Alternatywne formy finansowania działalności małych i średnich przedsiebiorstw 4.31/5 (32)

5 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział I
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz źródła jego finansowania

1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 6
1.1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa ……….6
1.1.2. Definicje małego i średniego przedsiębiorstwa ……….8
1.1.3. Podział MSP według kryterium ilościowego i jakościowego ……….11
1.2. Statystyczny obraz współczesnego sektora MSP w Polsce ……….11
1.3. Znaczenie i rola sektora MSP w gospodarce ……….15
1.3.1. Efekty działalności małych i średnich firm………. 15
1.4. Bariery rozwoju sektora MSP ……….17
1.5. Finansowanie działalności sektora MSP ……….18
1.5.1. Metody i instrumenty finansowania przedsiębiorstw ……….19
1.5.2. Kryteria podziału finansowania przedsiębiorstw……….19
1.5.3. Tradycyjne i nowoczesne metody finansowania MSP ……….20

Rozdział II
Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą niekonwencjonalnych form

2.1. Faktoring ……….22
2.1.1. Geneza ……….22
2.1.2. Istota ……….24
2.1.3. Podmioty biorące udział w transakcji………. 25
2.1.4. Rodzaje ……….27
2.2. Forfaiting ……….28
2.2.1. Definicja………. 28
2.2.2. Istota ……….29
2.2.3. Podmioty i przedmiot transakcji………. 30
2.2.4. Rodzaje papierów wartościowych, formy zabezpieczenia bankowego ……….31
2.2.5. Rodzaje i funkcje ……….32
2.3. Venture capital ……….33
2.3.1. Definicje „kapitału podwyższonego ryzyka” ……….33
2.3.2. Geneza ……….34
2.3.3. Istota ……….36
2.4. Anioły biznesu ……….37
2.4.1. Charakterystyka ……….38
2.4.2. Motywy działania ……….39
2.4.3. Podział ……….39
2.4.4. Sieci Business Angels ……….40

Rozdział III
Analiza porównawcza wybranych form alternatywnego finansowania oraz badanie ich rozwoju

3.1. Faktoring a forfaiting ……….42
3.1.1. Podobieństwa ……….42
3.1.2. Różnice ……….43
3.1.3. Zalety i wady faktoringu……….45
3.1.4. Zalety i wady forfaitingu………. 46
3.2. Faktoring i forfaiting na gruncie polskiej gospodarki………. 49
3.2.1. Polska branża faktoringowa ……….49
3.2.2. Charakterystyka instytucji faktoringowych w Polsce………. 50
3.2.3. Forfaiting w Polsce ……….51
3.3. Instytucja anioła biznesu a fundusze venture capital………. 52
3.3.1. Podobieństwa i różnice………. 53
3.3.2. Zalety i wady instytucji business angels………. 55
3.3.3. Branże działalności aniołów biznesu………. 56
3.3.4. Zalety i wady finansowania za pomocą venture capital………. 57

Zakończenie ……….59
Bibliografia ……….60
Spis tabel ……….64
Spis wykresów………. 65
Streszczenie ……….66

Oceń