Tag: prace dyplomowe controlling

Zarządzanie procesami na przykładzie firmy T-Mobile 4.25/5 (20)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Pojmowanie procesów w literaturze przedmiotu 1. Zalozenia podejscia procesowego………. 4 2. Klasyfikacje procesów ……….7 Rozdział II Koncepcje zarządzania procesowego 1. Outsourcing………. 13 2. Benchmarking………. 14 3. Rachunek kosztów dzialan………. 18 4. Reengineering ……….22 Rozdział III Zarządzanie procesami biznesowymi 1. Pojęcie procesu biznesowego ……….25 2. Modelowanie procesów ……….33…

Rola planowania finansowego w działalności przedsiębiorstwa- na przykładzie firmy transportowej w latach 2003-2007 4.31/5 (16)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 1. Istota planowania finansowego. ……….7 2. Funkcje planowania finansowego w przedsiębiorstwie……….. 8 3. Planowanie finansowe w biznesplanie……….. 10 4. Typy planów finansowych……….. 12 5. Etapy tworzenia planu finansowego. ……….25 6. Planowanie finansowe w controllingu……….. 33 Rozdział II. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 1. Historia powstania…

Raporty finansowe w procesię decyzyjnym 4.35/5 (23)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Proces podejmowania decyzji w firmie 1.1. Definicja i okreslenie procesu podejmowania decyzji 1.2.Istota procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 1.3. Rozwiazywanie problemów – a przygotowanie decyzji. 1.4. Rola menedzera w procesię zarządzania 1.5. Podejmowanie decyzji w oparciu o monitorowanie rynku 1.6. Okreslenie celu decyzji w firmie 1.7. Znaczenie…

Metody i srodki ochrony systemów operacyjnych. 4.12/5 (25)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Rachunkowość jako system informacyjno-kontrolny przedsiębiorstwa 1.1. Istota i przedmiot rachunkowości……….4 1.2. Funkcje i zadania rachunkowości……….6 1.3. Zasady rachunkowości……….9 1.4. Znaczenie rachunkowosci w systemie informacyjnym podmiotów gospodarczych i w gospodarce rynkowej……….17 Rozdział II. Zagadnienia sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie 2.1. Cele i rola rachunkowosci zarzadczej w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa……….23…

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ. 4.11/5 (27)

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1. Finansowanie przedsiębiorstwa 1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6 1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10 1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12 1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19 1.4.1. Czynniki kształtowania struktury kapitalów wlasnych i obcych……….. 26 1.4.2. Struktura kapitału…

Audyt wewnetrzny jako element doskonalenia instytucji 4.34/5 (47)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Audyt wewnetrzny jako koncepcja zarządzania 1.1. Cechy wspólczesnej koncepcji zarządzania 1.2. Analiza audytu wewnetrznego w świetle nauk o zarzadzaniu 1.3. Audyt wewnetrzny w ocenie badan empirycznych 1.4. Podstawowe wytyczne formulowania systemu audytu wewnetrznego jako koncepcji zarządzania Rozdział 2. Systemem audytu wewnetrznego jako instrument doskonalenia instytucji 2.1. Instytucja…

Rachunek kosztów docelowych na przykładzie przedsiębiorstwa z branzy informatycznej 4.35/5 (40)

Przez administrator

Wstęp……….. 2 Rozdział I Rachunek kosztów docelowych – okreslenie ogólnych pojęć 1.1. Faza koncepcji metoda wyznaczania dopuszczalnego kosztu docelowego ………..3 1.2. Faza realizacji metoda na obliczenie dopuszczalnego kosztu docelowego ………..8 1.3. Aspekty organizacyjne oraz zarzadcze rachunku kosztów docelowych ………..10 1.4. Lancuch dostawców i jego zarządzanie wedlug modelu japonskiego ………..10 Rozdział…

Rola controllingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie. 4.49/5 (43)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Organizacja controllingu kosztowego w przedsiębiorstwie……….5 1.1. Istota i zakres controllingu……….6 1.2. Controlling w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie……….10 1.3. Rola i zadania controllera……….18 1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie……….22 Rozdział 2. Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie ……….24 2.1. Pojęcie kosztu i rachunku kosztów……….25 2.2. Kryteria klasyfikacji kosztów…

Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej 4.42/5 (38)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Ogólna charakterystyka kosztów jednostki gospodarczej………4 1. Istota i zakres kosztów………4 2. Klasyfikacja kosztów………9 3. Procedury obliczania kosztów………15 4. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym………22 5. Czynniki kształtujące strukture kosztów………25 Rozdział II. Rodzaje rachunków kosztów………28 1. Istota, cele i zadania rachunku kosztów………28 2. Rachunek kosztów plac i materialów………31…

Controlling jako zespół instrumentów operacyjnych i strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 4.46/5 (41)

Przez administrator

Analizy operacyjne i strategiczne………2 Analizy i narzedzia na poziomie strategicznym………4 Analiza mocnych i slabych stron przedsiębiorstwa………5 Analiza przedsiębiorstwa………7 Analizy i osiagniecia na poziomie operacyjnym………9 Analiza dostawców metoda ABC………10 Rachunek kosztów………11 Opis do stanowiska centrum controllingu………14 Departament fianasowy………20 Struktura………21 Zakończenie………23 Bibliografia………25 W pracy brak przypisów. Oceń

Controlling jako system koordynacji dzialan w przedsiębiorstwie. 4.36/5 (45)

Przez administrator

Rozdział I. Istota i znaczenie controllingu. 1.1. Historia controllingu ………3 1.2. Co to jest controlling ………4 1.3. Tresc controllingu ……… 7 1.4. Istota i zadania controllingu ………9 1.5. Controlling operacyjny ………13 1.5.1 Zadania controllingu operacyjnego ………16 1.6. Controlling strategiczny ………20 1.6.1. Zadania controllingu strategicznego ………22 1.6.2. Planowanie strategiczne i kontrola…

Miejsce i rola controllera w przedsiębiorstwie. 4.34/5 (44)

Przez administrator

Wprowadzenie 3 Rozdział I. Omówienie problematyki controllingu w organizacji gospodarczej. 1.1. Podstawowe definicje 1.1.1. Definicja controllingu………. 4 1.1.2. Definicja controllera ………. 6 1.1.3. Jakie wymagania powinien spelniac controller? ………. 9 1.1.4. Obraz przewodni controllera ………. 12 1.1.5. Typy controllerów ………. 13 1.2. Funkcja i organizacja controllera ………. 15 1.2.1. Zadania…

Projekt systemu controllingu zarządzania personelem w Telekomunikacji Polskiej S.A. 4.41/5 (49)

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I. Identyfikacja firmy i procesów w niej zachodzacych 1. Interpretacja tytułu – zalozenia projektowe ………5 2. Opis systemu ………5 2.1. Opis funkcjonowania firmy ………5 2.2. Raport odnosnie przewidywanych zmian……… 6 Rozdział II. Diagnoza systemu 1. Przedmiot badania – wewnetrzne procesy zachodzace w TP S.A………. 8 2. Kryteria…

Controlling w małych i srednich przedsiębiorstwach. 4.36/5 (42)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Podstawowe informacje dotyczace controllingu…………4 1. Geneza i istota controllingu 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu 3. Zasady controllingu 4. Zadania controllingu 5. Uniwersjalizacja systemów controllingu Rozdział II. System informacyjny controllingu finansowego oraz zarządzanie kosztami w małych i srednich przedsiębiorstwach…………26 1. Pojęcie małych i srednich przedsiebiorstw 2. Male…

Contorlling jako metoda usprawniajaca zarządzanie w przedsiębiorstwie. 4.33/5 (49)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Controling w przedsiębiorstwie- aspekty teoretyczne 1.1. Pojęcie, funkcje i zadania controllingu………..4 1.2. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..9 1.3. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..14 1.4. Controlling a kontrola………..16 Rozdział II. Sylwetka controllera w procesię wdrazania systemu 2.1. Pojęcie i rola controllera………..20 2.2. Ewolucja funkcji controllera………..23…

Controlling jako proces zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie Polskiej Grupy Supermarketów. 4.28/5 (53)

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Istota, funcje oraz cele controllingu 1.1. Istota controllingu i jego rodzaje………. 4 1.2. Funkcje i cele controllingu ……….19 Rozdział II Istota procesu zarządzania 2.1.Definicje procesu zarządzania oraz jego funkcje………. 25 2.2. Kontrola w procesię zarządzania ……….34 Rozdział III Zastosowanie controllingu w Polskiej Grupie Supermarketów 3.1.Prezentacja Polskiej…

Controlling finansowy w firmie zarzadzanej przez projekty. 4.35/5 (34)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Specyfika controllingu finansowego. 1.1. Pojęcie i geneza controllingu. 1.2. Koncepcje controlingu w przedsiębiorstwie. 1.3. Organizacja funkcji controlingu. 1.4. Controlling strategiczny i operatywny. 1.5. Sprawozdanie controllingowe. Rozdział II. Idea controllingu w przedsiębiorstwie. 2.1. Controller w przedsiębiorstwie. 2.2. Kryteria systematyzacji controllingu. 2.3. Wdrazanie controlingu w organizacji. 2.4. Narzedzia controllingu.…

Wpływ controlingu bankowego na dzialalnosc banku 4.48/5 (40)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I. Charakterystyka systemu controllingu. 1. Pojęcie, funkcje i zadania controllingu………..4 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu………..10 3. Zasady controllingu………..14 4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..15 5. Controlling, a kontrola………..19 Rozdział II Specyfika banku i jego wpływ na controlling. 1. Istota controllingu bankowego………..21 2. Skladniki systemu controllingu………..22…

Controlling – Zrównowazona karta wyników. 4.33/5 (36)

Przez administrator

Rozdział I. Controlling Geneza i istota controllingu………… 3 Pojęcie controllingu………… 3 Formy i funkcje controllingu………… 5 Metody i modele controllingu………… 8 Rozdział II. Zrównowazona Karta Wyników (Balanced Scorecard) Geneza zrównowazonej karty wyników………… 12 Pojęcie zrównowazonej karty wyników………… 13 Cztery perspektywy zrównowazonej karty wyników………… 14 Zarządzanie wdrazaniem strategii………… 26 Pakiety aplikacji…

Budzetowanie kontraktów na przykładzie firmy budowlanej 4.53/5 (32)

Przez administrator

Wstęp…………. 3 Rozdział I. Zakres controllingu w przedsiębiorstwie. 1.1 Historia controllingu………….. 5 1.2 Analiza definicji controllingu ………….6 1.3 Zadania controllingu…………. 8 1.4 Rodzaje controllingu ………….10 1.5 Budzetowanie – metoda zarządzania wspólczesnym przedsiębiorstwem. ………….14 1.6 budżetowanie projektów………….. 18 1.7 Controling kosztów i wyników w firmie budowlano – montazowej………….. 19 1.8 Analiza…

Controlling finansowy jako element rachunkowosci zarzadczej. 4.28/5 (36)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie. 1.1. Istota i zakres controllingu. 1.2. System controllingu w przedsiębiorstwie. 1.3. Rola i zadania controllera. 1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie Rozdział II Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie. 2.1. Pojęcie kosztów w rozumieniu controllingu. 2.2. Metody szacowania i pomiaru kosztów. 2.3. Przebieg…

Raporty zarzadcze wykorzystywane w controllingu na przykładzie przedsiębiorstwa z branzy hotelarskiej 4.38/5 (42)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Istota oraz znaczenie controllingu w przedsiębiorstwie 1.1.Cel i zakres rachunkowosci zarzadczej……….. 8 1.2.Pojęcie i interpretacja controllingu……….. 12 1.3.Controlling a rachunkowosc ……….. 15 1.4.Klasyfikacja oraz funkcje controllingu ………..19 1.5.Zadania i rola controllera ……….. 26 Rozdział II Raporty zarzadczy w przedsiębiorstwie 2.1.Znaczenie informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie……….. 30 2.2.Istota oraz…

Zarządzanie za pomoca controllingu kosztów w spółce XYZ. 4.36/5 (33)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Istota, rodzaje i podstawowe pojęcia controllingu 1.1 Definicje controllingu na tle literatury 1.2 Powstanie i rozwój controllingu 1.3 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwej 1.4 Rodzaje controllingu 1.4.1 Controlling operacyjny 1.4.2 Controlling strategiczny 1.5 Budowa oraz wdrazanie ośrodków odpowiedzialnosci Rozdział IIControlling kosztów 2.1 Controlling i rachunek kosztów w…

Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki PKP PLK S.A 4.29/5 (52)

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I. Controlling w ujęciu teoretycznym 1.1 Geneza i rozwój koncepcji controllingu…….. 5 1.2 Controlling – istota i pojęcia…….. 9 1.3 Cele, funkcje i zadania controllingu ……..14 1.4 Klasyfikacja controllingu w przedsiębiorstwie ……..18 Rozdział II. Istota controllingu w przedsiębiorstwie 2.1 Rola i zadania kontrolera w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..30 2.2 Miejsce controllingu…

Zarządzanie za pomoca controllingu 4.18/5 (22)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Charakterystyka systemu controllingu. 1. Pojęcie, funkcje i zadania controllingu……….4 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu……….10 3. Zasady controllingu……….14 4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego……….15 5. Controlling, a kontrola……….19 Oceń