Perspektywy wejścia Polski do strefy euro.

26 października 2015 Wyłączono Przez administrator

Wstęp…………2

Rozdział 1.
Droga do wspólnej waluty
1.1 Euro – waluta międzynarodowa…………6
1.2 Traktat Rzymski – powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…………7
1.3 Plan Wernera…………8
1.4 Europejski System Walutowy…………11
1.4.1 ECU…………11
1.4.2 Mechanizm Kursowo-Interwencyjny…………13
1.4.3 Mechanizm kreacji ECU i rozliczeń z tytułu interwencji walutowych…………14
1.4.4 Mechanizm Kredytowy…………14
1.4.5 Funkcjonowanie ESW…………15
1.5 Założenia UGW zawarte w Raporcie Delorsa…………16
1.6 Traktat z Maastricht…………17
1.6.1 II etap realizacji UGW…………19
1.6.2 Kryteria konwergencji-warunki uczestnictwa w obszarze euro…………20
1.7 Nowi członkowie obszaru jednowalutowego…………21
1.7.1 Wprowadzenie euro…………22

Rozdział 2.
Strefa euro- porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna.
      2.1. Europejski System Banków Centralnych…………24
2.2. Jednolita polityka pieniężna i jej efekty…………25
2.3. Polityka kursowa- ERM II…………31
2.4. Koordynacja polityki gospodarczej…………32
2.4.1. Pakt Stabilności i Wzrostu…………35
2.4.2. Sytuacja Finansów krajów Unii Europejskiej 1999-2002…………37
2.4.3. Interwencje podejmowane przez Komisję Europejską oraz Radę Unii Europejskiej…………38
2.4.4. Finanse publiczne w perspektywie średnioterminowej…………41
2.5. Perspektywa rozszerzenia strefy euro o Danię, Szwecję i Wielką Brytanię…………43

Rozdział 3.
Strefa euro- wyzwanie dla Polski.
      3.1. Korzyści uczestnictwa w UGW…………45
3.2. Koszty uczestnictwa Polski w strefie euro…………50
3.3. Polska gospodarka w procesie integracji z UE…………55
3.3.1. Kryteria konwergencji a sytuacja gospodarcza w Polsce…………55
3.3.1.1.Inflacja…………55
3.3.1.2.Stopy procentowe…………56
3.3.1.3.Deficyt budżetowy…………57
3.3.1.4.Kurs walutowy…………58
3.4. Polityka makroekonomiczna w drodze do członkostwa w strefie euro…………60
3.4.1. Wyzwania związane ze spełnieniem kryteriów konwergencji…………60
3.4.2. Różne warianty polityki makroekonomicznej w drodze do euro…………63
3.4.3. Scenariusz fiskalny…………63
3.4.4. Scenariusz monetarny…………64
3.4.5. Podsumowanie…………64
3.5. Optymalna ścieżka do euro…………65

Podsumowanie i wnioski…………68
Bibliografia…………69
Spis tablic…………71
Spis rysunków…………72