Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 4.67/5 (12)

4 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp.

Rozdział I
Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw

1.1.Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw
1.1.1.Definicja według OECD
1.1.2.Definicja według Komisji Europejskiej
1.2.Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
1.2.1.Kapitał własny
1.2.1.1.Finansowanie z zatrzymanego zysku
1.2.1.2.Odpisy amortyzacyjne
1.2.1.3.Dopłaty wspólników
1.2.1.4.Venture capital
1.2.1.5.Aniołowie biznesu
1.2.1.6.Publiczna emisja akcji
1.2.2.Kapitał obcy
1.2.2.1.Obligacje
1.2.2.2.Długoterminowe i krótkoterminowe kredyty bankowe
1.2.2.3.Faktoring
1.2.2.4.Franczyzna
1.2.2.5.Leasing
1.2.3.Analiza porównawcza kapitału własnego i obcego
1.3.Formy prawne Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce
1.3.1.Definicja prawna przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy
1.3.2.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1.3.3.Spółka akcyjna
1.3.4.Indywidualna działalność gospodarcza
1.3.5.Spółka cywilna


Rozdział II
Budżet i Fundusze Unii Europejskiej

2.1. Budżet Unii Europejskiej
2.1.1. Charakterystyka budżetu Unii Europejskiej
2.1.2. Źródła finansowania budżetu Unii Europejskiej
2.1.3. Wydatki budżetu Unii Europejskiej
2.1.4. Mechanizmy korekty finansowej
2.1.5. Kontrola wykonania budżetu Unii Europejskiej
2.2.6. Polityka regionalna i jej cele
2.1.7. Obszary i rola NUTS
2.2. Fundusze Unii Europejskiej na lata 14/20
2.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2.2.2. Europejski Fundusz Spójności
2.2.3. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.2.4. Europejski Fundusz Morski i Rybacki
2.3. Programy operacyjne mające wpływ na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w okresie lat 14/20
2.3.1. Program Infrastruktura i środowisko
2.3.2. Program Inteligentny rozwój
2.3.3. Program Polska cyfrowa
2.3.4. Program Polska wschodnia
2.4. Perspektywa finansową UE dla Polski na lata 2007 – 2013.
2.5. Perspektywa finansowa UE dla Polski na lata 14/20


Rozdział III
Warunki rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

3.1. Rola i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
3.2. Bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw
3.3. Uwarunkowania makroekonomiczne w Polsce
3.4. Perspektywa wejścia Polski do strefy euro
3.5. Finansowe sposoby wspierania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez państwo
3.6. Perspektywy rozwoju dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w świetle programów partyjnych
3.7. Analiza programów partii politycznych w kontekście rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw


Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:

Głównym celem pracy, jest przeprowadzenie analizy dotyczącej obecnych uwarunkowań do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Większość pracy została poświęcona omówieniu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz wpływowi obecnych czynników makroekonomicznych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Praca składa się z trzech rozdziałów merytorycznych, wstępu oraz zakończenia.

Rozdział pierwszy został poświęcony ogólnej charakterystyce małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz źródłom ich finansowania zarówno klasycznym takim jak kredyty bankowe czy konsumenckie jak i alternatywnym jak chociażby leasing.

Rozdział drugi porusza tematykę związaną z funkcjonowaniem i strukturą budżetu Unii Europejskiej. Oprócz funkcjonowania i struktury budżetu, omówione zostały fundusze i programy operacyjne na lata 2014-2020 na terenie Polski, które mają największy wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozdział trzeci zawiera analizę opisową warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Analizie poddane zostały w szczególności bariery rozwoju i wspracie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw. Ważnym elementem była również analiza obecnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz poglądów partii politycznych m wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa.
Literatura, która jest wykorzystana w pracy składa się w większości z pozycji książkowych związanych z finansami i ekonomią. Oprócz tego wykorzystane zostały artykuły z wydawnictw ekonomicznych, raporty gospodarcze, programy partii politycznych oraz źródła internetowe.

Oceń