Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie 4.21/5 (34)

5 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..9

Rozdział I
Płynność finansowa jako główne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

1.1. Pojęcie płynności finansowej i jej rodzaje……….. 11
1.1.1. Definicje terminu „płynność finansowa” ………..12
1.1.2. Aspekt majątkowy płynności finansowej ………..12
1.1.3. Aspekt majątkowo-kapitałowy płynności finansowej……….. 13
1.1.4. Rodzaje płynności finansowej ………..14
1.2. Czynniki kształtujące płynność finansową ………..15
1.2.1. Czynniki zależne od przedsiębiorstwa ………..15
1.2.2. Czynniki niezależne od przedsiębiorstwa……….. 15
1.2.3. Czynniki zewnętrzne, wewnętrzne i branżowe ………..16
1.3. Cechy płynności finansowej ………..17
1.3.1. Prawidłowa płynność finansowa……….. 17
1.3.2. Niedobór i nadwyżka płynności finansowej ………..18
1.4. Płynność a zyskowność ………..21
1.5. Kapitał obrotowy a płynność finansowa ………..22
1.5.1. Kapitał obrotowy netto ………..23
1.5.2. Poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie……….. 24


Rozdział II
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

2.1. Sprawozdawczość finansowa jako część rachunkowości………..27
2.1.1. Rachunkowość w ujęciu dynamicznym……….. 28
2.1.2. Pojęcie rachunkowości finansowej i zarządczej……….. 29
2.2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych……….. 30
2.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawa oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa………..31
2.3.1. Elementy sprawozdania finansowego………..31
2.4. Mierniki płynności finansowej w przedsiębiorstwie ………..38
2.4.1. Dynamiczna metoda pomiaru płynności ………..38
2.4.2. Statyczna metoda pomiaru płynności ………..40


Rozdział III
Narzędzia zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie w krótkim okresie czasu

3.1. Krótkoterminowe źródła zasilania przedsiębiorstwa ………..45
3.1.1. Ocena poziomu i struktury zobowiązań krótkoterminowych ………..45
3.1.2. Wskaźniki mierzące poziom zobowiązań krótkoterminowych ………..46
3.1.3. Podział zobowiązań krótkoterminowych ze względu na termin wymagalności……….. 48
3.2. Kredyt kupiecki jako krótkoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa……….. 49
3.2.1. Pojęcie i rodzaje kredytu kupieckiego ………..50
3.2.2. Koszt kredytu kupieckiego ………..50
3.2.3. Zalety korzystania z kredytu kupieckiego ………..51
3.3. Krótkoterminowy kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa ………..52
3.3.1. Rodzaje krótkoterminowych kredytów bankowych ………..52
3.3.2. Koszt krótkoterminowego kredytu bankowego………..54
3.4. Leasing jako krótkoterminowe źródło zasilania przedsiębiorstwa……….. 55
3.4.1. Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego ………..56
3.5. Usługa forfaitingu jako sposób na zwiększenie płynności finansowej ………..58
3.5.1. Istota forfaitingu oraz podmioty biorące udział w transakcji ………..58
3.5.2. Przedmiot forfaitingu i przebieg transakcji ………..59
3.5.3. Rodzaje papierów wartościowych wykorzystywanych w forfaitingu……….. 60


Rozdział IV
Faktoring jako instrument finansowy nowoczesnej gospodarki

4.1. Geneza faktoringu ………..63
4.2. Istota faktoringu……….. 67
4.3. Podmioty biorące udział w transakcji faktoringowej ………..70
4.4. Rodzaje faktoringu……….. 71
4.4.1. Faktoring pełny ………..72
4.4.2. Faktoring niepełny……….. 73
4.5. Funkcje faktoringu……….. 74
4.5.1. Administracyjna funkcja faktoringu ………..74
4.5.2. Finansowa i gwarancyjna funkcja faktoringu……….. 75
4.5.3. Usługowa funkcja faktoringu ………..76


Rozdział V
Rola faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową jednostki

5.1. Korzyści i koszty wynikające z zastosowania faktoringu ………..79
5.2. Wpływ faktoringu na płynność finansową oraz ocena opłacalności transakcji dla przedsiębiorcy……….. 85
5.3. Polska branża faktoringowa ………..87
5.3.1. Instytucje faktoringowe w Polsce……….. 90
5.4. Faktoring w rachunkowości i sprawozdawczości podmiotu gospodarczego……….. 92


Zakończenie ………..95
Bibliografia ………..97
Spis schematów……….. 102
Spis tabel ………..103
Spis wykresów ………..104


Oceń