instrumenty usprawniające controlling 2.1. Rachunkowość jako źródło informacji…

Controlling jako system usprawniający zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym Profim

Przez administrator

Wstęp ……….. 2 Rozdział I Controlling w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie, funkcje i zadania controllingu……….. 4 1.2. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego ………..8 1.3. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego……….. 13 1.4. Controlling a kontrola ……….. 18 Rozdział II Sylwetka controllera w procesie wdrażania systemu controllingu 2.1. Pojęcie i rola controllera ……….. 21 2.1.1. Podstawowe zadania controllera ……….. 23 2.1.2. Umiejscowienie controllera w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa ……….. 28 2.1.3. Wymagania stawiane przez przedsiębiorstwo wobec controllera ……….. 30 2.2. Etapy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie ……….. 33 2.3. Korzyści płynące z controllingu dla przedsiębiorstwa ……….. 36 2.4. Bariery wprowadzenia controllingu…

Zarządzanie procesami na przykładzie firmy T-Mobile

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Pojmowanie procesów w literaturze przedmiotu 1. Zalozenia podejscia procesowego………. 4 2. Klasyfikacje procesów ……….7 Rozdział II Koncepcje zarządzania procesowego 1. Outsourcing………. 13 2. Benchmarking………. 14 3. Rachunek kosztów dzialan………. 18 4. Reengineering ……….22 Rozdział III Zarządzanie procesami biznesowymi 1. Pojęcie procesu biznesowego ……….25 2. Modelowanie procesów ……….33 Rozdział IV Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie 1. Pojęcie kontroli ……….37 2. Rodzaje i kryteria kontroli ……….38 3. Cechy i wyznaczniki dobrej kontroli………. 40 4. Controlling ……….44 Rozdział V Zarządzanie procesami na przykładzie T-Mobile. 1. Charakterystyka firmy………. 51 2. Cele i misja firmy………. 52 3. Opis Procesów ……….53 4. Kontrola…

Rola planowania finansowego w działalności przedsiębiorstwa- na przykładzie firmy transportowej w latach 2003-2007

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 1. Istota planowania finansowego. ……….7 2. Funkcje planowania finansowego w przedsiębiorstwie……….. 8 3. Planowanie finansowe w biznesplanie……….. 10 4. Typy planów finansowych……….. 12 5. Etapy tworzenia planu finansowego. ……….25 6. Planowanie finansowe w controllingu……….. 33 Rozdział II. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 1. Historia powstania XYZ……….. 38 2. Struktura organizacyjna XYZ……….. 39 3. Zaplecze techniczno – obslugowe XYZ. ……….44 4. Zasieg i struktura kierunkowa przewozów XYZ……….. 48 5. Program prywatyzacji i restrukturyzacji XYZ……….. 50 Rozdział III. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie XYZ 1. Przedmiot procesu planowania finansowego w XYZ w XYZ S.A……….. 56 2. Przebieg procesu…

Raporty finansowe w procesię decyzyjnym

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Proces podejmowania decyzji w firmie 1.1. Definicja i okreslenie procesu podejmowania decyzji 1.2.Istota procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 1.3. Rozwiazywanie problemów – a przygotowanie decyzji. 1.4. Rola menedzera w procesię zarządzania 1.5. Podejmowanie decyzji w oparciu o monitorowanie rynku 1.6. Okreslenie celu decyzji w firmie 1.7. Znaczenie i rola informacji finansowych w procesię podejmowania decyzji. 1.8. Bariery i warunki racjonalnego podejmowania decyzji Rozdział II Charakterystyka funkcjonowania biznesowego firmy 2.1. Charakterystyka firmy. 2.2. Historia 2.3. Zatrudnienie. 2.4. Pozycja przedsiębiorstwa na tle firm konkurencyjnych oraz na tle caloksztaltu funkcjonowania rynku. 2.5. Wyniki ekonomiczne firmy 2.6. Proces decyzyjny w firmie…

Metody i srodki ochrony systemów operacyjnych.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Rachunkowość jako system informacyjno-kontrolny przedsiębiorstwa 1.1. Istota i przedmiot rachunkowości……….4 1.2. Funkcje i zadania rachunkowości……….6 1.3. Zasady rachunkowości……….9 1.4. Znaczenie rachunkowosci w systemie informacyjnym podmiotów gospodarczych i w gospodarce rynkowej……….17 Rozdział II. Zagadnienia sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie 2.1. Cele i rola rachunkowosci zarzadczej w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa……….23 2.2. Efektywność ekonomiczna w procesię gospodarowania……….30 2.3. Rachunek ekonomiczny jako narzedzie racjonalizujace decyzje przedsiębiorstwa……….35 2.4. Controlling w sterowaniu ekonomika przedsiębiorstwa……….50 Rozdział III. Glówne rodzaje problemów decyzyjnych w sterowaniu ekonomicznym 3.1. Zagadnienia procesu rozwiazywania problemów decyzyjnych……….56 3.2. Organizacja procesu decydowania……….62 3.2.1. Sztuka podejmowania decyzji……….62 3.2.2. Rozwiazywanie problemów firmy……….64 3.2.3. Procedury decydowania……….67…

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1. Finansowanie przedsiębiorstwa 1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6 1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10 1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12 1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19 1.4.1. Czynniki kształtowania struktury kapitalów wlasnych i obcych……….. 26 1.4.2. Struktura kapitału ……….. 29 1.4.3. Koszt kapitału ……….. 32 Rozdział 2. Źródła dlugoterminowego finansowania obcego przedsiebiorstw 2.1. Kredyt bankowy ……….. 37 2.1.1. Rodzaje kredytów bankowych ……….. 39 2.1.2. Warunki pozyskiwania kredytów przez przedsiębiorstwa ……….. 43 2.2. Leasing jako źródłopozyskiwania kapitalów ……….. 47 2.2.1. Istota leasingu ……….. 49 2.2.2. Rodzaje leasingu ……….. 52…

Audyt wewnetrzny jako element doskonalenia instytucji

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Audyt wewnetrzny jako koncepcja zarządzania 1.1. Cechy wspólczesnej koncepcji zarządzania 1.2. Analiza audytu wewnetrznego w świetle nauk o zarzadzaniu 1.3. Audyt wewnetrzny w ocenie badan empirycznych 1.4. Podstawowe wytyczne formulowania systemu audytu wewnetrznego jako koncepcji zarządzania Rozdział 2. Systemem audytu wewnetrznego jako instrument doskonalenia instytucji 2.1. Instytucja jako obiekt doskonalenia 2.2. System audytu wewnetrznego a inne instrumenty doskonalenia instytucji 2.2.1. Benchmarking 2.2.2. Reengineering 2.2.3. Lean management 2.2.4. Kompleksowe zarządzanie jakoscia 2.2.5. Controlling Rozdział 3. Audit wewnetrzny jako narzedzie doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakośćia, Srodowiskiem i Bezpieczenstwem i Higieny Pracy. 3.1 Charakterystyka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania 3.1.1 Metody i…

Rachunek kosztów docelowych na przykładzie przedsiębiorstwa z branzy informatycznej

Przez administrator

Wstęp……….. 2 Rozdział I Rachunek kosztów docelowych – okreslenie ogólnych pojęć 1.1. Faza koncepcji metoda wyznaczania dopuszczalnego kosztu docelowego ………..3 1.2. Faza realizacji metoda na obliczenie dopuszczalnego kosztu docelowego ………..8 1.3. Aspekty organizacyjne oraz zarzadcze rachunku kosztów docelowych ………..10 1.4. Lancuch dostawców i jego zarządzanie wedlug modelu japonskiego ………..10 Rozdział IIRachunek kosztów docelowych w przedsiębiorstwie – znaczenie i rola 2.1. Zespoly interdyscyplinarne i ich wspólpraca nad ostatecznym kosztem oraz jakoscia produktu……….. 13 2.2. Wdrazanie metody rachunku kosztów docelowych w przedsiębiorstwie ………..16 2.3. Wykorzystanie Controllingu na potrzeby Target Costing……….. 20 2.4. Zadania i funkcje Controllingu w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………..25 Rozdział III…

Rola controllingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Organizacja controllingu kosztowego w przedsiębiorstwie……….5 1.1. Istota i zakres controllingu……….6 1.2. Controlling w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie……….10 1.3. Rola i zadania controllera……….18 1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie……….22 Rozdział 2. Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie ……….24 2.1. Pojęcie kosztu i rachunku kosztów……….25 2.2. Kryteria klasyfikacji kosztów i rachunku kosztów……….29 2.3. Metody szacowania i pomiaru kosztów……….33 2.4. Przebieg procedury budżetowania……….39 Rozdział 3. Metody zarządzania kosztami i optymalizacji nakladów kapitalowych……….45 3.1. Planowanie kosztów – metoda ABC……….46 3.2. Analiza kosztów – metoda wskaznikowa……….51 3.3. Metody optymalizacji……….56 Rozdział 4.Obszary zastosowan controllingu – studium przypadku……….70 4.1. Budzetowanie kosztów……….70 4.2. Analiza ABC……….76…

Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Ogólna charakterystyka kosztów jednostki gospodarczej………4 1. Istota i zakres kosztów………4 2. Klasyfikacja kosztów………9 3. Procedury obliczania kosztów………15 4. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym………22 5. Czynniki kształtujące strukture kosztów………25 Rozdział II. Rodzaje rachunków kosztów………28 1. Istota, cele i zadania rachunku kosztów………28 2. Rachunek kosztów plac i materialów………31 3. Rachunek kosztów wspólnych………33 4. Rachunek kosztów pelnych………35 5. Rachunek kosztów zmiennych………38 6. Rachunek kosztów produktów lacznych i produktów ubocznych..40 7. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji czesciowej………42 8. Controlling jako metoda zarządzania kosztami………45 Rozdział III. Badanie kosztów w XYZ………51 1. Charakterystyka XYZ ………51 2. Zobrazowanie kosztów w procedurach ich obliczania………57…

Controlling jako zespół instrumentów operacyjnych i strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Przez administrator

Analizy operacyjne i strategiczne………2 Analizy i narzedzia na poziomie strategicznym………4 Analiza mocnych i slabych stron przedsiębiorstwa………5 Analiza przedsiębiorstwa………7 Analizy i osiagniecia na poziomie operacyjnym………9 Analiza dostawców metoda ABC………10 Rachunek kosztów………11 Opis do stanowiska centrum controllingu………14 Departament fianasowy………20 Struktura………21 Zakończenie………23 Bibliografia………25 W pracy brak przypisów.

Controlling jako system koordynacji dzialan w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Rozdział I. Istota i znaczenie controllingu. 1.1. Historia controllingu ………3 1.2. Co to jest controlling ………4 1.3. Tresc controllingu ……… 7 1.4. Istota i zadania controllingu ………9 1.5. Controlling operacyjny ………13 1.5.1 Zadania controllingu operacyjnego ………16 1.6. Controlling strategiczny ………20 1.6.1. Zadania controllingu strategicznego ………22 1.6.2. Planowanie strategiczne i kontrola strategiczna ……… 24 1.7. Powiazanie controllingu strategicznego z operacyjnym ………27 1.8. Zadania controllera ………29 1.8.1. Wymogi stawiane controllerowi ………32 1.8.2 Miejsce controllera w strukturze przedsiębiorstwa ………33 1.8.2.1. Controller zajmujacy pozycje sztabowa ……… 35 1.8.2.2. Controller zajmujacy pozycje liniowa ……… 36 Rozdział II. Instrumenty usprawniajace controlling 2.1. Rachunkowość jako źródłoinformacji dla…

Miejsce i rola controllera w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wprowadzenie 3 Rozdział I. Omówienie problematyki controllingu w organizacji gospodarczej. 1.1. Podstawowe definicje 1.1.1. Definicja controllingu………. 4 1.1.2. Definicja controllera ………. 6 1.1.3. Jakie wymagania powinien spelniac controller? ………. 9 1.1.4. Obraz przewodni controllera ………. 12 1.1.5. Typy controllerów ………. 13 1.2. Funkcja i organizacja controllera ………. 15 1.2.1. Zadania controllera………. 15 1.2.2. Funkcje controllera………. 18 1.2.3. Organizacja controllera ………. 24 1.2.4. Controller z zewnatrz………. 25 1.2.5. Pozycja controllera w strukturze organizacyjnej………. 26 1.2.6. Opis funkcji controllera centralnego i oddzialowego………. 29 Rozdział II. Informacja i sprawozdawczosc controllera 2.1. Przeglad tresci sprawozdan informacyjnych controllera ………. 35 2.2. Sprawozdanie controllera ………. 37…

Projekt systemu controllingu zarządzania personelem w Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I. Identyfikacja firmy i procesów w niej zachodzacych 1. Interpretacja tytułu – zalozenia projektowe ………5 2. Opis systemu ………5 2.1. Opis funkcjonowania firmy ………5 2.2. Raport odnosnie przewidywanych zmian……… 6 Rozdział II. Diagnoza systemu 1. Przedmiot badania – wewnetrzne procesy zachodzace w TP S.A………. 8 2. Kryteria oceny istniejacego systemu……… 12 3. Ustalenia diagnostyczne – ocena funkcjonujacego modelu kontroli……… 13 4. Badania porównawcze ………15 Rozdział III. Dokumentacja projektowa 1. Zakres przedsiewziecia ………20 2. Zalozenia i zadania projektowe……… 22 3. Warianty rozwiazan……… 23 4. Wybór najlepszego wariantu ………23 5. Ekonomiczna wykladnia zmian……… 25 Rozdział IV. Proces wdrozenia projektu…

Controlling w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Podstawowe informacje dotyczace controllingu…………4 1. Geneza i istota controllingu 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu 3. Zasady controllingu 4. Zadania controllingu 5. Uniwersjalizacja systemów controllingu Rozdział II. System informacyjny controllingu finansowego oraz zarządzanie kosztami w małych i srednich przedsiębiorstwach…………26 1. Pojęcie małych i srednich przedsiebiorstw 2. Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej i w Unii Europejskiej 3. Analiza finansowa w małych i srednich przedsiębiorstwach 4. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o sytuacji przedsiębiorstwa 5. Analiza wskaznikowa w małych i srednich przedsiębiorstwach 6. Rachunek kosztów dzialan ABC Podsumowanie i wnioski koncowe…………70 Bibliografia………71 Spis tabel, rysunków i shcematów…………74

Contorlling jako metoda usprawniajaca zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Controling w przedsiębiorstwie- aspekty teoretyczne 1.1. Pojęcie, funkcje i zadania controllingu………..4 1.2. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..9 1.3. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..14 1.4. Controlling a kontrola………..16 Rozdział II. Sylwetka controllera w procesię wdrazania systemu 2.1. Pojęcie i rola controllera………..20 2.2. Ewolucja funkcji controllera………..23 2.3. Podstawowe zadania controllera………..25 2.4. Umiejscowienie controllera w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..28 2.5. Wymagania stawiane przez przedsiebiorstwo wobec controllera………..33 Rozdział III. Wprowadzenie systemu controlingu jako metody wspierajacej zarządzanie przedsiebiorstwem 3.1. Etapy wdrazania controllingu w przedsiębiorstwie………..36 3.2. Korzysci plynace z controllingu dla przedsiębiorstwa………..41 3.3. Bariery wprowadzenia controllingu………..46 3.4. Analiza efektywnosci controllingu jako…

Controlling jako proces zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie Polskiej Grupy Supermarketów.

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Istota, funcje oraz cele controllingu 1.1. Istota controllingu i jego rodzaje………. 4 1.2. Funkcje i cele controllingu ……….19 Rozdział II Istota procesu zarządzania 2.1.Definicje procesu zarządzania oraz jego funkcje………. 25 2.2. Kontrola w procesię zarządzania ……….34 Rozdział III Zastosowanie controllingu w Polskiej Grupie Supermarketów 3.1.Prezentacja Polskiej Grupy Supermarketów ………. 40 3.2.Wdrozenie controllingu do Polskiej Grupy Supermarketów ……….43 3.3.Controlling w Polskiej Grupie Supermarketów ……….45 Zakończenie ……….52 Bibliografia ……….54 Spis rysunków, schematów, tabel………. 57

Controlling finansowy w firmie zarzadzanej przez projekty.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Specyfika controllingu finansowego. 1.1. Pojęcie i geneza controllingu. 1.2. Koncepcje controlingu w przedsiębiorstwie. 1.3. Organizacja funkcji controlingu. 1.4. Controlling strategiczny i operatywny. 1.5. Sprawozdanie controllingowe. Rozdział II. Idea controllingu w przedsiębiorstwie. 2.1. Controller w przedsiębiorstwie. 2.2. Kryteria systematyzacji controllingu. 2.3. Wdrazanie controlingu w organizacji. 2.4. Narzedzia controllingu. Rozdział III. Controlling w firmie zarzadzanej przez projekty. 3.1. Specyfika przedsiębiorstwa zarzadzanego przez projekty. 3.2. Sterowanie wynikiem finansowym projektu. 3.3. Specyfika budżetowa. 3.4. Systemy wskazników i system sprawdzalnosci. Zakończenie. Bibliografia. Spis tabel.

Wpływ controlingu bankowego na dzialalnosc banku

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I. Charakterystyka systemu controllingu. 1. Pojęcie, funkcje i zadania controllingu………..4 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu………..10 3. Zasady controllingu………..14 4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..15 5. Controlling, a kontrola………..19 Rozdział II Specyfika banku i jego wpływ na controlling. 1. Istota controllingu bankowego………..21 2. Skladniki systemu controllingu………..22 3. Zarządzanie ryzykiem bankowym………..25 4. Produkty controllingu i ich uzytkownicy………..32 Rozdział III Analiza banku PKO BP przeprowadzona za pomoca narzedzi controllingu 1. Charakterystyka banku PKO BP………..40 2. Działalność PKO Bank Polski………..42 3. Miejsce i organizacja kontroli wewnetrznej w strukturze organizacyjnej banku………..43 Rozdział IV Funkcjonowanie controllingu w banku PKO. 1. Proces…

Controlling – Zrównowazona karta wyników.

Przez administrator

Rozdział I. Controlling Geneza i istota controllingu………… 3 Pojęcie controllingu………… 3 Formy i funkcje controllingu………… 5 Metody i modele controllingu………… 8 Rozdział II. Zrównowazona Karta Wyników (Balanced Scorecard) Geneza zrównowazonej karty wyników………… 12 Pojęcie zrównowazonej karty wyników………… 13 Cztery perspektywy zrównowazonej karty wyników………… 14 Zarządzanie wdrazaniem strategii………… 26 Pakiety aplikacji wspomagajacych Zrównowazona Karte Wyników………… 36 Projekt Zrównowazonej Karty Wyników………… 39 Bibliografia …………43

Budzetowanie kontraktów na przykładzie firmy budowlanej

Przez administrator

Wstęp…………. 3 Rozdział I. Zakres controllingu w przedsiębiorstwie. 1.1 Historia controllingu………….. 5 1.2 Analiza definicji controllingu ………….6 1.3 Zadania controllingu…………. 8 1.4 Rodzaje controllingu ………….10 1.5 Budzetowanie – metoda zarządzania wspólczesnym przedsiębiorstwem. ………….14 1.6 budżetowanie projektów………….. 18 1.7 Controling kosztów i wyników w firmie budowlano – montazowej………….. 19 1.8 Analiza odchylen w controlingu operacyjnym………….. 26 1.9 Analiza progu rentownosci………….. 27 Rozdział II Budowa koncepcji budżetowania w XYZ 2.1 Charakterystyka firmy………….. 30 2.2 Wdrozenie systemu budżetowania na zasadzie controllingu………….. 32 2.3 Analiza budżetowa przykladowych kontraktów…………..37 Podsumowanie…………. 42 Bibliografia…………. 44 Spis tabel ………….46 Spis rysunków…………. 46

Controlling finansowy jako element rachunkowosci zarzadczej.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie. 1.1. Istota i zakres controllingu. 1.2. System controllingu w przedsiębiorstwie. 1.3. Rola i zadania controllera. 1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie Rozdział II Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie. 2.1. Pojęcie kosztów w rozumieniu controllingu. 2.2. Metody szacowania i pomiaru kosztów. 2.3. Przebieg procedury budżetowania. Rozdział III Potrzeba i możliwości organizacji controllingu finansowego w Olsztynskim Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o.. 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. 3.2. Znaczenie controllingu w zarządzaniu firma na przykładzie MPEC Sp. z o.o. 3.2.1. Wdrazanie systemu controllingu. 3.2.2. Osrodki kosztów. 3.2.3. Budzetowanie. 3.2.4. Fundusz controllera. 3.2.5. Rola controllingu w…