Swiadczenia z tytułu wypadkowosci przy pracy. 4.24/5 (25)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………4

Rozdział I.
Społeczne i ekonomiczne znaczenie wypadkowosci przy………6

1. Skala problemu 7
2. Pojęcie wypadku przy pracy………13
3. Rodzaje zdarzen uzasadniajacych nabycie uprawnien do swiadczen ubezpieczajacych………20
4. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje wypadków przy pracy 24


Rozdział II.
Swiadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej jako
element swiadczen spolecznych………28

1. Ewolucja swiadczen z ubezpieczenia społecznego………29
2. Rodzaje swiadczen ubezpieczeniowych………34
2. 1. Swiadczenia pieniezne………36
2. 1. 1. Swiadczenia przyslugujace pracownikom………36
a) zasilek chorobowy………6
b) zasilek wyrównawczy i swiadczenie wyrównawcze………37
c) swiadczenie rehabilitacyjne………38
d) renta z tytułu niezdolnosci do pracy………38
e) jednorazowe odszkodowanie………41
2. 1. 2. Swiadczenie przyslugujace czlonkom rodziny w razie smierci
poszkodowanego………45
a) renta rodzinna………
b) jednorazowe odszkodowanie z tytułu smierci………
pracownika lub rencisty………48
c) zasilek pogrzebowy………50
2. 1. 3. Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy
pracy………51
2. 2. Swiadczenie w naturze………52
3. Podmioty zobowiazane do realizacji swiadczen………54


Rozdział III.
Procedura dochodzenia swiadczen………61

1. Tryb ustalania przyczyn i okolicznosci wypadków przy
pracy………62
2. Charakterystyka swiadczeniobiorców – ich cechy demograficzne………66
3. Dokumentacja powypadkowa………73


Podsumowanie………76

Bibliografia………79

Spis zródel prawnych………80

Spis tabel, schematów i wykresów………82

Oceń